Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1877

Vrljilii i AugiBtus 1877 N 2018 DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG 2 3 4 en 5 AUGUSTUS 1877 Grroote Vocale en Instrumentale GOUDSgHÈ Smm en Advertentieblad v OURAWT Gouda en Omstreiien i TB GEVEN DOOB HET onder directie van den Heer ELKEN AVOND OPTREDEN VAN IET QM EMLMSCE AFEIESELSDH F ONGEËVENAARDE LÜCHTüYMNASTIEK Voor het eerst in Nederland HerinandezjTronpe met bunne practitige Parterre Gyoinastiek GEBR MELLOR Amerikan Negro Singers and Dancers met hun Mekanieken Olifant Mr en Miss ONSALA J Eveneens nog nooit in een Nederlandsch Theater opgetreden Mr etMm de RONDE met ongeëvenaarde Lucht en Parterre Gymnastiek Trapeze double Tjrapèze en buitengewone werkzaamheden op de Bar fixe h rT Magique des Chapeaux met hunne oo zeldzame als schoone werkzaamheden met zes fioeden Groot Succes Extra geëngageerd ENGLISH SINGERS and DANCERS Nimmer in eenig Nederlandsch Theater opgetreden Herr und Frl S O H ö B E L HI Deutsche Duettisten teven Musikale Komiker f Deotsche Mimiker nnd Improvisator MUe MABQUETA Chantemse comique Mr BIGAÜD Tenor franjais Frl CAROLINE Opera sangerin De heer J B BÜSIAU Kapelm Frl ANDERSON Deutsche Coupletsangerin Herr BÜGHEISTER Pianiste Dagelgks Nieuwe Programma s TE 12 WM MIBDERMGHT OPTREDEN VAN HET APEN GEZELSGQAP Regisseur en Directeur N J W SLÜIJTER Aanvang der Matinees te l s uur en der Soirees te 8 uren OP BOVENGENOEMDE AVONDEN NA APLQOP DER SOIREE S B L ZONDAG MIDDERNACHT BUITENGEWOON PRACHTIG ver vaatdigd en af te steken door den Heer A GALL Hofleverancier te Rotterdam Hff Een Lid met ééne Bame of één zgner Kinderen heeft altjjd vrijen teegang V r m cT f l f T Cte en op den avond van het Vuurwerk 99 Cte entree Kinderen beneden 18 jaar de helft De Programma s van de Soir s alsook van het Vuurwerk zullen in tijds aan het Bureau verkrggbaar zjjn Op DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1877 KI1 DER KëR1III8 gevolgd dooreen KII DER BAL des avonds te Zes uren Toegang vr en uiteluitend voor HH Leden met hun gezin In het belang der orde wordt Heeren Leden gedurende bovengenoemde dagen aWlifa op vertoon van hun Bewgs van Lidmaatschap toegang verleend Namens het Bestuur Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris NIEUW MWINIElIf Thans is gearriveerd en wordt gedorende de Kermis tentoongesteld de Wereldberoemde FAÏIMAH een geheim tot nog toe onbekend Het steltvoor eene jonge levende Dame zonder onderlgf Allen die deze Dame met hunne bezoeken zullenvereeren zullen over het geheim ten zeerstetevreden en verwonderd zfln Hieraan is verbonden een buitengewoon prachtig COSMORAMA bestaande uit duizende gezichten nitalle landen der wereld Staande met de weiingerichte tent Groote Markt schuin tegenovtrhet Herthuis H HAAK Direetwir Goudsche Kermis Aangekomen TWEE KLEINE BOERINNETJES tweelingzusters geboren in NoordhoUand oud 16 jaar ieder 15 pond swaar Msnieran spraakvermogen enz z n dezelfde M M kleiner mooier merkwaardiger heeft men nog nimmer gezien De Loge is naar de eischen des tgds ingericht Veel te schreven is overbodig de verwachting zal ver worden overtroffen Standplaatstegenover het KofiSehuis de Harmonie ENTREE Eerste Rang 25 Cent 2de 10 Pierre Gijbels ViTEST EINDB L HA IJ E Wil Grand choix de Parfumerie rttclefi ïre fujre Rijke keuze in PORTEMONNAIES SIGAEENKOKERS Barnsteenen Meerschuim SIGARBNPLIPEN PARURES in Barnsteen Schildpad Perle d Amour Gips en meer andere Soorten te veel om te noemen eene groote Collectie WAAIERS ZEEPEN van Sahdbes te Leiden EAU D ANVERS en EAÜ DE COLOGNE van alle Hofleveranciers Standplaate WEST HAVEN over den HeerE0UAARD8 aUliNA LAROCHE van KBAEPELIEN en HOLH Jpothekert te Zeilt De eenige QUIWA LAROCHE welke door de Bed van de eneesk Conr aan HH GO neeskniidii en is aanbevolen tegen