Goudsche Courant, zondag 29 juli 1877

i ftfftt Suppé Das Lied vom Pst Zangf en Piano 20 et A IIRlI i IIAIi Woensdag 1 Augnstus 1877 N 2017 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advi rtentieblad voor Gouda en Omslrekeo VEREENIGING EIGEN HULP ALGEMEENE VERGADERING op MAAK DAG 30 JULI e k des avonds ten VL nnr precies in het Bovenlocaal van het Koffiehmi DB Harhonus p de Markt alhier Te behandelen zaken 1 Verdere vaststelling van het district reglement 2 Verkiezing van eeu distriets bettaw Set voorloopi0 Comiti Da W JULIUS D W C VELDHOEST A D PETTEE N B die hnn verlangen om tot da Vereeniging toe te treden nog niet h W Icenbaar gemaakt doch zulks nog wenachen t doen worden eveneens verzocht op de V r gadering te verschenen 91 PLGIZIERVAART per Boot van GOUDA naar den Hoek van HOLLAND Er hestaat gelegenheid bg genoegzame deeljieming op een nader te bepalen Zondag is êe Maand AUGUSTUS voor bovenge oo di reis heeaea terag tegen betiüng van hoogstens 2 de persoon De lïst ligt ter inteekeni ig bg den Boekfaandelaar B A VERZUL waar tew nadeninlichtingen te bekomen qn Goudsche Kermis iwEE mm mmmtm tweelingzagters geboren in NoordhoUaud oai 16 jaar ieder IS pond IWaar ejwaakverraogen enz i jn lezeUle M M kleiner mooier merkwaardiger hwft men nog nimmer genen De Loge is naarde ischea des tgds ingeiichi Veel te schrgvea is veiljodig de verwiéting zal ver worden ovettroffen Standpliili tegenover het KoSehuis de Harmonie ENTREE Eerste Rang 25 Cent Sde 10 i I e 8IBBB89 van GOUDA Ba P ZILVER van BOTTEJtDAir bericht zgnen geachten Bnpinstigeis dat hjj dit jaar weder met i ne wmngerichte ook nn weder met de kermis te nogen gentetoi Hg xal zorgen lekkere TT te tallen leveren met lekkere beste boter wM alles gebakken Hg is gepla atst met tjt zindelijke welingerichte POÏTERTJBS WAFELKRAAM de tweede van af deKfl Tiendeweg tegenover de Wed A C SCHOUTEN Prompte en ailvere bediening Bwr lingen worden spoedig besorgd Hg boiP zich verder minzaam aan is geplaatst op le Markt over den Heer SNEL en zooals befcend is BESTE WAFELS bakt BESTELLINGEN worden Zondag aangenomen DIGHTSLMIE STOELEN EN te huur bij T J Ravestein Dz Hoogstraat No 86 tegenover het Oude Vronwenhuis te ROTTERDAM Door den Heer J P BLOCH zendeling oiiJf Israel zal ZONDAG 29 JÜU des avonds te 5 nnr san te vangen BIDSTOND gehouden wonW in de Christelgke Qerefor me erde Kerk op de Kattensingel Gouda Drvk van Brinkman Kiesvereeniging Gemeentebelang Bij de HERSTEMMING op den 31 JULI 1877 voor TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD worden dringend aanbevolen de aftredende Leden C MESSEMAKER P GOEDEWAAGEN Hst BEiTinm Kb W JULIUS Prmdent G J STEENS ZIJNEN F C VAN ZEULEN K JONKER JACOB A ROEST van LIMBURG Seerelani Bij de HERSTEMMING voor Leden van den Gemeenteraadop DINSDAG 31 JULI beveelt de Goudsche Kiesvereeniging Aan de Heeren G A OÜDIJR Jhr M a F J DE ROTTE tj i HET BESTUUR KoniDkiyke Aroheinsctie bij EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrügbaar DE RAADT en varder bjj alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het De eCHOLa EN Gebr gehesle riJk rr tS 1 nvn TT Voorloopig Bericht WERY S GEOOT HONDEN en APEN THÉATRE b Gedresseerde PONNrS staande met de colossdle doorgas verlichte Loge op de Giroote Markt Ie Chnida Het Theatre bestaat nit een collectie Gedressewde HONDEN en APEN kleine 6ostersebt RASPAARDJES ems alsmede een gezalsebap ABTISTEN Dames n Heeren GYMNASTIEKBBS ACCEOBATEN K00RDDAN8EE8 en KOORDDANSEBESSEN az A WERY Directeur wm BOIISEAUZ EN AME WIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere A IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bia der wordt aanbevolen de gereputeerde BORDBAüXWIllf van f 28 per Anker mat accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proemssscben kwart en haU ana ers Prijscouranten worden gratis en nraoko verzonden Alles wordt franko huis g eleverd y hHi iiiiiTiJi v i JOMËR ceniCËRT IS GEEVBN DOOK DB tt