Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1877

7op Hli el D rst tsK cii gelooven dat het zenden nieéttSitiM naar té Bosporus het beste middel is om Oostenrijk te dwingen ten gunste van Turkije op te tredou ergusen ü iolv zeer Be Kussen zouden aieh er niet tegen verMlen dat OoMËnrijk het besclRrmheetsohap op zicli nam vau de proviucién ten uoOTden vtu den Bidkan op voorwaarde dat Owteiupc niet veihiuclcien zou dat Anslaiid zich setiad s stelde in K cm A ié Dit iu Oostenrijk niet Kunnen weigeren Do Xreuz Zeiluag verootdcelt de fcalf oftensiove maatregelen i gle en In mBattrt dat ie met in overeeusteibtiiog ti iv ttet een onzijdiire houdinj De Italianen hebben hun gepantserde vloot naar ItasMa j tttttden en Juin houding wordt in £ ugelotfd jntt gr49t wa trou eu gadegeslagen Men aeht ben de udgenooteu vim Buslund Nu is het teer begrijpelijk dat de l taliauen zich in de S ldelland9ohe zee doen golden liet zou voor ïrnnkrijt maar vooral voor Italië oiiv vdrageTijk rijn indien Engeland aan Ie Diirrt jncHen een ander ö b raltar vernieeélertle Dit zal tronwens geen der oote mogendheden dulden Zaterdag gaat de President dcf Frahsche Republiek op reis naar Bonrges Het pro ramina is reeds ïiStgestteM ie reci ptiès der autoriteiten ook te Orleiuis jzulleu natuurlijk hoofdzaak zijn Alles Ordl er op toegelegd om propaganda te maken Toor de aaMmmde verMet ngeu Daarom gaat De Foartoü ïeker ook tut den JUaarschalk mee op reis DA de verkiezingen eerst in t midden vau Ootober zuffen plaats hebbeu wordt steeds meer waaraehijolijk Dè laatste reaervistea inUen leecst 8 Octsiiei naar bols gaan De graef van Chambord zond over de Fransche verkiemigtn ea brief aan deu Paus waarin hij beoogt dat het thans niet meer aangaat gemeene zi tk te maken met alle conservatieve gelijk naar inen Wweert door het Yatikaan wordt gewert cht De raaf zpgl dat naar alle Waai schijnlijkheid dit alleen iou komen ten bate der bonapartisten Hij geeft den wensch te kennen dat vaü s l aaaeu invloed op de Frausche katholieken gebruik zal worden gemaakt om hen te doordringen van de noodzakel jkheid alleen te stemmen op candidaten h iucr eigene party rSe Kóltumie Zólung verneemt dat in de nieuwe Duttsche ouderwijawËt ook bepalingen zullen worden op noraeti aangaande het aantal uren dat wekeJijks in de openbare scholen onderwijjs zal moeten wotden gegOTBü en tevens op welken tijd van den dag het ouderwys moet plaats vinden Men zou van plab aijn a bepalen dat oUeen s morgens sohool Zul worden gehouden en dan vyf uren achtereen Omtrent de onlusten in Amerika Twueemt men het volgende Reeds sedert geruimen tijd heerschte er groote onteTredeuhcid onder het spoorwegpersoneel op verschilJende lijnen By de beslaande malaise is bijna algemeen in Amerika een loonsverlaging ingevoerd en ook de meeste spoorwegdirecticn meendeu hnu personeel daarin te moetetl laten deelen Dat zette wrok die eiudelp tot uitbarsting is gekomen flen grpote werkstaking werd oj touw gezet ook de maohinisten deden mede en het spoorwegverkeer werd gestoord Herst waren de Spoorwegen van Baltimore en Ohio aan de beurt maar langzamerhand breidde zich de beweging uit De spoorwegdirectiën riepen de hulp der politie en militie in en nu bogon de bloedige Btryd Te Baltimore iwam het al spoedig tot een botsing maar de verwoestingen daar aau erioht zijn betrekkelijk nog gering bij hetgeen te Pittsburg is geschied Er waren duizend miliciens uit Philadelphia ontboden Toen dezen de stad doortrokken werden zy met steenen geworpen er werd Vuur gecommandeerd en in het volgende oogenblik lagen eeu 50 tul personen waaronder vrouwen en kinderen op den grond Toen werd het volk woedend geweren werden voor den dag gehaald en het