Goudsche Courant, woensdag 25 juli 1877

ligA UÜ 3 miuiater mn binnanl zaVen aanrraag t 4oai out een siAafalie Toorloopig iraa ƒ 6000 u verrolgena van 14000 Eenige wftAwM in ree te Londen hA km aanTenehiUeade veAanéeUren in Nederland bericht datmen te beginnen met den 2Sn deter aan deDeptfotdmi t Lond reel te eel Tee verwaaht ran T5nningeB Rimburf Bremen en en dat ket liiao Juj de in Nederland bestaande prijzen uiet raadzaam ia dat in de eerste 14 dagen Tolgende op genoemden datum vet qit ifeduliaul aar ds Loudei seheDuttkt orde fKoadan M CL Benige Heldersche tetteriieden hebben waarachyiüijk ecu goede vangst gedaan Zjj iiebben bet Noordsche driemastaehip Onya dat in de Noordethaaks verMi geraakt is en duor de bemanning verlaten werd eten te bereiken en konden het toett het inmiddels vlot wa geraakt ills verlaten in bezit nemen X e Olitffaa in en groot pradhtig schip Oaftnot fleta iCdlArado kevar deelt de eer € attie in de Jrnk Ot mede Ik mag hier nog wel eens in herinoering brengen dat het een heogst nadeeUg inatot is om zijne verbazende vruchtbaarheid en de da B t gepaard gaande vraatzucht der larven Want odk ijQe legt 700 tot 1200 eieren in iioc jes van 2 16 op de onderzode der bladeren Nemen waj j an dat elk iröiSie gemiddeld 800 leren legt dan i in uit é n i e na verloop van 32 iot 37 d gen l 800 laiven en ksvers ontstaan r Eefste narati VeroBd ntellen wy dat van deie 600 eelita kiét deel dos 260 w jQes n dan leggen doe 800 X = 160000 eieren waarvan na n maand 160 006 larven en kevers Tweede generatie Van deze 160 000 zijn het i gedeelte of 40 000 jfjw die m mim eene maand 40 000 X 800 = tS miUioen lanen ef kevers leveren waarvan 8 milL ivnjfJM darde generatie Uit deze deide generatie ikonm voort M06 milliMn larvau en kevera waar vao 1600 mBUoen qfjea die 1 280 000 mülioen eieivn legcen enc In en zomer ontstaan drie koogatens 4 generattea de Mf pen der laatategeneratia faagefan 4iab lio het niyaar in den grond en Uijwn daar tot hét dgende vooijaar Xet het oog p bovenataande betekening kan het ns niet verwonderen dat ala in Amerika een aardJKffAviVi ms door den cok ado kever ia aangetast iet gtheole iand in weinige dagen ia kaalgevreten en de sphresgst Is vernield Het ijd 4 el geene nadere bespreking tehoeiven dat er op iMe aogelqke w zen tegen de verspreiding an den eolorado kever moet gewaakt warden Bu nu komt mij gaen beter middel voor om te organ d t 4r oo lang raogelqk van dezen kever viigd blijven dan door de verspreiding van het fabrikaat der gebr Stollwerek Verdient de poging van bet ministerie van binüenlandaebe taken om goede afbeeldingen te doen fr reiden Meszins looge waardeering de gedachte der g br Stollwerk is praetischer en zal meer dan dfe afbeeldingen bijdragen om de gevreesde plaag te do o kennen en bete omdat de kever in natuur1 frootie is Daarom wenseh ik dan ook de aandacht te vestigen vaa alle gemeentebesturen in ons land en beyaald l jk in de grensprovinciën op deze vinding tadien in enkele gemeente ha in de scholen èn in Jtei getraliede raam waar gewoonlijk de plaatselijke aankondigingen en officiede bekendmakingen orden opgeplakt ook dit glazen kastje wordt beireatigd dan is iedereen in de gelegenheid den ge r e den indringer te leeren kennen en te vernietigen Op den duur zal bet m i wd niet mogdijk x n dat we van den eolorado kever bevrijd blijven t il echter pli A om diar waar hij verschenen mocht MO spoedig mogelijk afdoende majitregelen te beramen om zyne voortteding te beletten Het roorgevallene in Miilheim kan aantoonen dat voorzorgsmaatregelen ni te voorzichtig kanoen worde geaomen Be Sjrnpdc der Ned Herv Kerk heeft in bare eerste BttÏBC met 11 tegen 6 stemmen eene uiterst merk aaraige beslissing genomen zoowd wat