Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1877

Zonda 5 Augustus iVerf Rhijnspoorweg GULOENSTREIN r den Haag Rotterdam en Gouda af r AMSTERDAM en terug fU op iWOEXSDAG 8 AUGUSTUS Zie Aaniflak ea StrocHbiUfltteB N 2019 ö o 1877 GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en AdverteDtieblad voor Gonda en Omslrekcn h S Koiilnklijbfi Arnliemschc S n 0 EAUBECOLOSNE rABRIEL i isr s E isdi De EAU DE QOLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar tiJ B SOHOLTBN aebr m RAADT en verder bü alle voorname Witikeliers en Coiffeurs in het geheele rgk m j f urn t in Sa THEAtrtE OtlS VARIÉTÉS ▼ an AMSTERDAM Directie IN Jufleis dl t uis Bouwmeester staande met hnn Schonwbnrgtent op de KAITENSINGUBL alhier Tan 6BAVJE HAGC ïDrama in vijf Bedrijven naar het Fraasch van A d ËNMiEt ea dfTLEsBKisiL doorH ËDw CttADOSEB Les orpheline de 1 Charité ♦ 01 Zlaterdag 4 Aiagustms DliSïMllLIM en de Kruyer Koeleke iBeroemd Blgspel met Zang en Dans in vier AfJeelingen van Dr J B voif SoHEnzEa nit Eet Hoogduitsch vrg vertaald floor M ö Tbijiels Aanvan 8 uur ÏPrijzeit Eerste Rang 1A Tweede Rang f 0 99 Der4e Rang f 0 75 Vierde Rang ƒ O iO Abonnementskaarten bjj 10 stuks f 10 Plaatsbesprekiug van 10 tot 4 auT ProC Pergfrer d AIion flaar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel bemstende op de Kennis der wetenschap ea gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan d n haarbol wsiu oor Ae ziekel ke en veröensde haien zich weder kradhtig vastzettten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd het oude is voorbögegaan en alles is nieuw geworden Het veronderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmjddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de naren té parfnmecren doch overigens de haren vnü en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid TOor den groei van het haar Welnu alles overtuigd u dat gg Prof Pergrer d Alions HaBr £ dract moet gebruiken letwelk a 40 cent per flacon verkrjgbaar is gesteld bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G TAN DETH X J H KELLER en Zoon JRotUrdam F A BARONIE eoDOA PSCK VAM SbINKMAN NIEÜÜNIBUWllIIBilW Thans is gearriveerd en wordt gedurende de Kermis tentoongesteld de Wereldbeioemde FATIMAH een geheim tot nog toe onbeikend Het steltvoor eene jonge levende Dame zonder onderlijf Allen die deze Dameimet hunne beeoeken zullenvereeren zullen over het geheim ten zeerstetevreden en verwonderd zjjn Hieraan is verbonden een buitengewoon prachtig COSMORAMA bestaande uit duizende gezichten uitalle landen der wereld Staande met de weiingerichte tent Groote Markt sdhnin tegenoverhet Herthrris H HAAK Directeur AmiSDHFM ENSFEL onder Directie van H ltLAJ €Su EERSTE VOORSTELUWG op DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1877 De Directie bericht aan het geëerde publiek dat hg de K iniB dit jaar komt bezoAen met een uitstekend gezelschap Arabische Fransche Spaansche Engelsche Doitsche enHoUandicbe Artisteu allen beroemd in Europa alsook eene Collectie SCHOONE PAARDEN Aanvang der Kinder VoorsteUing ten 6 ure Avond Voorstelling ten S j ure In de Kindervoorstelling wordt niet geschoten Prijzen der Plaatsen Ie Rang 99 Ct 2e Rang 75 Ot Rang 50 Ct 4e Rang 25 Ct MOOI HAAR HïU r wen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAÜCHROMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelijk de oorspronkelijke kleur wedergeven dan bespaart men geld S de flacon Op franco aanvraag te bekomen te en blauwe postaegels postwissel of rembours bij THEO HILE Haarkundige Ftederiksplein 32 Amsterdam Regts Bericht voor Dames voor de eerste maal in Gonda im mi iummm wm UITGESLAGEN KOPEREN PLAATJES vooiT bet TEEKENEN TM LINNEH WIT BORDUURWERK bestaande in afzonderlgke Letten van verschil lende grootte Soutacheer modellen Kroonen Getalmerken Bloemen Engelach Borduurwerk Hoeken voor Zakdodsen geheele Alphabetteo enz enz enz Ook Verw Penseelen en echte Linnen merk inkt SCHABLONEN VOOR KINDEREN ALS SPEELGOED zeer interessant E Fuller Schablonen Pabnkant Standplaats Groote Markt over Hotel m Paaw r Goudsche Kermis Aangekomen TWEE KLEINE fiOERINNËTJES tweelingzusters geboren in NoordhoUand oa 1 16 jaar