Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1877

é GOUDA 19 Juli 1877 Do uitslag der verkiezing voor 6 leden van den Gemeenteraad alhier is aldus Uitgebracht waren 621 stemmen Volstrekte meerderheid 311 st Het navolgend getal et wcrduit Deze uitslag is door ons reeds gisterea ud onze abonnè s afzonderlijk Terineld in een Extra Nummsr met behwrt tot ie rivieren die reeds op dit oogenblik in beheer en in onderbond zgn by I het Byk Jen ü te gelegener emoeiiugen verslag tax zoodanige voor en te be ooren 5 in de vergadering I beraadslaagd De har tegen de uitvoe 2o aan Heeren Gedeputeerde Staten op te dragen om van dit beginsel nitgaande gezamenlijk met hunne ambtge ooten in de andere proTincie de aangevangeiU onderhandelingen met de Begeeiing voort teiizetten verder alles te doen wat noodig ia om de totstandkoming van het werk te bevorderen tijd van den uitslag hunner te doen onder bijvoeging stellen als zjj zullen Terme Over deze conclusiën we der Staten van den 10 JuHseren Wertheim had bezwling op kosten der beide plovlnciën j Het waszfln wensch dat de RegeJing nog te elfdei ure dien weg mocht verlaitn Vl De heer P N Muller o rdeel4e zeqr ongunstig over het w rk der Coömissiejihy noemde het rapport totaal oaMdomAe Èg wilde dat Amsterdam en Eotterdam ach aan Hohoofdder onderneming zmiden stelleli ep den waterweg laten loopen langs Haarleni Lei4 n en den Haag De Heer Rahusen verdedigde het rapport en b streed het plan Tan den heer Mu ler De gemeenten waren z i ii ds zwaar genoeg belast dit gold niet van d p 5vinciën wier las rfifc mocht worden genöera d Tegen den neer Wertheim handhaafde spreker het groo e verschil infinan cieele begrootiug van den eer Stij tjes ter eene en van den Staat ter andere zy k Immers was da verbetering van den Yateii eg naar strategische beginselen oorzaak dat dl kosten verdubbeld zouden worden terwyi e raming van 1 00 K 0 gold voor den weg langs Amstel Drechtlen Aar en die van 2 l millioen voor den w g langs de Ringvaart van den Haarlemmermeer Laat nn de Staat by Voorbeeld eens een half millioen subsidie geven wat dan één millioen voor dke dezer beide provinciën Uit dit oogpunt hebbe men geen vrees voor de onderneming Was het eene slechte leer dat men een ander liet doen wat men zelf moest tot stand brengen nóg slechter leer was het iets in het geheel niet te doen omdat een ander het naliet J e heer van Nierop deed de vraag of het niet gewaagd was dat Noord en Zuidholland het werk zouden ondernemen of dit ou leiden tot eene spoedige oplossing van de zaak Het rapport bad hem jiiet voldoende ingelicht betreffende de geldeiyke bezwaren Er vnas nameiyk niet gerekend op de aanspraak op vergoeding welke schadeiydende gemeenten konden laten gelden en waarop ook door den minister was gewezen Hg wees voorts op het algemeen belang der zaak niet slechts old het hier Amsterdam en Rotterdam of oord on Zuid Holliind maar bovenal mochten Drenthe Overijsel Groningen en Friesland de belanghebbenden worden genoemd vandaar kwamen de schippers met hunne bevrachte vaartuigen Zóó zou men in den geest van den heer Muller 66k daar subsidie moeten vragen Spreker wachtte echter op dien weg geen bevredigende oplossing De Staten moesten het be sel handhaven dat het hier een Rijksbelang geldt in dien geest moest in tie Volksvertegenwoordiging tegenover de Regeering eene stem zich met nadruk verheffen Ook de heer iimmerman sprak in dien geest De heer Rutgers Tan Rozenburg daarentegm wilde niet te veel pressie uitoefaien om niet eene zaak van nog hooger belang te benadeelen Komt de verbeterde waterweg tusschcn Amsterdam en Rotterdam zou dan de Regeering wellicht meenen dat de hoofdstad geen behoefte heeft aan de Kenlache vaart Spreker handhaaft