fÊtafmwiUik van het 4e Seffimen Infanterie g uNnaB DiKECTiB VIN DEN Heer EEmS TE ML p ZONDAG 29 JULI 1877 des avonds ten 7 Tire f BH Leden hebben met ééne Dame n haonehg hen inwonende Kinderen Vrjen Toegang Introdactie voor Dame en Kinderen 25 Centsper persoon Vreemdeliogen 49 Cents per persoon 0 r Naar aanleiding van bet eerste lid vanAlt 19 van het Reglement wordt aan Kindeitn beneden den leeftgd van 4 jaar alsmedeMn Dienstboden de toegang verboden SET BESTUUR BUITENLAND Bnllenlagdscï Overzicht Een rederoering door Mac MahoD te Bourge uitgeaproken ia in alle gemeenten ran Frankrijk aangeplakt doch zij zegt nieta andera dan d £ gewone praatjea van de party der orde Be maarschalk lal lya taak blqren rerrallen hg tal de orde handharen den vrede bevorderen eni Alleen verdient opmerking dat men het noodig heeft geacht deo president lasterlijke gerucbten te doen tegenspreken Welke wordt niet gezegd Be terugroeping Tan Midhst Facha ia nog niet beveatigd Ka een uitvoerige conferentie met graaf Andrassy achijat hg besloten te hebben de formeele terugroeping niet te Weenen af te wachten maar onmiddellnk naar Londen te reizen ten einde zoo mogelgk daar in het belang van ign vaderland werkzaam te zgn Ëen Weener oorreapondent van de Ttma heeft gisteren met Midfaat Faoha een onderhoud gehad Het is mijn innige overtuiging zou Midhat bij die gelegenheid gezegd hebbeu dat ik op dit oogenblik in den vreemde in de Oostenrijksche en Èngelsche regeeringskringec meer voor Turkije kan doen dan als grootvizier te KouataiitiBopel Van vrede is in elk geval nog geen sprake Dit weet ik zeker dat noch Engeland noch Oostenrijk verbrokkeling van het rijk van de Forte zullen toelaten Een nieuwe nederlaag der Turken heeft de agitatie te Adriuuopel eii Konstantinopel ten toppunt gevoerd Suleymau Facha is te Karabounar geslagen bij welke gelegenheM hij tien stokken geschut heeft verloren en zgn leger in de richting van Adriaoopel heeft teruggetrokken Op den apoorweg tuaachea Jamboli en Fhilipopolis hebben de Kussen vijf bruggen afxebroken en tusschen Fhilipopolis en Adrianopel hebben zij den spoorweg in de nabijheid van Chaskoi opgebroken Chaskoi is een klein stadje van 30Ü0 a 40U0 inwoners 60 kiloniAera feu zuiden van ËskiSaghra ongeveer 70 kilometers van Adrianopel De Kussischc troepen bevinden zich thans bg Jamboli eii tusachcn Ëski Siif hra ca Karabounar Het 2dt JluBsische legerkorps heeft Silistria omsingeld De opifcwondenheid onder de Muzelmansche bevolking ie zoo hoog geklommen dat de consul van Frankrijk te Cavalla die van Griekenland te Burg is en die van Frankrijk en Italië te Gullipoliuaa ambassadeurs hunner regeeringen te Koustautinopel de zending van oorlogschepeu naar die streken hebben gevraagd ter bescherming en verdediging der belangen hunner landgenootcn De consuls te Adrianopel hebben aan den Tnrkschcn gouverneur eene nota overImiidigd met verzoek om de veiligheid hunner laudgrnooten aldaar te waarborgen De Italiaansche consul in laatatgenoemden stud heeft aan zijne landgeuooten eenvoudig aangeraden terstond te vertrekken wel een bewijs hoe onveilig het lot der Christenen is Aan de ongeregeldheden ia Amerika is nu bijna geheel een einde gemaakt doch het xenet tegen het wettig gezag en de ontzettende vernieling van eigendom zal voor de werkstakers uog ernstige gevolgen hebben De werklieden die te Fittsburg 0 hun directie er voor te straSen dat ze geen ge d genoeg verdient om hun hooge loonen te betalen voor ƒ 10 000 000 aan spoorwegwagens en locomotieven stuk geschoten en verbrand hebben zullen gelegenheid hebben lange jaren over hun k ankiiuuige daad na te denken en die te betreuren De riigeering van Pennsylvaaie heeft verklaard met groote gestrengheid te zullen optreden en ze heeft onlangs getoond dat ze het niet bij woorden laat Twaalf lefsnhe mijnwerken die tot mw geweld en zelfs tot doodslag hun toevlucht hadden genomen tgdens een werkstaking zijn naast elkander opgehangen