ieder 15 pond SWaar Manieieii spraakvermogen enz zgn dezelfde M M kleiner mooier merkwawdigerbeeft men nog nimmer gezien De Loge is naarde eischen des tjjds ingericht Veel te schrijven Is overbodig de verwachting zal ver worden overtroffen Standplaats tegenover het Koffiehnis de H mnonie ENTREE Eerste Rang 25 Cent 2de 10 Donderdag V rijda Zaterdag en Kondagf NET AFGEWEEKTE a ƒ 1 de Het atelier is geplaatst Bleeherssingd teg never Kazerne L H SERRE Aan flcD ker dr J G POPP fc k Hof Tand meester te Weenen Bognergasse Nr 2 In het belang der menschhëd acht het no dig u opmerkzaam te maken op de heilzame ge nezing van het Anatherin Mondwater Verscheidene Heehneesters heb ik over mgn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen n mg door hen toegediend doch alles vraehteldos tot dat ik op zekeren dag een certificaat iH ender di bladenlas over uw mondwater twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet mgn mandbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natunrlgke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen én het belang van uwe uitvinding èn in het belang van het tSgemeen waarom n dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eerte zgn UEd Dw Dienaar Amsterdam H L van SWAENINGER Te verkrijgen te Gouds b j L Schenk winkelier op de Uoogsttut A 123 te Sotteldstn bq F E van Santé Kolff njpoth en A Sohippereijn £ Co blauwe poro leinwinkul te s Hage bij J L P Siiabiüé apoth te Delft bij A J van Rijn en J E Kauwenhoveni t Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bjj E Noordijkj te Utrecht bij F Altena ea Kraan te Amsterdam b j F v Windheim Co en H H XJloth Ct apothek teOudewater by X J vaa Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff I Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda breiiffen tet openbare kennis dut ter voldoening aan art 69 der Wet vau den 4 Julij 1850 St U no 37 afechnften van de Prociaseu verbaal betreffende de benoeming van twee leden vanden rèmeenteradd bedoeld bij de artikelen 5i en 67 dier Wet Jijn aangeplakt en zulks ano den ingang van deu Konen Groeiieudiial alsmede uat gtlijke afschriften op de üecretane der goraeeute ayn uedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag vau des morgens tien tot des namiddags een ure Oouda den 2n Augustus 1877 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester BaouwEE Rkmu BUITE NLAND Baltenlandscb Overziclit Nu de dag der Fransohe verkiezingen nadert al heeft het ministerie nog niet bekend gemaakt wanneer deze gehouden zollea worden klimt de angst der vijjudea van de republiek die naar het schijnt bcgiuuen in te zien dat juist dat uitstellen der verkiezingen ten eintle tijd te winnen voor allerlei politiek geknoei de oogen der natie voor de onzedelijke handelingen en beginselen van het kabinet der zedelyke orde geopend heeft Vroeger spra i ken alle reactionaire bladen op een toon alsof er I giru twijfel kan bestaan dat de natie bij de stembus il icMahou gelijk geven zal Het was zoo zeker ah lets ter wereld dat de vrienden van deu Maarschalk glorieuselyk zouden overwinnen De Paf het blad van de Cassagneo schrijft We zijn niet zikir dat wij bij de ophanden zijnde verkiezingen de ir eerderheid verkrijgen zulkn en we geven dit onomwonden toe Het was mogelp zeer mogelijk maar het dient erkend te worden de kracht heeft ontbroken Eén ding kan nog helpen de staat van heleg La France Nouvelle een der clerioale organen geeft uit vr ca dat de verkiezingen ongunstig voor hare partij mochten uitvullen de waarschuwing die toch vooral niet op Zondag te houden Alles toch wat op Zondag gebeurt eindigt met schande en schade Weet ge waarom van tijd tot tijd eeu metselaar van een steiger valt gIfWaarom nu en dan fabriekarbeiders tusscheu de ▼ r ulcren der machines voerlieden onder hun kar verpletterd worden Waarom een rijk gtwordcn hailuar zijn langzaam verworven vermogen eensklaps door brand vernietigd ziet Omdat die metselaar die arbeiders die voerlieden die haiidtlaar op Zondag gewerkt hadden Om geen andere reden is Frankrijk in 1870 overwonnen Waren dus vraagt La France Nouvelle de milliarden welke de overwinnaar als een losprijs eischte en die het