Goudsche Courant, vrijdag 20 juli 1877

1877 Zondag 22 full N 2013 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken waterweg zoekt en gebruikt voor zooveel diens onvoldoende toestand gedoogt De bestaande stoomvaarten geven daarvan het bewijs Zelfs Belgische stoombooten die van Brussel en Antwerpen op Amsterdam varen zoeken en gebruiken hem De bedoelde waterweg is daarom niet alleenvan aanbelang voor de Provinciën Noord enZuidhol and maar tevens van groot nationaalen internationaal belang Moeten nu bg deze miskenning door de Hooge Regeering van hetgeen in het belang van handel en scheepvaart d i van de welvaart der ingezetenen dringend wordt gevorderd de Staten zich laten ontmoedigen van de vervulling huimer grondwettige taak om die belangen bij de Kegeering voor te staan d i te bevorderen Die vraag schijnt ons tde voor geene toestemmende beantwoording vatbaar te zjjn Wg vermeenen integendeel da deze houding der Begeering de Staten hnn gver moet doen verdubbelen In de gegeven omstandigheden schijnt bereidheid der Stoten om mocht de Beceering blijven weigeren met billgke subsidie der Staten in hetgeen ter verbetering der vaart als handelsweg wordt gevorderd in die verbetering hetzg op haar zelve hetzg in combinatie met hetgeen naar t inzien der Regeering voor oorlogstijd mocht worden vereischt te voorzien zelven de verbetering der vaart als handelsweg onder bill ke Bgksnobudi tar band te nemen het éénige middel te zijn om de zaak hetzg op de eene of andere wgze tot stand te doen komen Het ia daarom dat try niet aarzelen Uwevergadering te adviseeren met dankbetuigingaan HH Gedeputeerden voor het door hen tedezer verrichte geheel in overeenstemmingmet het voorstel van HU Gedeputeer aatebesluiten 1 dat spoedige verbetering van het vaarwater tusscben Amsterdam en Rotterdam ten behoeve der scheepvaart dringend noodzakelgk is en hoewel die hoofdzakelgk van algemeen rijksbelang is evenwel ook de belangen der Provinciën NoordhoUand en Ziiidltoltand er in die mate bij zgn getrokken dat het op den weg ligt van de besturen dier Provinciën om wanneer de Regeering blgft weigeren tot de uitvoering van het werk over te g ian dat werk behoudens aanzienleken geldelijken steun van het Rjjk zoowel wat de verbetering als wat het verder onderhond beti eft zelve te ondernemen voor zooveel de bedoelde waterweg niet behoort tot de rivieren die reeds op dit oogenblik in beheer en onderhoud zijn bg het Rijk 2 aan HH Gedeputeerde Staten op te dragen om van dit beginsel uitgaande gezamenlijk met hunne amb enooten in de andere Provincie de aangevangen onderhandeling met de Regeering voort te z ttea en verder alles te doen wat noodig is om de totstandkoming van het werk te bevorderen en U te gelegener tgd van den uitslag hunner bemoeiingen verslag te doen onder bijvoeging van zoodanige voorstellen als zij zullen vermeenen te behooren Slechte eene zeer korte discussie had dit rapport tengevolge De heer Herrewijn roemde de gematigdheid van de Commissie een heftiger toon zou bij het dralen der Landsregeering niet te verwonderen zgn geweest De heer Bugs stelde eene kleine wgziging voor van punt I der conclunie Behoudens aanzienlijken steun van het Rgk gaf z i en de groote meerderheid stemde met hem in grond tot le bewering dat deie Provincie alléén Rijkssubsidie niet die van andere belangstellenden begeerde Hg LOCOMOBIELEN m DORSCIIMACUmES uit de gunstig bekende Fabriek VAN RUSTON PROCTOR fe CT ZIJN STEEDS VOORHANDEN IN DB Mill m li1 ill IMÏBl AN De veemackt mlt gewonen AnTder hoewel de pri sen hoog varen ging alles traag van de haud Tarkeas voor