met dat schrikbeeH voor oogen de onverminderde belangstelling en liefde voor de verbetering van den weg naar den Ryn en wenscht dat zulks worde uitgedrukt in het rapport der commissie De heer Rahusen beweert dat de heeren Zimmerman en van Nierop in het wezen der zaak het eens zgn met de leden der Commissie WaterschapabeEwaren bestaan er in waarheid niet De medewerking van dehlen te kten gelden buiten de beide provinciën acht hg evenmin noodig als dat de ondernemers van het Noordzeekanaal Engeland en Amerika om ondersteuning hebben gevraagd Spreker jjvext voor aen acbeepvaartweg en wenscht niet langer tejTutesteeruu tegen de Regeei mg maar te handelen Dit laatste waa zeker het krachtigstprotest Hy is vBorts overtuigd dat het verbeterenvan den waterweg Amsterdam Rotterdam denbesten waarborg oplevert dat de Rgnvaart volgen moet IJ fiy meent Ie hebben opgemerkt dat er a de zgde der Begeering eene zuchtbestaat om de twee zakeul nader by elkaar tebrengen ei zoo mogelijk één kanaal Voor beidebelangen t maken Dit laatste zou naar zgnoordeel onbruikbaar zgu en daarom ToorgoedverwerpeHjk Ten riotte werd punt I der oonclnsie metbgna Igemeene stemiBen punt II met acclaIpatie aaogenomenl I l In eén vólèend Sommer zullaü wg t rapport Üer ZüidhoUandscMj Cpmniissiejeil de daarover gevoerde disoa9sie me deélen j if Büf T INL WSTD ltulfeDla l iBcli 0v8 ziclit Hoewel atcrdag t iPargi nog een mjnisterrjwd is jgelioüdei onder niijrei terschaj van laarsclmlk Mac MahoniV is noe nieta naders bekj id geworden omtrent den dalm d verjciezinge i aen de officieel caudid iu n 1 Alpen w t mtti mt dl minister van bin enlalid chi zaken per teUpraaf aan de prefecten he ft dden ireteD dalt de nneeriilg baar steun slechts kan velnèenen aan dMt casdidaten wier politieke geldofsbeiydenis n iet a f ijkt an de politiek van reradeuing en eensgezind jfi id tussohen nlle fracties yan de conserratieve pwtij Ziedaar dan de openlijke breuk tusschen de reffleering en de legitimisten ifu clericalen wier programma s geheel in strijd zya met de codciliante lens van de rcpeering Beze zal jioh alzoo met die programma niet vereeriigen en daarmede is le mogetykheid op safnenwerkiug geitel verdwenen Op het oorlogstooneel in Atië blijft de toestand voorloopig dezelfde De Bassen hebben daar nu nog slechts een kleine uitgestrektheid Turksch grondgebied beïet nl by Ardahan en Zaim Moekhtar l acha beschikt nu hy zich ook H et het garnizoen van Kar vereeuigd heeft over 64 bataljons infanterie 9 veldbatteryen en 6000 man ongeregelde troepen Het leger van Melikoff zou daarentegen volgens de laatste berichten uit 49 bataljons infanterie 4 regimenten Kozakken en 13 veldbattenjen bestaan Beiden hebben zich sterk verschanst Aan den Donau maken de Bussen steeds vorderingen Nikopoli aw den voet van den Bdtkan is veroverd en reeds meeten er afdeeliugen over het gebergte getrokken zijn Een telegram uit Petersburg meldt dat de bezetting van Nikopoli niet zoo gemakkelijk hieftplaat gehad als de eerste berichten deden veroiirterstellcn Na hevigen stryd die van den vroegen ochtend tot den acht aanhield gaf de stad zich Zondagochtend onvoorwaardelijk over Twee pacha s en 6000 man geregelde troepen werden door de Kussen krijgsgevangen gemaakt Het is onbegrijpelijk hoe de Turken de passen van den Balkan onverdedigd hebben gelaten en ook hoe de Bussen zich zoover in het vijandelyke land durven wagen Waarschijnlijk is het enkel eene rtfdeeling lichte roiteiij die te Jieni Saghra aangekomen is een station van den spoorweg waarlangi alle vervoer van troepen en levensmiddelen naar Sehoenlla en den furkschen vierhoek gaat De bedoeling al zijn chrik in s vijands land te verspreiden Zoolang KulBchuk niet is genomen zou een lUssiscb