Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1877

y Vrlldag 27 Jall N 2015 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien eerscht 1 zonder in maatet iaar V Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Juli Cornelis Antoniga Wilhelmiu ouders A H lu Dillui en L P viu Sim 21 Ueudert Jacob aders L Berlyn en J d Vos Jacob ouders G de Vries u A Valk üemanui Willem ouders M KamphuiieD m J W € de Gner ii euri kn ouders J W bohouten en A Flentrop 28 Geertruida ClasHa 4 uders V Drabbe en N Macdaniel OVERLEDEN il JuU O no Oudenaileo kuisTl van C nn Beedo 48 j A BnUi 10 m 82 E Bagnans hutsfr van J Arts 77 J Dongelmaus S m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon J W C DK GREEP OelieHeEchtgenoote van M J KAMPHUIZEN Gouda 21 Juli 1877 Bevallen van een Zoon L P KIEBÊRT MeSSEUAK£K Gouda 22 Juli 1877 Heden beviel mijne Vrouw voorspoedig van een Jongen J W SCHOUTEN Gouda 2 2 JnH 1877 Heden overleed te Carhbad na eenlangdurig Igden m n Schoonzoon de HeerL KALOSI Ob A EOMEIJN Gouda 19 JuU 1877 Algemeene kennisgeving Heden overleed M ufvrouw MARIA HELENA VINKE Weduwe van den Heer D TA i WIJK in den ouderdom van 59 jaar HARE KINDEREN en BEHUWDKINDEREN Gouda 23 Jnli 1877 Met deze lieb ik de eer bekand te maken mÖne AZIJNMAKERIJ db BEL verkocht te hebben aan de Heeren de Erven P ROST n W FüRRER die onder de firma ROST FüRRER de zaak op denzelfden voet zullen blflVM voortzetten Dankzeggende aan myne Begunstigers voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen beveel ik de nieuwe firma steeds in hunne gunst M L A EOCK Gouda 21 Juli 1877 Ons houdende aan bovenstaande annonce hebben wg de eer mede te deelen de daarin vermelde AZIJNMAKËRIJ door ons is gekocht dat wjj de aak zullen blgven voortzetten en dat nietti door ons verzuimd zal worden om Fabricaat preferent en Handel aangenaam te maken en w steeds zullen trachten om het vertrouwen hetwelk onze voorganger tal van jaren mocht genieten ons ruimschoots waardig te maken BOST FüRRER Gouda 21 Jnh 1877 C J KOOT Mr Timmerman ZEÜGSTRAAT Gouda vraagt ten spoedigste 1 a 2 BEKWAME Urbanus Pillen bereid vo de Wed ms het alonde en echte recept van UNEN ZOON Chemisten 0 ffaargchuwing Dene URBANUS PILLEN zfln door ons in doones a 3T Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bfl den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebrmk van samaaksels welke men tracht in ennloop te hiengen VEREENIGING EIGEN HULP Diegenen die zich binnen GOUDA en OMSTREKEN reeds opgegeven heMien om tot bovengenoemde Vereeniging toe te treden worden verzocht zich a s VRIJDAG den 27sten JULI des avonds ten V nre te vereeuigea in het Bovfiulocaal van het Kofiiehnis € DB Harmonib op de Markt alhier ten einde te kunnen overgaan 1 lot het oonstitueeren van een distriet Gonda 2 tot het vaststellen van een districts Reglement 3 tot het verkiezen van een districtsBestunr Het voorloopig ComiU De W JULIUS D W C VELDHORST A D PETTER N B Zg 4ie hun verlangen om tot deVereeniging toe te treden nog niet hebbenkenbaar gemaakt doch zulks nog wenschen tedoen worden eveneens verzocht op de Vergadermg te versehijnen De ondergeteekenden berichten dat op 6 AUGUSTUSa st de WAGENDIENSTranAlphen op Gotida enteiugOESTAAKT wordt V i af 6 Augustus zal een NIJEV WE I JBJVS2 beginnen van BODEGBA VEN naar GOUDA en terug vertrekkende van BodegraseeM des morgens ten 7 s namiddags 12 30 en g avonds 6 30 ure van 6oud s morgens 8 30 s namiddags 4 en s avonds 8 30 ure Geiük BLOM 11 HARTIN a Frères Gouda OostbjiTan B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agtandissements et de Portraits emaiUés Tcgeü JICUT Rhumatiek verkrflgbaar te Gouda Wed Bosman B0NBWIS OZEtP25CT Alphen L Vaeossuü Z V Bodegraven P Veb3IX 0t azmomSKlKDIIICiT S J wdkabj Harmeien W G Kuavebs Uazerewoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Montfoort Wed Bijkbnbeeo OudewaUr J Liefland ScAoon H t en Wed W lpï z Waarder Boüthooe 1 Woerden Gebr