Goudsche Courant, zondag 29 juli 1877

AkanktCr rati partiëele nijiiginf aansluitende aan het tBans bestaailde gemeeiie strafrecht Als hoofdstraffen worden voorgesteld doodstraf militaire gerangecis Btraf cassatie müitaiie detentie Be Algemeene Tergadcciiig van de fVeieeniging an offioieren der schnttenj in Nederland aal te DeUNrcfdaa gebocdeft $ 20 21 ea 22 Augustus a Uit Nieuwveen bij Alfen wordt van 28 Juli gemeld In den afgeloopen nacht brak alhier brand uit in veen houten gebouw dat tot wagenmakersirerkplaata dieide n in den beboatvdeu kring dar gemeente stond JDoor de hevige hitte vatte een daarnevens staand huis waarin zes arbeideragbziuuen gehuisvest waren vuur doch het gelultte aan do brandweer met hare twee spuiten het gevaar voor dit hui te verwyderen zoodat de brand 2ioh bij genoemde Werkplaats heeft bepaald De gereedschappen en houtwaren zijn wd de achuar vermoedelijk niet en eeiiige andere vo rwerpen van waarde die in de schuur geborgen waren CVeumiu tegen brandschade Verzekerd Te Amsterdam is Woensdag gehouden de 61e jnarlijksohe algemeene Vergadering van hft fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden Het verslag meldt o a het volgende De inkohisteu dver 1876 hebben bedragen eene som van ƒ 98831 74 Behalve de renten van het ki itaal die ƒ 5210S bedroegen en de opbrengst der collecte ad ƒ 31429 61 Vj i ijn onder de inkomsten begrepen een gift groot ƒ 200 van Z M den Koning lienevens de tenten van het nationaal huldeblijk ter gelegenheid van Z M 26 jarige regeering bedragende ƒ 8618 04 voorts een legaat van wijlen den hoer Jbr J B B de Bellefroid te Zntphen groot ƒ 1000 en een subsidie groot 5D00 van het rgk ten be iboeve van het invalidenhuis te Leiden In het afgegeloopen jaar werden aan 2278 deelgerecbtigden ƒ 79100 27 s aan gratification en Waterloo gift uit oetaald 60 verminkten uit den strijd met Atchin l genoten boven hunne gratificatie nog eene verhoogiug iiil a koning gasohenk tot een gesamenhjk bedrag i an ƒ 3076 60 De gesamenlijke kosten van het invilidenhuis te Leiden Waarin 75 man werden ver pleegd beliepiin ƒ 26120 13 s Aan onderhoud ea verbetering van het gebouw is nagenoeg ƒ 4000 be teed Het getal gegratificeerden gedurende 1876 in tet fonds opgenomen bedraagt 206 door overlijden lyti er 192 deelgerecbtigden afgevallen Het aantal aoUioitanten bedraagt 1063 Ter beantwoording aan het doel van het fonds Is over 1876 ƒ 11475 83 s meer uitgegeven dan daarvoor aan renten collecte giften legaten enz ia ontvangen Op den Oosterspoorweg had in den voormiddag vnii 23 April jl bij de Handelskade in de nabijheid van de brug over de Nieuwe Vaart te Amsterdam een Iiotsing plaats tusechen twee zandtreinen ein ledige komende van Amsterdam en een volle komende van Bussnm Zeven ledige en twee volle wagens werden dientengevolge vernield terwijl de eonducteur remmer door het van den trein afspringen lijn kuitbeen brak Ket ongeluk was ontstaan dooi het verkeerd plaatsen Tan den wissel Tengevolge daarvan stond de persoon ie op genoemden dag den wissel ter plaatse vermeld bediend had voor de rechtbank te Amsterdam terecht wegens het zonder opzei doen ontstaan van gevaar dat hq had kunnen en moeten voorzien voor een trein De man erkende