leger zich aan de grootste gevaren bloot tellen door zich in den Balkan te wagen De groothertog Nioolaas zou de grootste minachting voor zgn vijand moeten gevoelen ora zulk een waagstuk te ondernemen en het voorbeeld van hetgeen zijn broeder den opperbevelhebber van het leger van den Caucasus gebeurd is kan bewijzen welke de gevolgen zjjn van te groote minachting van den vijand De conservntiefen in Engeland jammeren weder over deze berichten In hun angst dringen zg aan op het zenden eener vloot naar de Dardanellen gebracht np de lih W J Forluiju Droogkever ofir lid 509 W Brandt van Straaten afir lid 482 Mr H 1 Kranenburg aftr lid 336 C Messe maker aftr lid iOffl G A Oudijk 294 Jhr M C F J de Hotte 2W P Ooedewaagea aftr Ijd 236 Dr H IJs el dfe Schepper 161 J M Kortland 109 J P van C tz 24 Dr F H G vauIteraon 20 en daarenbaveu op vele personen nogminder etemmen Herkozen zijn dus de hh W T Fortuijn Droog leever W Brandt van Straaten en Mr H J Kra aenburg Herstemming tusschen Je hh C Mngsemaker aftr lid G A Oudijk Ihr M C F J de Botte en P xoedewaagen aftr lid T e Uitslag der verkiezingen voordrti Gemeenteraal is in de volgende gemeentens als vplgt Jlphm Herkozen de heeren P vaB t Biet JrJ C P EkiSoUattenkcrk eu P Hj Sihouien Horstemming tusschen de heeren H M A dè Kautcr aftr lid eit J Visser i r oe Jong iiz ea P heer K J W Ottolander eereD 4 Koiteli Wni Jmmentol Uitgehraobt 38 sleDWen Herkozende hh W Jde Jong J x V de Jong Dz en P Dubbeldam iBoiÉmp Herkozen def h Hersteihming tusicheu dt j j de Jager i i f i f Berp 4mb iM UitgeBIjUiht 46 temnttt Her kazen d hh p Boelhou r me 3 en W VerdugaWz m t 27 Istenmien fl j £ m oit4l Herkozed de hh C de Jonii tnH van Porj Herstemnl ig tusschen debh Koken W Kr oii in de plas van Wi Quint die tytontslag teelt genomen Gouderai lerkoxen de i ih F jA v n Lange JJr en A C vat Houweniuge Haattrechtl Herkozen de heeren M Bisdon ao Vliet eu C den Baars Uekotiljb in plnaU van wglen L J Stoelendrajer de h r W Snellera in Moordneht Herkozen de aftredende leden de h erao J J Sn met 35 en Kluit met S3 van de il uitgabrachte lilfemmen OudemUer Herkozen de heer Haen ens D kker met 7tt jin de 132 uitgebrachte stemmen Kerstemmingi ltusscfaen de heeren i A Montgn en C B Verheul Ib de plaat van den vertrokken heer A L Gerritsen i gekozen de hoer H van Wyk Ueemcgk Herkozen de hh I Teeken A v Baren en H A Vi Stolwyk Gekozen de keer J Burger Herstemming tusschen de hh W Boer en G Bniger f addmneen tierkocen dt heeren K ym der Torren Kr en G van Lange liberalen Herstemming tussehen J A van de Werve liberaal aftredend lid en H Jongenburger anti rerolationair Woerden Herkozen de heeren M van der Lee L Paling Jr B A nbtgt lieer Gekozen J Kngff Adz Zeveniuizen Aantal kiezers 131 Uitgebracht 51 stemmen Herkozen IJ Bos wethouder met 48 en D Sol met 28 stemmen BIgkens een bij de regseringiontvangen officieel bericht uit Londen van 16 dezer heeft zich in een koestal aldaar qpnieuw de veepest geopenbaard St Ct ïe s Gravenhage is 17 Juli een bericht uit Atchin van 14 Juli ontvangen Op aauatoking vau den ex radja van SimpangoHia i onze post in dat landschap aangevallen waarom onze troepen oprukten naar de plaats waar de ex radja was Zgne versterking werd na een kort gevecht genomen terwijl hg de vlucht nam Generaal Diemont i wegen ziekte lijdelijk nl bevelhebber vervangen door kolonel van der Htyden Omtrent de Djambi expeditie is het volgende bericht ontvangen De leden der expeditie beUet met bet onderzoek der hooglanden van midden Sumatra waren den 17n Mei te Datar een kampong van pi m 16 armzilige huisjes door Maleiers bewoond met onbegriipelgk stupide gezichten De natuur is er onbesohl felijk schoon door het dal etroomt een kristalheldere