Goudsche Courant, vrijdag 27 juli 1877

Bij de HERSTEMMING voor Leden van den Gemeenteraad op DINSDAG 31 JULI beveelt de Goudsche Kiesvereeniging aan de Heeren jè Gi A OUDMK Jhr M F J DE ROTTE HET MSTUDBu 1877 Zondag 29 Juli 9 2016 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstrelten i iL Koninkiyke Arnheinsch BAÜBECOLOQNS FmiEE E IT H E yC COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrngbaar B SCHOLTEN Gehr de EAADT en verder by alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in liet ile r k BTcHÊoolit geUeren rettc tchapen efi tammeren traag n moeiehjk te Terkoopen 15 Augustas Kaasmarkt Kaaa aangeroerd 113 partqeu prijten ran J 28 1 ƒ 33 50 met zeer Tlnggen taudéL Goeboter ƒ 1 50 i ƒ 1 60 Weiboter 1 30 1 40 Burgerlijke Stand Ooada OEBORÜN 2 ML CkniUun Mitn i H Kiebert en l P HnKiMku 23 Jobin George ouden i O Moernui ra 6 1 de Jong 24 Jaeolui ouden W Zandgk en E van der Kind Leonardus ouden L Steen winkel en M Heetmen Complii Pieler ouden C P Kerper tu £ Tin Boiene Ï6 HeUhiji ouden C i n der Lou en 6 J Boot OVERLEUEN 28 Jnli M de GniijU4m J Fokker 22 j H U Vinke ed S Tiu Wyk 99 j 24 i ïerxoer kni i en W Nieteld 72 j C NoorUnder 1 j 1 m 2 P Kooien 72 j GEHUWD li Jrti A Roelofs en i h Reidinger k Vingwlmg en K Heiebroek Borgerlyke Stand ran onderstnande gemeenten van 1 tot 25 Juh 1877 Moordrecht GEBOREN Wouter onders M vin Tillwrg en K nn Tilbnrg Margirethi ouders G J Steenbergen eu M Uoeboer OVËRLESEN C Steenbeek 28 j ONDERTROUWD i £ oere 24 en de Jong 19 j G de Brgin wed Tin L im der Werf 45 j en M Bloot 27 j GBHUlTOï Geene Oouderak GEBOREN Conelii ouden A Tronwbont en C Spek Peinnelh ouden fi Blom ra A Kilkmeu OVERLEDEN Geene ONDEBTBOÜWD Geene GEHUWD Geene Stolwijk GEBOREN Geene OVERLEDEN W Predrikze m ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geene Haastrecht IBOICEN Adrianm Jicobni ouden L Toomyliet en Kerkkoren Willem en Marie ouden 6 Verkerk en Lengenk OVERLEDEN J de Ke jier 16 d OVERLEDEN Geene GEHCffD Geene Heeuwljk GEBOREN fnleon ouden 1 Xilknan en M tiu den Xdel Eliiabetk onden A Jongejau en P Hoogerterat OVERLEDEN F J tretig 9 j Waddinxveen GEBOREN Genrdna Martinaa ouden Rateland en J J Hofman ttaiu ouden M Janmaat en A Kooiman OVERLEDEN G Buitenhuis n C H de Kooter 1 1 ONSEKTROUWI G Klooiterziel met E EikeleuUmo GEHUWD W Kragawijli met C Spruit APVERTENTlfiN ♦ Getrouwd D HOOGENBOOM Tz en A M VöLLMAB die tevens iiunaen oprechten dank betuigen ook namens wederaüdsche iamiUe voor de vele Ugken van belangstelling bg hnn humeljik ondervonden dm Uaag 25 Juli 1877 Aan hen die mg bjj m ne herkiezing tot Lid van dan Gemeenteraad van Gouda belangstelling betoonden betuig ik mgnen dank W J FORTÜMN DROOGLEEVER De ondergeteekende betuigt door deze zgnen hartelgken en weigemeenden dank aan HH Regenten voor de liefdevolle behandeling gedurende zeven weken in het Gasthuis alhier ndervondm en bovendim aan den WelEd Heer M SPRUUT Chirurggn der Gasthnizen die mg van eene gedurende 45 jaren osophoudel gke pgn op eene wonderdadige wgze he ft verlost A DE REUS Oouda 24 Juli 1877 C J KOOT Mr Timmerman SEBUQSTBAAT Gouda TOiagt ten spoedigste l a 2 BEKWAME Suppé Oas Lied vom Pst Zangr eix Piano 20 et A BRINKAIAI l De ondergeteekende beeft de eer het geacht publiek te berichten dat z n nieawe Winkel in ULAS EN lAMWEEE van af HEDEN is GEOPEND terwfll hü zich tot de Verkoop op het vriendel kst aanbeveelt L BoelsumSy Gouda 26 Juli 1877 Hoogstraat VEBEENIGING EIGEN HULP Diegenen die zich binnen GOUDA en OMSTREKEN reeds opgegeven hebben m tot bovengenoemde