Goudsche Courant, woensdag 1 augustus 1877

WERY S Groot Honden en Apen Theatre EN GEDRESSEERDE PONNY i STANDPLAATS GROOTE MARKT TWEEDE VOORSTELLING WOENSDAG 1 AUGUSTUS en verder alle dagen gedurende de KERMIS Groote Gevarieerde Voorstellingen ten HALF ZES voor Kinderen ten ACHT URE GROOTE AVO D VOORSTFXLIMG PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Bang 99 Cent 2e Bang 75 Cent 3e Bang 50 Cent 4e Bang 30 Cent Zie Programma s Hoevofl te meer dan op een Koiendag aU thans op i Augustus a s ingesteld is Sbndag is te Oestgeest eeu ulgemeene vergaderiug gehouden van aandeelhouders iu de spoorwegmaatschappij Leiden Woerden Uit het door het bestuur ter tafel gel acht verslag bMek dat de kosten voor het bouwen van den weg de gdraamde som ad ƒ 3 000 000 waarschijnlijk niet zuudeii overtrelfcn Zoodra de onteigeaiugskosteii met eekerheid y te bepalen tt l getracht worden de aaudeelen in de portefeude uit te geven intusscbeu is de Nederlandsclie Rhijiispoorweg Maatschappij bereid voorschotten te geven tegen 4 P J versdhul digd HJubQ de uitg tq van niéuwe aandeelon JU De justitie heeft eeu instructie geopend ter zake van de op den Juli jl plaats gehad hebbende verkiezing te Rimburg prov Liraburg alwaar 3 kiezers verklaren hunne stem te hebben uitgebracht op den heer C die nochtans b het opuemui der stemmen lechts 8 stemmen op zich vereenigde Stembus en stembiljetten zjjn in beslag genomen Laatstleden Woensdag ontving iemand op de Keizersgracht over de Westermarkt te Amsterdam woonachtig een brief waarin twee personen hem gelasten Donderdagavond om 9 uur eeu som van ƒ 25 aan hen op de Westermarkt te doui afgeven daar anders de roode haan op zijn dak zon worden geplaatst Het gevolg van die mededeeling was dat op den bepaalden t d een persoon door den bedreigde gaar de aangeduide plaats werd gezonden en ook spoedig met tvree manueu die ziöb als schrijvers van den brief kenbaar maakten in gesprek gewikkeld wnq Hij bood hun tien gulden aan daar ƒ 25 wel wat veel was De heeren meenden dat zij het daarvoor wel konden doen namcU het geld en werden op hetzelfde ogenblik door drie agenten van politie in arrest genomeu Later bleek dat een derde persoon niet bij de aanneming vau liet geld tegenwoordig de tweede ondergeteekende van den brief was Hij was spoedig iu arrest daar hij zich juist dieiizelfden avond aan een der politie bureaui om nachtverblijf aanmeldde De Nederkndsche vereeniging ter bevordering der belangen van Nederlandsche inzenders op internationale tuinbouv tentooustellingen bericht m verband met haren oproepingsbrief tot deelneming aan de groote buitengewone tuinbo w tentoonsteHing die bij gele enhiid der Kubenafeesten te Antwerpen zal wordeji gehouden dat volgens olücieel schrijven van den burgemeester aldaar de door de maatschappij van Mous ncdergelegde taak is opgevat door eene inriehtingscomraissie onder goedkeuring en met niedtlmlp v in het gemeeirlebestuur van Antwerpen Zj meent derhalve ter keunis te moeten brengen dat het door de maatschappij vaa Mous uitgegeven progrunima en de dobr geno mde vereeniging verspreide oproepingsbrief geheel van kracht blijven Wef nAirdelijk zendHigsftest op het buitengoed van baron van Heemstra te Veemvouden is naar men van daar meldt goed afgeloapen Ruim 1 lüOO pertonen zijn tegenwoordig geweest De feestzangen werden begeleid door de muziek van het Ie reg infanterie Ét Leeuwarden en een corps uit Assen Op drie onuerscheidea spreekplaatsen werd door 1 i personen het woord gevoerd Bij de openingsrede van prof Beets wieUs spreekgestoelte te laag stond zoadat slechts een klein deel van het