haar eigene inwstelling als hare houding en die der eonfessioneelcn betien tegenover de handhaving der reglementen Uet gold het protest tegen de afvaardiging van ds Creuizberg Zooals wq vroeger mededeelden is dit eonfieaiiooeele lid benoemd door bet Prov Kerkb van Gelderland bj het lot nadat de stemmen hadden ge taakt toaaohen hem en bet moderne oud lid der SyaMe idr laidai terwfl dr Boodhuyzen de secundus van dr ÖBiar die naat Fmnkrqk waa vertrokken niet was opgeroepen Sr Koodhimen hsd zich bij de Sjmodale Commisiif Udaagd w de onwettigheid der keus 1 Ds hrtg Wclait as 5 of t iagsa kst ei vsrp pl wil as 17 s het Iwr te hebben afgevrsteo Na 10 H itff miatt Is lio r lu popptohsiL i ot l plus 17 yin 10 tgt ll it plijk 3 tot 37 ea daar hij volgens het regleoient had moeten Worden opgeroepen en in geVal dit geschied wastdr Janiua gekozen zou zijn B oproeping den 2n Mei op de vergadering had hij volgens zijne eigene verklanug dienzelfden dag log tegenwoordig kunnen zjjn By nailer onderzoek bleek en moA aan de Srnode medegedeeld dat dr Bomer reeds den 7s AprU aan den Secretarie ds mogelükbeid zyner afwcEigheid had bericht en den 2gu April uit frankrijk had gesehroven dat h uiet komen kon zoodat de Secretaris hiervan den SOn officieel kennis droeg Se Synodale Commissie h d de zaa by de Synode overgebracht en deze fOfaob X $ beuMazande dat de optw ing van den secnndus in de plaats van den afwezigen inuis niet had plaats gehad en in t midden latende de vraag of er na het zeer laat ontvangen van de kennisgeving der absentie van den bhis nog voldoende tijd geweest was om z n seoandus op te roepen heeft geoordeeld dat het ontbreken van één lid aan het getal waaruit een vergadering moet bestaan aan die vergadering het karakter vau wettigheid niet ont ueemt n dat karakter dus evenmin ontneemt aan de door haar gedane benoemingen althans indien bij het doen van die benoemingen de bestaaade bepalingen zijn in acht genomen en hec€t diensvolgens tot de toelating van den heer Creatcbeig besloten Se invoo van aardappelen o a ait Ntderlaud is op het eiland Malta verboden Sen aardappeloogst roesat aea aUnwege ala hoogst gauatig Sen op het gebied van apoorwcg exploitatie zeer interesaant proces is thans in Luiemba aanhangig H t geldt de vraag of reizigers die eeu eorrespoudeerenden trein tengevolge vaa vertraging in de aansluiting hebben gemist eehadev rkoeding kunnen eisokea Stp Het Bhl verklaart in eeu beschouwing over de veelbesproken circulaire van den min van oorlog dat zijne bedenkingen meer geiden de strekking dan den eigenlijken inhoud Het iaat ons namelijk geheel koud zegt het HU of de t ieieren zieh met lord Baglans of met andere regenjassen kleeden brengt de krqgstucht mede dat zij zich aioeten laten nat regenen dan zullen wq oaa niet aaamatigep te beweren dat zij dien regel ongestraft zoaden mogen veronachtzamen £ r wordt in de fliwnlaire ook over de krygstucht en den militairea geeat vaa het Ifger gehandeld en wie na verwachten mocht dat wy ook daarmee zouden gekscheren zal zich bedrogen ziep Zonder militairisme pedantieme en meer dergeijjke isme s te willen aanwakkeren zijn wij toch ten volle overtuigd dat er in een leger eeu andere geest moet heerschen dan in burgervereenigingen Bij een militie leger waarvan de lichtingen slechts korten tgd onder de wnpenen blijven is het zeer bezwaarlqk toeds een fiinken militairen gce t te bewaren zoodat men daarop Voortdurend het oog gevestigil moet handen en niet mag verzuimen wat strekken kan om deu waren militairen ziu te bevorderen Of die geest in ons leger in voldoende mate bestaat weten w niet maar zooveel weten wq er toch wel van dat deze niet aan een leger kan worden ingeprent door middel eener circulaire Wanneer