Goudsche Courant, zondag 22 juli 1877

ADVERTENTIÊN Heden ov leed te CarUbad na eenlangdurig Igden rayn Schoonzoon de Heer L KALOSI Da A ROMBIJN Gouda 19 Juli 1877 Algemeene kenniigemng hunnen hartelijken dank Toor de Tele bewüzen van belangstelling bü gelegenheid hunner VIJF Ks TWINriG JARIGEECBTVEBBKNIGING ♦ Voor de tab flke bewezen van deelneming cedurende de ziekte en het OTeriiJden Tan hunne geliefde Moeder MeTr de Wed J A DUTILHTAN Capei betuigen de kinderen by deze hunnen hart iykeu dunk Gouda 20 Juli 1877 nit de BROOWERU DE ORANJE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede direrse BIEREN op flesschen en kniiken 8P IALITEIT in Engelsche BIEKE uit de Brouwerij van Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd uit de Bottelarg Tan H VAN WIJNGAARDEN Korte T iendeweg D 93 STEENKOLEN In lossing een Schip RUHR KACHELKOLEN waaruit men tot billgke prga bij groote en kleine partgen kan opdoen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 21 Jnli 1877 oprukkeu eartévorman ene Toeh schjjnen zoowel Ie Rmsm M ié Turken og Jiiet yer te liju in de nieuwe taktiek die de leldatea irenjfireidt en veel aan ieden begrip en aelheid van opmerking overlaat om lich te dekken zich ap den groud te werpen ent zoodat TdleJoodeu va a Bovendien wordt met lolke vetbittatiug en èaat geatrodeu dut men Uevec tpt liet uiteiste echt dau zich ov t te geven Generaal Klapka die voor de Turken ijvert heeft aan de Xdlmüde Zeiltmf medegederid dat de ontzettende verdelging in dezen oorlog weergaloos is Van de Adriatisohe e tot de Ararat vinden overal waar Musolmannen en Christenen naast elkander leven het zwaard en het vuur onbphoudeiijk werk Zij pogen elkander nit te roeien Generaal Kla ika tt te Weenen aangekomen om aan graaf Jtdidrassy mededeeling e4oen vaA tetgeea hy in Turkije gezien en gehoord heeft Hij acht een vslkomen nederlaag der Turken ocraogel k daoh indien le oorlog tot het einde gevoerd wordt zouden de Turken Europa kannen verlaten om uit Azië met de gaheele macht van het Moharamedanisme Rusland aan te vallen Hfl ioopt dat eer het zoo ver iomt aau den oorlog een einde gemaakt zal worden Te Koustautiuopel heeft natuurlijk het bericht dat de Russen den Balkan zijn overgetrokken groote icnsatie gewekt Se Regeeriug heeft terstond daarop een depêche daten aadplakken dat Achmed £ jub deu vijand weer bad teruggeslagen maar blijkbaar was dat aleehts en mauaeuv re om den nUcrtreurigetem indruk wat weg te uetnen Een later offloiêd bericht egt dat Abdul Kerim ter Verantwoording teruggeroepen is en dat Suleiman pac A die in de Herzogewina zooveel roem behaalde uaar den Xalkan dea Bussen te geuioet i gezondeU Uèt geheele lAkinisterie te Kouatantinopel Iqkt in de War of ontslagen Ook te Lobden en te Weenen is men in de regeerisgskriugeu over at geheel onverwachte euccee der Bnssisohe wapenen alles behalve gesticht en reeds wordt in aommige bladen de vraag besproken kunnen de Mogendheden oeUteu dét grootvorst Nicolaas nog verder voortrukt en zelfs Konstaatinopel bedreigt Se verkiezing van een lid van den Belgischen Senaat ie Soignies ter rervangiug van den heer Se la Roche wiens verkiedug nietig verklaard is is ten gunste der liberlden uitgevallen Se heer Victor Pennart is gdcoten met 1144 stemmen tegenover den deriealeu oaudidaat Baatard die 1127 temmen bekwim Se lUUit meldt dat de kardinaal staatssecretaris jngt Simeoni eeue geheime circulaire heeft verzonden waarin bij aan de nuntiussen eu internuntiussen verschillende inlichtingen vraagt in verband met den toestand der Kerk enz in het buitenland Hg steld hun o a de volgende vragen Welke is de toestand der Kerk der geestelijkheid eu der bissehoppea in den Staat