Ppensiisg Zegwaard L 4 Ouden Op voordeehge voorwaarden worden Depots r laatst aanvraag aan het Hoofd Dépöt bil M J HAM te W A De Nieuwe BlcckerlJ HETWAFENTANGODDA TE GOUDA Door eene belangrgke vergrooting hunner zaak bieden zich de ondergeteekenden aan tot het WASSCHEN van alle GOEDEREN lut of droog te huis tegen billgke vergoeding M SCHRAVE ZOON NIEUWE ROODE BESSENSAP 25 Cents per FLE8CH Van Der SANDEN Banketbakker Markt BESTELKANTOOR tan nit de BEOUWEBÜ DE ORANJE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en kruiken SPISCIAUTEIT in Engrelsche B1EKE uit de Brouwerij van Bas Co GINGER BEER en UMONAOB met Hermelasehe flnitiBg BESTELLINGEN worden ten spoedigsi aan Huis bezorgd nit de Bottelarg van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Men is voornemens om op WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1877 des voormiddi s U nr in de cStads Hkkbeeo te Woerden ten overstaan van den te Woerden residerenden Notaris S LAÖERWEU la het openbaar te VeUei en Verkoopen waarin de KRUIDENIERS en TABAKSAFFAIRE is uitgeoefend genaamd M LakKAN met Bovenwening vootóen van afzonderlyken Opgang en ERVE taande en gelegen te Wtterden p den hoek van de Vxwrstraaten de Kleine Wal Kadaster Sectie C No 867 groot 94 centiaren Dadelgk te aanvaarden met niteondering van het boven gedeelte hetwelk is verhuurd tot 1 Augustus 1880 Nadei bjj biljetten omschrevea en infennató i bg genoemden Notaris Oude HAARVLECBTEN CDZ 10 ol 20 gulden winst want met mgn verfmiddel verft men eigenhandig oude haarwerkenweder als nieuw ƒ 2 de flacon KAPPERS SCHEERDERS en wiukeUers genieten rabat mits kunnende bewflien dat zj als zoodanigfungeeren Pgn in de Schedelhnid daardoorontstaat uitvsl van Haar de AmericanBalsemverdrflft deze kwaal 2 de fl Waarborg BrbestaAn geen Dépöl noch reizigers voor mfl n artikelen Mijn naam is in ieder flacongegoteJi Meer dan 700 getuigschriften liggen ter inza THEOPHILE Haarkundige 32 Frederikspleui 32 Amsterdam GOCDA DrVK VAN BbiMKMAN Kennisgeving D VOOEZrrTER van den Baad der Gemeente Gouds Brengt ter openbare kennii dat SU de Kiesers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingabrifren en Stembiljetten tot het benoemen van twee leden van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zyn Stembriefje verloren heeft of er geen mogt hebben ontvangen hü rich tot bekoming daarvan ter Flaatselüke Secretarie sal kannen vervoegen dat d inlevering der SlembrieQea zal aanvangen op den Sin Jolg aanitaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het StembrieQe tokriftetijk ingetiU door den Kiezer m ftuon in de Stembns moet gestoken worden dat geen ander SterabrieQe dan dat hetwelk van het t der Gememte voonien ia mag warden gebmikt dat de in het Brieve in te vallen personen dnidelijk met tuam en voonuum moeten worden aangeweieni dat bet BrieQe niet imderteeieml mag zijn en geene amltre bnejfei omvatten of daaraan opiettelijlc zijn vastgehecht Gouda den Mn JnU 1877 De Barjcemeeater voomoemJ VAN BEHGïaf UZBNDOORN Hoe dikw ls wordt geklaagd over den duren tgd hoe menig huismoeder die op jaren gekomen is herinnert zich de dagen harer jeugd toen de prgien der eerste levensbehoeften veel minder waren dan tegenwoordig En verhaalt zg dan van de prgzen nit de dme i van haar moeder en grootmoeder dau verbeelden zich de kindereu van onzen tgd dat het sprookjesboekje is opgeslagen en er gesproken wordt van den tyd toen klein duimpje nog met zevenmglslaarzen het land afliep en toovergodinnen en feëen het lot der stervelingen in handen hadden Wat toch vermelden ons de kronyken Leeghwater vermeldt ons dat zgn eigen oom van Oraft ge n was met een mandje met 32 eieren en dne kop boter den dgk langs tot Alkmaar om zgne waren aldaar te verkoopen En als hy weder tot Graft kwam zgn waren wel verkocht en zeven of acht uren op den we gegaan hadde toen had hg gemaakt een stuiver voor de 32 eieren en een stuiver voor drie kop boter waarop zgn naburen tot