publiek hem te zien kon krijgen ontstond een geweldig gedrang waarbij eenige vronwen flauw vielen Met uitzondering van het in elkaar zakken der tribune waarop de Asser nfnzidc b d plaats genomen kwamen er geen ongevallen voor Men schrijft van Teiel aan de tmi Ct Onze eenige haven de haven van Texel wordt al meer en meer onbruikbaar ten gevolge van de steeds toenemende verzending voor hijren ingang iBij Oostelijke windeb wanneer de waterstand laag is moet de post stoomboot ffa de haven verlaten D er voor ten anker gaan wil zij op haren tyd vertrekken Passagiers en brieven worden dan met een vletje aan boord gebracht Veeltijds gebeurt het dat de atoomboot en andere beladen vaartuigen voor de monding bij het binnenvallen blijven vastzitten gevaar en averijen zijij dan dikwijls het gevolg De nieuwe stoombootdienst FUvo die ons in verbinding zal Brengen met Friesland en NoordHoUand Leeuwarden Zaandam met aandoen van Texel zal ook daarvan de treurige gevolgen ondervinden Eene geregelde commnnicatie is indertijd ondoenlijk aUeen wegene die steeds toenemende belemmering Het algemeen belang en speciaal het belang van Texel vordert dan ook verbetering Waarom met die verbetering zoo lang gedraald Wacht men op een grsot ongeluk waartnede menlohenlerens gemoeid znUsn zijn Zien wij links en lechti bij onze buren Vlieland TeiïeheUing Ilar liugen Kieuwediep overal wordt veel zeer veel gedaan voor een goede haven maar helaas bij ons ontwaren wij niets tot verbetering Dat zij wier plieht het is in de colleges van provincie en staat voor die verbetering zorg te dragen weldra vooistellen doen of iiiterpellatien richten opdat zij zich geeu eventtteele rampei behoeven te ïcrtvijteu De hert Heuiy Havard zet zijn plan om ons land iu alle richtiugcii te bezoeken onvermoeid voort Zondagmiddag is hij niet zijn reisgezel baron Constant Kebooquc met hun tjalk an Dordrecht vertrokken om eeu laqgdurigeu kruistacbt dooi Seeland te doen De commissie voor hel Burgerlijk Armbestuur te llotterdain heeft den 15u Juni bij dcu Ciemeeuteraad ingediend een voorstel tot wijzigümon in de verordening betreffende het armbestt r De Gemeenteraad veritond dit voorstel aan de Commissie voor de huishoudelijke verordeniMgeu welke uu praeadvics heeft uitgebracht De Commissie voor het Armbestuur wensoht o a bepaald te zien Het schoolgaan der kinderen vau bedeehlen wordt zooveel mogelijk bevorderd Aan de ouders wordt daarby volkomen vrijheid iigAatea in de keus der school waarop zij huu kini deren willen doen ouderwijzeu maar zij wilden de middelen tot bevordering door raad en aansporing doen vervallen omdat die woorden haar beperken in de middelen waarop zy het echoolgaan wil bevorderen Waar raad en aausporing afstuiten op den onwil de onverschilligheid of de baatzucht der ouders is de Commissie tegenover le bijzoiidere cholen machteloos terwijl tegenover hen die op de registers der openbare scholen voor kosteloos onderwijb zjju ingeschreven niets anders overblijft dan te roieeren In beide gevallen zijn zij voor huu volgend leven voorgoed van alle onderwijs verstoken en is het met eeu vrij groote mate van zekerheid te voorspellen dat zij voor zoover zij niet tot misdaden vervallen enin de gevangenis geraken later als bedeelden ten laste van het Armbestuur zullen komen yOc Commissie wenscbt op dien grond in de gevallen van onwil korting of inhouding der bedeeliug te kunnen toepassen De m rderlieid der Huishoudelijke Commissie ziet geen bezwaar in de meerdere bevoogdheid en vrijheid dour het Burgerlijk Armbestuur verlangd Om deze reden stelt deze Commissie voor in de verordening te