dat hij hoewel geen wisselwaehtef n volstrekt niet bekend met de door dezen te ver vTuUeu werkzaamheid den wissel had bediend Hij nas er voor eenige dagen naar toe gezonden zonder t te weten wat hij ef te verrichten had Het O M bq monde van Mr Teldera achtte het ten laste ge legde feit bewegen dat mat het oog op de el gestraft i moest worden Z E A meende eehter ook dat de eedraoht der zaak invloed moest uitoefenen op de op te leggen straf en eischte bet minimum nl 3 maanden gevangenisstraf De reehtbank veroordeelile len bekbagdc bij voonis van 27 Juli tot een celstraf In het jaarverslag van den Hoofddireotear Van et Meteorologisch Instituut prof Buys Ballot aan den minister van BinneQlandsche Zaleen leest men o a het folgende Zeer vele geleerden en kunstenaars hebben meer f min gelukkige pogingfen in bet werk gesteld on waarnemingen dichter bq of verder van de idaats der waarflerain te doen opschrijven Dolland Wild Öeechi Theörell viin fiijsselberghe la Cour bebben ieder in bet byzonder fann verdiensten die hier Biet kunnen worden uiteengezet Ieder maakte gebruik van de vorderingen van zijn voorgangers en met die allen kan onze Olland op eervoile W ze mededingen Hij verwezenlqkte de idee van een Italiaanseh geleerde door professor von Baumhaner verbeterd ia ofereenstemming met dezen wist alle mechanische beiworen te overwinnen die bet moeielqk maken om de wsaraemingen van een plaats naar een onbepaald feduxende 3 dagen verwyderde juist OTet te brengen en ijaagde er in dit met een enkelen draad te doen zoo nauwkeurig dat het beginsel ook op physisofae en physiologisohe oaderzoekingen toepasselyk k Het u een kunstwerk dkt ook reeds in minder rolkomei vorm te Philadelphia een bekrooning moeht wegdragen en nog te neer in den tegeuwoordigen fora ons taderland tat eer strekt De heer Buys Ballot bericht voorts dat de studie van de beteekenia der weerkundige telegrafische berichten voor te verwachten weersgesteldheid en sterke winden mede vorderingen hedft gemaakt en dut de minister van financiën hem welwillend iu de gelegenheid heeft gesteld met Duitschland en België zoodanige overeenkomsten te sluiten dat iu onze havens en vooral op het instituut te Utrecht uu zeer volledige berichten van den toestand in de omringende Kijken inkomen Alleen door samenwerking en geraeensohappelijke pogingen kan raen het moeieUjice vraagstuk van toekomstige wêersverandenng langsamerband nader brengen aan zijn oplossing Maar ook dan wanneer die oplossing uit t onderzoek van wat op voorafgaande toestanden volgde gevonden is zal men er het practisch nut niet volkomen uit kunnen trekken zoolang de telegrafische berichten nog op te voren vastgestelde nren wordfji overgebracht Men zal voortdurend den toestand moeten kennen wat niet te verkrijgen is zouder eigen draadgeleiding en toestellen als die van van Uyssolberghe en OUand Op een diepte van 3 meter heeft men in de Peel bij Deume iu een kleiweg beenderen gevonden vua een reusachtig anti diluviaansch dier Een even eenvoudig als goedkoop middel om gral tusschen straatsteeuen wegtenemen bestaat hierin dat men in een ijzeren of aarden pot zivavelbloem met geblnsehte kalk en water kookt en met deze oplossing het gras besproeit dat aldan