rivier over een bed van klenreniijke kiezel en leisteenen Het is omringd doer duizenden meter hooge bergen die tot aan den top met bosoh zg n b oeid De karapong Grabak ligt een half uur van D tar een even onbed idende kampongj beide kampong bevatten te zaraen hoogstens een paar honderd bewonen en toch begroetten de reizigers die kampongs met een vreugdevol en dankbaar hart na eenige dagen door sombere en vochtige wouden waar geen enenkele zonnestraal kan doorbreken en een demonlKili concert der Oejoe oejoe zich doet hooren bergop bergaf te zg n getrokken Een negorghulje km bloderen gedekt is het verblgf der reiziger Binnen kort vertrekken ze naar Loeboe Toraa een nietig gehuchtje uit een paar huizen bestaande midden in een Urwald gelegen het pad daarheen voert aan houdend door onmetelijke wildernissen Te Laboeïoras wordt een dag rust gehouden om van da r nmr Silago np de grens van de onbeheerde landen gelegen te gaan Niettegenstaande de zware reauioeienissen genieten alle leden der expeditie eene goede gezondheid De viering van het eeuwfeest van de Ned maateeh pg tot bevordering van oijrerbeid is Maandagte rlem aangevangen De avond ten 7 urekwaipen op het atadhuis de directeuren der maatechaiipg en de afgevaardigden der departementenbijeen die in men loop van den dag u t alle oorden des fand iïi de feestelijk met vlaggen versierde stad waren aangekgmen In de raadzaal werden zij ontvangtn dooriden burgemeester de wethouders eneeijige leden rau den gemeenteraad van Haarlem De burgemeesfer de heer E A Jordens richtte tothen ien harteltjken welkomstgroet die door den heer dr i Vrolikj voorzitter van het hoofdbestuur der maat ohappij lpWprd beantwoord De eerewyu werd daarna i ai Jieeren directeuren en afgevaardigden aangeboden iiBe zich vervolgeus naar de buitensocieteit oTr jiS moet blüken begaven die welwillend doot h t beatuur der sociëteit voor hen wasopengesteld ï Een voor teI van het hoofdheetnur om door de maatsohappg een drietal wetenachappelijk gevormde jongelingen leen chemieu een botanicus en een zoöloog naar Ned lndié te zenden ten einde de voortbrengselen op verschillend gebied te doen waarnemen en han el en niji erheid in te lichten omtrent de voordeelenl die de toepassing daarvan zuu met zich brengen Lerd na uitvoerige discussie in de nadere overweging van het hoofdbestuur aanbevolen Een tweede voorstel tot het uit chnjven van jaarlyksohe wedstruden onder amboohts ïndustrièeleu werd aangenomen Besloten werd tot het uitachi ven van de volgende prgevntag De NederUndsche maatachappij er bevordering van ugverheid looft ait hare gouden medaille en vgf honderd gulden uit de ka der maatechappij aangevuld met eene bgdrage van de onlang opgerichte vereenigiog voor de belangen der kolonie Suriname en door de regeering zoodanig dst over een bedjag van minatcn ƒ 4000 kan worden beechikt aan hem die de best gekeurde volledige beschrijving geeft van den toestand waarin zich de kolonie Suriname op dit oogenblik bevindt en zulks wel uit ataatkuudig gtaathtti hondknndig en nijverheidsoogpunt 2 van de middelen die zouden kunnen aangewend worden oo van t at wege als vnn de zgde van groote handalslichamen groothandelaar en van bet Nederlandsch publiek om den toestand van gezegde kolonie op te helfen uit het verval waarin die zich op dit oogenblik achgnt te bevinden Wat tot duaver haar vijanden ook beproefden de Vereeniging het Ned Tooneel ging ougeitoord en rustig op deu ingeslagen weg voort Than echter i zg overwonnen en tot zwggen gebracht door den regen die Maandag avond met zooveel geweld op t Ink viin den tomer aohonwborg te Amsterdam klottenie dat de acteur hun eigen woorden niet konden verstaan Que diaile allaU elle Jaitt dam ceUt gaUre zeide