waarbg gij geaccrediteerd zijt Wdjcen inrloed oefenen de bisschoppen en de geestel kbeid op de maatschappij en de regeeriug n wordt bon de verschuldigde achting toegedragen Welke is de verhouding der geestelijkheid tegenover de Kath diekea t Is het Catholicisme in vooruitgang of in verval n welke ign de oorzaken waaraan een van beide versehijaseien moet toegeschreven worden Se ontnUMjen antwporden zullen onderworpen worden aan bet onderzoek der cocgre ratién van kardinalen die dan op hare beurt voorstellen zullen doen aangaande de instruotiën welke aau de bisschoppen moeten gezonden worden om aan te dringeii op envorinigheid van handeling zoOwel wat betreft de toeht onder de geestelg kh eid als de beTMtieciag van het geloof onder de Katholieken tBebi ut dat er ia t2uiden van Japan nog altoos geroebten wordt eu er zgn beriohteu dat de opcoervlag ia g esehen in distrieten die tot uu toe rustig waren Indien de berichten in de Japausche bladen geloof verdienen dun ign aan weerszijden sedert bet aitbrekeu van den opstand verscheiden duizend maa gedood en gekwetst Be regeeriug gaat voort mei bet zenden van troepen naar de ontevreden districten en dit feit alleen bewgst dat de opataud nog niet is gedempt ofschoon de zaak der oMtandeliBgen aan iederen oupartijdigeu opraerker als bi looé moet jroorkemen BINNENLAND GOÜBA 21 Juli 1877 Naar wg vernemen hebben zieh Burgemeester en WethOttden dezer gemeente tot den Minister vau Binnenl Zaken gewend met bet verzoek de Hooge Burgerwshqol met 8 jarigen eurao alhier te veranderen in eene met 6 jarigen eursua terwijl ook de Commiaaie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs alkier een dergelqk adre beeft ingediend hetwelk door eeuize leden der eommisaie bedeu persoonlijk bij den Miaiitsr zott worden toc Iiebt In het belang onzer gemeente is het zeer te wenschen dat op dat verzoek een gunstige beschikking wordt genomen Mochten vroegere pogingen daartoe iu bet werk gesteld niet slagen tbaus zal bopen we binnen kort kunnen worden gemeld dat aau het verzoek zal worden voldaan Met het oog op het feit dat zoovele ouders alleen hierom Gouda verlaten en zieh elders vestigen omdat hunne zonen de opleiding aan een H B School rae Bjarigen cursus noodig hebben is het duidelgk dat het bdang der ingezetenen medebrengt die pogingen te ondersteunen Er is dan ook reeds sprake van de indiening van een adres van adhaesie aan genoemd verzoek t welk wij zeer in de algemeene aandacht aanbevelen Wij maken onze stadgenooten attent op achterstaande advertentie waarbij prijsverlaging geannonceerd wordt van de gas Mocht deze prgaverlaging aanleiding geven tot een vermeerderd gas verbruik niet onmogelijk zou t zijn dat spoedig weder een verlaging volgde Iu de Bonderdog gehouden laatste zitting van de Algeineene verg idering van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid is besloten dat de volgende Algemeene Vergaderiug alhier zal plaat hebben Uitslag der verkiezing van twee leden voor den gemeeuteraad lltktxdorp Herkozen M Verheul en gekozen T Mulder ter vervanging van 1 de Wit die uiet lo aanmerking wenscbte te komen LaagermgeKeidt HerkoeeiiJ A Uoogendeom en herstemming tussehen J Erkel en J Verbree Paftkof Herkozen i van Sehaik en G Stolk Men bericht uh den Haag dat Z M de Koning nit Zurich vertrokken is naar Bagnères de Luchon departement der Opper Garonne in Fraukrgk waar L M met gevolg intrek genomen beeft in het Grand hotel de Rieheheu om aldaar den verderen tijd van Z M verblgf in den vreerade te vertoeven Be nieuwbenoemde leden der Eerste Kamer hebben zich die keuze lateu welgevidlen Boor den Minister Finaacien zal eerlang een ontwerp worden ingediend tot regeling van ds