Vereeniging toe te treden wordeo verzocht zich a s VRLJDA6 den 27sten JULI des avonds ten VL ure te vereenigen in het Bovenlocaal van het Koffiehuis 0E Harmonie op de Markt alhier ten einde te kunnen overgaan 1 tot heii constitneeran van en diltriet x Gtondaa 2 tot het vAstetellen van een distriots Beglement 3 tot het verkiezen van een districtsBestuur Het voorleopig Comité De W JULIUS D W C VELDHORSTA D PETTER N B Zg die hun verlangen om tot deVereeniging toe te treden nog niet hebbenkenbaar gemaakt doch zulks nog wenschen tedoen worden eveneens verzocht op de Vergadering te verschijnen Profe Perjyrer d Alion IlaarËxtract Dit qovengenoemde Extract geheel gegrend op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zamenstelling geheel afwgkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hooid dienstb zgn houdt het hoofd rein van roos en andere nitwasemingen maakt de ziekeIgke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds veroudarde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract bniten alle andere Baar Olie of Pomade welke altijd met vet of olie verbonden zgn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet warden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vnil en het dus dukbel waardig is daarvan een proef te nemen flzmg Het IS met eene volledige gebruikaajtiwgzi a 40 ets per flacon verkrggbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G van DETH J H KELLER en Zoon Rotterdam F A BARONIE BËKKNDHARIN6 BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Beeuwijk maken bekend dat de KERMIS ra die Gemeenteaanvangt MAANDAG ö AUGUSTUS 1877 en zal eindigen VRUDAG 10 AUGUSTUS daaraanvolgende F H BULAEUS B ik X Burgemeeritr J TEEKENS Weth loco Secretarü lEffiDMAliMT De ondergeteekenden berichten dat op 6 AUGUSTUS St de WAGENDIENSTnnAlphen op Chmda mierngOSSTAAKT wordt Van af 6 Augustus zal een JTrECïTBI fiï jl7STbeginnen van BODEGHAVEN naar OOUDA en terug vertrekkende van Bodegraven des morgens ten 7 s namiddags 12 30 en s avonds 6 30 are van Chuéa s morgens 8 30 s namiddags 4 en s avond 8 30 u re Grbr BLOM BESTELKANTQOB vas uit de BBOUWËRU hDE oranje BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en krniken SPËCIAUTEIT ioi Engeische BIEKEIK nit de Brouwerij van Bas Co GINGER BEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten o e d i g st e aan Huis bezorgd uit de Bottelarg vao H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiandeweg D 93 701 OetuigscluriftaD waaraan 428 ireadrerteerd mogen worden llllillt Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons AMERICAN BALSEM tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over ds uitwerking van uw preparaat zoo zal ik u bfl een ieder aanbevelen Wil u dit publiek maken zoo heb ik er vrede mede Met achting 2b rTOe r Juni 1877 J MOLBMAN Uitval van Haar Boos of Sohilven Dun Haar Kale Plekken Fijn in d Schedelhuid haarworm vroegtijdig grij S worden al deze onaaBgenaamheden wo den verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggtde behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postz ls of postwissel alsook op rembours bg THEOPHILE Haarknndige Prederiksplein No 32 Amsterdam Regis GoDPA r Drüx van Brinkman BUITENLAND BttlteDlantak Overdcbt De Sogeleche liberslen verzetten zioh tegen het deokbeeld om GallipoU te bezetten Op het jaarUjlnolie diaer der vischkoopers hebben Hartington eo Bright er zich steltii tegen verklaard Ook onder de eonserratieve bladen beapenrt men eenwe aarzeling op dat punt Uualand achijnt namelqlc rolstiekt