de minister van oorlog de chefs goed weet te kiezen en aan km zyne bedoelingen duidelyk mededeelt dan gelooven wij dat het doel beter hoewel met minder ophef bereikt zal worden Sooh genoeg over hetgeen in de circulaire behandeld wordt nog een enkel woord over hetgeen er niet in voorkomt Terwijl de oAoie ren nitgenoodigd worden zich goed te kleeden behoorlijk hun dagelijkschc troepen diensten te verrichten in de sociëteit te komen enz sehitteren stu4ie en ituiittin in deze circulaire door bunn afwezigheid We zoaden dit kunnen opvattea als een compliment aan het leger in dien zin dat slechts het uitertgk vertoon wat te wensohen overiaat maar zelfs dan nog spgt het ons dat in de oirenlaire geen woord van de atodie wordt getvpt al ware het slechts om te toonen dat bq de opstelling van s ministers ernstig woord tot het leger deze hoofdzaak niet geheel over het hoofd is gezien Na van de geheele circulaire kennis te hebbei igenomen is de minder gunstige indruk die door het nededeelen van brokstukken was teweeg gebracht bij ons niet weggenomen Juist om den ernst der zaak en omdat er een kern van veel goeds en waars in de circulaire voorkomt doet het ons leed dat de zaak zoo onhandig is aangevat Men heeft een vuurpijl opgelaten meenende een schitterende vertoouing te zullen geven doch helaas I aan ied en vuurpijl bevindt zich eea booten lat die uil d hooge scheren oederdalende soms geraarlük kan worden voor het publiek dat de hooge vlucht met belangstelling naoogde de lat van dezen pql is naar het schijnt door een noodlottig toeval op het hoofd nedergekomen van hem die het vuurwerk beeft oatatoken Id bet Hhl vestigt een kindervriend de aandacht Of het bocht dat als kinder snoepgoed verkocht wordt uit kalk krqt gestampte steen zwaarspalh vermiljoen analin roodaard ec nog andere dikwijU ved sehadeiyker beatanddceleu wordt bqua uitslui tend dat goed vervaardigd in den vorm van pnpeg pepdtraunt suikerboonen erwtjeg enz enz Dck zotdheid der kleinen wordt op een gevaarlqke pnef gezet door gewetenlooie fabridvaten en domae ouders het is de plieht van de openbare niaotit te Waken dut deze tak van nqverheid beteueeU ja geheel vernietigd worde en al dat goed vsi sleehte hoedanigiieid oaverbiddelgk geweerd worde De ouders moeten het faestaur kroebtig steunen door nimmer een enkelen cent voor dergelijk bocht te bestcdea maar vooruit wel degelqk door zelfonderzoek zich overtuigen van de goede hoedanig beid van t geen zg voor hunne kilteren koopen Men schrqft het volgende aan het Bhl Een zeer eenvoudig middel om Ktroleumlampen zonder het minste gevaar uit te maken bcataat hierin dat men de vlam afdraait tot op eenderde vaa zqn gewon grootte co d b een plat voonten b V een schoteltje kopje of iets denelijb nmi het Aaor plat is stevig een halve nsnuoi bova het lampei hw hoadt daa dooft d vb ontdidellijk aangezien de xunrstof vertoeft in het lampeuglas en een vlam zonder zuurstof niet bestaan ku Onkii t kwam er ia Fraakrfk ene aaaschr viiig van den Minister vaa Oorlog bepalende dat kaevsls bakkebaarden en baarden in vredeptqd by de venehOlende korpsen ran hat leger overeenkónMtig de be staande voorschriften gedragen moeten worden Se aentr militair geeft naar aanleiding Uervia een ovenieht van de leglementaire b alingen op dit tuk dat werkelqk curieus is Art 246 van den inwendigen dienst voor de infanterie van 2 Noveipber 1833 bepfudde dat de bakkebaarden Biet voofhij de hoogte van den mond mogea komen eg ook niet et de knevels mogen sameiloopen Seze mogen niet met waa of vet gesmeeid worden en het is verboden den baoid onder de benedenlip te lotcu groeiea Ben 22 n Angustas 1836 werd dit artikel gewjjtigd als volgt I Se dienstdoende generaals ie hoofdofiieieren en adjadanten