Molière In navolging vun hetgeen elder reed met goed gevolg in praktijk i gebracht heeft de heer Majn een middel van publiciteit aan de hand gedaan dat voorbeeldeloo goed werkt Op het voorplein van het Palei voor Volksvlgt te Amsterdam heeft de heer Maju reeds gedurende verscheidene avondeiTde namen van een aantal firma te Am terdam op een rett achtig bord van ongeveer 8 meter hoogte door middel van Drummond kalklioht op waarlgk schitterende wijze afgebeeld Tal van toeaohonwers verdringen elkander om van dit nieuwe middel van publiciteit al bet genot te hebben dat het geven kan Kn inderdaad er ligt een genot in voor velen Om slechts een voorbeeld te noemen de afbeelding van den praohtigen winkel des heeren Cossa in de Kalverstraat tegenover den Heiligenweg is werkelijk recht fraai duidelijk ontwaart men tallooza voorwerpen welke voor de piegelruiten liggen Welk een flink middel van pabliciteit Om de aandaoht der menigte geapanuen te houden kont er van tgd tot tgd eene sohoone afbeelding van een ernstige groep of schilderg en ook wel een koddige voorstelling die luid geschater doet ont taan De gemeenteraad vau Groningen heeft besloten de zaak der inkorting van deta duur der kermis au te houden tot even voor de behandeling der begrooting aangezien bet ook een geldkwestie is Naar wg vernemen is de brochure van den heer S öille Heringa getiteld Afgeperste verdediging l in zake de Delftsohe verkiezingen ter perse bij de lirraa Blom en Olivierse te Kuilenburg en zal in de volgande week verschgnen De Keizer vnp Bnuili kwam dezer dagen naar ons land Wie is die Keizer en titat i Brazilië Hebft hg ook Biddcrorde bij zich Geef wel acht De Keizer is eeta zéér veriicht en schrander Potentaat van om en bij de twee pn vgftig jaar hg heet even al zgn vader Don Pedro van Alcantare maar de Tweede en met twaalf voornamen zijn voorganger wasde J5er fe Op zijn 6e jaar reeds beklom hij door den afstand zijns vaders onder voogdijschap maar in 1840 voor goed den troon Op zijn 18e jaar trouwde hij met Prince ïheresia eene Siciliaansohe lieftallige vorstin van ongeveer gelgkeu leeftijd als hg en uit welk gelukkig huwelijk eene dochter Prince Isabella werd geboren nu 31 jaren oud 3 die hem oasu quo zal opvolgen Zij huwde met Prin Lodewijk Graaf En een zoon van den Hertog van Nemours die thans 32 jaar oud is Eu nu zgn Keizerrijk met zoo wat 6 miljoen zielen het beslaat wel haast half Zuid America zijnde voor de helft bebouwd en de reat woest maar goudmijnen zijn er in overvloed als ook talrijke diamantgroeven al fcran vóór anderhalve eeuw geëxploiteerd Toen een Portugees met name Pedro Cabral er in 15 0 geland was normde hij het Santa Cruz en weiden er jaarlijks een paar scheepsladingen met spa nsche tuchthuisboeven en dalnes van verdachte zeden ter Enropee che bevolking heengevoerd ook trokken vrijwillig vtle Israëlieten op negatie er naar toe Spanje voerde er toen en tot op de helft der XVII eeuiw het gezag over uit Prins Johan Mahrits vai Nitssau regeerde er ook nog een poos q zeven j ren lang als Nederlandwhe landvoogd n aar de Hoogmogenden lieten onz aanspraken er op i iudelgk 1661 varen Bio Janeiro werd in 1763 de hoofdstad van het land Aanvankelijk met Portugal vereeuigd liet Pedro de Ie de zoon van Koning Joan l die eerst Bijksbestuurder of Onderkoning van Brazilië was zich in 1822 al onafhankelijk Keizer uitroepen maar deed in 1831 afstand van den troon ten brhoeve van deu zoon die uu naar Nederland kwam op bezoek waar Zijue Keizerlijke Majesteit wel goed ontvangen is geworden maar geen Koning of Koningin gevonden beeft Zgn leger is een 25 dnizend man sterk zijn budget Ijeloopt ongeveer een 40 miljoen guldens de staatsschuld is geweldig groot De Keizer heeft eene