geen notitie te zallen nemen van de bezetting van het schiereiland GaUipoli maar later aan dé Ëuropeeache mogendheden de taak over te laten om EoKeiand daaruit te verdrijven dewgl toch niemand dulden kan dat Engeland daar een tweede Gibraltar vestigt Tnrkije moet ook ongeneigd zijn de EugelsChen op zijn grondgebied te ontvangen anders dan ais bondgenooten iu den oorlog Al dat is geeuuini de bedoeling van het Bngelache ministerie De Bassen komen Adrianopet nader en nader en zijn reeds voorbij Eaki ughra dat op den weg ligt tiiaidien Kassnlek en Adrianopel Baouf Facha de minister van marine heeft hen volgens de Turk che beriohteu tevergeefs pogen tegen te honden Het vierde legerkorps volgt net acihtate na over den Balkan Ten zatden van den Balkan lal waantohqulijk de bealiwende slag van den oorlog geleverd worden De nlenwe Tnrksohe opperbevelhebber zendt van Shoemla voortdurend troepen naar Adrianopel niet omdat hy ben missen kan maar omdat hü ten zniden van den Balkan den grooten slag verwacht De Vunia ea Katsohnkspoorweg ia tot Sasgrad nog open voor de Torken Het ftussische korps dat door de Dobmtadia gsmarcheerd is sluit met het belegeringsgeaehut Silistria in dat dos tegelijk met Bataohnk belegerd en gebombardeerd tal woiden Te Batschnk tqn 50 il 80 000 Tnrksohe soldaten en een verwoede strijd zal daar zeker geleverd worden Een Kussisehe bom heeft reeds een kmitmagazijn in Rutschuk in de lucht doen springen De regeeringspenonen en groot waardigbeidsbekieeders te Köustantinopel sehijneo allen in ongenade gevallen te njn tengevolge van den tegenspoed der Turkacbe wapenen Men hoort van niets dan afzettingen zelfs zegt men dat Midhat Pacha is terug geroepen Er bestaat veel kans dat bij de aanstaande nieuwe regeling der kaart van Europa de stem van Frankrijk niet zal worden gehoord tengevolge van de handelwijze zijner regeering De mogendheden zullen het geen stem verleenen in haar raad indien het niet in het bezit is eener behoorlijke regeeriug orereenkomstig de bepalingen zijner constitutie eu algemeen zoowel te St Petersburg als te Weenen en te Lonclen wordt bet door de vrienden van Frankrijk betreurd dat noch de maarsehalk noch zijn raadslieden zich haasten een zoodanige regeering aan het land te verzekeren Verre van daar In den gisteren gehouden ministerraad moeten de verkiezingen werkelijk eerst op den 14n October door velen een ongrondwettigen termijn genoemd vastgesteld zijn tenzij oovooiziene omstandigheden een spoediger oproeping der kiezers moohten wenschelijk maken Blikbaar is deze reserve niets dan een wassen neus waarschijnlijk ten genoege van den hertog Decazcs die nit Salina was overgekomen om de zitting van het kabinet bij te woneu en ongetwijfeld ten dringendste voor een korten termyn heeft gepleit Tevens zijn de officieele oandidateulijsten vastgesteld Andere bladen verzekeren echter dot er in dien isad nog niets is bepaald De heer de Broglie gaat met zijn omwerking van het korps ambtenaren voort Alweder ia een decreet verschenen tot opruiming van kantonrechters en gripers zoodat ook van deze ambtenaren niet velen onge stoord blijven Intusscheu heeft de minister van ftnanoiën Caillanx zich tot de directeuren generaal en de betaalmeesters generaal gewend om ook den ambtenaren bij het financiewezen de les te lezen hoe zich te gedragen ten aanzien van de verkiezingen De werkstaking in de Ver Staten is niets minder dan een burgeroorlog geworden zegt de Daili iVeni dis aanvankelijk zaak minder ernstig achtte De beweging beeft zich ui ebreid tot den NewYork Centre