nuyoor van alle wapens zoomede de ki teins Iniienanta en onder luitenants benevens de onderofficieren en maosehapnen van de oompognién grenadiers karabmiera en voltigeon dngen behalve den iFaevel allen het gedeelte van den baard hetwelk onder de benedenlip groeit en muiclit of roj ale tegenwoordig imfériale genoemd wordt Al de militairen moeten den knevel blijven dragen met uitzondering van de offieieren onderofBoieren en msuschappen van de gendarmerie de officieien van de militaire iuteudenee de officierrn van gezondheid eu de officieren en geëmploieerden der administratis diensten die hem dus niet mogen dragen Bij beschikking van 22 Januari 1844 werden de sappeursbaarden die io 1843 alt eeehsft waren weer verplicht gesteld tot groot geooegan van bonnes en kindermeiden Het aardigst is de volgende bepaling in art 191 van het r iement voor den inwendigen dienst vooi de gendarmerie van O April 1868 overgenomen il hetzelfde reglement van 26 November 1872 Se knevels moeten de geheele lengte van de bovenlip beslaan Se breedte der moitche mag niet meer dan 4 en de leqgte niet meer dan 6 eeutimeter zyn tSe bakkebaarden mogen niet meer dan 10 elfonder het oor komen en niet saraenloopen met de kae eK doeh noch gewaacht noch gevet mogen zjjn Se laatste ministerieele beschikking basalt no dat de ofiieieren en manschappen der reserve d e onder de wapenen komen voor excercitiën en manoeuvres evenals de andere militairen haar eu baoid volgens de voorschriften moeten dragen Be Avet vind dat doellooze plfigerq Om 28 dagen onder de wapenen iaat ie brengen Mgt bq wil men de reserve mansehappen verpliohiei bun baard weg te nemen zich te scheren in het gezicht te snqden uitslag te kr en of kedziekte ent Se zaak is van zoo weinig belang dat t heter geveest ware ze te laten mat en Begrtdings regen en zonneschijn maken het irbij uitstek groeizaam Be boeren zijn dan ook tevreden hetjteen veel zegt Zij kunnen haast taoyeel hooi winnen als z j believen Hier en èWis men reeds aan dé tW6ede snede KmpuWt het vee is geen gebl ek Be aardappelen taan iMt van de vroege komt een voldoend beschot e volwassen knol in weerwil dkt er verbouwers zijn die van eeu sehraal beschot en een kleinen kadimeenen te moeten gewagen Leid Ct Te Zwolle heeft zieh het vermakelijke feit voorgedaan dat de president der onlangs opgericht kietrereeniging genaéimd de Zmoltcke dé heer MeetOr een zeer behoudend lid van den raad die eenige bberale leden uit den laad wihJe éoarteeren bij de verkiezing zelf is gevallen terwql alle andereu herkozen werden Be steeds toenemende vervalsching van levensmiddelen heeft in vde landen reeds tot een krachtig optreden t en de vervalschers geleid Se minister vsn binnenlandsche zaken in Baden wil voor de contr6U der zuiverheid van levensmiddelen in de eerste plaats de ambtenaren der politie gebruiken Alleen voor de gevallen waarin deze in chemische onderzoekingen niet geoefende personen die taak niet kunnen vervullen moet de hulp van een chemisch laboratorinm worden ingeroepen Professor Birnbanm heeft naar aanleiding vau een daartoe strekkende uitnpodiging in een klein geschrift dat ook algemeen verkrijgbaar is de methodes samengevat waarnttdé veelvuldig voorkomende vervalachingen zeker te herkennen ziju Volgens die voorschriften worden uu sedert het begin van het jaar in al de grootere Badensche steden de levensmiddelen onderzocht en daarmede weMen zeer goede resultaten verkregen Vooral in Ovtsndi waar ket mogelijk waa een flink politbbeambte in het laboratorinm aldaar met de verschillende methoden bekend ti maken heeft de insteliing veel nut gesticht Zoo werden b v de gevallen waarin bet noodtg was wegens melkvervalscbing te ataffen by eeu zelfde getal onderzoekingen van maand