Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1877

Desélfde oorropondentc meldt dat Suleiman Facha Aea ISden te Antirari zich inscheepte aaar Koustantiaopel Voorb j Sign in Dalmatie hebben 3000 insurgenteu ouder Deêpotovic verscheiden dorpen verbraud en het vee weRgevoerd EonStantinopel 17 Jjili Men verzekert dat Feouf Paeha de Kussen teruggealageu heeft nchter den Balkan bij de IJzlken poort CORRESPONDENTIE Het artikel tan oen K exer kan voer een gedeelte trellteht later geplaatst worden Seo ander deel eoa de oaderteekening an M Kxeter vorderen m RgDACTit I I I J i = BurserlJjJce Stand GEBOREN U Juli ChristtaDOa Johaoucs onder N van Hertum en E tan der Kley 14 hobertng ouders W Bro DikB en M de Jong Willem oaders W Willemshuis en C de Brnin 16 WiHaro ouders J Bakkeren C Luoenkofg Willem ndere A Vlot en C Nieuwpoort Adri aoDS Nioolaas ouders A N SaellemaD en M Wieier 16 Elisabeth oudert P SouiTré en A de Grml Hendïik ouders H Btook an en W Zgdeman OVERLEDEN U Juli D tan Vkuten 3j 15 P Hooimeyer 7ÜJ T van Wbm Ö m 16 G W Jansen 1 j 5 m C Belonje 3 n BESTELKANTOOR van Vrlidag 20 Juli ER WORDT GEVRAAGD EEN TUBERIANSKNEGHT Adres Lange Tiendeweg D 50 N Konings Hz N 2012 1877 GOUDSCHE COURANT leüws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C3 EJB H A K TIira Gouda OoBthaven B nVl Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE ADVERTENTIËM Er wordt een komplee FIJN ÖCHUTTEB8 UNIF0RM Adres bjj den Uitgever dezer Courant een WERKSTER evraag d Adres Uitg ever dezer Courant MEN VERLANGT in eanMein gezin 2 Personen tegen 1 J OVEMBEE EEN FLINKE Eene JUFVROUW van fatsoenlake Familie P G 31 jaar verlangt tegen 1 Augustus eene BETREKKING als in een stil gezin zonder Kinderen öf bg eene bejaarde Dame of Heer in of in de omstreken van Gouda Adres met franco brieven onder letters D E bfl den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda liefs Prot Godsdienst goed kunnende KOOKBN en genegen het HUISWERK te verrichten lïoog Loon en Teel Verval Men adressere zich tnet franco brieven onder Letter K i G bjj den Uitgaver dezer Courant Éen JONGMENSCHnit den fatsoenlijken stand feeds eenigen tgd met de Engelsche taal bekend wensobt om dit te onderhouden nog te nemen alléén of in vereeniging met eenige anderen Brieven onder letter W aan het Buleaa dezer Conrant Een fatsoenlijk BURGERMEISJE vian de beste getuigen voorzien zag zich gaarne geplaatst tegen Augustus als Uit aUe Werelddeelen loopen dankschrgven omtrent die gunstige werking van mgn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zooals de Heer K J v G r Predikant te Latten Overjjsel schrijft Dank zji de Voorzienigheid die U gegeven heeft te vinden zulk een probaat middel tegen de Sterke Drank of hever tegen de zucht na r dat regt inz Het middel is onderzocht en aanbevolen door die bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten des lüderFaangewend worden Reeds duizenden zgn e van genezen Geneeskundige advies kosteloos en franco ALBERT KRAEHMBR te Dresden Pillnitzerstrosse No 46 in een Mein gezin Brieven franco onder de letters H H aan het Bnrean dezer Courant aUINA LAROCHE van KRAEPELIEAI en HOLH Apothehrt te Zeiti De eenlye 0UI1V4 LAROCHE welke door de Red van de geneesk Cour aan HH eneesknndi en Is aaulievolen tegen algemeene zwakte gebrek aau eetlust slechte spijsvertering lennwziekte ia het tydperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekiuoht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prys ƒ 1 90 per Bacon bq den Heer Apotheker C Thim te Gouda QocDA Dkdk van Bsinkhan uit de BROUWERIJ DE ORA JE BOOM TE ROTTERDAM m Alsmede diverse BIEREN op flessehen en kruiken SPECIALITEIT in Engelsche BIEHE uit de Brouwerij van Bas Co HAARLEMSCHE GINCER BEER en LIMONADE met Hermeti e sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd uit de Bottelarij van H TAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekeH e gaat steeds voort met het leveren van 100 eer Goede Sigaren met één Lot 5 kistjes 6 Loten 10 kistje 12 Loten Toezending van I ostwlsaa a ƒ 2 50 f 12 en 23 aan H