vloot van een kleine honderd oorlogsschepen in dienst maar niet groot van stuk De Conetitntie die er tegenwoordig vieren vgftig jaren telt erkent vier machten waarvan de titel zgn de wetgevende en de rechterlijke de uitvoerende en de bemiddelende beide laat te machten beeft fle Keizer in de hand Zijne Migeateit is een geniaal man die wetenschap en kunat hoogachat en zrlf beoefent De hoofdstad Bio de Janeiro dankt hem eene universiteit en nog bovendien coUegie voor rechtsgeleerdheid en medicijnen een ma eum en eene academie voor schoone kunst Zijne reizen zgn altgd met hét oog op de beechaving van zijn volk gericht Hij neemt het er nog al ruim van teu minste nu is hg recde bijna twee jaar buiten af op weg Men maakt het hem dus schijnt wel t huis niet lastig en wat zéér schoon is wii r hg ook heengaat stecda ia hü vergezeld van zgne Gemalin eene edele vrouw van hoofd en hart zoodat dit gelukkig vorstelijk echtpaar Europa inderdaad eeu schitterend voorbeeld geeft van iu dat opzicht hoog fatsoen En wat nu do ridderordos betreft Zgne Keizerlijke Majesteit beschikt er vrijmnchtig over drie allen door zijn vader van 1822 tot 1827 ingesteld als het Zuiderkniê de Pedro Ord eu die van de Root vooral de laatstgenoemde een héél mooi model is met diamant en goudproduct van bet land glanzend gestoffeerd De liefhebbers kunnen dus klaar komen wanneer ze er maar gauw on dicht bg zijn Daaraan zal het dan hier te lande ook wel weer niet haperen Breds bij voorraad heeft de kominandant van Bronbeek verleden jaar nl zoo u glinsterend Booaje geplukt De tegenwoordige benaming van het keizerrijk Brazilië is ontleend aan het Portugeesche woord Briua dat zooveel beteekent als een gl oeiexde kool Het is een aardsch paradgs eeu der schoonste oorden van de wereld Land en vor t ziju elkacr volkomen waard Het Kerkconcert DROBEGG Vol verwachting gingen wij eergisteren tempelwaarts Er was immers veel dat die deed spannen een organist uit Coblenz en zijne vrouw en eene Nederlandsche zangeres die zich reeds eene goeden naam verworven heeft daarbij een waardig programma van louter goede namen inderdaad er was veel dat onze verwachting hoog deed spannen Is die ver achting bevredigd Vg zullen trachten dit een weinig neder uit een te zetten Wg zullen het honneur nux dames ook hier laten gelden temeer daar wij daaromtrent kort kunnen zijn Mevrouw Drobegg is wel in het bezit van eenige atemraiddeleu en het ontbreekt haar ook niet aan goede leiding Zg is echter ten eenenmale ongeschikt met succes als concert of kerkzangeres zich te doen hooren Ten eerste is hare stem lang niet berekend voor groote lokalen en de blijkbaar groote inspan ning die zg zich gaf om met hare stem de ruimte te vullen maakte de zaak niet beter Dat er in d kerkaria van Stradella een oogenblik groote weifeling heerschte willen wij hieraan toeschrijven dat juiat het carillon begon te spelen en dat moet natuurlijk voor de uitvoerders Zeer storend geweest zgn In het Duet Denn in seiner Hand ist wa die Erde bringt van Mendelssohn bad mevrouw D goede oogenblikken Dit nommer was niet op het programma vermeld eu gaarne hadden wij gewild dat het hierbij gebleven wa daar het dnet van depzelfdju componist dat daarna gezongen werd Wo habt ihr ihn hingetragen weder veel van den goeden indf ulf bedierf Mejufvrouw Nagel toonde zich in het bezit van eene volle zeer geoefende stem en het lied van Schubert droeg zij zeer schoon voor doch daar Mej Nagel aan eene tijdelijke indispositie scheen te lijden hetgeen vooral aiui het detoneeren der hooge toonen merkbaar was schorten wij ons oordeel over deze dame op en hopen haar iu den volgenden winter weer eens op te zien treden Nog eene enkele vraag Waarom mystifioeenle Mevr Drobegg ons door