Goudsche Courant, zondag 22 juli 1877

N 2014 1877 Woensdag 25 Jnll GOUDSCHE COURAMT Nieuws en AMentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Cotirant geschiedt ZONDAG WOBNSDAQ en YBUDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBEDAG De prgi per drie maanden is 1 75 franco per post 2 1 wei ADVERTENTIËN worden geplaali ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte A onderlgke Nommen VUF CENTEnITk De inaending van advertentlën kan geachleden t ot één nor deg nami ddags van den dag der nltga ve 1M a De njksopz 3de kl op de spoorwegdiensten tL Dn Croix belast met het dagelijksch toezicht op Aë spoorwegen Amsterdam Breukelen Harmeien Rotterdam en Gouda s Gravenhoge ter standplaats Gouda t De gewone Juli vergadering van Onderwijzers ia t zevende district van Zuid Holland zal gehouden worden Zaterdag 28 Juli a st onder vooncitteraehap van den Schoolopziener den heer J Broedelet alhier Op de agenda zyn geplaatst de volgende onderwerpen 1 De verslagen van de venchillande ondeiafdeelingen des genootaehaps over 187 77 2 Het verband tnaschen het iager ea kat Middelbaar Onderwys in te leiden door dea H a 6 H Westbroek hoofdonderwijzer te SohoonkoveB 3 De vergelykende examens I 40 Bewaarscholen of voorbereidend Onderwys I 6 De verheffing van den hnlponderwünnaUmd I naar aanleiding van den beaobrijviiigtbrief der Openbare Hnlponderwyzera vereeniging iu te leiden door den heer J Kiewiet de Jonge hoofdtmdenrijaer ta Oudewater De punten 2 3 en 4 zyn voor de Torige rergadenng reeds opgegeven doch door gebrek aan tyd uitgesteld In de verschillende gamizoensplaatsen eirouleeren uitnoodigiugen aan de officieren ten einde bjj genoegzame deelneming aan Z M den Koning een albnm met adressen van dank en waardeering van de aotieYe officieren vap het leger aan te bieden wegens het opnieuw door Z M gegeven koninklijk blyk van Mlaogstelling in de onlangs opgerichte Vereeniging van gepensioneerde officieren Uit Oudewater schryft men aan de N Jl Ct De afloop der verkiezing voor onzen gemeenteraad heelt onder het achtbaarste gedeelte onzer burgerij een treungen indruk achtergelaten Onverhoeds toeh heeft een deel der kleine kiezersklasae opgeruid door iemand die met leede oogen den bloei onzer gemeente gadeslaat en bovendien geheel onverdiend den wethouder Langerak die sinds meer dan 20 jaren lid van denraad was daaruit verwijderd Hy was iemand van I ongerepten naam en zeden die met liefde en ijver zyn ty4 en bekwaamheden jaren lang voor onze gemeente heeft ten beste gehad Voorts heeft de heerJ A Moutyn die in de herstemming is met denheer C B Verheul per advertentie verzocht aistmeer in aanmerking te komen zullen de legers onder generaal Gurkho de beste 1 paiaen over den Balkan vermeesteren en venterken en wij vernemen dat nn haaderden sappenrs reeds bezig zijn over twee dier passen wegen te maken waarover geschut vervoerd kan worden Hoewel sommige Engelsch bladea als Daüj Telegraph en Standard aandringen op een handelend optreden van Engeland acht de regeenng evenals die van Oosteuryk het oogenblik daarvoor niet sangebroken In het Ëngelsche Heerenhuu verklaarde lord Derby gisteren dat ingeval van vredesouderhandelingen geen mogendheid met gunstiger gevolg tasaohenbeide zou kunnen kamen dan die wier krachten nog Diet door den stryd zullen zyu uitgeput wat met de oorlogvoerende partyen wel het geval zal wezen De taal van EngeUod zeide hij is krachtig en stellig het heeft aan de Forte de verzekering gegeven dat ly op geen hulp van Engeland moet rekenen Aan RosUod heeft de regeering de Ëngelsobe beI bogen ni tte i ig i i i et io ent vohtrekt niet vijasdigett geest en heeft van graaf SohouwalofTherhaaldelyk de verzekering ontvangen van de tevredenheid der Russische regeering over de inlichtingen van £ ngeUnd De motieven voor het verblyf van de vloot aan de Besika baai waren zeide de lord voldoende in bet lagerhuis ontwikkeld en aan de mogendhedea aren te dien aanzien geen ophelderingen gegeven omdat zy niet gevraagd zyu Wat betreft de wreedheden door de Russen bedreven moest men aannemen dat de berichten daaromtrent evenzeer overI drevep zyn als die betreffende de gruwelen door de Turken in Bulgarye gepleegd Uit Amerika ontvangen wy sinds enkele dagen I verwonderlyke berichten betreffende een werkstaking vail tpoorwegbeambten welke evenals Amerikaansche watervallen branden en oplichurijen weer reusachtiger is dan ergens anders Uit een telegram aan de 7uie blykt dat de onlusten onder de Amerikaansche spoorweg beambten hoogst waarschyulyk in verband staan met een van te voren beraamd plan Wat men eigenlijk denkt te verkrijgen door op zoo geweldadige wijze te handelen als in de jongste berichten wordt gemeld is niet duidelijk Wel dat een ernstig gevaar de Umc bedreigt en de regeering spoedig krachtige eu afdoende