Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1877

djit zij het onderwys zullen bevoideren toch Is landbouwers kinderen eiploiteiMn om bun vermogen te doen aanwassen kan geen onderwyzer het schoolen geen predikant het pateehisatievetzuim in den zomer met gewenseht gevolg bestrijden K on meu het zoover brengen dat de hoofden der burgerIpe gemeenten geen kinderen in dienst amen dan zou hun invloed in dezen veel ten goede kunnen uitwerken Werd hun dit by staatswet verboden zoodat men b v geen lid van den gemeenteraad kon worden indien men een vorig jaar een kind in dienst had gehad men zou dit verzekeren we verandering zien Voor de eer der benoeming zou men gaarne eene uitgave van enkele guldens meer zich getroosten en intUBsohen werd met dit geld dat toch vaak dient om later onder crfgeuatnen verdeeld te worden het schoolgaan bevorderd en ook het voordeel van liet kind bevorderd Gelukkig kwam voordat de commnnarJs hunne opeisehing door eene bestorming lieten volgen eenregiment uit Versailles het garnizoen der vratii versterken Aan de opstandelingen was daardoor lU uitzieh benomen om zich van deze belanKrük positie meester te maken Een totale maansverduistering zal in den muAi n 9 3 n 9A A rr AT 1 T De heer mr 3 J van Angelbeek is volgens de St voornemens een nieuw proces te beginnen ten inde van den Swat der Nederlanden een dadelijke sehadevergoeding van ruim tweehonderdduizend gulden eu met ingang van primo Aug 1877 de maandelijksche vergoeding van een Oost Indisch traetemeiit vau ƒ 16800 sjaars bg den Hoogeu E iad te vorderen ter zake dat het miusiterie van kolonicii door voortdurende willekeurige handelingen de maatsehappülijke positie van den Oost Iiidjschen hoafdambtenaar laatstelyk benoemd lid der beiile hooge Gerechtshoven van Ned Indie inr J J van Angelbeek heeft vernietigd Men dringt aan op de zondagsvieiiug zoo schrijft de rn t CU en uit de ondervinding blijkt ook dat het volk er prijs op stelt den dag te vieren ongelukkig evenwel niet op eene w ze overeeustemmende met den wensch van de voorstanders der Zondagviering Als men eene statistiek opmaakte van het aantal ongelukken en vooral van het aantal vechtpartfjcn zou men zien welk I eene plaats daaronder de Zondag en Maandag innemen de eerste als de dag t t viering de laatste als fle leiidemain d nne fete Voortdurend wordt dan ook des Maandags op verschillende punten gevochten en als reden hoort men in den kring der vechtenden zelven zeggen t is weer Maandag Ken rustdag is voor de maatsohappg onmisbaar jammer maar dat individuen hem zoodanig doorbrengen 4lat zy de ganscbe week zoo moede en ongeschikt voor den arbeid niet z jn ais juist op den dag na den rustdag De Zandm Treête heeft onlangs een practischen raad gegeven die menigeen doh met goed gei olg ten jiutte zal kunnen maken Als men eierdoppen die men b j het uitnemen van den inhoud niet al te zeer besehadigd heeft ouderaau van eene kleine opening voorziet eu ditu met aarde vult kunnen ij zeer goed dienst doen als potjes voor kleine zaden Men schrijft met podlood op den eierdop df u naam van het zaad dat men er in doet maar slechts weinig nam 1 of 2 korrels en zet deu diip of de doppen daarna in eau kistje met Zuagiel of als meu dit niet heeft met asch of zand Men kau aldus handelen met zaad van balsemien vioolles vergcetinijiiietjes enz Als na de plantjes die natuurlijk van tyd tot t d wat water moeten hebben groot ge noeg geworden ziju breekt men voorzichtig den eierdop de Kussische marine of althans de Russische officier j en zet hem aldus i j met inhoud eu al in een met aarde gevttlden bloempot of in den tuin Voor bewoners van steden die ofschoon geen tuin hebbende toch zelf wat willen kweeken is deze methode zeer geschikt ook omdat zy zeer weinig ruimte vereiseht Van den kolonel de Loohner