Londen van 21 a 22 i cents per half kilo biggen met grooten aanvoer met tragen handel achapeii en lammereu traag Kaas aangevoerd 88 parlljen prijzen van ƒ 28 i a ƒ 34 met zeer vluggen handel Goeboter ƒ lAO a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gotida eEBOKra ie JTiili Jobuu Gmtmida ouden H Ver IXek m W J BcgMr lairabetli ouders H van Uailea fln A A fiparoaaij GlSHUWUi 18 J U O P J T Wioml m P de Vol L VBQ Uuoren cd M Ëverhujt K van Ryn en Q Veeoatn 1 no der Kleg en K van Amende Q de Jtjjk en A Rotk Suigerlqke Stand van onderstaande gemeenten van 12 tot 18 Juli 1877 Moordrecht OBBOHEN Jacob oudwa D Verboom en A Bogendoom OVEELEDBN F Tan der Starre 37 j Gouderak GEBORENi Uific ondara C van Vliet en A den Hoed Cornelia ondera N van Dagveudijk en A de Jong Stolwijk GEBOREN Beiltje ondera J Sloof oa 1 loera OVERLEDEN Geeae ONDERTEOirWD Oeene GEHUWD L Tan dan HaoToI met i de Ornijter Baastreoht CEBOREN Arie onder f Bulk eo U Knoop OVESLEDEN T da Graaf 3 m ONDERTKOUWD Geene GEBCWD Geeoe Reeuxrijk OSBOREN Dirk anders 6 Vermeolentn E Mounts iobannea oodera A Soboaten en A Bntter Aurt Johannes ndnta H Hoina en A van Vloten Aart oudere J van 4er Star en K wn der Koeuael OVEJILBDBN Gaone ONDERTROUWD Geest GEHUWD Geene Waddinzveea GEBOREN Weeltje ouders P L Hamoii en D Zwitser Maria ouders A Verroen en M Stnivenberg driuus ouders J de Kooter en M Kerver Wilhelmus ondera A Houdyk en i Erberreld OVEBLEDBN E as der Staal 1 m W Vaorend SS j A C Broer 8 m J Dnering 77 j ONDERtROCWD A van dei Winden o A Degenhart GEHUWD Getne APVERTENTIËW G troawd J J BEETELMAN EN M L D JACOBÏ 4ie ittMien hartelijken dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelling b bnn huweIgk ondervonden Anuitrdam 19 Jidi 1877 Bevallen van een Zoon C i PLANTENGA LuuTEK 18 J li 1877 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon J ZIMMERMANN VAN SONSMKK Gouda 17 Juli 1877 Eenige en algemeene keimitgeving Bevallen van een Zoon B C VAN MEEETENOldenbandbinch Onderdtndam 17 Jali 1877 J Heden overleed ons jongste Kindje EVEBDINA MARIA oud 3 maanden J DONGELMANS A K DONGELMANS Sandmann 18 JuU 1877 Opeobare Verkoopinef TE GOUDA op DINGSDAG 24 JÜLU 1877 des voonniddagi ten 9 ure aan het Lokaal Wyk K n 237 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOBD eene Partij BORSTELWERK en BBHANGSELPAPLEB Gewerkt GOUD en ZILVER enï Daags te vor i van 9 tot 12 en tsu 2 tot S UI te zien spratt s patent f Dog Cakes i m C J KOOT Mr Timmerman ZEÜGSTRAAT Gouda vraagt ten spoedigste 1 a 2 BEKWAME TUmËRLIËDËK Gedurende m KERIHISWËËK worden er STOELEN te huur gevraagd Aanbiedingen worden franco ingewacht onder de Letter G bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda MEN VERLANGT in een klein gezin 2 Personen tegen 1 NOVEMBER EEN FLINKE liefs Prot Godsdienst goed kunnende KOOKEN eu genegen het HUISWERK te verrichten Hoog Loon en veel Verval Men adressere zich met franco brieven onder Letter K G bij den Uitgever deier Courant Uit de hand TE KpO eene goed beklante ï TAPPERIJ met flinke WONING met Augustus te aanvaarden Adres bg den Uitg ever dezes Met 1 AUGUSTUS wordt in Gouda voor een klein gezin een VRIJ en ZUIVER Uefst met TUINTJE gevraagd Brieven franco met opgave van pr s en stand vóór 22 Juli a s aan de Heeren Gebr MULLER Boekhandelaren te Maastricht GOÜDA DaUK VAN BaiNKMAN IJl A uixJi i uxiU UlU SASUONIS COITCEIIT in het Abonuemepit door de Kapel van het Corp B ISNAIHBRB onder Directie van den Heer Vqllmar op ZONDAG 22 JULI 1877 des avonds ten 7 ure 0 Entree bniten inteekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen l per persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 per persoon Bij ougunstig weder In de zaïO Het Bestdub Me P J SNEL Prendml H JAGER Secretaru G mda 19 Juli 1877 D Kr 29 mwi TegenNOVEMB e k TE HUüR op de Oosthaven een NET HEBREN HUIS bevattende zoo beneden als boven Voorkamer Suite en Achterkamer benevens Keuken Kelder e Zolder Huurprgs 225 Te bevragen onder Letter Z aanhetBurew dezer Courant Openbare Vrijwillige Verköopüg ten overstaan van den Notaris A KLUtT Moordrecht bh veiling en afslag op VR1JDA8 25 JÜLIJ 1877 des Voormidctags ten lö m te Moordrecht in de Herberg cdbSt Joius ran ¥ 9 waarop staan diverse HUIZEN SCHÜÜB LIJNBANEN of PADEN BEPLANTING en BEPOTING te Moordrecht aan het Buurpad kad Sectie B No 936 938 1664 1669 t r grootte van 31 Aren 90 Centiaren Breeder bg biljetten omschreven Informatien zjjn te bekomen ten kantore tW bovengenoemdea Notaris B deze Courant behoort een Bijvoegsel Kennisgeving BUEGEMEESTEKea WETHOUDEBS van Gouda brengen ter openbare keuais dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Julij 1850 Slaaiailad no 37 ahchrifteii van de Processen verbaal betreffende de benoeming van vijf leden van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks B4g den iagang van den Korten Groeneudaal alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 20n Julij 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BaouwïB VAN Bbegen IJzendooen m m BELANQ m Thftns deelen wij mede hetgeen in de Staten van Zuidholland naar aanleiding van het Verslag van Gcdep Staten is behandeld Vooreerst hét rapport der ZuidhoUandsche commissie waarvan Mr A A van Beiden IJ zendoom voorzitter en de heer D W Stoop rapporteur was Dit rapport luidt hoofdzakelijk als volgt Al dadelijk bg den asnvanK onser beacbouwingen bleek het dat bg de leden uwer Commissie behoefte bestond om als hunne meening uit te spreken dat de Staten van ZnidhoUaad hulde en dank schuldig zijn aan het CoUegie van Gelep Staten voor den flver en de volharding waarmede door dat CoUegie deze zoo hoogst belangrijke zaak tot hiertoe behandeld is Bedroevend is bij dien gver en die volharding van onz Gedeputeerden en die van Noordholland het genus aan medewerking dat beiden blijkens de missive des Ministers van Biniionlandsche Zaken van 31 Mei jl van de zyde der Regeering moesten ondervinden Bjj die missive des Ministers toch wordt niettegenstaande zij de erkenning van het belang van hét werk bevat geujktudio eentdeelt het geven van eenig uitzicht op terhandneming van het werk door het R k geweigerd en anderdeels biJ overlating dientengevolge van het werk aan de beide Provincign de eisch daarvan in het uitsluitend Rgkg belang bg het dienen der vaart in tijden van oorlog tot vrije gemeenschap tussch IJ en Maas voor monitors van de grootste soort zóó hoog gesteld dat daardoor en de stempel van een uitsluitend Kgkswerk als strategische vaart op dat werk wordt gedrukt en de kosten zóó hoog worden opgevoerd als noodig schjjut om aan de Provinciën den moed en den lust te ontnemen om de zaak ter hand te nemen en zoodoende het Rjjk te behoeden tegen eene aanvrage van Rgks subsidie welke bil terhandneming der zaak door de provinciën naar gelang van het daarby betrokken algemeen scheepvaarten handelsbelang onvermijdelijk schijnt Intusscheu schgnt de zaak alleszins recht op medewerking van de zgde der Hooge Regeering te hebben Niet alleen toch strekt de waterweg waarvan ten deze sprake is tot verbindingsweg tusscheu Noorden Zuid Holland maar tevens is hij de aangewezen groote verbindingsweg tuBschen Noorden Zuid Nederland Die aanwijzing ligt in het feit dat de