zich voor Alt zaugeres uit te gever terwgl zij in het bezit i eener mezzo soprnanstem wij althans hebben van eene altctem niet kunnen bespeuren Het wns te Dresden in de eerste helft der vorige eeuw een tijd vau weelde onder de regeering van August den Sterke De toonkunst werd er veel beoefend doch het waren louter Fronsche toonkunstenaar die met hunne eiudelooze figuren passage en onbeduidende melodieën het hofpubliek verrukten Daar spreekt men oj eens van een groot man die het orgel bespeelt op een wijze zooals nog niet in Duitschlaud gehoord ia wieus toongewrochten een ernstigen geest en diepe opvattiiig ademen die lijue werken niet achrijft om de zangera en inatrumentali tcn gelegenheid tot chitteren te geven doch die van hen vergt dat zij gevoelen wat hij gevoelt en dat zij zijne reuaachtige opvattingen in grootaohen atijl begrijpen en er in door kunnen dringen I het wonder dat toen die man op uituoodiging van Auguat aan het hof te Dreadeo kwam en wel om een wedstrijd te houden met die toonkunstenaar de Fransche artisten op de vlucht gingen vóór hy te Dresden wa aangekomen Een blik toch in een zijner werken was voldoend hun te doen zien wie hij was En gg hebt zeker reeds begrepen dut ik Bach bedoel den grooten Caitor der Thomas Schule te Leipzig De heer Drobegg had 2 werken van den grooten meester op zijn programma vermeld en dat gaf on dadelgk een goede meening van zgn spl Want de middelmatige sp ler waagt zich met aan die werken die bieden hem te veel doornen aiin en er is te weinig eer voor hem weggelegd want alleen uitstekend uitgevoerd kunnen die werken voldoen En beeft de heer Drobegg ons voldaan Wij kunnen dit in sommige opzichten met ja beantwoorden want hij tooude zich eeu duchtig organist die het instrumeut meester was en zich met vastheid en zekerheid daarop bewoog Wel had de heer Drobegg vele ongelnkkige oogenblikkeu doch ieder die aan orgelspel doet weet dat ieder orgel zg n eigen behandeling eischt en men er op t hui moet zijn Jammer vonden wij het echter dat het voorspel van het koraal Schmücke dich o litbe Seele door de eentonig registratie niet tot haar volle recht kwam In de fantaisie van Mozart kwam meer gloed in de uitvoering en ook bg het ilot van het Halleluja van Handel De heer Drobegg schijnt ons toe een gcwiaaenhafter Musiker te zijn wien het volle ernst is met zijn kunst doch niet de Musiker von Gottc Gnaden die zieh uitzingt met geheel zijne ziel Nog eene enkele opmerking tot slot Hoe jammer dacht ik dat zoo weinig menachen van de gtlegenheid gebruik maken die hun iedere week geschonkenwordt dit heele instrument Die liebe Herrgottstimme zooals Boch het noemde te hooren Het is waar het wordt zorgvuldig geheim gehouden dat er de zomers lederen Dinsdag Om 2 ure orgelbespelingeu zijn dooU wij twijfelen niet of de redactie dezer courant daartoe in de gelegenheid gesteld zal gaarne iedere wetk het programma dier uitvoeringen vermelden en wü gelooven dat dan menigeen gebruik zou maken van die concerten Door veel vau dergeljke werken te hooren zou men Bach beter leeren waardeeren en begrgpen en het Goudsche publiek twijfelen wij niet zal dankbaar zgn voor die pogingen Wij weten niet tot wie ons tewenden om aan deze zaak uitvoering te geven dochwij hopen dat deze regelen ouder de oogen der be trokkcu autoriteiteu mogeu komen P MARKTBERICHTEN Gouda 19 Juli Tot ongeveer vorige prgzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 13 25 ü ƒ 13 75 Mindere ƒ 12 50 a ƒ 13 Bogge puike ƒ 9 i 9 60 Mindere ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Voer ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst puike ƒ 7 26 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Hnvcr zware ƒ 5 25 ü ƒ B 75 Ligte ƒ 4 76 è 5 00