station van den Pennsylvania spoorweg waar de militairen zich bevonden werd door het grauw belegerd Ver chrikkelyke tooneelen volgden De militie moest wyken en het grauw werd neester Van de stad Hel station werd aan de vlammen prijs gegeven Su WOU lal bet einde zijn Over alle spoorwegen ia Pennaylvaniie heeft zich de werkstaking reeds uitgelAeid en op verschillende plaatsen schijnt eenbotsing oavefmydelijk want de oprooniuikers deiuien voor niets terug Het ministerie heeft beafayten het geheele Isgtr n de geheele vloot tot herstel der orde te bezigen doch dit zegt niet b zonder veel Genenaal Sheridan de bekwame generaal die in den burgeroorlogtoonde hoe krachtig en beslist hij optreedt is naar Piltsburg gtóonden doch hij kan slechts over weinig HWtpen besAikken BINMEWLAKTD GOUDA 2G Juli 1877 VTiBGADEaHa v iN MN GüMJÜENTiaiAAD Op Tnjdag flen 1 Juli 1877 des namiddags ten 1 ure tüu eiiMle te behandelen t Jlet voorste van Burgemeester en Wethouders föt het brschiktear stelleh van den vior het daarstellen eeuer perspuuip in het Wees en Aeleinoeseniers hnis Een rapport an Burgemeester en Wetli4uders o het adres vau de Heeien t J van der Kleijn c a bctrctfciidc de pont over c l urfsingelgmeht In het tydperk van vier weken 17 Juni tot 2 li Juli 1877 zijn blijkens ingekomeu ambtsberichten door longziekte aangetast in Nóord Brabttlrt 2 rundereu ZuidHolland 48 NoordHolland l rund If Utrecht i n I l rieslaud 2 rnnde rcu Totaal 62 runderen In het ïorigd tijdperk van vier weken waren 91 rundenm door die ziekte aangetast Sl Cï Dinsdag zya te s Gravonhage or den minister Heeinekork ia tegenwoordigheid vau een aanzienlijk i autal autoriteiten eii geuoudigdeu de eereblykeu iuiu de inzenders op de wereldteutooustelling te Philudilphia uitgereikt De minister Heemskerk cu professor von Baumhauer wezen op den roem door Xederland op deze expositie behtald De gezant vnn de Vei eenigde Staten bracht aan Ntêriund inzendingen allen lof Bij tesluit van 13 JuJi 11 heeft Z M overwegende dat CUarlaa Gardiner te Goring Oxfordshire in 1876 eene belaugryke verzameling voorwerpen door Barendsz en Heemskerck na de overwintering van 1596 en 1597 op Nova Zembla achtergelaten heeft opgespoord en aan Nederiand gèsehonfcen er wensohende eto zichtbaar blijk en een blijvend bewy van tevredenheid daarvoor te geven goedvonden aan Gharies Gardiner te vereeren een gouden gedenkpenning dragende aan de voorzijde Zr Ms beel tt Baie en aan de keerzijde een opschrift ter bermnering aan het door hemrgedaan geschenk Men schrijft ons uit Utrecht van gittercn Heden vergaderden hier in de groote zaal van Tivoli het hoofdbestour de afgevaardigden on tal van genoodigden Onder voorzitterschap van den heer W Dfgenhardt tot het houden van de tweeendertigate nigemeeue vergfrdering van het Naderlaudsch Ondcrwyzers Genootschap Nadat de voorzitter der afd Utrecht hoofdbestuur en afgevaardigden het welkom had toegeroepen werd de vergn eriug door den voorzitter met een toespraak geopend waarin duor hem hulde gebracht werd aan lie groote verdiensten van den afgetreden voorzitter deu heer Otterloo Het eerste vraagpunt dat behandeld werd luidde Ia het mogelyk in onze gewone lagere school eenige voorbereidende oefeningen te doen plaats hebben in handenarbeid en zoo ja door welke middelen zal men dat doel kunnen bereiken i De heer Terwöy wijzcude op hetgme in Denemarken en Zweden geschiedt toonde zich een groot voorstander van den handenarbeid op school aU oefenende oog en hand terwijl het de ehool met het practische leven verbindt De heer GroeneveJd van llottcrdam had rCeds gedurende eenige maanden eenige leerlingen met dit onderwijs bezig gehouden doch achtte het niet geschikt om klassikaal gegeven