lezen Bij onwil ot nalatigheid der ouders om hunkindereij onderwijs te doen ontvangen is het Armbestuur bcvucg l de bedeeling geheel of gedeeltelijkin te houden Een lid der Huishoudelijke Commissie kan zich hiermede niet verecuigen Het geldt hier z i een belangrijk beginsel het bevordereji van het schoolgaan door moreelen invloed of door matarieelen dwang Het is z i de invoeriig door t Armbestuur van leer of echoolplicht De Synode der Nederl Herv kerk heeft in de week van 19 20 Juli hare werkzaamheden voortgezet De commissie voor het rapport over de bij de Synode ingekomen adressen betreffende de elijdenisvragen door de synode zelf gekozen beslaat uit de heeren Kueneu Doedes Douwes Luti eu Schuurbcqe Bofije Ten behoeve van t fonds voor noedlijdende kerken is t noodzakelijk geweest het kapitaal op t grootboek ingeschreveu aan te sprckeus daar het beschikbare gedrag in de verte niet toereikend was em aan nl de aanvragen te voldoen Besloten ia een aanschryviug te richten tot de kerkeraden iu de garnizoensplaatsen om zieh met de commandanten te verstaan over het kerkgaan der militairen Een missive te dezer zake tot den minister van oorlog gewend heeft geen resultaat opgeleverd Door den bouwman L van Paassen te Hof vnn Delft is Vrijdag een tapél Kaas 28 stuks ter markt gebracht die niet minder daji 836 KG woog of dooreen bijna 30 KG per stuk Zoolang de Deutsche kaasmarkt bestaat is nog nimmer een stapel kaas in veertien dagen tjjds op ééne boerderij gemaakt van zoodanig gewicht aangevoerd Te Scheveningen is tussohen de badhuiskapel en de badhuisatallen eeu net aardig huisje te zien dat daar onlangs in enkele dagen verrezen is t Is een modelarbeiderswouing die bovenal aan deïe hoofdvoorwaarden voldoet droog rein en goedkoop te zijn De constructie ie uiterst eenvoudig op een waterdichten vloer bouwt men zonder fundeering van zeer goedkoop hout en op de eenvoudigste wijze een huisje De muren zijn gemaakt van nieuwe houtsoorten n ruwe sparreboomea een zeer goedkoop materiaal aj worden aangevuld met kalk of eenig ander materiaal aan de binnenzijde met kalk bestreken en aan den buitcnkaut met tegels belegd en de muren zijn gereed Even eenvoudig is samenstelling vau het dak dat bij het Schevenine sche huisje als t goedkoopst met asphalt is gedekt doch des gevorderd ook van pannen kan worden voorzien of van gegalvani serd ijzer of van zink zon kunneu gemaakt worden Het gehcelc huisje zoo als t er than gj ware in schets onafgewerkt staat kost onge 26U Ijuiten het arbeidsloon De voordeelen van zoodanig huisje zijn voornaioe lijk deze t is droog eu warm daar de muren geen voeht opzuigen of doorlaten ti rein onher bergzaam voor ongedierte en kan voortdurend met kalk warden ohoongehou jen t ia duurzaam en sterk door de hechte verbinding van t houtwerk dat niet vochtig kan worden t heeft een net uiterlijk de materialen zijn goedkoop en kunnen nog veel goed kooper worden zoodat t slechte de helft zal kosten van andere woningen van dezelfde grootte tcrwül ieder zonder ambachtsman te zijn zijn gehe lehuU in korten tijd graotendeels zdf kan bouwen ea alleen voor een kozijn en een paar eenvoudige deuren een timmerman noodig beeft Ben buisje met al die voordcelen kan men hebhen voor ongeveer ƒ 500 ongerekend den grond zijnde slechts ongeveer de helft der koste van andere op de gewone wijze gebouwde huisjes van die sóojt De bezichtiging staat voor ieder open De ontwerper is geen leverancier noch van zoodanige huisjes noch van de materialen daarvoor en hy verkoopt nja model ook niet Zijne eenige bedoeling is gejonde en vroolijke arbeidersgezinnen te zien