tot maand zeldzamer Uit de opgemaakte lijsten biykt ook in welke streek van den omtrek der stad ja in wflke plaatien voomamelqk dergelijke vervidschiugen voorkomen zoodat met kracht kan worden opgetreden om zoodanig plaatselijk bedrag te bestrijden Ia onze spoorwegstations wordt in den regel slechts Ugte koms missehien wel wat al teligle lectuur aan de reizigers verkocht Spoortniinen zqu dan ook geene plaatsen voor ernstige studie geschikt althans voor ons gewone menschen Voor keizers scjiijneo zij juist het studeervertrek bij uitnemendheid te zijn Be keizer van Brazilië die naar de berichten luiden uit alle plaatsen die hij bezocht te weinig in zijn hotel is om daar te kunnen lezen besteedde den tijd dien hy in zijne spoorwegcoupé zat oln een hebreeuwsdi wedge te bestudeeren dat hem door den orientalist den heer £ Holler was aangeboden over de sarkophaag van Eschmounezer koning van Sido Een paar dagen Uter bleek het dat Jiü het lieh zoo groodig had eigen gemaakt dat de schrijver zelf er over verbaasd waa Se keizer sprak met den heer orientalist in het Hebreeuwtéh Chaldeeuwsch en Syrisoh Daar wq geen reden hebben om dit bericht in het minst in twgfel te trekken geven wq het gaarne eene plaats onder de breede lijst der keizers en koningenwonderen welke wy allen met denzelfden eerbied bejegenen Trouwous het geheele leven van keizers en koningen is ia onze oogen een wonder Als men leest watop één dag een gekroond hoofd al zeggen kan wat hy aandachtig in alle bqzonderheden kan bezichtigen hoeveel audiënties hq kan geven plechtigheden bywonen aan eeremaaltqden deeluemenenz zonder na acht dagen ziek te bed te liggen dan bnigea We mét ontcag het hoofd voor zooveel levenskracht C In Buitschland is thans sprake van het kweeken van een hondenros dat in oorlogstqd ten nutte van den geneaekundigen dienit kan aangewend worden en wel tot het opzoeken van gewonden eu stervenden Seze zaak is een voornaam doel van de ver éillging tot bevofdering dei teelt van rashonden Hmtor wMria etensehatipelqke ntorileitea van naam invloed hebben Se vereeniging is al lang met de zaak bezig maar kwam er niet hard mede voomit Midat er geen groote belangstelling voor b st9nd Zy heeft nu het Ministerie van oorlog verxaeht om de vergaderingen door een gedelegeerde te doen bqwonen By deskundigen bestaat géén twijfel aan de mogelqUieid om den hond tot dat doel af t riehten Se bekende zooloog dr Brehma verklaart zich in dien geest en houdt het voor ontwSielbamr dpt houden zich niet alleen aan bepaalde penduen nuhr ook aan geheele korpsen hechten Se practiache oplossing de keuze van het ras de inriehtiug der hoadenparken enz leveren echter nog vël cwarigheden op V dgeps de Qaiette de lavunne is bq het zoeken naar het valies van een Amerikaan dat in het meer Leman waa gevallen door twee duikers een prachtige autieke etrurische vaaa gevonden q verhaalden dat zq op een zeer oneffen terrein hadden gdoopen en hielden het er voor dat onder het water eeu stad verborgen was Se autoriteiten van Marges en Saint Prei lieten nu ter aangeduide itiHtte olie Op het water gieten om het water door ehijnend te maken en men zag nu op den bodem v Q het iqec een stadje liggen met ruim 200 roodsteenen huizen de top van den vierkanten toren reikt tot op IS meter van het niveau Van het meer men had dien tot nog toe voor eene rota aangenien Se kantonnale raad is voornemens een dam in het meer te laten werpen en de stad droog te maken Een nieuwe straalindustrie werd dezer dagen door een bezoeker der stad Brugge in België opgemerkt Hq zag een groote wagen door de straten trekken waarop vier groote kuipen stonden Se wagen hield stil en de voerman begon met al de kracht waarover zijn longen beschikken konden te verkondigen