slgemeeof zwakte gebrek aan eetlust lechte spflsverteriag zenuwziekte in het tydperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorta en hare gerolgeo IJzerhoudende Quina Laroche tcgai bleekiueht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Pr j8 ƒ 1 80 per flacon bij den Heer Apotheker GoBDA Dbük tan Brinkman C Thim te Gouda BUITENLAND Bultenlanilscli Overzicht Se Transche bladen vinden natuurlijk in het in ons vorig ni besproken speeohje ran Mac Mahon teBourgea tof te orer tot commentaren en variaties op het oude thema Terwijl het Journal Offidel de ontvangst die den President van üe zijde der bevolking te beurt viel vol geestdrift noemt schrijft het Journal dtf Débatt dat er betrekkelijk weinig raenschen op de been waren en dat de kreten van Leve de Maarschalk aleohts spaarzaam weerklanken hetzelfde wordt aan de Tentf en de Bapptl geschreven De Fourtou is weer naar Pargs teruggekeerd Volgens de Moniteur zal Mac Mahon binnenkort naar St Étienne gaan Be algemeene oorlogs en politieke toestand is er in de laatste dagen voor Rusland niet gunstiger op geworden Terwijl de Turken op het oorlogsterrein na het ontslag van Abdul Kerim van meer energie blflk geven worden er zoowel in den Oostersohen als in den Engelschen Ministerraad besluiten genomen die te Petersburg tereoht als zoovele bedreigingen zullen gelden Implicite beeft de groote Oostenrijksche ministerraad tot mobolisatie rau het leger buloteo en ook in Engeland gaat men roor met het uitrusten en proviandeereu der oorlogschepen op een wyze die doet vermoeden dat het onweer wel eens spoedig zou kunnen losbaraten Wel is waar heeft Nortbcote Dinsdag weer ieta meer vredelievend gesproken doch dat kan even goed het gevolg zijn vau de ovectuiging dat n ia de laatste dagen de hartstochten wat al te seer heeft opgewekt Men meldt uit Xionden de briefwisseling aitn bet Parlement overgelegd bevat eene dépêohe van den Ëngelsohen consul uil Samia 14 Juli meldende dat de £ assen de Bulgaren aanhitsen om verschrikkelijke gruwelen te bedrqven In eene ddpéohe van den beer li iyard van 21 Juli leest pea Oe Sultan zendt ihij een brief waarin hij koningin Victoria verzoekt horen invloed by keizer Alexander aan te wenden om een einde te naken aai de wreedheden door de llussische troepen bedreven In eene dépêche van den heer Ijayard van 18 Juli wordt gezegd dat de tgdingeu van moorden door de consuls bevestigd ongetwijfeld waarheid behebeuj maar toch overdreven Id nneu zyu De heer Kemball telegrapheert dat het bericht der gruwelen te Ardaham onwaar is Keizer Wilhelm zal den 7n Augustus van Gasteiu naar Berlijn terugkeeren Dè rgksregeering heeft een nieuwe verdeeling gemaakt vu de Suitsob vestingen er zgn thans slechts vestingen van de eerste en van de tweede orde en haar getal is nu tot op 28 gedaald waarbij nog 10 vestingen moeten gebraobt worden die meer als zoodanig worden beschouwd uithoofde van de kustversterkingen in de nabgheid daarvan uitgevoerd als wel om de sterkte der plaats zelve Tot de eerste klasse behooren Straatsburg Kastatt Germersheira Maints Metz Koblentz Keulen Wesel Ulm Ingolstadt Maagdenburg Glogau Neiase Kustrin Bpandan Thorn Posen Dantzig vn Koningsbergen Tot de vettingen der tweede orde zgn gebracht Neubreisaoh Diedenhofen Bitscb het kasteel Saarluis Torgau Koaingstein Glatz en de bergveating Begen Als nieuwe vestingen der eerste orde zgn nu opgekomen Glogau Kustrin Thorn en Spandau Tot de kustvestingen worden thans gerekend Wilhelmsbaven Friedriohsort Kiel Pillau Memel de vestingwerkau hg Colberg Swinemunde Straalsund Sonderburg en die tot bevestiging der Elve en Weser BINNENLAND GOUDA 2 Augustus 1877 Be uitslag der herstemming voor 2 leden van den Gemeenteraad alhier is aldus n D M nitalig il door oni rwd giatenn aan onts ibonni s fïonderlijk vermeld ia een Extra