A C08TBR8 Lange LeMachedmirL ttraat 131 Amsterdam RUNLANDSCHE Druiven Borsthonig gefabriceerd onder toezicht van den Heer Dr Mosrite Freyhiy Koninklgk profeiier te Bonn alleen eobt met nevenstaand fabriekatempel ml flessehen van twee Gulden eeu Gulden en v en zeatig Cent B UITTMBOBAABS Kai nemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HiND MACHINES met de Nieuwst operatiën en geeft gratis onderricht beveelt zich ook beletfdelyk aau tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie maanden gnarantie belovende een spoedige bediening Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop by A J van Twont JIaaatrecht b J D den Hartag OudewaUr bjg F Jonker Ideaborg Waddinxveen by C van Eeuwen Siym eo Maagplllen I Deze PILLEN die ainds le jaren met bet beste geTolK tegen de SlljIU en als maagVersterkend gebmikt worden door re werdinft de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegea de gal en zeer zacbt laxerend zijii zija tegen 32V cent bet dooqe met berigl van het gebraJc veiirijgbaar hjj de narolgenëi Hteren te Amsterdam M Clébanfe XJ l r og Heilige weg 321 lileiswgk S V d Kraats Delft K Wilschat Bommel Zalt J v d Vpitte üelUhafen J B Wcsterhoff Dl venter Gebroed Timna Dordrecht U J Glltay Gouda L Scheuk op de Uoogslrsat Ouriuoliem B S B Boscb firma I F Lasonder s Gravechage J Viseer k Zoou in de Spuistraat Haastrecht K Oosterlmg LeijJen J T Terbargh Hairlemmerstratt Lekkerkerk A den Oadsten Linschoten B Kruithof Kotterdam v Santen KolfT korta Hoofditeeg Stolwijk Wed A Zijderlaaa Schiedam Wed A Ü Bombouti Tiel A J Faaasen 1 Utrecht Altena Kroon Sttentreg over de Dm VOOR lijders Ten einde eiken zieke alvorens hg een geneeskundige behandeling ondergaat of de hoop op genezing opgeeft zich zonder kosten vau de door Dr Aiby s geneeswijze verkregen verrassende genezingfen zou kunnen overtuigen verzeudt Bichtek s Boekhandel te Hctterdam op franco aanvraag gaarne aan een ieder gratis en franco een nütrekgel der AtUtteti Niemand verzuime dit vele berichten over ziekten bevelende uittreisel te ontbiedea keratr 372 Vlaardiogen M E Hoffmann Tjaden Zevenhuizen A Prins De SLUM eo MAAGPILLBN bereid volgwi het echte recept yn door mij te Oouia nUe en uUaluitend lerkrygbaar gestell bü den he SCUËNK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eciie en ints oob gel ke jaren gebruikte SLIJM en MAAQPILLEM i biljet voorzien met de handteekening na i iSJJHREUDEE apotheker welke haadteekening sioh ook berindt op bet zegellak waarmede het doom s verzegeld il Men gelieve daar wel attent op te zga en tioh te wachten voor het gebruik vau eeunamaak sel dat men tracht ia omloop t breofcn Kennisgeving De BURGEMEESTER der gemeente Gouda ge lezen eeue Circulaire van den Commissaris dm Konings ia de Provincie Zuid Holland dd 7 Juli jl waarbij te kennen wordt gegeven dat door het vinden vau eeu levende C0IX RADOK VER dotyphora dcoemlineata te Rotterdam het bewijs is geleverd dat dit geraarlqke iOseet door tnsachenkorast van de scheepvaart op voorwerpen van allerlei aard uit Amenka kan warden ovcrgevoerd en dat het verbod betreffende den invoer van aardappelen enz uit Amerika en Canada onmachtig is om tijne verschijning hier ta lande te voorkomen dat voort het vinden van den Coloradokever in Praissen te Mühlheim a d Eijn in een aardappelveld verdubbelde waakzaamheid tot plicht maakt en dat obchoon tot heden geen aMoende maatregelen tegen de overbrenging of ter uitroeiing van het insect bekend zijn niettemin al het mogelgke behoort te worden aangewend om deze ramp af te weten noodigt de ingezetenen uit onder verwgzing naar de teekening vau bedoelden Kever van wege het Departement van Binnenbindsche Zaken uitgegeven en vertpreid de meest mogelijke waakzaamheid in acht te nemen en zoodr insecten overeenkomende met die teekening en beschrijving worden gevonden hem bericht daarvan te doen toekomen met bijvoeging van een exemplaar opdat het feit met zekerheid kunne worden gecoustateerd Gouda den 17n Juli 1877 De Borgemeester voornoemd VAK BBSGEN UZENDOORN KENNISQEVIHO BirRGEMEI