dat hq a la minute alle mogelijke kleedingstnkken verfde Sadelijk kwamen er van alle zijden mannen en vrouwen aauloopen de een met een broek een ander met een rok een japon of een tafelkleed enz Een voor één werden deze stukken nu in één der vier vaten gedompeld om er zwart blauw groen of bruin weder uit te komen al naar de keus ran de eigenaars Merf zag zelfs vrouwen hun bovenkleederea uittrekken om die a la minute te laten verwen Het uithangbord dezer nieuwerwetsehe industrieelen was eeu groote poedel die zeer wqs op den bok zat te kqken Uet beest was vroeger wit geweest doch prqkte nu met de vier kleuren die zich in de kuipen bevonden Een aardige wedstrqd werd dezer dagen in Engeland gestreden tusaohen een sneltrein en een postduif Be duif die te Londen thuis behoorde werd aan de Admiralty Pier uit den trein opgekten Eenige oogenblikken zwierf zq in kringen rond doeh spoedig daarop vloog zq als een pql uit een boog rechtstreeks naar de hoofdstad toe Se trein was inmiddels ook in volle vaart gekomen en stoomde met eeu snelheid van 60 engelsche mqlen per uur zouder eigens op te houden naar zqn bestemming Trotseh eu vertrouwend op het qzeren paard zoo meldt men voorspeklen de baanwaohters de nederlaag van den kleine bode Maar deze g eraakte tusschen de stations Maidstone en SittingDume waar de weg een bocht maakt uit het gezicht en kwam 20 minuten vóór den trein te Londen aan Se reis om de wereld in 68 dagen Maandag is t Parijs een reiziger aangkomen die naar men verzekert de door Jules Veme beschreven reia naar eiach heeft volbracht Hq heeft zelfs twaalf dagen op de 80 uitgewonnen Genoemde reiziger is doctor Haas Amerikaansch consul te Jeruzalem hq is aan een der grootste hdteb op den Chauseée d Antin afgestapt Doctor Haas verzekert dat bg buitru het ongunstige weder waarmede hij bg het oversteken van de Zuidzee te kampen had zqn belaogrgke reis in 62 dagen had kunnen volbrengen Hg is van Alexandrié over Brindisi en Parqs naar Londen en Van daar uanr New York en San Francisco geieisd wsar bg na 20 dagen reis aankwam Van daar naar Yokohama besteedde hg weder 20 dagen Se reis van Japan naar Canton in China deed feü in 6 dagen N a een tocht van 10 dagen op de Chineesche Zee door de straat van de MoTukken alwaar hg off verscheiden punten aan land ging arriveerde hg te Ceylon ten zuiden lan de kost van Hindostan een van de rijkste eilanden van Oaat lndio Se reia van Ceylon naar Suez duurde 12 dagen een paar uren d ama was hg te Alexaudric van zgn rondreis terug Bic heet ruat nu van zijn tocht uit hetgeen hemdan ook te n volle toetomt Van alle ziekten die dagelqks de sterflgst vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende voor de huisgezinnen Se ondervinding heeft eerst te Brussel en later bqna overal geleerd dat de teer die een hartsachtig product IS vaA de dennen een zeer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken die aan teering of bronchitis Iqden Be beste wqce om teer te gebruiken is in den vorm van kapsules De Teerkaftiei m Ow et zqn een der meest populaire geneesmiddelen voor bovengenoemde ziekten Oewopnlqk neemt men twee kapsules telkens voor men gaat eten Be weldadige invloed doet zich spoedig bemerken Om zeker te zqn dat men de ecUe kapsules heeft moet men op de driekleurige handteekening van den heer Gufot op het étiquette letten Te verkrggea te Qeuia bq Ztldenrijk droegist en in de meeste apotheken Sedert eenige weken ligt aan hat Bureau vau Politie een in deze gemeente geronoen rol wit Katoen Ook is aan hetzelfde bureau gedeponeerd een onderstuk van een kinder oorbelletje met bloedkoraal steentje en een ring met twee sleuteltjes Inhoud van Cebes LANSBOUW en VEETEELT r Algemeene bepalingen betreffende onderzoek