zeer spoedig verdort en zich zeer gemakkelijk laat venrijdeieii Uit Stokholm wordt het ovn lijdeB berieht van Franijois Loisset den bekenden kunstrqder en eigenaar van een paardenspel £ en gednehte alsg van een paard was de oorzaak van zijn dood Gedurende geruimen tqd bevond zich de heer Loisset in de Zweedaehe hoofdstad Hij had een zeer talryk gezelschap kunstrijders en andere artisteu met een gedeelte van dit geiclsebap gaf hij voorstellingen te Stokholm terwijl oen ander gedeelte te Boekjoebug speelde en in beide steden was de toeloop even groot zoodat h j sehittarende zaken deed De groote man van den iui bug Bornum bevindt zich te Londen om daar voorlezingen over voorvallen uit zijn veelbewogen leven te houden Beeds by de eerste lezing was ecu talnjk publiek tegenwoordig Hij sprak over de wereld en het leven iu de wereld en igni verschillende treffende zedelessen ten beste afgewisseld door de vermakelijkste anecdoten Hij is een sterk voorstander van geheele onthouding van sterken drauk en schrjgft het daaraan toe d t hij thans op 67jarigen leeftijd nog zoo risch en gezond is en byna al zijn tijdgeuooten die niet zooala hij zieh tijdig van den atlasdruk van den alcohol konden ontdoen reeds lang overleefd heeft Hq verkUarde trotsch te zqn op den naam van den grootsten ihoamau Hij gaf zijn publiek den raad het licht niet onder een korenmaat te zetten hq zelf h d dat ook nooit gedaan luid gelach en had er zieh best bg bevonden Hij geloofde aan de kracht van goed aangewende drukinkt het grootste gedeelte van zqn succes had h aan advertenties te daoksu irLok de mensehen naar ow winkel en geef ze d n goede waar voor hun geld dat was zijn lijfspreuk Ten slotte verklaarde hij nog twee voordrachten te zalkn houden geheel verschillend van deze Ook die medededing verwekte veel vrolijkheid Te Goor zijn twee Duitsehers betrapt op eene poging om de offerbus in de r k Kerk te ledigen Zij begaven zieh op de vlocht maar werden aehterhaald Zondag is te Antwerpen de gebeurtenis herdacht dat de olifant Miss Jacqueline vijf en twintig jaar geleden in den dierentuin werd opgenomen Zeer velen hebben als kinderen op haar rug gereden en vooral van deze dankbaren ging de hulde nit welke aail de olifant werd gebracht Niets was verzuimd om het feest luijterrqk te maken De ingang der kooi was versierd met het stedelijke wapen omgeven door vaandels en banieren Verder waren festoenen van frisch groen aangebracht Voor het hek der kleine weide veidrongen zich reeds uren Ti56r de verschijning der jubilaris dichte drommen van kinderen Te 3 uren trad de feestvierende Miss Jacqueline voorwaarts Aanvankelijk verschrikte zq bq de haar gebraehte ovatie doch door haar cornak tengemoedigd begaf zij zieh te midden der jubelende menigte Bij het bek werden der jubilaris door dames een prachtige ruiker en haar uitstekend gelijkend photographisch portret nangcbodea Djuitna hadden de gewone exeroitien plaats en v$rTgl iu de voor die gelegenheid gereserveerde oefeningen van de booge school Dau dk jubilé met een fetstnutal moet eindigen had ook Jacqueline het hare Te midden der weide op eeue met en helderwit laken overdekte tafd stonden twee ontzaglijke ruikers Waartussdten zicji een ontzettende koek