beplantingen laugs de rijkswegen Zr Ms Minister Resident te Madrid deelt de navolgende bijzonderheden aangaande den wederopbouw ulilnar van het hospitaal van San Andres der Vlaainsclie Natie njede Bij cenr door uiterste wiUbeschikking van deu I 9den Octobi r 16U1 bekrachtigde akte vuu sclietiktug werd in het jaar 1594 door zekeren te Madrid gevestigdeu Vlaming bekend otider deu naam vau Gailos de Amberes of Karel van Autwerpeii zijn woonhuis eu verdere bezittingen geschonken aau de Vlaatnsche natie en de vreemdelingen der Nederlanden ta nation Flamenca y etlrangero de lo9 Eatadoi Majos ten behoeve van de noodlijdenden dier natie Na het overlijden de erflater werd het woonhuis tot hospitaal en kapel iogericht eu de stichting gesteld ouder bet beschermheerschap van Koning Philips III Sedert bekend onder den naam van het Hospitaal van St Andries der Vlaamsche Natie bleef de stiohling tot op den huidigeu dag onder het patronaat der Koningen van Spanje voortbestaan en giften aan behoeftigenveratrekken ofschoon hospitaal eu kapel door verloop van tgd onbruikbaar Waren geworden Ecnige jaren geleden besloot de Baad van Bestuur der Stiehting bij coöptatie nit in Spanje gevestigde afstammelingen van Vlamingen aangevuld eu waarin destijds ook de Belgisohe vertegenwoordiger bij het Huf van Madrid zitting had tot de wederoprichtiag vaj het hospitaal en de kapel wier bezittingen thans vertegenwoordigd worden door een nominaal kapitaal van ruim drie milloen realen in Spaugische schuldbrieven eu fr 100 000 in de munt Op last der Begeering deed de TTederlnndsche MinisterResident te Madrid de noodige stappeu ten einde de rechten der Nederlandsche onderdanen op verpleging waar behoort te doen erkennen Hiertoe heeft zich de Baad van Bestuur der stichting volkomen bereid verklaard en zal dientengevolge als blijk daarvan in den gevel van het in aanbouw zijnde gesticht het wapen der Nederlanden met die van Spanje en België worden aangebracht St Cl X Er is concessie verleend voor een omnibusdienst tussehen Gouda en Bodegraven lang Beeuwgk weldra zal de dienst worden geopend p Het kapitaal benoodigd voor het oprichten van een schroefstoombootdienst tussehen Rotterdam en Schooubaren is reeds geplaatst Spoadig zal dus de stoumbootdieiist op de Lek tot groot gerief voor den handel eu bet reizend publiek met een vermeerderd worden Boor het dgkseoUegie van den Krimpenerwaard is besloten eene geldleeniug ten laste van het hoogheemraadschap aan te gaan groot ƒ 100 000 waarvan voor dit jaar f 76 000 en voor het volgende ƒ 2B 000 zal worden uitgeschreven Be rente zal 4Vj pCt bedragen Beze geldleeniug strekt ter voorziening in de buitengewone uitgaven voor de bazalt glooiingen der dijken Se begrootiug voor bet hoogbeemraadeohap dienstjaar 1877 1878 ia raatgestdd op ƒ 157109 26 iu ontvangst en ƒ 1S7032 S0 in uitgaaf Batig saldo alzoo 7fi 75 Se omslag per hectare is bepaald op ï Se Minister van oorlog Ontvangen hebbende een aantal verzoeken van of ten behoeve van milieien veriofgauger om vrijstelling van het opkomen onder de wapenen voor de eerlang te houden herhalingsoefeningen brengt ter keuui van de adressanten dat de belangen van deu dienst niet toelaten in hun vetzoek te bewilligen herinnert voorta aan de betrokken milicien dat zij die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wupeueu opkomen overeenkomstig de daaromtrent bestaande voorschriften zich na hunna herstelling bij hun korps moeten vervoegen ten einde gedurende ze weken in den wapenhandel te wordengeoefend iSUuUfCt Men schrijft uit Amsterdam Se uitslag der gemeenteraadarerkiezing in da hoofdstad bewijst duidelgk dat de vooruitatTelreodi geest die Amsterdam in de laatste