wonen in goedkoope en goede huizen waarvoor hij eene schets uitdacht OU gereed maakte opdat deskundigen en beljjg hebbenden diezoudeu verbeteren aanvullen en toepaneq De jongste West Indische mail heefk omtrent het tussohen Nederland en Venezuela hangend geschil hoogst belangrijke en verblijdende berichten aangebracht In een officiiccl rapport over deze aangelegenheid op 2 Juni jl door den miuister van builealaudeche zaken der republiek oan den presldeut sitge bracht en sedert ter openbaannakiug bestemd women de volgende voorstellen gedaan lo over te gaan tot de hervatting der diplomatieke betrekkingen met het Nederlandsche hof 2o een gevolmachtigd minister naar Nederland te zenden belast met het wedcraanknoopen der reUtien tusschen de beide landen 3o andermaal een eisoh bij het Nederlandscb Kabinet in te stellen tot vergoeding der kosten vau den opstand van Coro in 1874 door ingezetenen Curacao veroorzaakt 4o de onderhandelingen te penen over een modm tivendi tusaohen Venezuela en Cura o waarvan de noodzakelijkheid door den Nedeiiaudscben minister is erkend Het spreekt als van zelf dat het welslagen der ondel handelingen tot eerste gevolg zal hebben het wederopenstéllen der havens van La Vela de Coro en Maracaibo voor Curasao vaa zoo overwegend belang Als proeve van taal en stijl moge het volgend brielje dienen door een burgemeester in Limburg vóór de jongste verkiezing aan een zijner gemecutenaren geschreven Aan de heer 1 alhier van feele zijde ferncem ik ais dut uedele gezint z jt op de nieuwe kandedaat te stemmen ik agt mij ver piigt als burgemeester u dit afteraado want n begrijp daf die man niet geschikt is om in onze raad te zitte hij heef geen oordeel en kan ook niet eens goet lecze eu schrijve 11 Ik hoop uw zult mijn wenk gefoele en blijf ik steeds u dienstwilligen Inhoud van Ci bbs LANDBOUW en VEETEELT De tand de gewassen op de door zeewater overstroomde polder door G Reinders Nog eens mest en bemesting in den Bommelerwaard door H X Eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering vaa Nijverheid opgericht in 1777 gevierd te Haarlejn 18 Juli 1877 Vraagbus WEERSGESTELDHEID in Juni 1877 GEMENGDE BERICHTEIJf Varia MARKTBERICHTEN ADVERTENTIEN Gevonden in deze gemeente en aan het bureau van Politie gedeponeerd een portemonnaie met eenige centen eeu blauw koralen kinder bracUehit met gouden sluiting en een zwart laken broek CORRESPONDENTIE Het Tcrslag er Tergadering fan ooderwgzers uit hetzevende district ran Zaid HolUud zal ia ecu volgend ni wordiu geplnatsti de RKDACTit Laatste Berichten New York so JuU De rust is overal hersteld De Ministers hebben opgehouden dagelijks bijeen te komen De militie te New Orleans is onder de wapen geroepen tengevolge van de bedreiging van werklieden bij eenige fabrikanten dat zy den arbeid zullen staken Weenent so Juli De PoUt Corr meldt uit Bucharest Naar men verzekert heeft de bevelhebber der Bumenisohe troepen te Nicopolis uit het Russische hoofdkwartier instruotiën ontvangen voor zekere gevallen waarin het noodzakelijk kan zijn dat de Ëumenische troepen met de Russische samenwerken eu deelnemen aan gevechten Konstantiaopel 30 Juli Het Turksch gezantschap te Weenen is belast met het overbrengen van mededeelingen aan Madhat Pacha en de verzending van zijn antwoord naar Konstantinopel Er loopcn tegenstrijdige geruchten omtrent de bedoelingen der Porte ten zijnen opzichte Ixmden 30 Juli sir Stafford Northcote heeft in het Lagerhuis verklaard dat de Britsche vloot ora geen andere reden de Be ika baai heeft verlaten dan om te kruisen De heer Bourke verklaarde dat Rusland nog met heeft