haadelabeweging tusschen Friesland Groningen Drenthe Overijsel zelfs Gelderland over Amsterdam Rotterdam en Dordrecht met Zeeland Noord Braband Limburg en Gelderland dien wilde lezen iBehoudens aanzienlgken steun in de eerste plaats van het rjjk Eenige bestrijding ondervond dit voorstel bg sommige leden der Commissie Zg meenden dat er door deze wijziging te sterk werd vooruitgeloopen op latere beslissingen en dat evenmin zonder de tnsschenvoeging der woorden in de eerste plaats later zou kunnen beweerd worden dat de e Provincie allsen Bgkssubsidie bedongen of verlangd had Aldus gew zigd werd de conclusie aangenomen bij acclamatie De conclusiën in Noord en Zuidholland vastgesteld zjjn dus nagenoeg eensluidend Moge het gemeenschappelijk overleg der Gedtp Staten van die Provinciën tengevolge hebben dat de Landsregeering eindelijk bezwijkt voor den drang en de verbetering van dit vaarwater ter hand neemt We hadden ons voorgenomen de behandeling van deze zaak nog voort te zetten doch onvoorziene omstandigheden beletten ons voor loopig daaraan gevolg te geveiu Slechte dit nog Moch onverhoopt de Regeering blgven telmen en de Rijksb ooting voor 1878 verschgneu zonder post tot verbetering van den waterweg zg het dan ook pro memorie uitgetrokken dan zou weUicht een petitionnement aan de Tweede Kamer door allen die hetzw rechtstreeks hetzg zgdelings bg die verbetent belang hebben aan een of meer afgevaardigden aanleiding geven om een dergehjken post als amendement voor te stellen Dan kwam althans de zaak in hoogde instantie ter sprake en jd mocht de discu lMk dan took intrekking of ver werping aan het aniidement ten gevolge hebbes men zou dan toen in ieder geval de aandacht op deze zoo belangrijke zaak hebben gevestigd BTnTËlNrLAND RuUeiiland h Overziclit Sl hts wanneer men met de kaart voor zicb nagaat hoe op het oogenblik de toestand in EuropeescU Turt je is beseft men recht duidelijk welke gnxite overwinningen de Bussen in de laatste dagen behaald hebben Door de overwinning te Nikopoli I dat ze op ouderwetsche wijze hebben ingenomen door het te bestormen en met de sabel in de vuist de Turken van de muren terug te drgveu hebbeu ze een breede basis aan den üonau gekregen voor hun krggsbcwcgingeu Ze hebben uu negentig ëiigelsche mijlen ver de volstrekte macht over den l onau van Nikopoli tot Rustschuk Met uitzondering van Bustschuk hebben ze zelfs tot Solipa toe de beerschappij over den grooten stroom e Nikopoli bouwen ze nn een sterke breede brag met versterkte bruggehoofden zoodat ze met oneindig meer gemak thans de gemeenschap met boa legers in Bulgerije en aan de andere zijde vanden Balkan kunneu onderhouden Van onbeschrijfelijk veel waarde is de inneming van Nikopoli zoo vroeg in den veldtocht voor hen Ze hebben nu een divisie bijna een geheele legerafdeeliug vrij gekregen en die nieuwe macht zullen ze waarschijnlijk gebruiken om zoo spoedi mogelijk versterking te zenden naar het leger dat den sfoulen tocht over den Balkan gemaakt heeft en Adrianopel bedreigt Te Berlijn waar men den oorlog met de gipotsle belangstelling volgt schijnt men te gelooven dat voor de onmiddellyke zegepraal der Blisseu thans zeer veel er van afhangt of zij dan wtl de Turken het eerst versterking zullen kunnen zenden naar Yeni Saghra Uit de verschillende oorlogsberiehten in Engdsche en Duitaohe dagbladen blijkt dat deze oorlog nlzeltend veel menschenlevens kost De Timn deelt dienaangaande treurig bijzonHerhMen vwte Do tegenwoordige kanonnen en geweien riokttn een verschrikkelijk bloedbad aan wannbir troepen volgens de ouderwetsche wij7e schonder aan chonder