De rechter die het doodvonnis uitsprak zeide dat in een vrgen staat in een republiek de wet meer geëerbiedigd moest worden dan ergens riders Naar het schijnt zal de Amerikaansohe regeering volgens hetzelfde beginsel handelen en met groote gestrengheid de hoofden der Internationale straffen die naar algemeen beweerd wordt het sooialislisoh oproer hebben aangevoerd BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1877 Gisteren avond is in eene tweede vergadering van het district GoUda en omstreken van de Vereeniging Eigen hulp het reglement verder afgehandeld en geheel vastgesteld waarna men is overgegaan tot het verkiezen van een bestuur Behalve de zaken waarmede het hoofdbestuur zich zal bezig houden pensioenen wednwfonds eu levensverzekering voor welke hel districtsbeatnur alleen de tusschenkomst is tnssehen de leden en het hoofdbestuur zal het district Geuda en omstreken volgens het reglement zich vooreerst bepalen tot 1 het bevorderen van vereenigingen eu contracten van aankoop i het stichten eener spaarkas tot verzekering van lager en midd onderwijs aan de kinderea der leden 3o het oprichten van een voorschotbank voor diegenen der leden welke tijdelijk gelden wensehen op te nemen Tot leden van het bestuur zijn verkozen de Heeren Dr W Julius A D Fetter D W C Veldhorst Mr W Hemsing H W F Bonte A Eoozcboom F H Bulaeus Brack van Beeuwijk van Deutekom en J F Koobs Den 28sten uli heeft te Kopenhagen de onderteekening plaats gehad eener nieuwe overeenkomst tusschen Nederland en 1 Denemarken tot wederkeerige uitlevering van misdadigers Vrijdag werden te Berg Ambacht verpacht de tienden van het kroondomein onder de gemeenten Berg bacbt Lekkerkerk eu Oiidekerk a d IJsel alsmede de hennepeu koomtienden van den ambachtabeer van Berg mbaclrt Deze tiendeu brachten ditmaal aanmerkelijk minder op dan gewoonlijk tengevolge van df tt onguiistigen stand vuu het hennepgewaa Ook de gewone verkoopiug vau appels peren etc bracht minder op dan gewoonigk De spoorweg Leiden Woerden zal vermoedelijk niet meer kosten dan de raming ƒ 3000000 Tot dusver is voor oprichtingskosten ƒ 18777 34 voor aanleg ƒ 620570 61 besteed Daar zijn ze wcêr dia dagen van weleer die reeds de vreugde uitmaakten onzer vaderen die dogen welke nog steeds bg hunne verschijning een limlach op veler lippen een blos van vreugde op veler gelaat doen ontstaan Daar zijn ze weer die dagen van onschuldige kiudervreugd en zorgelooze ontspanniu maar tevens van walgelijke uitspatting en treurige brooddronkeuheid Als gewoonlijk heeft zich bij deze gelegenheid een massa kermisvolk over onze straten verspreid slorsige mannen havclooze vrouwen en vuile kindereu doen zich telkens voor aan ouzen blik allerlei tenten en kramen bieden alle soorten van genietingen aan en de liefelijkste deunen uit keurige instrumenten en uit schorre keelen maken de maat van t genot vol Hoewel geenszins onbepaald dweepeode met de kermis zijn we toch niet geheel blind voor de gunstige zijde die ook zij ongetwgfehl biedt Wat lal van schitterende kindcroogjes van dansende kindervoetjes juichten niet sedert da eu de kermis tegen wat is aangenamer dan die onbewimpelde vreugde viw zoovele kleinen te zieu voor die heerlijke kermisgeuietingen Wat een aantal mensohen die dag in dag uit zich aan t werk wgden werpen gedurende den kermistijd alle zorgen van zich af en wgden zich onbezorgd en onbekommerd aan t vermaak In die algemeene vroolijkheid is ontegenzeglijk iets gelegen dat onwillekeurig zelfs den zwartgalligsten goed doet iels dat den rimpel doet verdwijnen van t voorhoofd en den donkeren blik doet verhelderen Wij wensehen onze stadgenooten een recht aangename kermis toe en hopen dat zij veel genoegen zullen amaken een genoegen dat het gezond verstand en den goeden smaak niet in t aangezicht moge slaan opdat is eenmaal de kermisweek weder voorbij men de bewustheid moge dragen in zijn bart op waardige m ze genoten te hebben en ook in den tijd vau