Noramer Uitgebracht werden 590 stemtien van onwaarde Daarna verkregen de bh G A Üudijk 859 Jhr M C P J de Rotte 325 C Messemaker aftr iid 284 en P Gocdewaagen aftr lid 190 stemmen Gekozen zijn dus de beereu Q A Oudijk en Jhr M C i J de Kotte De onlangs bij het Ie regiment infanterie nieuwbenoemde kapitein der 2e klasse O P H Zimmerman is respectievelijk ingedeeld bij de Ie compagnie Ie butaljou te Leeuwarden an de mededeelingen in de zomervergadering van drn geneeskundigen raad van Zuid Holland ontleeneu wij met betrekking tot de volksgezondheid eenige statistieke cijfers omtrent de sterfte in 1878 In d it jaar bedroeg de sterfte in deie provincie 29 86 van 1000 inwoners In 1875 waa die verhouding 31 13 geweest zoodat bet totaal cgfer in 1870 geringer dan in het vorige jaar is geweest Het is opmerkelijk dat de vermindering nitsluitend betreft ziekten die in de epidemiewet genoemd zijn hoewel men daaruit niet de gevolgtreklnng mag maken dat er werkelijk niet meer sterfgevallen aan infectieziekten voorkwamen vermits verzwijging van niet weinige besmettelijke ziekte gevallen buiten twijfel is Wgders blijkt uit die sterfle opgave dat vdór de invoering der epidemiewet in geheel Nederland ruim 3000 sterfgevallen aan typhus per jaar voorkwamen daarna ruim 1300 per jaar Den 28n Juli werd in df sociëteit Ous Genoegen alhier de gewone vergadering gehouden van onderwijms ui t het zevende district van Zutd Hotland Zij wenl vereerd door de tegenwoordigheid van den iiispocteur dcu heer dr A ï van Aken Na een hartelgk welkom aan de leden die ten getale van ruim 30 waren opgekomen drukte de schoolopziener zijn blgdschap uit over de belangstelling die de Inspecteur al dadelijk in bet 7 de district had getoond Nadat de notulen gelezen en goedgekeurd waren en het verlies van deu heer van D im in treffende woorden was herdacht begon de heer Westbroek zijne inleiding Set verband tumlm ket Lager e Middelbaar Ondermyi In breede trekken schetste de spreker den toestand van het lager het uitgebreid lager en het middelbaar onderwijs welke door hemde drie schakels genoemd werden van de keten waaraan tegenwoordig als t ware de wetenschappelijk gevormde meuscU gebonden is en bracht als résumé van die uitvoerige inleiding bet gesprokene tot de vijf volgende apborismen ten ei ide die aan het debat te onderwerpen 1 Er bestaat verband tosachen lager en uitgebr lager onderwijs het ligt echter alleen in den aard der vakken van onderwijs De richting door den onderwijzer aan de school gegeven is eene geheel vrije de wettelijke voorschriften tot verb md bestaan niet en zouden alleen recht van beslaan hebben indien voorul naast de lagere school ook eene school voor U Ij o bestond 2 Scholen waar lager en tevens U L onderwijs gegeven wordt en wel het laatste alleen lu de avondschool verdienen geen aanbeveling 3o Het U L O de verbandschnkel van de onderwijsketen komt in de wet van 1857 niet tot zijn recht Leverde bet op sommige plaatsen geen voldoende resultaten dau is de wet allccu daarvan de schvltd Bg de invoering van de wet op bet Middelbaar onderwgs had die van het Lager althans voor het Uitgebr Lager moeten worden herzien 4o De onmiddellijke aaasluiting van de lagere aan de middelbare school verdient afkeuring De overgang is uiet gdeidelgk genoeg en ijiooet in de meeste gevallep tot verkeerde resultaten leiden 5o Ecnè lagere school die zich richt naar de eischen van het U L O eene school voor U L O die de beide eerste cursusjaren voor de M B S vastgesteld in haar programma opneemt en daarbij even ruim voorzien ii van personeel en hulpmiddelen als de middelb school eene niiddelb school die met de twee eerste cursusjaren verminderd zich alleen bepaalt tot den derden vierden en vijfden cursus zou lederen schakel van ons onderwgs versterken en een verband daarstellen dat meer