verhief een ware toren saineagesteld uit 10 koeken gevuld met wortelen De jubilaris die met oog op wat haar w ehtte twee dagen vooruit scheen gevast te bebben verslond den eeuen koek na den anderen ea faoveadien als toespqs een schepel wortelen Aan bet Kaapsehe Weekblad jOie 4frikaanulu Patriot ontleent men als proeve van Afribunscli Hulloadsch het volgend hoofiJartikel l ie Oorlog Die anbegtiug vnn die Transvaal het ns noi n tijd lang bdhaDdel Die Depuiaaie is lou weg en Moaudag gaat oiis lyste oek almal j nou Md oni mar u tydjie meet wag om te ien wat die mtslag is In tussen tyd kan ons aa die sa k dia doen as sug dat die Here die die Juirte van aiê koniugs in syn hand het en lei nes u ttnial water Spr xii 21 dit so mog iiestvur dat e onreg an ons Transvaalse broeders gedaan dear ows Koningin mag vernietig worde sa die ioad on hnUe terug gege Mott kan ons so lank skrywe e er die oorloc tussen Rnsknd en Turkye Die vooratanden van die jniwerwetse ve gtiiig ea beskawing weet gedurig e vertd dat die iHSkA nou so veul beter wort n o ja van dat die Bevolutie 1848 dgemeea gangbaar gemaak het die leus Gelyiieid Fiyiad SroakrMiaf in Kerk Skool Moatskappy pa UHia esiii nou w die goos eeuw begin die oorlog opbou os Die Here Jesus het aa die ander leant v rsw dat ons aa ie einde juis ai koot van oarloge en gervgtee van orloge En wie iuit nou geljk Kjrk nur die geskiedenis 1854 Krimoorlog tussen Suiland eu Tukye England cu Fraakiyk 1869 ItaUoauae oorlog 1866 Oorlog tossen Praisse o Ooitairyï 1870 Oorlog tassen Praissc en Frankrijk 1877 Oorlog tossen Eulaud en Tv a ea wie weet meer Nou tel oBS nie eeas by die Ilaliaaase lingeroorlog die ooiiog in Denemarke ea die Uu gd rige burgeroorlog in fipajye En non bet ons bog mar opgeuoem oorloge ia Earop om raa andece lande niet eens te praat oie Binnen 20 jaar S groote eoitoge ia Gurant alleen Wanneer ia dit ooit vroeger gebeur Et wie kan voorsiea aar die oorlog zal indigP Iedereen kies party n anjjortjrdige mens is Bonding Daar ie gen een van ons lesen of hf kies in syn hart party ia enige strjrd ti wa dU mar tussen twe bane wat bakl Ter wie vaa die tf e zal ons aoa art kies Ver Turkije kan aiemaad party kies of dit moet wees uit ejje bekng soos England want die Turks het van du dag af die arme gristene rreeelik onreg augedaan en verdrak Ver Rutland dan Ja el kaa OD aïe in alles met Buslaud same stem nie Kuslond draag STn vlag die kruis en Turkqe die halve maan n godsdiensoorlog is dit net so goed as n politieke Eu ie zou die teken vnn Itobamed kies bowe die kruis van onse Here Jesu Ver Busland ja want I usland gaat die bloed wreek van die duiaende gjristeae w aog vors is in Bulgarye en wat om wraal roep aa die h mel Ver Eusland omdat ons gen geloof bet in al die hervormings van Tirkge n sieke man fayg mar selde a nuwe konstituaie En soos die toestand vsn Turkye was en ia blyf dit mar altyd a smeulende vuur ver EorMia Ver Eaaland omdat dit ver oas lyk dat d r dit oorlog die mag van fnrkye moet gebteek en npad ver Israel moet gebaau wgrde opi na t lestius terug te gaan al gaat dit oek denr VfU politieke verwikkelinge Die vervulling van Opeab xvi 12 is nabq Be goedkotf geneemiddd Neem telkens voor de eten twee etriaptulet mm