te worden Men ander spreker maakte da opmerking dat zelfs wanneer de wcnschelijkheid werd aangenomen de middelen zouden ontbreken om het trn uitvoer te brengen By acclamatie tterd een voorstel aangenomen om te verklaren dat dit onderwijs wensoiielijk was en het hoofdbestuur te machtigen middelen te beramen om een commissie naar Denemarken te zenden om daar een onderzoek in loco in te stellen Hel tweede vraagpunt dat behandcSd werd luidde Spencer zegt dat de iiée van Peslalozzi nog op hare verwezenlijking waoht Is dat gezegde ook waar met betrekking tot het volksonderwijs in ons land Uit de discussion bleek dat het aaoschoawingsonderwys de gvondshig van vele vakken van ons lager onderwijs uitpiaakt hoewel een der sprekers gelegenheid vond op Fröbel te wijzen die aanschouwen met handelen had weten te verbinden daarom verre de voorkeur verdient en nog niet genoeg gewaardeerd wordt In de pauze hadden de bezoekers der vergadering gelegenheid de historitohe tentoonstelling van beelden en portretten nit d tijd van 16 6 tot 3667 te bezoeken uit zijn rijke versameling door den heer Nyland onderwijzer te Utrecht tentoongesteld alsmede proeven te zien van den handenarbeid van de leerlingen van den onderwyzer Groeneveld uit fiotterdnm Na de pauze waren huishoudelijke zaken üg J orde Een voorstel van de Afd Rotterd ra n j voorstellen tot wetswijziging niet te beïandelei maar eeu commissie tot wetsherzieniag te benoemen werd als Mrtijdip TerwoiWft Omtrent de andere volrstellen cal stemming in de afd plaats hebbén deze werd n in de veiïa dwing sleelits bediscussieerd Ben voorstel dar Afd Culemlnrg om wegej jj uitgaven daaraan verbonden het orgaan des genoot schaps looj een correspondentie blaaiJie te doen vervangen weAl door het hoofdbestuur zeef bestreden doch werd van fcrathilkode zijdan onfeistennd Een voorstel der Afd Haarlem om het bestnnr der Onderwijzersspaarbank een schadeloosteUii voor hun moeite te geven en wel door 2 pCt fc bruto rente aan hen af te staan werd 4m verschil kiiile ronden bsBtwiden De apaarbanfc was een philantropische instelling gaat men bezoldigen dan hebben daarop de diieèlie der Jevensrerzekering en zooviéen dio zieh moeite getroosten voor het genoot schap even vcrl reeht Een voorstel om zieh in contnot te telltii Mt de besturen van het Nut en van Volksonderwijs sa zich te wenden tot de gemeentebesturen tot hctoB richten en in stand houden van sehool tóbliothakiin alsmede een voorstel van het hoofdbeslanr om li nau de paedagogisolie Mblioi ieek af te staan hikta geen discussie uit De tijd voor de vergadema bestemd was trouwens reeds lang verstreken De St Ct Irevat het vershig van den heer Diriil van der Keilen Jr over den toestand van het ion kabinet van zelJzaaniheden te s Oravenh ge gedaMih het 2e halfjaar 1870 Daaruit blykt o a dit de inventaris van bet archief tegen bet inde deaikn reeds ver gevanlerd wm en met dien van ietooo werpen reeds het cijfer van pi m 3000 hersifct n terw l het Waarschijnlijk tot 7 i 8 dansend zal klimmen Hinder aangenaam wa 4e aatiikliaf hoe door de slordigheid waarmede de voorwerpe van h t Maurrtafanis naar hun nieuw verbh waren overgebracht en groot aaantal is brschtdigd en ra niclil Dank zy bet geduld en deu yvxr van ooa cierge en opzichters is uit den ihao8 ran gehrojicu en beschadigde goederen veel gered en met zorg hersteld zoodat nujuig stuk weder tentoongesteld koa worden wat aan het oogvanhetpubliek was onttrokken Uit bet noorden det Iknds nel men t aldaar de aardappelen uitmuntend te velde staan In Oroningen openbaarde zich echter ouder de zoogenaamde jufvrouwen en muisje de gewone ziekte Door den beer mr A Kerdijk zijn tot verkrijg ng van meerdere gegevens omtrent het vraagstuk