Goudsche Courant, zondag 22 juli 1877

ZOITIDjI O 22 CTTJLI 1877 Toch had reeds in het vorig jaar een soortgelijke ibenoeming phiati toen een eervol ontslagen oAieiirvan gezondheid 3e kl van de Kon Xed Marinevoor den dienst hier te lande werd aangesteld Hetfeit der wetsontdaikiRg daargelaten blijft het nogde vraag of door dergelijke maatregelen niet eenreden te meer wordt in het leven geroepen voor toenemend tekort bij het offieierspersoneel v m den geneeskundigen dienst dat zulke benoemingen zck r niet aangenaam zal vinden f i d Naar aanleiding van het afkeurend oordeel van het genootschap van leeraren aan de NederI jndsohe Oymnasiën en Hoogere Burgerscholen over ilc Kon besluiten betreffende de inrichting der gjrmnasicn zegt de Jnktnuehe Oaarmt het volgende Nagenoeg eenparig wordt dus het leerplan afgekeurd door hen die bevoegd zijn over het onderwijs te oordeelen De leeraren berusten er echter iu dat eene proef er mede genomen wordt Maar men veigete toch niet dat het geen proef is w corfonvilii dat zij genomen wordt op onze jongens eu deze misschien het slochlaffer zijn van eene regeling die de minister niet taevertrouwd heeft aan hen welke daartoe de vereisehte kennis en ondervinding bezaten Slechte wetten doo zich lelven zegt men miar in afwachting van dien zelfmoord zijn een ol meer levensjaren van het opkomende gi slaoht er door Iiedorven of niet zoo vruchtlwar geraaukt als zij kouden zijn Wegens eenige herstellingen aan de beide stoomketels vnn s Kijks munt zullen de muntwerkzaamheden nog vier a vijf weken geschorst moeten blijven Onie nieuwe bronzen munt zal zich dus nog laten wachten De vierde en laaM hariii gager is met Ï03 too volle en IS j ton maaij sih riii te Vloardingen binnengi komcii I Gisteren mochten nu de zelfvangers hun haring I beginnen aan te brengen K Bij de gemeenteraadsverkiezing te Ooststellingwerf 1 liet zich een 9ijarig man de trap van het Baodhuisopen afdrogen om zijn stem uit te brengen I Dezer dagen berichtte het HmielMti dat het beroemde meesterstuk van Bembrandt de Anatomische les in zoo jammerlijken toestand verkeerde dat het vooral tengevolge van vroeger verkeerde behandeling weldra geheelverloren zou gaan Thans komen de directeuren van het Manritshuis waar het berust verzekeren dat er vooralsnog voor het verlies van dit kunststuk geenerlei vrees bestaat I Verder bericht de correspondent van t BmdelsU 1 uit s Hage De toestand van Bembrandt s aiubmiicU Ui is volstrekt niet zoo wanhopend als uw b oht doet vermoeden Ofschoon het weinigen gegeven is dit I met juistheid te beoordeelen kan ieder leek lieh op 1 1 het Manritshuis overtuigen dat het zich tot nu toe slechts bepaalt tot het afsohilferen op enkele plekjes Niettemin was de schilderij toch reeds afgenomen ten einde door den heer Hopman den bekenden en kundigen restaurateur van schilderijen te warden verdoekt toen het bezoek van den keizer en de keizerin van Brazilië bestuurderen deed besluiten het kunststuk voor een enkelen dag weder ter buziohtiging te stellen Reeds eenigen tijd geleden hadden bestuurderen van het schilder jenkabinet zich over den toestand waarin het beroemde doek verkeerde ongerust geI maakt en het advies van den heer Hopman ingeI roepen Deze was van meening dat de anatomische I Ie noodwendig verdoekt moest worden Bestuurderen hebben toen onmiddellijk den minister van binnenlandsohe zaken omtrent de zaak ingelicht Daarop heeft de oommissie van rjjksiidviseurs haar licht over deze noeielijke quaestie doen schijnen en met bijna algemeene stemmen geadviseerd het meesterstuk door den heer Hopman te doen verdoeken Slechts éia rijksodvisenr was er tegen en wilde dat men een buitenlander met die moeilijke taak zou belasten al de anderen onder welke zaakkundigen als de schilders Scholten en Lingeman waren vMr de opdracht aan den heer Hopman In 1868 is de anatomische les inderdaad verdoekt zooals bet BamkhtUd Dinsdag schreef door den heer Ontvangen LA€l HANDSGHOEKEIV Blaauwstraat G IJSSELSTIJN mm imuui en ImTwuNEi AUe soorten van B O R D E A ü