Onyot in gevid g teriaiie zijt Aoe$l of aan bnMcMIii cafiarreM Ueriag of in t algemeen aan eenije aandoening van de hr mchet i l mgen Igdt Iedere aam bevat zeitig tarktpmla t geen maakt dat de geheele behandeling sleofats m a acht centen daags kost en nu ontheft van het gebruik van alle afkooksel patés siroopen en borstdranken Talïuk zijn de Nama4Ksels Gq moet dua vooral letten op het etiquette waarop de handteel ning van den hcCT Gnyot in drie kleuren ia gedrukt Te verkrijgen te Qouda bij Zeldenryi drogist en in de meeste apotheken vcrakderiiu van deit Geawtntera d TRUDAG 27 TDLI Tegeawoordif hb vsa Berge Jzendoom toorz Beoij Luijtea Pnuce Kraneabsrg MiWmakcr MuUcr vu ïlrului fjamsooi Ooedewasgeu sa Snel Do foorïitter deelt Hei dat ds llh VisnHJ en Noothoren van Goor hebben kenDia gegeten door utt de atad te weien verbinderd te ii o de ler ering by te wonen De noti der vorige veigidaring wordea gClezea en nadat de beer Samaom eene traag ncbtte tot den voonsltter waarom Bilt tgsnaaen wsa dat voor de noor aaj de Bogen by o enbln verkooring door ken een bod tan ƒ 17 zonde gedaan worden en de voorzitter dit beantwoordde dat met al het door dea heer baBMom gea irokena in de ootolen kon worden opgenomen zijn dezelve ooverunderd tastgeateld pi tSoRittsr decH mede dat de boeken en ksa van den Geoiee te Oatraiigai z ja sagezian aa u wde betoadcn KotifcaUe IngeksiMO lyn eene mtatlve tan M W H tsn loon te Venlo keattia getende dat zy de beooemiDg tan kalpooderwyzerea aan de ieogejuftroowenacbool aanneemt Notif b ea W doen in avezteg net Aen diatneta acbooiopuencr en hoofdonderwyzer der Burgeracboot foor jongens eene voordeKbt tot bulpouderwuzer waarop geplaatat zyn de bb F Ilzinga te lleeuwgk a J van Ingea Ie Haaairecbt en A Lana te Oudewatcr ter tiate b beaoelning in eene tolgnib togadering een adrea tan den heer A L Wieckert neb beklagende otar vt 1 dcf toorgetlelde wet op het penaioenfonda dor ambtenaren elf zgade adreaaant biertan oUgealotea ea door dien Commiaaariaaen tan Politie door Z M den Koning worden aengeatirid zyn die ambtenaren der gemeente en worden oit gemecntckaa bezoldigd wordt geateld lo banden tan B en W ter Soe tu bericht en raad eenige miaatvea van al de iasteltiDgen van weUadlgfaeid daarbj intendende de begrooting voor 187tt de worden geateld in handen tan de bb Huiler ünel en van btraaten e heer Ueiienaker eerti benoemd zynde terzocbt hiertan veneboond te blaten eene miaain tan den Schnttararsad daarbij inieadaada de begrootiog voor 1878 wordt gesteld in handen van de bh FriiKO lümaenbarg ea SaouoB Aaa de arde u het toooralel vaa B ea W tot h beaeWkbaar ttallsn tan geiden vosr het daaratellin aoner pertpomp IQ bet Weea en Aelemoezemerahau wordt met algemeene atemmen goedgekeurd Wordt geleien hst rapfioit vsa B en W op het adrea vin de hk C J tan der Kle n e a betreffende de pont oter de Turltingelgracbl dit itrekt tot afwgzing bet aerate poot om de reep door eenen yzeren ketting te doen terran gen wtnrdt niet raadzaam geoordeeld ter voorkoming tin ottgdnkhea bet tweede pant om de overtocht gratu te doen plwK hebben Mhten en W oiet wenaebelyk om 680 opbrengat te doen tertallen om reden door de fabnekarbcidera om 4 maal daaga te worden otergeset