vau deu kinderarbeid een viertal vrageu aan de onderwjjzen gericht Die vragen Vi l n Hebt gij een gunstige aitwerkiog van de wet van 19 Sept 1874 kurmon wnnrneraenf En kutgij die waarneming met cijfers of feiten t v af Zijn u gevallen van niet vervolgde wetsovertreding bekend Bn kunt gij die gevallen omschrijvenmet vermelding vanden leeftijd der botrdücen kindeiti den aard van den door beo veiriehte arbeid dei arbt ilkdoor enz Waaraan schrijft gij bat toe dat de wet a geliaudhaafd wordt é Zyn uwerxijdsch wel eens poging£n gedaan oa de handhaving der wet Jp verkrijgen En met wdk resulteat tj t I Uit Vlissingen miMt men ann ie AnA Ct iÉ Woensdag oehtend ten negen uie aldaar een Sossiai fregat was aangekomen ec er nog meer chepén mi wacht werden Het deel van dit baoik wm ovMttfi De SlaiuS d schrijft onder de vraag vWat al het in Sepember zyn I bet volgende Zoovelt vraogteekens als woorden Sleelits zooveel staat dunkt ons vast dat onze vrienden in de Kamit nog elke kans die hun rest Verspelen zoudel indien ook maar tón hunner in zyn stem nog est reddingsplank toestak aan dit ziükend kabinet Tegtn begrootingcn stemt een goed aati rovohitionair niet om redenen daar buiten gelegen Maar wo dt r in adres of motie verklaard dat dit kabinet z i raium TStre verloor dan moet naar on Toorkomt elk der onzen er bij iyn Al een voorbeeld van het toenemend gebnal van landbouwwerktuigenin de Eijnatr ek kan dieil l dat by dezen hooibouw alleen in de gemeente W brugge niet minder dan 15 booiharken hooi 4il4dera of grasmaaiers Ihgevoerd zyn In het Westland i de opbrengst van aardappelen zoo voordaelig nnmel wat de hoeveelheid eb do grootte dei knpl betreft dat de tuinde o met het oog op de booge pryzsn geluid bekennen t Is geen aardappelwroeten t is geld delven Op één dag zijn er te s Gravesande 17 000 kin netjes geeebcept Ook de booioogst is buitengemeen voordcelig uitgevallen zoowel wet kwaliteit als hoeveelheid betreft Wie laatst uitgerekend heeft dat het luiden der klokken wegens t overlijden van H M de koningin een zeer groote som heeft gekost weten we niet maar naar verhouding van hetgeen t Een twaalftal onderwijzers heeft zich wederom beschikbaar gesteld tér benoeming bij t onderwijs in Nederlandsch Indiê Hunne beooemiug wordtelken dag tegfmoet gezien daar zij kennis ontvangen hebben zieh reeds voof Sept a s tot verUekkeu gereed te honden Oil ett Lambert mocht men wel toepassen op den heer Joristeu zegt het U D Die heer is nam nergens te vinden Een lid van t Britsche Parlement telegrafeerde ons zoo lezen we in gemeld blad voor eenige dagen om het adres van de leden der commissie uit Transvaal die belast is ihst het overbrengen van het protest der Transvaals regeeriag Speciaal zoekt men naar de woonplaats van den heer Jorissen lid dier commissie met wien men een oonferentie wenschte te hebbeu Naar alle zyden is getelegrafeerd en geschreven doch geenerlei bericht werd terug ontvangen Te Londeu werd bij den eonsnl generaal van de Transvaal geïnformeerd t ook daar was t adres niet te vinden Dit is voor ntik een commissie seer zonderling Men leest in de Uiddelb Crt Van verschillende kanten vernemen wij in den laalsten tijd weder klaohten over de ooveilighwd van bestelen paasagiersgoederen op de Nederiandsche spoortreinen Tusschen Hilversum en Middelburg werd een gesloten koffer van een passagier opengebroken de geheele inhoud door elkander geworpen en werden vele kleinigheden ontvreemd Een jong1 mensch vertelde ons dat hij tot tweemaal toe uit zyn koffer tuaschea Leiden en Middelburg geld gemist had Een reiziger verzekerde dat men van zijn koffer den lederen strook die het slot bedekt losgesneden ea in het bovengedeelte naar hartelust gegrasduind