maatregelen dient te nemen zal niet deze beweging eene zeer bedeukelyke uitbreidug krygen Het goederejivervoer wordt eenvoudig belet aan het personenverkeer legt men in den regel f een moeilykheden in den weg Hier eu daar worden de stations door de werkstakers vermeeatcrd de telegraafdraden afgesned i n en by verzet van de autoriteiten zyn er ook voorbeelden vao baldadigheid en verwoesting Voor Baltimore is de werkltakiog zeer ernstig daar graan en petroleum thans niet naar het buitenland kunnen worden vervuerJ Te Philadelphia heeft de mayor de politie doen versterken aau het station van den Pennsylvsniaspoorweg Ongeregeldheden waren daar nog niet voorgevidleu Aan de Tweede Kamer der Staten generaal is ingediend een wetsontwerp tot regeling van het auteursrecht Het strekt om voor gedrukte geiohriftea plaat knust muziek tooneelwerken en mondelinge voordrachten zoomede voor openbare uit ot opvoering van muziek en tooneelwerken een termijn van 50 jaar na de eerste uitgaaf aau te nemen rekenende van de dagteekeniug van hrt bewijs van ontvangst door het departement van justitie af te geven Inbreuk op het antenr9rec J wordt gestraft met boete van ƒ 25 tot ƒ 2000 en de verspreking met eene boete van ƒ 300 tot ƒ 600 De W6t ook verbindend voor Nederlandsch Indie iVi Door den gemeenteraad van Assen is besloten een volledig gymnasium met Bjarigen cursus overeenkomstig de nieuwe wet op het hooger onderwijs tot stand te brengen Burg en weth zyn gemacL GOUDA 84 Juli 1877 Bij beschikking van den Minister van binnenlandsche zaken wordt met wyziging van de beschikking van 1 Maart 1877 met ingang van 1 Augustus a J n J l X 3 iI w i J u r BUITENLAND 1 Bnllenlagdsck Overzicht Geen bijzonder nieuws uit Frankryk T e regeeriug gaat Toort met hare willekeurige handelingen onderdrukt alle zelfataadigheid knevelt de ambtenaren en de pen op ongehoorde wqte Zelft onder Napoleon III is er niet loo hniagehoaden Alles is er op toegelegd om de repoblilceinen tot rerzet t prikkelen en aldos een roorwendsel te krqgen toot geweld De regeering poogt de lieden te Terbitteren en woedend te maken doch nauwelijks waa dit begrepen of de geatrengste tocht ia in de rerbondene Ubertile gelederen gehandhaafd Zelfs de totnutoe onTerfaeterlqk gebleren radicalen van 1818 hebbe besloten te iwijgen en te dulden niet aan barrioades ie denken maar enkel aan de wet hulp te Tragen totdat de stembus ten laatate geopend wordt Zelfs de Terjaanlag ran de inneming van de Baatille heeft men als ongemerkt laten roorbij gaau niemand wil iets doen of een woord r eggen dat de Broglie en de Forton aanleiding kata geven om de hulp der huzaren in te roepen De eenige die men laat spieken zijn de gematigdste kalmste liberalen de constitutioneele orlcanisteii die een afschuw hebben van den nieuwen bonapartischen aanval op de vrijheid van het Volk John Lemoinne van het ournal dei Debalt is woordvoerder geworden der vereen igde repnblikeinsche partq en hy spreekt roannentaal Ieder weet dat de Broglie door het Journal de Débalt te schorsen of het lid der Fransche Académie Lemoinne te vervolgen een grooten dienst lou doen aan de liberalen door dus voor de geheele wereld te ad verteeren dat ze onverdraagzamer ruwer eu onhandiger is dan de ministers van wijlen het keizerrijk Het Bonapartiseh kiescomité heeft reeds zijn otndidatenl t aan de Forton ter goedkeuring gezonden i Ook het republikeinach kiescomité is rei ri druk werkzaam Van de zoogenaamde Kenten Coulisse heeft het 260 000 franco ontvangen De rechtsgAeerde republikeintche commissie uit den Senaat heeft het by voortduring zeer druk met het geven van adviezen Zy heeft dk a uitgemaakt dat net in stryd is met de wet de veniezingen van Ie algemeene raden tot de tweede hyift van October uit te stellen en dat elk van de 3 afgevaardigden niet alleeu het recht heeft den uitgever van het offioiëele BMetwi dm CimmMnet te vervolgen maar dat ook de minister de Fortou in deze als civiele partij aansprakelyk is Een gedeelte der Rossische legers sluit Rnstschnk in terwijl een ander gedeelte op weg schynt naar Adrianopel Het is echter te betwyfelen of het aantal troepen groot genoeg u om gclyktydig deze twee groote ondernemingen te beginnen Zoo de Bussen met eenige voorzichtigheid handelen en zich uiet bloot willen stellen aan een ontzettende nederlaag moet de inneming van Ruatsohuk hun eerste taak z jn en het is verre van onwaarschynlyk dat generaal Zimmerman na SUistria onschadelyk te hebben gemaakt de verdedigers van Turtnkai verdrijven zal om dan aan de beslissende beweging tegen Sustsohuk deel te nemen Wanneer deze stad is ingenomen wordt zij het bruggenhoofd van den Bnoharest Giurgewo spoorweg en de Russen zullen dan per trein al het beioodigde voor hun legers kunnen aanvoeren en eerst een veilige basis voor dunne bewegingen hebben lutusschen