X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder vordt Aanbercden de gereputeerde BOBDEAUXWIJN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen acwart en half ankers Prijscouranten worden gratig en franko verzonden Alles wordt franke huis geleverd I2Sr IDE IGfflJl ïi Sli i ill f illffl SraSTRMf I LWNBiiNSTEEfi i i n ZIJN STEEDS VOORHANDEN IMPËRIHËATORS KËTFIIHOKTUREAI nit de Fabriek vari HENRY WILSON C j mti i l 4Ë Koninklijke Arntiemsctie EAÜDECOLO NE FAEM JL ï 2sr h El lyc De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken Terfcrggbaar bij B SGHOLTBN Qebr bb RAADT en verder bij alle voorname Winkeliers en Coiffeur in het geheele rijk PUEMIELEEMUKODT l SOOJO verdeeld in Oblig atiën a 50 en 1 5 Oblig atiën a lO Uitlotende met PREMIEN van ƒ 150 000 ƒ 60 000 ƒ 25 000 ƒ 20 000 ƒ 12 000 ƒ 5000 ƒ 3000 enz Eerste Premietrekking 15 Nov 1877 Tweede Trekking 15 Febr 1878 Derde Trekking 15 Mei 1878 Jh afimmtg h pari gewaarborgd docr ene Inschrijving Grootboek Nationale Schuld onder beheer eener Commissie uit de Obligatiehouders Eerste Premietrekking met de iioofdprijs van f 150 000 De Inschrüring op deze negotiatie tea name van de Maatschappij voor Land on pnnijig te ApeUoom is epengesteld ten kantore van de Heeren LUNS Co te Amiterdam VAK SCHERMBEEK van HALL te Utrecht B VAN DEN DRIES te s Hertogenbosch zoomede bg Heeren Kassiers en Commissionairs in de provinciën n in het buitenland alwaar Prospectussen en Lischrijvings biljetten op franco aanvrage verkrijgbaar zyn GocBA DïuK VAN Brinkman lii JIS GiöEfii HAMONIECONCEST in het Abonnement door de KapO van het Corps ORENAOIEm onder Directie van 4leii Heer Völlmar op ZONDAG 22 JULI 1877 des avonds ten 7 ore BBT Entree bniten loleekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen l per persoon voor Niet Ledeu ƒ 1 70 per persoon Bij ongunstig weder in de zaaL Tevens wordt aan HH Leden ingevolge art 30 van het Reglement kennis gegeven dat de Sociëteit te 5 uur zal GESLOTEN ZLIN Har Bfisi Uuu Ma P X SNEL President fl JAÖEB Secretaru Gouda 19 Juli 1877 SUW ENSM7E DUS te bekomen brj J tas Ooeschox Bleekerssingel te Gouda CHTE EAU des FÉËsT Bekroond op de WereldtentoonstelUng te Parüt 1867 te verkrijgen a f 1 50 de Flacon bij Cbs VAN VIVE Jii en B SCHOLTBN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruiu en Zwart zonder Hnid of Linnem te vlekken als mea de Flacon half gebndkt kaeÉt en het bevalt niet alsdan wordt met geiioegen de betaalde l SO teruggegeven Uitkomsten alleen beslissen Als er ooit door een Geneeswijzf eUttcrende uitkomsten züu verkregen diu is bet door Dr AiBï s geneeswijzen Hondrrdduiiendeu hebben diuuiian hun gezondheid te danken door haar werden veel zieken zooaU uit de utteaUn blgkt ook toen g ehulpeii als bulp niet meer IIIO eliJk scheen £ eu ieder kan dut ziju toevlucht tot deiu teprot Je geueeswgïe met het mUle vartrouKga nemen Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het voortreffelijk giilla triorde 4 JO bladzijde dikke werk Dr Aikï atliur8 eiieeswij c Pry s ééu gulden te Soiterdam in iliLiiTiH 8 Boekhandel die het werk op verluugen tegen toezending van 20 postzegels a B ets rechstreeks verzendt Prof Perjyrer d A lion HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de baren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven san den haarbol waardoor de ziekelpe en verflensd haren ziA weder krachtig vastzettten en tevent het hoofd verfrisoht en verhelderd het oude it voorbijgegaan en alles is nieuw geworden Het verouderde en nimmer voldoende stdsel omelk haarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizendea bij tienduizenden malen gebleken dat zulkeem vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfnmeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheiiï voor den grsei van het haar Welnu alles overtuigd u dat gjj Prof Perp er d Alions Haar Extract moet gebruiken i twelk a 40 cent per flacon verkrügbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER eu Zoon Rotterdam F A BARONIE BINNENLAND GOÖDA ïl JuU 1877 1 Zaterdag 11 