dan ket vi j geereiide stelsel goede resultaten zou ophiverm lO lu het debat gaf de heer Kiewiet de Jonge als zijne meening ie kennen dat hg grootendeela beaamde wat de spreker over t verband der verschillende scholen had gezegd Hij wilde echter het U L O meer tot zijn goed recht doen komen aangezien er een groot deel van burgers is die juist alleen U L O en geen M O noodig hebben De inspecteur wees er op hoe in de plaatsen waar hij aan eene middelbare school had gewerkt wel degelijk verband tusschen deze en de uitgebr lagere hntond en wel hoofdzakelgk zoodanig dat die klaasa der scholen voor U L O welke de hoogste voorafgaan onmiddellijk aan de laagste khisse der middelbare school aansloten Het 2e punt was de vergelgkende cxameiM De schoolopziener vond dit punt in Wekker Schoolblad en andere bladen reeds zoo ingeleid dat bij verden inleiding overbodig achtte maar alteen deze vniK opperde Hoe willen de tegenstanders van vergelijkende examens dan dat deze zullen worden ingerimti hoe wil men dat uit zesdg zeventig en meer sollicitanten een goede keuze zal worden gedaan Spreker zag een geheele demoralisatie van den onderwijzersstand te gemoet indien zg mochten worden afgeschaft De heer Lalleman wees er op dat hÜ steeds zich als een tegenstander had doen kennen maar bij de bestaande wet niet beters wist Hij wilde bij een eventueele wetsherziening een verandering in het schooltoezicht hebben deze betrekkingen aan zuiver practiscbe mannen ien opgedragen die voorzien van een goed taiain iiah met niet oden bezig hielden dan met het onderzoek naar de bekwaamheden der onderwijzers en in plaats van provinciale examens wenachte hij voor de verschillende acten uniformexamens De heer Kiewiet de Jonge kon zich met ved van den vorlgen spreker vereenigen maar wenaehte vooral de vergelijkende examens practiseher ingericht te zien Dat eeuwigdurende sommen maken zag die spreker gaarne weg geschrapt en in een paar met zorg gekozen opstellen liever de bekwaamheden der aspiranten uitgedrukt tevens practiscbe zang en goed begrip der paedagogiek De heer Kramers wenschtede vergelgkende exameiw behouden te zien met verandering in den vorm Hij zou het zeer betreuren indien zij werden afgeschaft Nadat zich nog verschillende sprekers over dit onderwerp hadden uitgelaten nam de inspecteur de heer van Aken bet woord Ook hij had over dit onderwerp meermalen nagedacht en vond het vooral een moeielijkheid voor reeds gevestigde hoofdonderwijzers naar een Incrativcr plaats te dingen omdat het ten eerste op gevorderden leeftijd lang niet aangenaam is en ten tweede omdat door zich met lust en gver op zijne belrekkiog toe te leggen de gevestigde hoofdonderwgzer bij jongere boekmannen zou moeten achter staan Datrom ontwikkelde ZEd het volgende plan Om hoofdonderwijzer te worden moet men ziek aan een vergelijkend examen onderwerpen De tweede aanstelling geschiedt bg benoenrin in overleg met de sohoolantoriteiten e gemeentebesturen De prikkel tot werkzaamhtid en studie indien die noodig mocht zgn blgft dan bestaan Deze laatste meeiiing deelden wel bijna al de leden als de geschiktste wgze on den wezenlijk praotischen hoofdonderwijzer die ioh evenwid niet gaarne meer aan een examen waagt tot voordeeliger en uitgebreider werkkring te doen overgaan Nadat de schoolopziener nog enkele sprekers had beantwoord en bet plan van den heer I nlleman mÏAof meer idealistisch bad genoemd werd de vergadering aan den vriendendiaoh geiioodigd Na een flink diner waarvoor den heer Dam ajle lof toekomt scheidde men in de overtuiging dien dag nuttig en tevem aangenanra bij elkander geweest te zijn r Men schrijft aan de L Cl Groot is de pluk van aalbessen die inzonderheid uit het Westland de streek waar ook deze vrucht het eelst geteeld wordt wjjd len zijd ter markt komen naar de fiibrieken gaan tot