heeft Dat men overigens met St N iool s of andere feestely ke gelegenheden per spoor iur ninaan zyne goeds bekenden adreaseerend dis zeer dikw ls doet toekomen aan het hulpvaardig personeel met de bezorging belast is in Nederland om zoo te zeggen eene zaak van publieke notoriteit Is hier niets aan te doen Klachten worden vaak gericht tot de justitie maar zooals gemakkelijk te begrijpen is de daders liggen gewoonlijk nair het spreekwoord zegt op het kerkhof Klachten aan de spoorwegadministratien leiden zelden tot eenig gevolg Klachten eindelijk rechtstreeks aan hooggeplaatste bestuurders gaven naar ons verzekerd wordt meer dan eens aanleiding tot antwoorden als Het is zoo erg niet ala er wel over geklaagd wordt Het is gewoonlijk de schuld van dé klager zelVen De feiten worden nooit behoorlijk gepreciseerd enz No bewijzen al deze antwoorden misschien veel tegen de personen der klagers maar ze bewijzen niet dat er met gestolen woidt Integendeel dat dit wel geschiedt is ttgenwoordig de overtoiging van byna ieder reizend Nederlander En de wensch schijnt toch niet overdreven dat even als de post administratie de onschendbaarheid der brieven waarborgt ook de apuorwegondernemingen middelen mochten vinden om de goedeten die zy lang niet goedkoop voor on nrvOeren ongischonden tot ons doen komen Mochten onM groote dagbladen zich deze zaak eeq n et de Telt hnlpmiddelen die zij tot hun besohiklong hebten aantrekken I Voor die daad van moed zouden zij beloond worden eerst met een voornaam stilzwijgen vervolgens met een sohouderopbalend gepraat over krantengeschrijf daarna misschien met eenige verbetering van het euvel Daarmede gou aan het publiek een groote dienst bewezen vordea In den nacht ran U Zaterdag op Zondag ten Z j ure ongereet ontdekte een lantaarnopsteker over de Groote Markt te Delft gaande door het raam boven den ingang der Nieuwe Kerk eenig licht binnen het gebouw Daar hem dit verdacht voorkwam gaf hij er kennis van aan de politie die onmiddeliyk den kerkbediende van Oosten wekte en hem de deur der kerk liet openen Bij het binnenkomen ontwaarde mea een eterke brandlucht terwijl de kerk met rook gevuld was Hoewel men niet terstond de oorzaak daarvan ontdekte bleek by onderzoek dat een losse trap ehter het orgel gedeeltelijk was verkoeld en het vuur zich ook reeds aan een plank van den vloer had medegedeeld Eenige emmers water waren voldoende om het vuur te dooven daar er gelukkig aog geen vUra was ontstaan Door de tijdige ontdekking is de kerk aan een groot gevaar ontsnapt De oorzaak van den brand is niet met zekerheid op te geven Er was den vorigen dag op t orgel gewerkt de mogelijkheid bestaat dat er alatoeu Wellieht onvoorzichtig met vuur is omgegaan Men schrijft nit Delft dd 24 Juli In de jl Zaterdagavond gehouden algeraeene vergadering der werkmaus vereeniging is besloten om by genoegzame deelneming eene coöperatieve bouwvereeuiging op terichten tot het verkrijgen van geschikte arbeiderswoningen Binnenkort zal eene openbare vergadering worden belegd en de werklieden tot deelneming worden nitgenoodigd Beeds hebben zich ruim een twintigtid leden van genoemde vereenigiug tot medewerking bereid verklaard De T jcl meldt uit Benthuizen dd 21 Juli Een hevige brand legde 11 Woensdagavond in korten tijd de bouwmanswoning bewoond door P v d Spek in de Hoogeveen onder deze gemeente in de asch j De voorraad nieuw gewonnen hooi met bergen schuur en woonhuis zijn zoo goed als geheel vernield Eeu voorbyrijdend landbouwer van onder Zoeterwoude den brand ontdekkende heeft de bewoners die reeds ter ruste waren gewekt waardoor dezen zich nog intijds hebben gered Er loopen geruohten dat de brand door kwast iltj u zon zijn aaugestokeu De