is door verscheidene penenen hier ter stede en in den omtrek een harde slag gdioord Omtrent de vermoedelijke oorzaak liepen allerlei geruchten De een verzekerde er wa een kmitschip gesprongen de ander een ketel van een stoomgemaal as in de lucht gevlogen enz Thans blijkt dat er een InohtverschijnBel in het spel was want de slag is op verwijderde plaatsen gehoord en een vnnrboi gezien Het Leidtcht Dagtod heeft het volgende verzoek daaromtrent Zaterdag 14 Juli des avonds tusscben halfnegen en negen uren is op verschillende plaatsen van ons land een heldere vuurbol gezien Ter bepaling van de baan van dit lichaam zijn opgaven omtrent den weg dien het ann den hemel scheen af te leggen en omtrent de richtingen waarin men het zag verschijnen en verdwijnen zeer gewenseht Opgaven omtrent kleur helderheid en verdeeling van den morbol id meerdere stukken zijn ook bclaagrijk Zij die den vuurbol hebben waargenomen en in staat tijn bovengenoemde opgaven te verstrekker warden beleefdelijk verzocht ze te willen doen toekomen aan dr H O van de Sande Bakhuyzen directeur der sterrenwacht die hoopt hierdoor te worden in staat gesteld de haan van het hemellicht te Ijerekenen Woeu il ip had te Haarlem de eigenlijke feestelijke viering pbiais ran het eeuwfeest van de Ned maattefaappij tot bevordering van nijverheid Teii h df elf ure was eïene groote en uitgrlt zen schare iu de daartoe welwillend afgestane B ivo kerk tegenwoordig Prins Hendrik was ouder de aanwezigen De ministers van binnenluiidsche en die van buitenlatidsche zaken van oorlog en marine de eumniissans des konings van NoordhoUuud de burgemeester van 1 Haarlem vele leden van bet gcmeentebratnnr en andere personen van aanzien wan n onder het grhoor van den feestredenaar dr A Vrulik dm voorzitter der maatschappg wiens groote vcrdieiisteit jc t ns 1 haar hem alleszins reeht gaven op het vervnllcu van deze eervolle hem wel toevertrouwde taak Vóór hij tot zijne toehoorders het woord begon te rièliteu tusscben zijne rede en aan het slot werden gedeelten van eene schoone feesteantate uitgevoerd door den heer J J L ten Kate gedicht en op mnziek gebracht door den componist G H Heinze Honderd zangers i behoorende tot verschillende zangvereenigingen te Haarlem op eene tribune onder het orgel gepUatst brachten de cantate ten gehoore De solo s werden uitgevoerd door mej v W van Amsterdam en den heer W Deckers van s Hertogenbosch Det namiddags ten half vier nre werd het in eenige zalen van het Paviljoen in den Hout door de Nod maatschappij tot bevordering van ngverheid uiterst smaakvol ingerichte museum van kunstnijverheid in tegenwoordigheid van directeuren en afgevaardigden der maatschappij de ministers vnn binnen en bui 1 tenlaudsche zaken oorlog en marine den commissaris des koning voor NoordhoUand en andere genoodigden door Z K H prins Hendrik geopend nadat door den heer mr A J Enschedé als voorzitter der commissie die tot nu toe met de zorg voor de inrichting van het museum was belast geweest eene toespraak was gebonden Z K H prins Hendrik verklaarde dat hem eene reden van groote vrengde was dat h j het feest der maatschappij ofschoon dan ook wegens de treurige omstandigheden slechts gedeeltelijk mocht bewonen en dat hij tegenwoordig mocht zijn bij de opening van eene instelling als het museum van kunstnijverbeid Hij verwachtte daarvan uitnemend goede vruchten en uitte te dien opzichte de beste wensohen Op de hem eigene minzame wijze verklaarde hü ten slotte hoezeer het hem leed deed niet aan het diner te kunnen deelnemen Naar wij vernemen bestaat by het Departement van Oorlog het voornemen om ter voorziening in het belangrijk tekort aan officieren van gezondheid iemand als zoodanig aan te stellen die vroeger bij het leger in West Indië officier van geiondhsid 3 kl was en in dien rang eervol is onialagen Zon dit echter niet in strijd zijn met de wettelijke betalingen f fVaaraan ontleent zoo iemand de bevoegd id om in IKederland de geneeskDnde nit te oefenenP i Le Boy van Brussel doch indien de schilderij nu op eckeb