genoegen getoond te hebben te weten wat men aan eigen karakter en fatsoen verschuldigd it Bij een eersten blik op wat de kermis aanbiedt komt er een gevoel van leedwezen bij ons op bij de ge dachte wat er ontbreekt dat vroeger steeds een eereplaats ouder de kermisgenoegens innam Er is nl tot onze verwondering geen enkele schouwburgtent Hoe is t mogelijk Steeds zoolang als ons heugt waren de beste tooneelgezelscbappen hierheen gekomen op kcrmistijd om Gouda s ingezeten te doen zien wat zij konden eu meestal beloonden volle zalen hun moeite Nog slechts een paar jaar is t geleden dat Albregt a gezelschap met mevr de Vries den heer Moor en mevr Albregt aan de eene zijde en de hh Le Gras van Zuijlen eu Haspels aan den anderen kant ons als om strijd noodden tot een bezoek aan hnn kunsttempel Eu zelfs dan wanneer zij ontbraken was een gezelschap als dat van Judels eerst in vereeniging met Boos en later met Bouwmeester daar om tooneelliefhebbers te doen genieten Wij betreuren het gemis van een Tooneelgezelschap en moeten t slechts wijten aan een ongelukkig toeval daar wij o a zeker weten dat het uitnemende Botterdamache gezelschap van de heeren Le Gras van Zuyleu en Haspels reeds in het laatste gedeelte van 1376 aanvrage deden om hier op deze kermis te mogen verschijnen terwijl later door de hh Judela en Bouwmeester eveneens aanvrage ia gedaan die echter tot nn toe niet ver8ohenen Hoe dit zij wij gelooven dat het t ontwikkelde gedeelte der kermisgangers met ons zal speten dat dat t welk meestal t beste van de kermisgenoegens genoemd mag worden ontbreekt terw l wij ons nu zullen moeten tevreden stellen met eea eu ander van minder qualiteit Om Gautgalt zalen zullen ona ab vorige jaren weder afwisselend genot aa ieden Daar zal nl optreden het gezelschap dat in het Rotterdamsch feestgebouw onder directie van den beer N J W Sluijter en ook elders in t land o a te Arnhem met succes voorstellingen gaf Het Braiiliaantci Jpimgezehcluxp dat daartoe behoort komt voorzeker een niet gering deel toe van den lof die t geheele gezelschap alom inoogst en wij kunnen oiize stadgenooten zeer aanbevelen ook deze vlugge moedige kunstenaars met een bezoek te vereeren De soirees worden besloten met een bal In een volgend nr zullen wij voortgaan met deze kermisbeschouwing Zaterdag 28 Juli vierde de heer G A Muller Burgemeester van Laugeruigeweide Hekeudorp en Papekop zijn zilveren bruiloftsfeest Gaven in al die gemeeuuu tal van wapperende vlaggen blijk van ds achting voor hunnen burgemeester meer nog bleek dit door de aanbieding van eeu prachtig zilveren theeservies met toepasselijke inscriptie uit bijdragen der gezamenlijke Gemeenten aangekocht bij den heer W Begeer te Gouda wien lof toekomt voor zijn werk Onbekrompen w is de schooljeugd door den jubilaris in de gelegenheid gesteld te deelen in de feestrreugde ook de miuverinugendeu waren door hem niet vergeten Men schrijft ons uit Boskoop Nauwelijks heeft Fomona hare gaven in den vorm van aardbeziën uitgedeeld of Flora spreidt eene ongekende pracht ten toon in de gedaante van rozen eu andere bloeiende gewassen Honderde verscheidenheden vuu de koningin der bloemen staan thans in vollen bloeil Dit jaar schijnt voor haar bgzoudor gunstig te zgn Het is daarom eeu gelukkig denkkeeld van de afd Boskoop van de Ned Maatsch V Tuinbouw en Flantkunde en de vereeniging Flora en Fomona alhier om op Zaterdag 4 Augustus eene groote Tentoomtethng oan Hozen te houden Met reoht mag men op dien dag een druk bezoek van kennen en liefhebbers verwachten want terwijl de reis van Gouda of Leiden per as of per stooiLboot Volharding tot in deze plaats tot de aangename oitstapjes k n gerekend warden is het roOr vele mensohen een waar genot om eea mooien zomerdag in dit land van bloemen en vruchten door te brengen Evc TÓór ImI lUriillica deter eaurant venuawa dat de heeren iadaU en Boowmeester ter elfder ore Dog iga erEcheaeii Dese tgding al zekec velea geaoegeu ioen