spuitgasten van het nabygelegen Hazerswoude die met eeu der spniten van die gemeente het eerst bij den brand aanwezig waren hebben voor hunne dieustvaardigheid alles behalve erkentelykheid ondervondea fan den kant van sommige Benthuizer ingezetenen die zich ook tegenover den te Hazerswoude gestationeerden rijksveldwachter hebben misdragen Men zegt dat een der brandmeesters van Hazerswoude in bet water geworpen is ea dat de rijksvddwaohter tegenover overmaebt de wijk beeft moeten nemen om niet eveoeens in een sloot terecht te komen De justitie stelt een onderzoek in De heer De Klopper hoofdcommissaris van politie te Arasterdam heeft een ontwerp regeling der politie ingezonden aan t gemeentebestuur volgen ifetwelk onder den burgemeester met de handhaving der openbare orde in die gemeente zoowel by dag ab by nacht belast worden een hoofdcommissaris van politie twee commissarissen van politie aan het hoofdbureel 1 oomnussaris van politie belast met de comptabiliteit de kleeding en wapening van het personeel en het materieel zeven commissarissen van politie aan de sectiën Voorts aan het hoofdbureel 4 inspecteurs van politie Ie kl 4 inspecteurs van politie belast met het voerwezen 1 Ie fcl en 3 2e kl 4 brigadiers van politie of onderinspecteurs 8 hoofdagenten van politie 12 agenten van politie Ie kl 40 agenten van politie 2e kl 1 peleton bereden agenten van politie sterk 1 onderkommandant 2 inspecteuis van politie 4 agenten va L politie Ie kl 20 agenten van politie 2 kl een onbepaald getal onbezoldigde inspecteurs van politie Aan de sectiën 1 inspecteur van politie Ie kl 3 inspecteurs van politie 2e kl 8 brigadiers van politie onderinspcDteurs 12 hoofdagenten van politie 20 agenten van politie 2e kl 60 agenten van politie 2e kl 5 onbezoldigde ageincn van politie 2 schrijveis De voorstelde bezoldiging loopt van ƒ SOUO tot ƒ 500 De gemeente AuiMrdom wordt verdeeld in zeven aangegeven sectiën in iedere sectie is eeu bureel en een of meer hulpbureels en posten Al de sectiebureels hulpbureels en poslen zijn met het eentraalbureet van de brandweer en met het hoofdbureel van politie telegraftsoh Ter bestryding der kosten van bovenfcleediiig van inspecteurs van politie brigadiers van politie onderinspecteurs en agenten van politie wordt jaarlijks in het kleediiigsfouds gestert als volgt voor ieder inspecteur van politie ƒ 100 voor ieder brigadier van politie onder inspecteur en agent van politie ƒ 75 Op de begrootiug wordt jaarlyks een som van ƒ 4000 uitgetrokken als uitgaaf ten behoeve der politie en ter beschikking gesteld van den hoofdcommissaris van politie tot het verleenen van gratificatien ter belooning van buitengewone diensten en andermaal een gelyk gedrag dat evenzeer ter beschikking wordt gesteld van den hoofdcommissaris voor bureelkosten bezoldiging van klerken aan het hoofdbureel van politie geheime uitgaven van politie waaronder conespondentiegelden enz Uit het noorden des lands ontvangt men zeer goede berichten nopens den stand vau de aardappelen Over het geheel bdooft het gewas dit jaar veel Van de bekende ziekte wordt nog weinig of niets bespeurd ofschoon anders om dezen tijd des jaars hier of daar de ziekte zich pleegt te openbaren Ook wordt soms het afeterven van hot loof door gewone oorzaken verward met bet voorkomen der specifteke ziekte en wordt zoodoende vrees verwekt zonder reden Te Amsterdam heeft dezer diigen een coinmissaris van politie een inval gedoau in een tappery op het Rembraiidspleiu alwaar gedobbeld werd Dit dobbelen bestond daarin dat er quasi potspel op het billart werd gespeeld doch inderdaad werd op de billartmand zeer veel gewed zoodat er meermalen groote sommen werden verloren Twintig personen zijn gearresteerd