hem zeiden dat zgne waren wel verkocht waren Het duurste dat ik wete voegt de kronykschrgver er bg is dat men acht of negen eieren om een stuiver verkocht en mgn vrouw verkocht onlangs een kop witte boter voor drie blank of ongeveer 11 cent van onze munt Geen wonder dat men toen zeer goedkoop een maaltgd kon honden en men voor een blank in een logement van een kostelgk gastmaal kon gebmik maken Ach zucht zeker menig huismoeder die met moeite de monden kan openhouden kwam die tyd eens weder Vrnchtelooze wensch die tgden ziJn voor goed voorbg en gelukkig ook want men vergeet te dikwgls over die goedkoopte sprekende dat het werk in evenredigheid van die prgzen betaald werd Waren de levensmiddelen goedkoop de loonen waren ook bespottelgk lai in onze oogen Een professor aan Leidens hoogeschool genoot 800 traotement predikanten werden met 200 bezoldigd en handenarbeid werd i i evenredigheid nog veel minder betaald De geschiedenis van den Bosschen metselaar is genoeg bekend Tegenover mindere uitgaven stonden dus ook mindere inkomsten over en bg rgzing der prgzen van de levensbehoeften zgn ook de loonen aanvankelgk gerezen Had men m den goedkoopen tgd dikwgls hoi ersnood te vreezen dit gevaar is nu gelukkig geweken Klaagt men nog dikwgls dat onze levensbehoeften uitgevoera worden tegenover dien uitvoer staat een belangrgke invoer van even noodzakelgke levensbehoeften Bracht de handel ons geen koren uit de Oostzee uit de Zwarte Zee n uit Amerika het on treurig met onze volksvoeding gesteld zgn want de opbrengst van ons eigen land is onvoldoende om in ajlen behoeften te voorzien Het En elsche en Zweedsche gzer de Engelsche en Dmtsche steenkolen zgn voor ona onmisbaar en hoe zonden wg die artikelen bg voortduring kunnen krgmn indien wg die niet tegen artikelen die hier voortgebracht worden konden inruilen De tgden mogen nn dmuder zgn veel is beter geworden en tegenover die hoogere prgzen staan veel grootere verdiensten Onze vooronders leefden goedkooper danvrg niemand zal dat betwisten maar hun genietingen waren ook vrg wat minder dan de onze Hun woningen hoe men ingenomen moge zgn met den zestiende eenwschen bouwstgl mogen steviger geweest zgn si boden vrg wat minder comfort aan de kleeding der aanzienIgken was zeker degelgker en meer solide dan de tegenwoordige maar de minder bedeelde oatoorgenoot liep in lompep reizen die toen ho gst beiwaarlpk waren zelfs wanneer men ruim van geldelgke middelen voonien was doet nu de daglooner met zgn gezin en is daardoor in de gelegenheid genietingen te smaken die vroeger alleen voor den rgke ware weggelegd En dit toch is alles een gevolg der dure tgden die wg beleven en waarover zoo dikwgls geklaagd wordt Kwamen die goedkoope tgden terug zeker zouden de grootste klagers over het tegenwoordige bet eerst de dure tgden terug wenschen Hoeveel zou men moeten missen wanneer het verledene terugkeerde wanneer aan veler wenschen gehoor gegeven werd Neen niet gewenscht om goedkoope levensmiddelen want eene aanzienlgke daling zon een omwenteling veroorzaken op maatschappelgk gebied waarvan de gevolgen niet te berekenen zgn Wat wg noodig hebben is vermeerdering van verdiensten en daardoor vermeerdering van welvaart voor het geheel En nu behoeve men niet door vermeerdering van verdiensten verhooging der loonen te verstaan ook door andere middelen is verhooging der verdiensten te verkrggon Wanneer de werkman door ziekte buiten staat is zgn weekgeld te verdienen dan is dit niet slechte nadeelig voor zgn gezin maar ook voor zgn patroon voor de geheele mantschappg Ziekte voorkomen is dus de welvaart vermeerderen Dat het mogelgk is om de gezondheidstoestand te verbeteren heeft de ondervinding reeds op tal van plaatsen aan het licht gebracht Zorgt de regeering voor goed drinkwater houdt zg het oog op de woningen bevordert zg de zindelgkheid m grachten en straaten ziet zg streng toe op het vervalschen van levensmiddelen of op de verkoop van