op vier hoofdUjuen is het verkeer geheel tot staan gebracnt en als men denkt aan id de groote steden die langs den spoor het dagelijkaoh voedsel melk ent bekomen begrijpt men eenigszins hoe hachelijk de toesUnd is Te Beading zijn de muitelingen en de troepen slaags gedweest en zqn zeven werkstakers gedood en Se gewond doch het is ropral in New York en San Francisco dat op het oogsnblik het gevaar het grootste is De Internationale heeft zich aldaar openlijk voor de muitelingen verklaard n groote openbare vergaderingen van werklieden worden gehouden waarop sympathie voor de werkstoksn betuigd wordt De gouverneur van den staat New Yorlc heeft 28 000 man militie meest oud gedienden opgeroepen om oumiddellyk bijeen te komen ten einde den Staat te beschermen BuSab is in oproer en aldaar zoowel als m New York lijn ÏOOÜ extra politieagenten aangesteld In Colimbas hebben de krachtige mannen der burgerij sich vereenigd tot een korps burger pohtieageuteu en toen het gewapend gemeen aldaar de fabriek en spoorwegarbeiders gedwongen bad den arbeid te staken heeft eene burgerwacht na den ganacken naCht gevochten te hebben het gemeen uil engedteven en de orde hersteld Ten ooeten van Chicago en Saint Louis is het verkeer ten einde Te San Franoiaoo zijn poveel mogelijk soldaten büeengebracht Eene volksvergadering waaraan 10 000 werklieden deel namen ia gehouden waarop conunonistuche beslaiten genomen werden en tot den dcnd ea de verdelging der Chineezen besloten werd De werklieden tastten de Chineeache wyk aan en verbrandden een huis toen de politie en soldaten de wijk afeetten die nn door hen verdedigd en door de werklieden belegerd wordt Te Philadelphia waar alles rustig is brengt generaal Hancock een groote legermacht bijeen de vrijwilligers stroomen toe en de burgemeester der stad heeft 1200 extra politieagenten aangesteld om de soldaten te belpen De regeering doet al het mogelijke doch doordien de middelen van gemeenschap in de handen der oproerlingen zijn en door meer dan dertig steden bijstand tegen de muiters gevrw cd wordt is de toestand zeer hachelgk Fien socialistische oorlog niet ong k aan den opstand der Commune bedreigt thans de Amerikaansche republiek De latSüre berichten zijn eenigszins meer geruststellend het gevaar is evenwel nog niet geweken BINNENLAND GOUDA 88 Juli 1877 aiateren avond heeft de eerste vergadering plaats gehad van degenen die zich als leden van de vereeniging Eigen hulp hadden opgegeven Er waren 40 leden tegenwoordig De aanwezigen hebben zich tot een district Gouda en omstreken geconstitueerd en gedeeltelijk een reglement vastgesteld Het roorloopig comité blijft op verzoek der vergadering in functie ten einde in eene volgende bijeenkomst tot verdere behandeling van het reglement en de keuze van een definitief bestuur over te gaan Het aantal leden te Gonda bedraagt 72 terwijl 1 voor zoo ver hier bekend is uit de omliggende ge 1 meenten 20 personen als leden zijn toegetreden Uit het verslag der spoorwegmaatschappij LeidenWoerden blijkt o a dat de werkzaamheden aan die lijn over de geheele lengte met kracht worden voortgezet en dat zoo geen stoornis meer in den arbeid voorkomt de weg iu het volgend najaar waarschijnlijk iu exploitatie zal kunnen komeo Naar men verneemt zou bij de leden van het kieacollegie der hervormde gemeente te Amsterdam het voornemen bestaan ter vervulling der bij die gemeente VBceerende predikantsploats beroep uit te brengen op dr A Kuyper emeritus prediksnt eaoudlid der Tweede Kamer Men schrqfi ons nit Utrecht 27 dezer Gisteren