ilecbta ééae cent wordt betaald de beer Prinee dankt B ea W toor het dasioier joist uitgebrMht rapaiort ook da bh gaoaom ra Mnller vinden zolka joiil de beer Kranenborg kan zieh met bet orato Mat wel vereenigan maar tiodt biUyk om de overtocht even ala op Stadakmggas gratu te doen pjaiti bebben men mag dia nAeidera geen belaatiag opleggca de toarzitler zegt dat dan de bewonert der Kattanaingel en WinUrdgk eveneene op eene vrye overtocht naar de Nienwe Haven aanspraak zonden bebben nadat terteheidene leden bin gevoelen bidden te kennen gegeven dU doot B en W en goed npfort na Ultglbracbt hetwelk door den heer Kranenborg werd brilre den in stemming gebracht u bet cerate gedeelte van bet verioek net algemeene atemmen ifgaweaen bet tweede gedeelte werd met IU tegen 1 atem die van den kianenbirg B weiaa Do tooriittu deelt mede toor enigen tyd de atad te verlilea en dat bet JL ei W eaacbelijk leorkomt bin coUegie toor dien tyd met e indei rMdalid aan te vollen by een tweede vrije atcouiing wordt hiertoe uugewezcn de beer G Prince die iich hiertoe bereid verklaard Ni uachtigiog om un de genomen beiloiten oitvoering te geven zonder reaomptie gaet de vergadering over in ecna met geatotsn duren tot bet uBboorcii ecier medcdeeling I II I I 1 u ir = Laatste Berichten London 7 Jnli Er heerscAt groote bedrijvigheid in de ars nalen te Woolwich tengevolge van het bevel om de reserve uit te rusten De Datiy Nac meldt dat het nationale Boode Kruis uitgeooodigd werd een getijk aantal auibnlaaoes uaar d SiMaiscbS en luiar de Turkaobe legers te leuden BiW YOVjt 2S Juli De toestand verbeterd Overal heersoht rust behalve in sommige steden Te San Pranoisco hebben ernstige botsingen plaats gehad de troqpsn vuufifen NQV T irk 27 Juli De révisten aandsErieen Ntw ¥arfc Oentral spooiwegen bebben de reductie der loonea aangenomen Het Comité der werklieden telt een arbitrage voor om de werkstaking te doen eisden De raijnwerkeis in het Laokavanna dnl stïdusn gisteren den arbeid e Chicago brak gistftSD n pieuw oprper los ICpnEftailtillOpQl 27 Juli De Prfinsche Cpnsui te KaraU de Griekscbe Consul te Bui has ende Pransohe en Italiaansobe Consuls te OalllpoU bebben den respeotieven ambassadeurs te Konstantinopel verzocht oorlogsoh pen naar die plaatsen te zenden wegens de groote gisting onder de Mohamedaansohe bevolking Burgerli ko Stand QSBORHNi 28 dali Gyibuti saderi L Boijtelaar en U vin den Berg 27 Gerardua Anthonie Petrui oudere A K Kodbs en K Voerman Johanna ouders T deu Klet en A U ICoot ONBERTROUWD 27 Juli T Rooaendul 2B j en E Hmioj es j H S WeijdfBw 30 j en H Seton 22 j ADVERTENTIËN 25 JARiaB iHweliJks f ereeaiging TAK Ü A MULLEB H A M VA DKE WETERING Gouda 28 Juli 1877 Himne beide Zonen Ondertxoawd PIKTER JACOBÜS OGIEB Wedawnasr vsn C M A tak Han ANNA MARIA LOUISA BOSCH i4Tnat T iam 26 Jnli 1877 Eenige en algemeens linKÜgtving Voor de vele Wgken van belangstelliog by de geboorte van hun jongsten ondervondeo bettügen ondergeteekenden ook nameiu wederzgdsche familie hnimen dank G P H ZIMMERMANN J ZIMMEMIANNGouda 28 Jali 1877 tan Sohsbuc Knuunvisites zullen worden afgewacht 31 Jnlien 1 Angastns De ondergeteekende betnigt door deze z nen hartelgken dank san allen die tgdens zgn ongeluk