vermogen van Buitschland vermeerderden niet de ongeoorloofde winsten die de Fransche kooplieden op den heiligen Zondag hadden behaald Redenen derhalve te over om iet op Zondag te laten stemmen Velen zouden boveudieu op Zondag van de stembus wegblijven Misschien zouden tot straf voor een zoo godclelooze daad de stemmen voor den clcricalen graaf de Muu in stemmen voor den een of andereu vrijdenker veranderd worden Ot la France nouvelle gelukkiger ign zal met hare waarschuwingen dan met hare voorspdlingen is nog niet bekend Vóór Mao Mahon naar Bourges trok verzekerde dit blad dat zoodra de Maarschalk gesproken had de rente van 108 waarschijnlijk tot 109 khmmen zon Mac Mahon sprak en de rente daalde tot 107 Toch had Mac Mahon niet op eeu Zondag de bewuste redevoering gehouden De Russen zyn bij Hewna verslagen Dat feit is niet meer te loochenen en wordt ook ia een depêche uit Petersburg erkend Waarschijnlijk zijn de opgaven van de bladen betreffende het aantal doodeu en gekwetsten overdreven maar ui is het cijfer ook slechts half zoo groot dan is toch 1 de nederlaag van groot gewicht want indien Oi man Pacha in het noorden meester blgft van de positie komt ook het legerkorps van Cinrko ten zuiden van den Bulkan in een zeer hachelijke stelling Had men in het Russfche hoofdkw irtier geweten dat de Turken van it Waddin nog een zoo groutc kracht konden o itwikkelden men zou w iarschijulijk nog niet zoo spoedig tot den overtocht over den Balkan bealotSB hebbeu CJsman Pacha heeft ongetwijfeld zeer handig gemanoeuvreerd Hij is met 3J 000 man van Widdin na ir Plewna circa 200 kilometer getrokken zonder tegengehouden te worden Genertial Krudencr verkeerde in den waan dat een enkele Russische divisie wel voldoende zou zij om Osman terug te drijven en eerst den 20n Ju werd hem die illusie welke deu Russen thans zoo duur te staan komt ontnomen De nederlaag van de 6e divisie onder SchilderSchuldner was het beg n van den tegenspoed Kruilener heeft wel al het mifeelijke gedaan om die nederhiag te wreken maar zfoals nu blijkt teververgeefs En toch beschikte kij volgens de matigste berekening minstens over 40 190 man Thans blijft hem niets anders over dan n korps zoo spoedig mogelijk in veiligheid te falKDgen Tirnova zal waarschijnlijk door de Russei verlaten moeten worden de Kohi Zeitung bericht dat bet Russische hoofdkwartier reeds naar Bjela is overgebracht De overwinning van Osman Vacha is des t verrassender omdat men algemeen het eerst een beslissenden slag ten Zuiden van de Balkan verwachtte Suleiman Pacha zit in elk geval ook niet stil ilag men een beden middag ontvangen Reuters depêche gelooven dun heeft hg de Bossen gedwongen EskiSagra weder te ontruimen Jcui Sagra is zooals men weet altijd nog door de Turken bezet Gurko trekt zich dus meer en meer in de Balkaupassen terug In Hongarije wordt de stemming der bevolking zóó oorlogzuchtig dat Tisza gisteren bij de ontvangst eefter deputatie het noodig oordeelde te doen uitkomen dat vau onmiddellijke gewelddadige tusschenkomst gceu sprake kan zijn en dat het niet aanging Rusland den oorlog te verklaren op grond dat de Kozakken een groot aantal Turken hebben vermoord Op het oorlogstoonecl in Azië heeft het op dit oogeubhk veel van een slilzwijgendeu wapenstilstand Uit Moskou bericht men dat in de eerste dagen uuk geeu bel mgrijk oorlogsnieuws van daar te melden al ziju Milikoir Zütki tijd te winnen ver anielt ziju troepen bij Kjuruk Diira en wacht ondertusschen versterking af terwijl Mukhtar zieh tu ischen Wienkew en Kerchat verschanst eu ecu aanval schijnt te willen afwachten BINNENLAND GOUDA 4 Augustus 1877 Zooals men in ons vorig nr onder de advertentién he ft kunnen zien is ook hier ter stede een cotoradokever in chuoolaad te verkrijgen en wel bij den restaurateur van t station Wij vestigen daarop de aandacht daar bet van hoog belang is dat leder weet hoe zoo n diertje er uit iet met H oog op de wenschelijkheid van zijn vernietiging Te Stolwijk is als Wethouder herkozen de heerW Boer Nadat voor eenige dagen een rund van den veehouder A van Zanten te Zevenhuizen wegens longziekte was afgemaakt eu bij onderzoek der long gebleken was dat niet ten