geantwoord op de dépêche van lord Derby betreffende de wreedheden der Russische troepen in Azië Burgerlijke Stand GEBOREN S8 l Joanne FranciKi oud rt J F Dulmsni en E Jufm Willemio ooder T C Bq ron en A T Mugi 2 Elndu ondew J Kijser en K Kiiaer Wilhelmin Johanni ouders H J Blok on E Bennii Koo Je onder S L C t n fl Davidaon OVBRIBDEN i Sd Juli M Grcndd 2 j 6 m 27 El C MooM 16 d 29 M H Stolwijk 1 m b A Streetond 1 m L d Jong 1 m 30 J vsn Erk U j ADVERTENTIEN 5p JARIGB H W atuweSilks fereeaigiag van onze geliefde Ouders S ANTHONIE JOOSTEN de RUITER M UK FRANCINA BERLUN GoiWa 1 Augustus 1877 j Hunne dankbare Kinderen BehuwdMa en Kleinkinderen 3 Heden overleed te Assen in den ouderdontvan 67 jaren FREDERICK van der VLIET Emeritus Predikant van Jeeuiay geliefde echtgenoot van S 8 van dee VLIET geb LA Lav J H RIEBERT HARKT GOUDA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VBRGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz TE KIOOIP een compleet fijn SCHUTTERSUNIFORM Adres bfl den Uitgever dezer Courant met driejarig en cursus TE O OTJIDJ De LAATSTE INSCHRIJVING van het Schooljaar 1877 1878 heeft plaats op ZATERDAG 1 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het TOELATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 3 SEPTEMBER om 9 uren smorgens aangevarigen De ondergeteekende bl ft intusachen bereid tot het geven Tan verdere mlichtingen De Directeur Dn W JULIUS üne DEMOISELLE SLIS8E voulant utilisée quelqueg temps libre donnerait volontiers des Legons de Francais S adresser chez Mr BRINKMAN Libraire Donderdag Vrijdagr Zaterdag en Z ondagf 7 NET AFGEWERKTE k 1 de Het atelier is geplaatst Bleekerssinffel tegenever Kazerne La H SERRE BESTELKANTOOR van uit de BROUWERIJ DE ORANJE BOOM TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en kraiken SPECIALITEIT in Enjrelsche BIEREN uit de Brouwerij van Bas Co GINGER DEER en LIMONADE met Hermetische sluiting BESTELLINGEN worden ten spoedigste aan Huis bezorgd uit de Bottclarg van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Quina Laroche bereid door H HEMPENIUS Apotheker te JL DyC S T E I2 ID A 2s prjja per Flacon 1 50 Verkrijgbaar te Gouda bij J C ZELDENRUK Gevraagd 2 4 3 BEKWAME bij C P W DES8ING Mr Timmerman emMolenmaker ie Gotida BOSCH BIER op Tonnen Tan 40 en 80 Liters Verkrijgb§ ir NONNBNWATER O No 2 Louis Basoski Co STEBELUEUÜSEÜUYM Op ZONDAG 5 AUGUSTUS zal het Museum weder van 4 6 nnr nam tegeu den verminderden toegangsprijs van 10 Cents de persoon geopend sijn De COMMISSIE STEEl KOLEN TOT 65 Q p H L mid blijven wij uit het in lossing liggende Schip ko ntant zonder korting afleveren VriJ aaa huis bezorgd bij 2 of meer H L mud geluk genomen JAN PRINCE Cie Gouda 28 Juli 1877 mUIS OESCEENL PHOTOGRAFIE ALBÜMS PHOTOGRAPIËN waaronder Gezichten van Gouda ZAKPORTEFE ÜILLES ZAKBOEKJES eene groote voorraad KINDERBOEKEN enz enz zijn voqrhanden in den Boek en Kantoorhandel van A KOK COMJP Elm we g E y laid din RÜIVEN B0R8fB0NI6 uit de fabriek van W H Zickbkhèiuïe te Mainz is het beste en meest afdoende middel tegen Hoest Heeschheid Long Borst en Ma catharreh Kinkhoest en keelziekte hetgeen door tal van bewijzen kan geconstateerd worden Verkrggbaar in flacons van fl 2 met geele fl 1 met roode en 65 cents met witte oapsuten C IPFEY S KINDERMEEL Farine Lactée r volkomen vervanging van de Moedermelk onderzocht en aanbevolen door Professor R b Tjaden Modderman Groningen en Dr D de Loos Directeur der Hoogere Burgerschool te Leiden als het voortreffelijkst voedmgsmiddel voor Kinderen en Zuigelingen is ver4rijgbaar a 90 cents de bus te Gouda bfl F H A WOLFF Drogist