den dapperen onlangs overleden kommaudant der vesting van den MontValcrien tijdens het schrikbewind der commune te Parijs verhaalt Jules Claretie in de lüuilration Eurofèenne de volgende anekdote In den nacht van 19 op 20 Maart was de kolonel op de aan zijne hoede toevertrouwde vesting achtergebleven met 38 jugers de eenige overgebleven manschappen van de gansche twee bataljons die er als bezetting lagen De overige manschappen had hij allen weggezonden daar hij meende hen niet te kunnen vertrouwen In den morgen van deu 20n om 9 uur werd er een officier van de Parijsohe nationale garde aangediend die den kolonel opeischte de vesting over te geven sn de troepen die het centrale comité te Pargs tot bezetting bestemd had De beer de Lochner die opmerkte dat de oiBeier met de Italiaansche medaille versierd was vroeg hem Zijt gij soldaat geweest Ja kolonel ik heb als sergeant majoor bij het leger gediend Welnu watzoudtgij gezegd hebben wanneer gy als soldaat op een post geplaatst aart en men u sommeerde dien over te geven Ik zou gezegd hebben dat ik hem niet wilde overgeven luidde het antwoord van den oud gediende Dan zyn we het volkomen eens hernam de kolonel Ga aan het centrale comité zeggen dat ik den Moot Valérien niet zal overgeven n persoon zrggende veekoopman Ic zyn en eenige iokoopeh te willen doen Z jn keus was al spoedig bepaald cp eeuin voorwerpen ter waarde van pi m ƒ 250 Toen het op betalen aankwam verklaarde h j geen geld nuur cl effecten te beeitten en v£nocht een rtfect van fr 1000 nominaal te wisselen Se goudsmid wien dit verdacht voorkwam begaf lich in plaats van naar dan kassier naar 4ea Burgemeester I eze Jnwarn mede eu daar de kooper niet dan verwarde antwoorden gaf vond hy net raadzaam hem maar voorloopig in arrest te houden Bij onderzoek ontdekte men Jiog eeuijfe effecten te zamen voor ecue rtéile waarde vau ƒ 400 Op de stukken vond men het adres van een Antwerpaoh effectenhandelaar eu tit voerde b onderzoek tot de ontdekking dat de efffOten afkomstig waren van een landbouwer te Brassehaet ten wiens huize gisteren middag was ingebroken e gewaande veekoopman is natuurlek in hechtenis gehouden Te Offenbach heeft de pslitie bg de 23 aldaar woonachtige slachters worst gekocht eu san een scheikundig onderzoek onderworpen Het resultaat was dat slechts vier slachters ouvervalschte worst verkochten Bij die van zeventien slachters vond men ze gedeeltelijk opgevuld met stijfsel terw yldie Van diB twee overige in t geheel geen vleesoh bevatte Volgens bericht is bij de zeventien slachters alle worst in beslag genomen waarna zy tot eeuc boete van 100 mark worden veroordeeld Hoe het met de beide laatstgenoemden ia afgeloopen wordt nog niet gemeld Jüen arbeid te Eesveen i ldt de If R ei had zyue bespaafde penningen in een doosje eu dit weer in een soepketeltje op de beddeplank bewaard ïijn achtjarig doohter e had dat soepketelye al dikwjjls Bien staan en oök wél gezien dat vader het dikwijls opende efl dan zeer geheinuinig er iets uithaalde eu weer in iregborg Nieuwsgierig als alle kinderen bekruipt haar de lust om eens te zien wat toch dat keteltje bevatte z voegt de daad bg de gedachte eii ziet eenige vreemde stukjes papier prentjes meent zy die heel sesciiikt worden bevonden voor vloeitjes in haar schrijfboek waarom zj j ze dan ook In haar zak verbergt en meeneemt naar de school Jl Zaterdag komt de vader s avonds thuis vau het werk en legt zyn weekgeld bij het reeds bespaarde doch uu ontdekt hij tevens dat er twee bandjes van veertig gulden in bet doosje ontbreken Mei veel moeite bekent het kind wat zij gedaan heeft eu terstond wordt een onderzoek ingesteld bjj den onderwijzer en de scholieren I o eerste heeft niets van het geheele geval bemerkt eu van de lutttst u z ju er een paar die de gpunue p in piertje8 