bedorven of schadelgke waren neemt ieder burger de eenvoudinte regelen der gezondsheidsleer in acht onflioudt men ach van uitspattingen en onmatigheid die oorzaken van tal van ziekten dan zal in vele gezinnen het verdiende loon op het einde des jaars aanmerkelgk booger zgn omdat men wegens ziekte zgn werkzaamheden niet heeft behoeven te verzuimen De tgden zgn duur maar hoevele maken dia nog duurder door allerlei nnttelooie uitgaven en waren die slechte nutteloos maarniet zelden zgn die uitgaven ook oorzaak van tal van ongesteldheden zoo niet erger In hoevele gezinnen zou in weerwil derdnre tgden welvaart heerschen indien de drankgod daar niet werd aangebeden Waar deze heerscht vlocht de welvaart zgn dienaar bezwgkt het recht te hebben zgn verderf aan den maatschappelgken toestand te wgten Spoedig zal ook in onze gemeente het jaarIgksche Bacchnsfeest gevierd worden zal hetdan merkbaar zgn dat algemeen over duretgden geklaagd wordt L BUITENLAND Bulleilandseli Overzicbt In Aziatisch Turkije hebben de Baaaen hnn aanval hernieuwd en na met betere kans om te sUgea en in Enropeeseh Turkije behalen ty een reeks van overwinningen en naderen met den dag AdrianopeL Door de verovering van den Chipka pas en 2 andere passen zqn hnn middelen vao gemeenaraap over den Balkan veilig geworden en zoo Bnstaehnk valt gelijfc in de Dailg JVew voonpeld wordt dat spoedig geschieden zal is de baais hnnner operaties onaanlandbeai De Kussen hebben Kaatschok thans gehed ingesloten en richten hnn eersten aanval op fort Lavant Tabia dat de sleatM d r vesting is Van lea vanehilleiria sijden worit de stad iotusekn gebombaideerd De snelle vorderingen van de Bossen hebbes ook in Engeland znik een paniek veroonaakt dat de regeering allerlei krijgstoemstingen maakt regimenten gereed bondt ter zending naar het buitenland het garnizoen van Malta op voet van oorlog brengt enz Het plan aohgnt te zqn onmiddellijk na den val van Adrianopel het schieieiland van GallipoU door Engelsche troepen te bezetten Hooht dit inderdaad gebearen dan zonden groote verwikkelingen er het gevolg van kunnen z jn De Bniaen zijn na reeds teer verbitterd op de Engelschen en zölk eene inmenging zoa allicht ten gevolge hebben dat Rnsland zich van alle vroegere verklaringen ontheven achtte en alleen over het lot van Turkije beschikte Zeer opmerkelijk is het bericht waarvan in een Farijsch telegram sprake ia dat de sultan Namikpacha naar den Czaar zon gezonden hebben met een vredelievend doel De mogelijkheid blijft steeds bestaan gelqk wy reeds heriiaaldelijk opmerkten dat de Sultan ziende welk gevaar hem bedreigt vred sluit eer de Russen te Konstantinopel zijn De Russen zullen dit zeker niet doen tenzij zij eerst Adrianopel genomen hebhen doch het is volstrekt niet onmogelijk dat ze daar hun vrcdesvoorwaarden zullen voorschrijren Met het oogjiterop reldient een artikel in de Berliner Po t de aandacht Dit artikel draagt het opschrift Engeland en Konstantinopel en heeft al de k nteekenei van een geïnspireerd artikel te zijn f Als zoodanig wordt het trouwens in EngeUnd beschouwd De Pott zegt Indien Engeland zijn vloot nnar Konstantinopel zendt zou de vrede van Europa hierdoor nog geen gevaar loopen Het zou enkel ten Toordeele van Rusland zijn want de inneming van Koustantinopel moet altijd een zeer gevsari le on derneming zgn Het is echter veel waarschijnlijker dat de Forle de belegering van haar hoofdstad niet zal afwachten en te Adrianopel vrede zal sluiten Om dit te verhinderen zal Engeland wellicht zijn vloot lenden geen ander middel riende om invloed uit te oefenu op de te stellen vredeavoorwaarden Rnsland tal in elk geval er wel voor soigen Engeland niet in Konstentinopel te ontmoeten De Rossen zullen nieuwe sUten organiseeren in het sdiiereiland van den Balkan en de mogendheid afwaeh ten die dit zou pogen te verhinderen De taak om Engeland te dwingen Konstantinopel te verlaten zou Railand aan üdere magondbeaea overlatea