jaren bezidt voorgoed de overhand beeft behouden Het jonge Amsterdam heeft bet er in de laatete jaren op gtzet om te bewijzen dat de hartader der hoofdstad uiet meer flauw Idopt zooiU Iborbeeke eens van haar zeide Alle leden die zich gedurende de laatste jaren verdienstelijk gemaakt hadden zijn herkozen zouder onderscheid van politieke geloofsbtlijdeui Van de aftredende leden die zieh beacbikbaar gesteld hadden is alleen de heer Tindal de oad wrthouder voor publieke werken niet herkozen Hf heeft dit te danken aan zgne autocratische wyze van handelen en ziju op alle mogebjke wijze tegenwerken van bet Lieruurateltel waarmede ky op last van den raad een proef moeat nemen Niet alleen dat hij de raadabealuiteu die hem uiet bevielen schoorvoetend uitvoerde som eer t na l sjaartn schenruimte maar overal gaf hij eene verkeerde voorstelling van bet telael Lieriur bij nam indertijd zijn oatsbig als wethouder omdat de raad op zijn voorstel niet den heer Bergsma ambtenaar ter secretarie ontsloeg die eeilijke inlichtingen omtrent het bewuste stcUel naar Engeland gezonden had Jhr Tindal schoon door de oad liberale kiesvereenigiug Uroudwet iu bescherming genomen wegens zijne overigens nitnemeude qualiteiteu en gesteand door zijue wakkerste eu metst geachte conservatieve patnoisohe geestverwanten verkreeg slecht 722 vsn de 1781 geldige stemmen Burgerplicht het Handelsblad eu de nieuwe kiesvereeniging der malcontenten Amsterdam beUng hadden zjjoe eaodidatuur bestreden Twee conservatieve leden de heerea Insinger ea van Lennep werden door Burgerplicht bestreden doch om hunne bekwaamheid en goede houding als gemeenteraadsleden aanbevolen door de Grondwet en het Handelsblad Zij werden dan ook met 129 enl261 atemmen herkozen AUe overige gekozenen zijn liberaal Door het bedanken van eau aftr lid en het uitvallen van den heer Tindal komen twee nieuwe leden ia den road Het zijn de heeren Blijdenstein directeur der Tlwentache bank en Mr Pet lid der pi schoolcommissie zij werden verkozen met 1213 en 906 stemmen Se eente win candidaat van Burgerplicht de Grondwet en het Handelsblad de laatste van Burgerplicht en Haudelsidad Be geheele lijst van het Handelsblad i doorgegaan Baar deze zoowel van de lü t van Burgerplieht als van die van de Grondwet afweek kaa men bij benadering berekenen dat van de liberate ongeveer 309 i 400 den raad volgen van bet liberal Amsterdamsche hoofdorgaan hetwelk das bij de gemeenteraadsverkiezingen den doorslag geeft wn benijdenswaardige positie maar die groote veraol woordelijkheid medebrengt Tot dus ver heeft i bekwame redactie haar rol uitstekend vervuld t werkt remmend op de geavanoeerd liberale vereeniging Burgerplicht en voortdrijvend op de ietwat doetrinairen van de Grondwet Zoolang t I taak vau bemiddelaarster tussehen de fractiën der liberale partij goed opvat en onpMtgdig het goeda overneemt van beide nuances kan de redactie nek verdienstelijk maken jegens de hoofdstad en daardoor jegens ket geheele Taderland 2B JARIOE TAN HENDEIKÜS TAK BERKEL WILLEMINA D VOS Gouda 21 JdU 1877 Hunne twee dankbare Zonen De ondergeteekenden berichten dat op 6 AUGUSTUSa st de WAGENDIENST mAlphen op Goitda eniemgGESTAAKT wordt Van af 6 AnguBtw7MeenlfI£ VWi JD i iV rbeginnen van BODEGBA VEN naar GOUDA en terug Tertrekkende Tan Bodegraven des morgens ten 7 s namiddags 12 30 en s aTonds 6 80 nre Tan Gouda s morgens 8 30 s namiddags 4 en s aronds 8 30 ure Gebe BLOM Een Jongmensch Terlaogt alhier tegen half AUGUSTUS gelegenheid Toor Ondertrouwd H A SABRON Weduwnaar van J I ooghwinkbl BN A W DB GIDTS AmsUrdam 19 Jnli 1877 SOST EH INWOraS met gebruik eener VRIJE KAMER BrieTen franco onder de letters H K aan het Btireau dezer