onrechte aan een viertal verdachte runderen het leven werd gespaard is nu longziekte geconstateerd bij len rund van den veehouder J Bos waardoor vermoedelijk zeven verdachte znllen moeten worden afgemaakt Nu ruim drie maanden geleden werd óóh mnd uit dien koppel wegens longziekte afgemaakt en had later inenting der verdachte plaats volgens verklaring van den districts veenrts met goed gevolg Ook bij het vee van twee andere veehouders alhier bewees de inenting eenigen tijd geleden even weinig dienst als voorbehoedmiddel tegen longziekte daar ook de ingeente dieren successievelijk die ziekte kregen Van bevoegde zijde verneemt men dat het gerucht door het Uirec titch Dagblad verspreid omtrent de bijeenkomst van de Tweede Kamer nog in deze maand ten eenenmale ongegrond is Naar wg vernemen worden siiida eenigen tgd door de permanente militaire spoorwegcommiatie onderhandelingen gevoerd met de verschillende spoorwegmaatschappijen bier te lande over bet vaststellen van uniforme regelen voor het vervoer van krggsvolk en oorlogstuig over alle Nederlandsche spoorwegen Het is met grond te verwachten dat nopens deze vooral voor de militaire administratien gewichtige zaak spoedig overeenstemming zal worden verkregen Naar het ütr Dagblad verneemt worden te Utrecht plannen beraamd tot een waardige viering van den SUOsten verjaardag der Unie van Utreoht Men schrijft aan de leidicke Courant Het is geen bloot gerucht door winstbespieders opgeworpen maar de ziekte is in de late aardappelen In weinige dagen is tengevolge van het zoele weder met regen bet loof aangetast en verspreidt zich van lieverlede het kwaad over den geheelen akker Het laat zich aanzien dat dit jaar niet veel akkers van deze ramp zullen gespaard bleven Verbonwers die in October lioh zullen kannen beroemen geheel bevrijd te zijn gebleven mogen van geluk spreken De direetenr der Rijkslandbonwsohool doet gedurende twee weken een voetreis door eenige provincieu met de leerliugeu der school om het voornaamste op het gebied van landbouw te bezichtigen Zij zullen o a de laiidbouwkolonien der Maatschappij van Weldadigheid de Mgdrechtsche polders de Haarlemmermeer den Anna Paulowna polder Helens veen enz bezichtigen De reis zon aanvangen op den SOn loli jl Het geheele reisplan is opgezonden aan de Landi Ct waarnaar wij belangstellenden verwijzen Min schrijft nit Utrecht aan de Standaard Aan s rijks munt alhier zijn dezer dagen opgeleverd 25000 heele en 7000 halve renten Of dit na de nieuwe bronzen munt is Neen het zgn nog oii e oude koperen centen die wel niet vóór nieuwjaar door bronzen zullen wo deu vervangen half Augustus hoopt men deze laatstcn te gaan slaan Bij de verkiezingen van gemeenteraadsleden heeft zich in eeu dorp in Noord Holland het volgend geval voorgedaan De pastoor die in de stemming zeer veel belang stelde had reeds vroeg zgn stembUjet ingevuld en het met een rekening voor verrichte kerkeIgke diensten wegens overlgden in zgne portefeuille gestoken Bij vergissing wierp hij deze rekening in plaats van het stembiljet in de bus Toen hg zich bij de familie van deu overledene vervoegde de vergissing gewaar werd ging hg terstond weder naai het gemeentehuis en vroeg de rekening terug hetgeeu hem echter geweigerd werd en toen hg daarop ziju stembiljet in debus wilde werpen werd ook dit hem geweigerd omdat de tijd voor de inlevering der stembiljetten verstreken was Deu volgenden ochtend heeft de pastoor zijne rekening terugontvangen Behalve de ontwerp rcgeling van de statistiek van het aoboolverzuim en het schoolbezoek zal in de eerlang aan het Departement van Binnenlandsohe Zaken te houden vergadering van de chefs der provinciale bureaux voor statistiek worden behandeld een door don Minister opgemaakt ontwerp besluit tot regeling der inschrijving in rijks bevolkings regiaters vau personen samenwonende in gebouwen of schepen onder beheer of toezicht van het openbaar gezag staande Eene nlgemeene herziening van de kon besluiten van 3 November 1861 Staatthl nos 84 eu 95 die aanvankebjk was voorgenomen is voorshands uitgesteld Men schrgft uit Bozendaal van 2 Augosttu Gistren in den vroegen ochtend kwam bij een goudsmid alhier ê