MTER en WETHOUDERS van Oovda brengen ter kennia van de Ingezetenen dat de REKENING vno de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1876 voor den tijd van veerde dagen op de Secretarie ter lezing van een ieder i nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen vau des morgeus ten tien tot nes namiddags ten een ure terwijl bovendien tegen betaling vau kosten afschrift dier Rekening kan worden verkregen Gouda deu IGn Julij 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BaOVWCB VAN BkSOEM iJZKNDOOaN KENNISGEVING De BURGEMEESTER vau Gouda brengt bij deze ter kenni van de belanghebbenden dat door den Heer Provinoialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 16n Julij 1877 i executoir verklaard het primitief kohier voor de belasting up het personeel dienst 1877 1878 No 2 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteUl in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclame behooren te warden ingediend Gouda den 18n Julg 1877 Ife Burgemeester voornoemd VAN HEHÖEN IJZENDOORN m m ssuNQ n Langer dan wfl wenschten hebben wg de voortzetting moeten uitstellen van ons artikel over den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam In ons Nr v den 11 dezer maand saven w een overzicht van hetgeen met betrekking tot dien waterw was gesproken in de zomervergadering der Staten v Zjid HoUaud in 1876 en van het verslag van Gedep Staten van Noord en ZnidhoUand over hunne bemoeiingen te dezer zake De Zuidhollandsohe commissie werd reeds door ons medegedeeld de Noordholhmdsche bestond uit de hh G van Tets P H Holtzman M H Insinger J C van JVessem Jr H J C Bienfait A L Dijserinck en E N iRahnsen Aan het Rapport dezer eommissie ontleenen wy het volgende De commissie brengt in herinnering dat sedert jaren terecht over den waterweg wordt geklaagd dat de Gedep Staten van N en Z Holuind steeds het hunne deden om daarin verbetering te brengen doch dat de Minister van Binnenl Zaken de over deze zaak handelende brieven ter zijde legda en niet dan na jaren wachten met een plan iX or den dag kwam dat slechts strdcken kon oiD de verbetering nog langer te vertragen Daarna gaat het Rapport aldus voort De geschiedenis dezer caak waarvan Uwe Commissie getracht heeft ü in korte trekken een getrouw beeld te schet n is ontmoedigend en bemoedigend te gelgker tgd Zij is ontmoedigend wanneer wij lette op de houding der Règeering in deze geheel zaak eene houding die van gebrek aan medesrerking en van miskenning van het algemeen belang getuigt Of hoe anders zullen wg het oenien wanneer wa zien dat vragen door de hoogste provinciale overheid tot de Regeering r geridit jaren lang onbeantwoord blijven en dat d klachten der binnenlan49Ghe scheepvaart even lang onverhoord blüven liggen Man nog pynlgker wordt de indruk wanneer de Begeering van Nederland dat in de eerste plaats toch door handel en scheepvaart is groot geworden en dat in de laatste jaren millioenen schats heeft uitgegeven om de gemeenschap met de zee te verbeteren gebrek aan middelen komt pleiten en het werk aan de provinciën overlaat terwjjl zj op het zelfde oogenblik daaraan eischen stelt die uit een oogpunt van defensie noodig kunnen zgn maar met de zaak der binnenlandsche scheepvaart niets te maken hebben Bemoedigend evenwel is die geschiedenis wanneer wij letten op de kracht en den gver en de waardeering van het belang aan deze zaak verbonden waarvan de houding van Gedeputeerde Staten van Noord en Zoid hoUand beide getuigt Inderdaad wij hebben slechts te prgzen wat door hen is verricht en eon woord van wannen dank zal Uwe vergadering zeker niet misplaatst achten Uwe Commissie wenscht U dan ook voor te stellen tleeren Gedeputeerde Staten van NoonlhoUanJ uit te noodigen op den ingeslagen weg voort te gaan De Commissie is het volkomen eens met lleeren Gedeputeerde Staten dat het hier geldt de belangen der binnenlandsche scheepvaart een onmiskenbaar rgksbelang en dat uitvoering beheer en onderhoud bij het Bgk behooren Zij deelt evenzeer in hunne meening dat het belang der provinciën in die mate bg