wel gezien hebben maar meer niet Een meisje wier ouders een winkel ht bben had ze ook gezien e nog tegen de bezitster gezegd dat het geld was en door het kifld aan moeder moest teruggegeven worden Later IS gebleken dat hot meisje de bankjes crscbeurd had Men leest In de Jmk Ct £ en officier van de Russische korvet Bogatyp die te Vlissingen eenige dagen in de hav n lag vroeg aan een der ingezetenen Tegenwoordig hebt gy geen oorlogschepeii meer aiet waar De MM Ct deelt dit mede met de b voeging dat die vraag haar Onaangenaam in de ooren klonk Waarom Indien iemand door die vraag wordt gecompromitteerd dan is het die zoo weinig studie van zijn vak maakt dat hy niet eens wist dat NederUmd nog oorlogschepen had Bij de Nederlandsche marine zou zelfs de jongste adelborst ja geen vierde stuurman ter koopvaardij zoo iets omtrent oeue andere Europeeaohe mogendheid vragen De Vlissingers waren wel goed om zulk een onkundige nog uitvoerige inlichtingen te geven of moet het geheele verhaal slechts strekken om bet verkeerde aan te toonen dat van de haven van Vlissingen niet meer gebruik wordt gemakkt voor onze oorlogemarinei Allhans het gemis van schepen in die haven gaf zegt het verhaal den officier aanleiding tot z ne vraag Als men in de eeoe f andere Kussisehe grensvesting geene kozakken zag OU dit de vmag rechtvaardigen of Kualand geen kozakken meer bezat De CkritieVjke tchool betoogt dat er h i weinig te doen is tegen het schoolverzuim ten platten lande zoolang de wet op den kinderarbeid zich ook niet heeft uilgeetrekt tot veldarbeid Alle pogingen stuiten af op de BteUing der ouders de kinderen moeten verdienen Dat dit beginsel met kracht wordt voorgtslain dulden w j onontwikkelde en sonA arme onder niet euvel Maar wie we wel de schuld geven Bat z a z die beter eten en toch kinderen in hnn dienst nemen die ze veeleer naar school moesten zenden daartoe alleen gedreven door zuinigheid Zoolang er ten platten lande nog bnigenieesters en wethouders leien van den gemeenteraad en leden van plaatselgke schoolcommissieu CTOitdeB orden die ititttegenstiiande btu eed p van 23 op 24 Augustus in Nederland in haar heel zich 1 baar zijn Eerste aanraking met de 23 8 27 1 na bijsehaduw Aug Eerste aanraking met de 9 37 1 no 10 42 6 nm 1 27 1 vn kernschaduw 24 Begin der totale eclips Einde u Laatste arinwking met du 131 6 va 2 42 5 nn kernschaduw Laatóte aanrakiug met de bijsehaduw frrootte der eclips middellijn der nuuu a 1 1 Een voorstelling zonder toejuiching is tegenwoordig schier ondenkbaar en toejuichingen zijn zelh uoodig om een kunstenaar moed en opgewektheid te geven tot iiet volbrengen van zijn tank terwijl een levendig applaudissenient voor hem en inzonderheid voor de kunstenaressen een deel van hnn loon uitmaakt Niet altijd was bet edhter eldas eu leefden wg nog onder het ude romeinsehe reeht dai zon het optreden van menig artiste voor dezen z jiie grootste aautrukkelykheid verliezen In het 4 st boek van het eorpus Juris bedriegen w ons niet dan zouden juritten dit aanhalru als L 28 3 D 48 19 leest men de volgende bepaling Personen die zich gewoonlgk jongelingen noeraen plegen zich op ïerschifleude plaatsen aan gedniiicliinakeude bijvalsbetuigingen by opeubare schouwspelen over te geven wanneer zig niet verder gaan en niet vooraf door den president gewaafschuwd werden kunnen zy met stokslagen gestraft eu daarop in vrijheid gesteld worden mochten z echter na eene zoodanige tBcbligiug ondergaan te hebben opuiiinv betrapt worden dan moeten zij met verbanning worden gestraft Bointijds echter ook met de doodstraf wanneer zij zieh irl vaak oproerig en mstverstorend gedragen hebben en niettegenstaande zg reeds eenmiuil gevat eu genadig behandeld werden op dezelfde wijze lialstarrig voortgaan r Cl De heer Oioar Carré de bekende eigenaar van