gedurende 16 weken bebben bygedragen om in zjjne behoeften te voorzien voomamelgk brengt h ook zgnen dank aan de Leden Tan iPBOVTDiK rlA dïuer die gedurende elf achtereenvolgende weken eene geldelyfce onderateamng aan hem geaehonkeu bebben Gouda 27 Jnli 1877 D BREM De COMMISSIE der CHB SCHOOL alhierverwittigt ouders en belanghebbenden dat genoemde School zal GESLOTEN zyn ran 3 Juli tot en met 3 Aug wegens door den Hoofdondert gzer te verrichten familiezaken Ds J MIDDEL Pree C VAN EEUWEN Secr Gouda 287uli 77 C J KOOT Mr Timmerman ZEUOSTEAAT Oonda vraagt ten spoedigste 1 ü 2 BEKWAME G II BOELEN Utrechtsche Straat No 85 AMSTERDAM Als DEPOÏHOUDERS Toor den Terkoop van het beroemde WILSON PACKING Co CüRNEDBEEF HAM en TONG in Blikken van 2 4 6 en 14 Amerik ponden syn door m oangeakeld TOor de stad GOUDA de Heeren Gima KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peperstraat 249 te Gouda De Hoofdagent der Wilson Packing Comp C H BOiajCN De ondergeteekende heeft de eer te berichten datlg DONDERDAG 2 AÜOÜSTÜS a b Gouda met zyne Artikelen zal bezoeken en aladan te spieken of te ontbieden zal zün by Mèjüfmmw de Wed A HABDIJZBB Sociëteit Vredebest € op de Maekt s Haq4 I i Opticien STEBELIJSUüSmVAN mê Op ZONDAG 29 JULl e k en den daarop voleenden ZONOAG 5 AUG zal het Museum weder van 4 6 nur nam tegen den verminderden toegangsjtrija van 10 Cents de persoon geopend ifn De COHtfiSSIE Tegen October of November wordt in HET BESTEDELINGSHUIS alhier GEVRAAGD So M5 éfBs S O 0 l oi Êi tot het Terrichten van eenig NAAIWERK alsmede ter adsistentie in het Terplegen der onde Lieden Hierop reflecteerende vervocge men zich aan het Gesticht w 1 mmtsm Banketbakker Haren 17 heeft ontvangen een nieuwe BEZENDING in heele en halve flacons inhond en liter vaa GOUDA maakt aan zyne geëerde Stadgenooten éH Op gonitigera bekend dat hy met zyne FOFFEHTJES mAH staande is de eerste vaa af den Koriaa TMdeweg Hy zal even als vorige jaren zooals bekend ia TOor een goede bediening zorgen en hoopt met een t lr be oek Tere nrd te worden Aanstaande MAANDAG wordt TOor het eeist gebakken STEENHOLEN TOT 65Ct p H L Htii blgven wy nit bet in loi g liggende Schip kontant zonder korting afleveren Vry aanhuis bezorgd by 2 of meer H L mud gelyk genomen JAN PRINCE Cle GoTOA 28 JnU 1877 Men is Toomemens osi op WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1877 des Toormiddags U ure in de iStads Hbubbug te Woerden ten overstaan van den te Woerden residerenden NotarisS LAGEBWBIJ in bet openbaar te Talenen Veikoopen 01 f waarin de KRUIDENIERS en TABAKSAFFAIRE is ni eoefend genaamd oi LandKAK mei Bovenwoning voorzien Tan aiaonderiijken Opgang en ERVE staande en gelden te Woerden op den boek van de VooMtiaaten de Kleine Wal Kadaster Sectie C No 867 groot 94 centiaren Dadeiyk te aanvaarden met niteondering van het boven gedeelte hetwelk is verhumd tot 1 Augustus 1880 Nader by biljetten omBcbïevett en iafennHtiSn by genoemden Notaris Op Franco Aanvraag ontvangt een ieder die rich van de waarde van het Geïllustreerde Werk Dr AIBY s NATUURGENEESWIJZE wil overtnigen een uittreksel daarnit fratii ea raneo toegezonden door EiCHtkb s Boekhandel te Rotterdam Geen zieke verzuime bet dit nittrekael te ontbieden