Courant MEN VRAAGT TERSTOND EEN SOHILBEmECBÏ zfln Tak Terstaande bg BeTalleu van een Zoon P A KEEKHOP EoLLOos Gouda 19 JuU 187 7 Alhier Tegen October of NoTember wordt in HET BESTEDELINGSHÜIS alhier GEVRAAGD ♦ BflTalleO Tan een oon L P TA DILLBN TAH Dam Gouda 19 Juli 1877 tot het Terrichten Tan eenig NAAIWERK alsmede ter adsistentie in het Tetplegen der oude Lieden Hierop reflecteerende Tervoege men zich aan het Gesticht GEVRAAGD EEN TIMÉRIANSKNEGHT N Konings Hz O J TA BLOW AND W TAie BLOKLAND Steüwland Gouda 21 JnU 1877 Lange Tiendeweg C3 O TJ X A GA S Ingezetenen wordt kennis gegeven dat Tan af 1 September e k de pnjs van het GAè alhier Tan lö Ct op 14 Ct de Btéie Termiuderd wordt Maatschappg Toor N G O Gasbereiding De Directeur J DB VRIES ROBBB BESTELKANTOOR van ♦ De ondetgeteekende betuigt met deze zgneb dank a n allen die blaken Tan belangstelling gaven bij zgne herbenoeming tot Lid Tan den Gemeenteraad W BRAND TA STRAATEN Gouda 21 Juli 77 Aan allen die mg bg mgne herkiezing als lid Tan den Gemeenteraad blgken Tan belangstelling hebben gegeTen betuig ik mgnen hartelijken dank Mr H J KRANENBURG MET AUGUSTUS wordt geTraagd een DAGMEISJE niet beneden de 15 jaar kunnende Huiswerk Terrichten Loon f 50 laformatiën te bekomen aan het AdTertentieBureau Tan A KOK Coiif Boek en Kantuorhandel Gouda Q UITTSNSQOAASS Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst op ratiën en geeft gratis onderricht be Teelt zich ook béleefdelgk aan tot het repareren Tan alle oorten Tan NAAIMACHINES met drie maanden guarantie beloTende een spoedige bedienipg SPRAÏt S PATENT Dq Cakes VLEESCHBROOD voor flon Dit Voeder dat eene welverdiende TemïafiMheid geniet bestaat uit best Meel Vleesch en bloedïuiTerende bestanddeelen 1 uitstek voedzaam is het teTeus dienstig tot Terdrgting Tan wormen en heilzaam middel in Tclerlei ziekten het houdt de hnid frisch en zuirer en het hkar in goeden staat De hond hiermede geTOed behoeft geen vleesch of eenig ander Tersterkend Toedsel daar deze CAKES dit ten ToUe TerTwigeif BEKROOND op de Tentoonstelling te Rotterdam IB te Hoge 1873 ie Ameterdam 1877 Soheiömjiig Analyse zgn Tan boTenstaand artikel te verkrggen bg den Agent K H A ZIELEMAN Korte Groenendaal Prgs Tan 1 4 Balen Tan 50 Kilo ca 350 stuks 13 20 bg meerdere hoeTeelheid wordt reductie toegestaan Monsters van 2 Kilo 75 c Q tiina Laroche B iiilMpFBiil Dereid door H HEMPENIUS A otlieker te h A IN S T E K 3D A 0 prijs per Flacon IJi Verkrggbaar te Gouda hg J C ZELDENRUK C H BOELËI Utrechtsche Straat No tó AMSTERDAM Als DEPOTHOÜDERS TOor den Terkoop Tan het beroemde WILSON PACKING Co CüRNEÜBEEF HAM en TONG in Blikken Tan 2 4 6 en 14 Amerik ponden z n doo mg aangesteld Toor d stad QOUDA de Heereas GïBE KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peperstraat 249 ie Gouda De Hoofdagent der Wilson Packing Comp C H BOflL EN opENBAfiE mmm om Contant Geld op MAANDAG 23 JOLtJ 1877 Toorm tieit ure aan het VEERSTAL te Gouda Tan e Be AANZIENLIJKE PARTIJ NIKDWE f bestaande in VLOTDEELEN Greèneti fnrett en Dennen VLOEK t ZOLPBRDMÉfS ligt en zwaar RIBHOÜT enz enz alles in diTerse dikte breedte en lengte Vóór de Terkooping te zien Inlichtingen ten Kantore Tan Notaris M KIST te Gouda Openbare Vry willige Verkoopliig ten oTerstaan Tan den Notaris A KLOIT t Monrdrecht hg Teiling en afslag op WOENSDAÖ 25 JOUJ 1877 des Voormiddags ten ip urfc te Moordrecht in da Herberg ob St Jorb Taa I 9 waarop staan diverse HUIZEN SGHUÜfi LUNBANEN of PADEN BEPLANTING en BEPOTING te MoordrecÜ aan het Baurp 4 kad Sectie B No 936 938 1664 1669 ter grootte Tan 31 Aren 90 Centiaren Breeder bg biljetten omschreTen Informatien zgu te bekomen ea kantore TanboTengenoemden Notwis 4