eu controle van kunsten handelsmeststoffen aan het proefatation der Bgks landbouwschool te Wogcniagen Eene goede nabootsing van den Colorado kever Het voederen en inkuilen van Mais II Eene mededeeliug omtrent de uitwerking van meststoffen volgens het stelsel George Ville Vraagbus PEüILLETON Wat ik op een Undbouwreisje hoorde eu zag II GEMENGDE BERICHTEN Varia COEEESPONDENTIE VERBETERING MARKTBERICHTEN ASVERTENTIEN Lqst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Juni 1877 Verzonden geweest Uit GOUSA W Hubbers Amsterdam P Biepenhorst s Gravenhage Van der Weerden Hurwenen H H Meqer Éeewgksche brug Batelaar Sobooubpveni Ven der Kamp Zwolle Uit KRIMPEN a d IJSSEL Mej J Mul Gouda Uit REEUWUK Mej van der Hoeven Rotterdam Uit WADSINGSVEEN C Boeling Nqmegen B van t Biet Alphen BRIEFKAARTEN M L A SUK Amsterdam Mevr A van Blek Kralingen Over de maanden April Mei en Juni 1877 NOORB AMEBIKA Mad A H van Bijleveld Heydaaui te Chicago BELGIË Mej L V Roaipaey 2 stuks Brussel C Michiela Cromer Gend Michel ie de Weerdt Gend BÜITSCHLANS I G Hanbrich te Vallendar ENGELANS J A Tinholt Liverpool E Cohen en J B Batenburg Londen Be directeur van het Postkantooii TAM KRUUNE Gouda 21 Juli 1877 Laatste Berichten NOW Tork 22 Juli Te Pittsburg heeft men een verschnkkelijken nacht doorgebracht I e oproermakers die zich van geweren eu kanonnen meester gemaakt badden schoten op de waggons en werkplaatsen en richtten kanonvuur op de locomotievenloods waaria zich de militie geretranoheerd had 30 man sneuvelden velen werden gekwetst 126 locomotieven en 250 waggons zgn vernield het station staat in brand de Sheriff van Pitsburg sneuvelde de Generaal der jnilitie ia gekwetst de militie slaagde er in op den zuidelgken oever van de rivier de Allegheny terug te trekken de muiters vervolgen haar in Pittsburg heerscht volslagen anarchie Nog altqd breidt zich de werkstaking verder uit de militie van geheel Pennsylvanie is naar het tooneel van t oproer gezonden Be bondstroepen worden te Baltimore onder generaal Hancock geconcentreerd Berlijn 23 Juli Tengevolge van het uitbrekep der veeziekte in het distnct Benthen is de uitvoer van hoornvee uit Silezie verboden Ook de Berlgnsche veemarkt is voor den tiitvoer naar buiten gesloten Washington 23 Juli Se Schade te Pittsburg ten gevolge van het oproer der werkstakers wordt begroot op 3 a 4 milUoen doUars Er zgn vernield 125 locomotieven en 2000 waggons Seze laatsteu stonden allen met goederen betaden zg zgn leeggeplunderd en vervolgens verbrand Be ingtzeteneii hebben gisteren een comité samengesteld ter regeling eener surveillance om nieuwe gewelddadigheden te keer te gaan Te Philadelphia hebben de oproermakers den loop der treinen naar New York belet De werkstaking breidt zich uit over alle spoorwegen van Pennsylvanie en New York westwaarts Bucharest 23 Juli Se Bussische batterijen onderhouden eeu geducht vuur tegen Bustschuk De Turksohe armee is voor de Russen aldaar zichtbaar zg staat onbeweegUjk tusschen Bustschuk en de hoogten CORRESPONDENTIE S heeft ecD k kje geDomea t d hst butje vaa den bragwiehtn Noordemin laa bet jUntMja bj ds Gonite Hy BStkt bet Gemeentekestoor opmerkium op de beiwnlligbeid vin dst botje Ware bet oiel weaicbeluk vnogt by dat VOO dieo brogwaclter en ook toor deo setten wacbtec der JankaitenbrDg woningen gebonwd werden en die na te kraigni op de begrooting voor het jaar 1878 Uen moet toch Tootal m aaDOurking nemen dat i dienst doea van dei morgena vroeg tot a aronda laat jon en feeadagcu k nitgezonderd tegen tergoeding lan eeu klein traclement Ook de wachter tan de brog aan de Oonwe over de Turfmarkt moet ala niemand hem in hnii wil semen altijd op alraat blu on dat deoc alls weldenkendea tea teei ste wordt afgekeurd