het gruDtr pd irdenspel w rd onlangs wegens ecu civiele actio door de rechtbank te l cslh vervolgd eu veroordeeld l uen de aak in tweede tustajitie werd behandeld werd door den reehter bevolen dat beslag op een gedeelte der goedereu van den heer Carré zou worden gelegd tot dekking eener vordering vuu 6000 fl liet hooggereehlflliuf van Buda Pesth voor hetwelk de zaak in ïioogste iustautie later ia gebracht heei t het vonnis van den eersten rechter vernietigd eu de civiele party veroordeeld tot betaling van alle kostcu Onder eenige aaotedceningen ran ouden datum vond mr J Soulendam te Delft het volgend curieus recept dat prolialum word verkl urd ter heding v n een onder het menschdom algemeen heerschende oogsiiekte van morden aard die voor de geneeskiaeht van kruideE noch artsenijen wijkt fiecn enkel wereldl k apotheker toch is in t bezit of ooit geweest van de ingrediënten benoodigd Ier bereiding van het eoUyrium of de oogzttlf die ech kwaal volkomen vermag te heeleu waartegen de grootste ophtalraologen of oogmeetter met al hun keniiis en ervaring te vergeefa zouden pogen te stryden Het luidt aldus Becii e Vando fijghe bladeren daer Adam ende Bv veurschooten af maeckten een bladt oft twM Van den sout steen van Loths huys vrouwe S greinen Siohemsche weegh bladeren van Din betreden een haudi vol Vande nacht tumen dea Coninks David S onoien Vande galle van Tobias visch 1 oncie Stampt dese al te samen in den marmeren mortier uwer herten metUn stamper van t CrnVs Christi ende duncket u dattet te drooghe Valt id t ghefeydea bereiden soo laetter vrq wat van t sweet uws aenschyns mede in vallen ende doet ghy daer oock van u tranen wat toe dies maer te beter Maeckt u dan een winde of bandeken van tcleedt daer de Joden en de boose gheselen ons Heerens ooghen mede verbonden bestnjckt dat met de venmoemde confeetnre oft salve dick ghenoegh Nemt dan met eenen vingher een weymgh moire moer ofte slijck dat Christus om den blinderaan maeekte ende tryekt daer beyd tt ooghen mede Leght oft bindt dat bestreken bandeken op die selve ende maeckt als dan een verhoudt of compact toet n ooghen in de teghen oordigheydt van den heylighen Job als Notaris ende twee ghetnyghen daerby Godt ende u corsoientie e weten dit Dat ghy niet eens selfs en wilt dencken op eenighe onghelijcke persoon tot uaedt oft eenighe andere oiighcorloofde saecke met verdachten sin ende wijs wils Doet dat baiideken af naer drij daghen gaet wascht u in t badt oft wuteringhe van Siloe Ende ghy zijt versekert dat ghy schoon daer en rechte ooghen snit crijghen ooghen der duyven als de bruydt Christi in de Caiitijckeu toe gheschreven worden Met weickc ooghen raidts haer onsprekelijcke snyvcrheydt ende siiyverheydt des henen ghy ten lesten Godt sien suit Boó dat men van u met alle Godts Heylighen en vrienden sal inoghen segghen Benti oculi qui vident quae vos videtis Saligli siju de ooghen die sien tghene dat ghij lieden siet Ende Saligh zijn de Buyvere van herten want sy sullen Godt sien Ghebruyokt dese Recepte ende remedie ende gliij snlles u belonen want Probatuin est Het is gheprocft ende goedt bevonden teghen de schadighe sonden der ooghen Inhoud van Ceees WETENSCHAPPEN GEDEELTE Scheikunde Wat is een molecuul en wat een atoom enz FEUILLETON Wat ik op een landbouwreisje hoorde en zag door V d H III LANDBOUW en VEETEELT De zaaimachine door V D B Bezwaren tegen het üuhrara vee 11 Droogleggen M H Vraagbus VERBETERING OEMKNGDB BERICHTEN Varia MARKTBERICHTEN ADVERTIEN Koloniën BATAVLV 27 Juni In het overzicht van het J D leest men Onze vestiging op de Noord Westkust van Sumatra te Analaboe gaat niet zoo gemakkelyk in haar werk als men gehoopt had Niet alleen de nabygelegen staatjes die eerst ons daar bestookten maar ook een partg in bet land zelf naar het schynt met een zoon