zette de algemeene vergadering van het N O 0 haar werkzaamheden voort In de voormiddagzitting werden de voorstellen ter wetswijziging met de daarop ingekomen amendementen behandeld De amendementen werden aan stemming onderworpen de stemming over de voorstellen zelf werd naar de afd gerenvoiecrd die binnen eenigen tiJd geroepen zullen zijn uitspraak te doeik In de namiddag zitting werden drie paedagogische vraagpunten besproken eu wel het aanschouwelijk onderwijs eu het geheugen ingeleid door den heer IJkema van s Hage doel van het herhalings onderwijs en middelen om dit doel te bereiken ingeleid door den heer Labberton van Alblasserdam en het vronwelijk httlppenoneel op de school ingeleid door den heer Gerhardt van Utrecht Hoogst belangrijk waren de discussien die nit de behandeling dier vraagpunten voortvloeiden Algemeen werd erkend dat herhalingsonderwjjs dringend noodzakelgk ia om het lager onderwijs vruchten te doen afwerpen De laatste inleider die de vrouw te zwak oordeelde om met goed succes op de lagers scholen Werkzaam te zijn werd door velen bestreden Mevrouw Storm handhaafde het recht der vronw op grond barer ondervinding in Amerika op gedaan I Gedurende den geheelen dag werd de tentoonstelling van historische platen en portretten uit de roemrijkste jaren onzer geschiedenis 1648 1667 dmk I bezocht s Namiddags ca afloop vereenigde zich I een honderdtal aan een diner Heden heeft de I afd Utrecht hoofdbestuur en afgevaardigden uitgsI Boodigd tot het bijwoBen van een toob e nUt I Baarn waartoe men te 8 n 50 Ungs den OosterI spoorweg vertrokken ia De heer van den Bereh van Heemstede hsefi uit verschillende pUstsen aan giften voor bet Groen vsn Prinstererfonds een som van f 6600 ontvangen Door den mii ter van binnenlandsche zaken zijn met ingang van 1 September e k tot de lessen aan de rijks kweekschool voor onderwijzen te Haarlem toegekten 22 jongelieden Ten gevolge van desa I beschikking zal de cursus 1877 78 worden geopend I met 86 kweekelingen van welke 30 de gewone rijkstoelage van ƒ 300 zullen genieten Volgens de N Ank Ct is door wijlen H M de koningin bq testamentaire besohikking san het weeshuis te Apeldoorn waarvan tq bcsohermvronw was een legaat van ƒ 1000 vrij van suoceasierechten vermaakt I Op een door den Burgemeester en den secretaris I eener ia Noord Brabant gelegen gemeente aan ds Regeering ingediend adrea vooiziening vragende opdat aan de burgemeesters en gemeente secretarissen vergoeding worde toegekend voor hunne werkzaambeden ten behoeve van den Ryksdienst heeft de Minister van binnenlandsche zaken te kennen gegeven dat het verlangde niet strookt met het beginsel bq de gemeentewet aangenomen volgens hetwelk aan den burgemeester en den secretaris alleen eeue bezoldiging vastgesteld zooala de srtt 73 en 104 bepalen als beloouing wordt gegeven en dus bij de Regeering geen termen zijn gevonden oia op dat beginsel terug te komen Men verneemt dat het kapitaal bcnoodïgd voor het in de vaart brengen van een sohroefstoombootdienst tusschen Rotterdam en Schoonhoven reeds geplaatst ia Spoedig zal dus de stoombootdienst op de Lek tot groot gerief voo den handel en het reizend publiek met één boot vermerrderd worden Bij de Tweede Kamer zijn ingekomen wetsontwerpen tot wqzigiug van de orimineele wetboeken voor het krijgsvolk zoowel te bind als te water waarbq de lijfstraffen worden afgeschaft als belettende vooral eeae afdoende duurzame verbetering van het personeel der zeemacht Het ontwerp betreffende de landI macht is in hoofdzaak dat van 1668 maar met bet