plekjes sporen van verval vertoont mag men noch dien heer noch hem die daartoe destijds den last verstrekte er eeuig verwyt van maken De kunst van verdoeken toch is sedert oatzaglijk vooruitgegaan en wat professor Pettenkofer op dat gebied later heeft uitgevonden was destijds onbekend Volgens de nitspraa van den beer Hopman echter die in deze de zaakkundige bij uitnemendheid is mag men met grond verwachten dat Sembrandts meesterstuk voor het dagesUcht goed bewaard zal blijven In de Gro Cl wordt ei op gewezen dat brand en brandgevaar bij hooi door een hoogst eenvoudig middel kunnen voorkomen worden Een landbouwer bestrooide als er een voer hooi in de schnur was gebradit dit met een pond 7 ut waardoor het sterke broeien werd getemperd en bet booi bovendien smakelijker en gezonder werd En voorts had hy midden in den hooistapel eene opening van beneden naar boven Deze verkreeg hij door een vrij groote mand op den bodem te plaatsen en die naar gelang de hooistapel hooger klom steeds hooger op te trekken Die opening rookte na eenige dagen als een achoorsteen Het vocht van het hooi ontlastte er zich door in een dikken damp gedurende vele dagen Des winters was al het hooi behalve een klein weinigje vlak by den schoorsteen frisch droog en gezond en I het werd met graagte door het vee gebruikt Een mystificatie decontie die den algemeenen spotlust gaande maakte heeft volgens de Tijd te Vlissingen eenige dagen geleden plaats gehad Den gezagvoerder van een der mailbooten nl heeft men ridder gemaakt van de Orde van verdiensten omdat zoo luidde de officiëele kennisgeving hy onlangs den hertog van Kent die van de I begrafenis onzer beminde Koningin naar EngcUnd terugkeerde zoo bijsosder voorkomend ca met de noodige egards op zyn schip had ontvangen Het gekste van de historie is dat die soi disant hertog niemand anders was dan ecu ehooolade koopman dien men voor den editen hertog hield en die zich alle attenties en ovatiën met vogelstactiek liet aanleunen Dikwyis komt de vraag by ons op hoe ia bet toch mogebjk dat de arbeiders die iu de open lusht moeten werken en aan alle afwisselingen van ons veranderiyk klimaat zqn blootgesteld nog gezond blyven P Men zou werkeiyk gaan gelooven dat die arbeidende klasse van eeu ander maaksel is maar wanneer men de doctoren spreekt en anderen die niet bun gezondbeidstoestind beter bekeud zqn dan verneemt men I bebias dat er in dien kring oneindig velen gevonden worden die aan verkoudheid bronchitis catharren of andere aandoeningen van borst en longen lyden Voor hen is het werkelqk een zegen dat de teerkapSttles van Ouyot zqa uitgevonden die door den arbeider gedurende zqn arbeid kunnen worden ingenomen en die alle borstdranken patés en siroopen vervangen die hq te buis zon moet n bereiden en innemen Daarenboven heeft dit geneesmiddel het voorrecht van byzooder goedkoop te zgn Elke flacon teeikap ules bevat zestig kapsules zoodat de heheele behandeling slechts 8 a acht centen daags koet Het is zeker dat zoovel de goedkoope p ys als de uitstekende uitwerking dier kapsules er veel toe hebben bygedrageu om dit geneesmiddel de populariteit te doen verwerven di het tegenwoordig in alle landen geniet Burgerlijke Stand GEBOREK 17 Jali Jan Gerart Ueiea Wilheln oodns 6 F H Zimmcrmn n i vu Soaiixck t Wilbelmtit Johsanet oeders C da Jobk cd S de Hoog Agstha Eliubeth ooden L Dabbcl m E vsa der Spelt Fitter Mutkui ooden C Kerkhof en P A Kollooe Jovioa Manoa ouders J vso dsr Veer m J Keotelur 80 Alid MlrKO ooden J N vin der List ea C Maleiiiir Bendrilli ooden L vsn Looi ea 1 Frasken Theodora ooilin J H tan KoskI en 6 i Jooiten 21 Jteoba Frederiea ooden B van der Meolon en 1 F Ix Dde OVERLEDEK 18 Jili £ M Doogelmani 8 m ƒ d Koning 6 w M Viaaer lioitvr van K de Haan S7 j 1 1 Fini n 0 den Onden lï iï P P Venpng hoiivr sn J H van Kleef 28 j ONDERTKOUWt 20 Jnli D Fnnk 24 j en E van Creveld 21 j J Wei msn 25 j en S C Meininger 21 j H yiedreckt 41 j en J via Heek 36 j J looritrr 23 u N Ukan It j W van den Heivel U j n A van der Ham i GODDA D tJK TA A BrINKHAN