de zaak betrokken ia dat eene ruime bijdrage uit de provinciale kassen der beide provinciêu allezins is gewettigd En eindelgk zou zij niet schroomen Uwe vergadering te adviseren om wanneet de uitvoering van het werk op geenen anderen weg mogelgk is Heeren Gedeputeerde Staten te machtigen om zoodra de daartoe noodige overeenstemming met het Rgk en met Zuidholland zal zgn verkregen zelve de spade in den grond te steken en met medewerking van het Rgk te doen hetgeen het Rgk met medewerking der beide provinciën had behooren te doen Bg dit alles moeten evenwel de twee volgende beginselen voorzitten Vooreerst dat alles wat van militairen aard is en alles wat strekt tot verbetering v n rjjks vaarwater uitsluitend door het Rgk wtwde betaald Ten tweede dat het beheer en het onderhoud van den geheelen waterweg onder ééne hand die van het Rgk worden gebracht Onder deze twee voorwaarden zon Uwe Commissie geen bezwaar zien dat de Staten van Noordholland eeue zeer ruime bgdrage in hot werk betaalden Uit deze beschonwingen biykt dat wanneer het Rijk goed vindt uit een oogpunt van landsverdediging dat Uwe Commissie alleszins kan billgken aan een scheepvaartkanaal het karakter van eenen militairen weg te geven de uitvoering van het werk alleen kan geschieden door het Rijk zel £ Maar dan blgkt tevenshieruit dat het Rgk verplicht is eindeljjk de handen zelf aan het werk te slaan waar zg door het stellen van strategische eischen de uitvoering door anderen onmogelgk maakt Of moet een gemiddehi getal van 36 000 schepen met een gemiddeld vervoer van 2 millioeu ton nog langer l den omdat de Regeering niet wenscht dat de binnenlandsche schepen gemakkelgker kunnen varen indien niet tevens da Draak langs de binnenwateren kan worden verzonden Of moeten de dringende verbeteringen nog langer worden uitgesteld omdat alle beschikbare middelen voor de droogmalqng der Zuiderzee moeten worden gereserveerd Gaat het aan IPbelajigeij van handel en scheepvaart in Nederland in vredestijd op te offeren aan de belangen van den oorlog en aan de vermeerdering der uitgebreidheid van het Rgk Dat die verbetering noodig is blgkt nit de met lederen dag luider wordende klachten en nog welsprekender welUcht uit ile tahrgke schaden die tegenwoordig op de binnenlandsche vaart voorvallen Eu nog moet het verwondering baren dat zg niet talrgker zgn indien men vaart langs de onmogelgke hoeken vap de Kromme Gouwe en de ophooping van schepen voor onvoldoende sluizen gadeslaat Die bezwaren worden naar waarheid teruggegeven in het adres van 117 schippers op de bmuenlandsche stoomvaart en de vereeniging Schuttevaer dezer dagen bij Uwe vergadering ingediend en mede ten fine van praeMvies in onze handen gesteld Adressanten spreken hun leedwezen uit dat weder een jaar is voorbggegaan zonder dat er eenige verbetering in den hoogst gebrekkigen toestand der vaart is gekomen en beslpten met het dringend verzoek dat d Staten van Noord en Zuidholland de opgenomen taak mogen volbrengen De vervulling van dien wensch is zeker het doel waarnaar de Staten streven moeten en ten einde aan adressanten het bewgs te leveren dat hunw rechtmatige klachten bg de Staten ernstige overweging vinden meent Uwe Commispie U te moeten voorstellen de straks te vermelden besluiten in afeohrifl aan den laatsten onder teekenaar van het adres te doen toekomen De Commissie stelde daarop o a voor overeenkomstig het praeadvies van Heeren Gedeputeerde Staten te besluiten lo dat spoedige verbetering van het vaarwater tusschen Amsterdam en Rotterdam ten behoeve der binnenlandsche scheepvaart dringend noodzakelijk is en hoewel die hoofdzakelgk van algemeen rijksbelang zij evenwel ook de belangen der provinciën Zuidholland en Noordholland er in die mate bg zijn betrokken dat het op den weg ligt van de besturen dier provinciën om wanneer de Regeering Bl ft weigeren tot de uitvoeriug van het werk over te gaan dat werk behoudens aanzienlijken geldelgken steun van het Rgk zoowel wat de verbetering als het verder onderhoud betreft zelve te s jJ W n voor zoove de bedoelde wwtervw