en reeds hebben zij bekend gedobbeld te hebben De knecht en de kastelyn verklaarden van niets te weten De billarttafel en het geld p m ƒ 40 zijn in beslag genomen De bekende geluidkundige de heer L 3 Lefïbre zal in de maand Augustus te IJmuiden in open zee en in open veld groote proeven nemen in het openbaar met zijn verschillende mistir signaal toestellen O a zal hij vergelijkende proeven leveren met zijn uitvinding en den Engelschen hoorn van Holmes en voorts het vraagstuk trachten op te lossen waarom in den jongsten tijd de knal kanonschoten als mist signaal werd afgeschaft als onge schikt en ondoeltreffend De juiste datum zal later worden bekend gemaakt opdat belangstellenden in de gelegenheid zullen zijn die interessante proefnemingen bij te wonea Maandag namiddag gingen een vijftal kameraden allen werklieden van Haarlem door het noorder Spaarne uit zeilen Bij Spaarudam is een hunner zekere J S oud 22 jaar die op den rand der boot zat en alles behalve nuchteren was over boord gevallen en in de diepte verdwenen De pogingen tot redding waren vruchteloos en Dinsdag was het lijk nog alet gevonden IPOLITIÉ Gevonden een Deursieutel Laatste Berichten Londen 25 Juli Eene dépêche van MalU verzekert dat de Engelsche vloot lu de Besika baai bevel ontvangen zou hebben weldra naat öallipoU te stevenen De ministerieele pers blyft met kracht aandriugea op de onmiddellijke bezetting van GallipoU Een dépêche uit Weenen aan de Times meldt dat aan de Ottomanische ambassade aldaar uiete bekend is van de in omloop zijnde gemchteo omtrent vredeaonderhaudelingen Weenen 2S Juli De PoHUeche ComtfMMdenz meldt als authentiek uit Konstsntinopel van 23 dezer dat ten gevolge van het voortrukken der Russen ten zuiden van den Balkon de toestand aldaar ahi in de hoogste mate dreigend wordt beschouwd Het Duitsch gezantschap heeft het bericht ontvangen dat de christelijke bevolking in Jenizagra door de Turken vermoord is De Grieksohe gezant Doncourioties ontving een telegram uit Cavarna naby Baloik waarin gemeld wordt dat de Christenen er geworgd zijn Be gezant heeft het ttlegram aan alle gezanten laten zien Uit Varna is eene stoomboot van Uoyd naat Baloik gezonden om de vluchtelingen aan boord te nemen De Eugelsche gezant beeft er het oorlogschip Bapii heen gezonden De Sult in is in zeer droevige stemming door het bericht van Namykpacha dat zijn leger van 40 000 man door desertie en ziekten gedund is Er is voorts tijdiiig ontvangen dat Suleiman Pachamet 21 000 raao en 2000 paarden te Adrianopel is aangekomen De Porte ontving voorts bericht dat groote Engelsche transportschepen met voorloopige bestemming naar Ancona op weg zyn Bombay 26 Jnli Er bestaat ernstige vrees voor een nieuwen hongersnood New York 25 Juli Het ziet er met de werkstaking Blgemecn rustiger uit De werkstakera Wyven op hun eisoben staan de Eegeeriug blijft de noodige militaire maatregelen nemen fe Pittsburg is de orde hersteld Weenen 25 Juli Aan de FolUuche Correspmdenz wordt uit Si Petersburg bencht dat men in de aanzienlyke kringen aldaar de stuipen van Engeland als eene demonstratie van wetnig beteekenis beschouwt Eene landing van Engelsche troepen te GallipoU zonder aanvallende oogmerken ui door Rusland eenvoudig geignoreerd worden MABKTBEBICHTBN Gouda 26 Juli Tot ong fé l vèrigc prjjsaa ww d ontzet klein Poldertarwe puike ƒ 13 25 a ƒ 13 75 Mindere ƒ 12 50 a ƒ 13 Boijge puike ƒ 9 52 a A 9 50 Mindere ƒ 8 25 a ƒ 8 75 Voer ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 Miade ƒ 6 60a ƒ 7 Haver zware ƒ 5 26 a ƒ 6 75 Ligte ƒ 4 75 4 ƒ 5 De vivsmaikt met weinig aanv oer den Jmndel traag ofschoon de prijzen hoog warep varkens en biggen met overroerde uptkt den Ij ndel zeei flauf Tfle