van den radja aan t hoofd maken het ons lu den bevrienden radja zeer lastig Een bericht uit de SmxatraCnraat dat onze benting op een oogenblik geheel is ingeslaten geweest en een inlander heeft moeten loorslnipen en het schip op de reede zwemmende heeft moeten waarschuwen om versterking te gaan halen wordt door de officiële berichten die vrij uitvoerig z jn niet bevestigd en is waarschijnlijk slechts een overdreven beschrgving van den benarden toestand geweest t Is al erg genoeg dat den 21 Mei cru patrouille van 23 man die deu koiumandaut van de Deli van zce naar onze benting zou brengen zich heeft laten overvallen en vgf geweren eu zes man Het nieuws van den 22n Gezanten Merdoe hier is geen nieuws Reeds den 15n werd beriqht Zendelingen Merdoe aangekomen Merdoe ligt op de Noordkust in de bnnrt van Pedir De Eadja van Noë die zijn onderwerping is komen aanbieden hoort op de Westkust in de buurt van Analaboe thuis en was een der radja s die na den eer t n aanval op onze troepen te Analaboe getuchtigd zyn geworden Blangmé dat den 22sten nachts werd aangevallen ligt aan de Pasei rivier in het land van onzan vermoorden bondgenoot Toengko Moeds Angkassa op wiens aandringen in der tyd de operatieu tegen SimpangOlim begonnen zgn De Sultan Djokjokarta schgnt niet ingenomen met de toelating van zijn eigen onderdanen als landhuurders volgeus het nieuwe onlwerp reglement waarover ook zijn oordeel is gevraagd Hij merkt aan dat die zaak reeds bij vroegere inlandsohe verordening geregeld is doch dit is waarschijnlyk slechts een voorwendsel Denkelgk lacht hem het denkbeeld weinig aan om zi n eigen onderdanen in de tamelijk onafhanfceljjke positie vsn groote laadhuurders tegenover zich te zien Gebrek aan kapitaal bij zijne onderdanen zou evenwel dit bezwaar voorloopig genoegzaam opheffen Laatste Berichten Belgrado S Augustus Het offid eele Uad maakt een decreet ran dea Vorst openbaar totop toijAng van 3000 njau militie troepen ter bewdkiug vaii do grens Voorts wordt gemachtigd tot aanschatiiuig van het nog ter aanvulling benoodigde oorlogsmateriaal Londen 3 Augustus neuter s office meldt uit Erzerum het volgende Daar het centrum van het Russische leger in Azië versterkt is met veertien batuljous infanterie en drie batterijen veldgeschut zoo is generaal Milikouf weer offensief te werk gegaan I ij is reeds twee dagen slaags geweest met den vijand en de veldslag duurde nog voort De generaal Tergnkasof heeft eene versterking gekregen van vijf bataljons iufanterie een batterij artillerie en een regiment cavalerie Een Russische kolonne rukte op naar Pennez Gevonden in deze gemeente en aan het Bureau van politie gedepopeerd Een Goud Dames Horlogie met dito Ketting en een Sleutel BurgerlUke Stand GEUOHEN 1 Ang Maris MagdiUni ondert P W van Werliliooïfn en M C Hatton 4 Waria oadara C bchunten eo G vao Riemsliergeo 0 ERIiEDEN 2 Aug C d Jong 57 j 3 W Litthoot 6 t 4 H van Vliet 6 m A D van du Tooru B m ONDERTROUWD 8 Ang H J Sandwi 25 j i A M KliDgan 2a j A vu Uvan 36 j en J W Koorevaar Sa j ADVERTENTIËN 25 JABIGE ECHTYERESNIGÏN i A HOLA M DB KErjZER m Gottila 4 Augustus 1877 gK Uit naam huDn r Kinderen IjI A hola Jr Ondertrouwd Il V A VAK UVEN J W KOOUEVAAB m Ijl Goudc 3 Aug 1877 J P BACKER van Dordrecht IN E P MENGEL tan KOETSVELD vA t ANKERJEN Delft 3 Augustus 1877 Getrouwd G S J BREÜKEL van Dedemavaart gem Ambt HardenbeTg EN C M CLEMENS die tevens hunnen hartsl ken dank betuigen voor de vele bewjjzen van deelneming door hen ondervonden Gouda 1 Augustus 1877 Getrouwd H A SABRON met S W DE GIDTS die tevens hun dank betuigen voor de belangstelling bjj hnn Huwelgk ondervonden Amsterdam 3 Augustus 1877 Op 29 Juljj onWingen w de treuage tijding dat onze geliefde Schoondochter B VOORBURQH Maeb in den ouderdom van slechts 27 jaren aan eene korte doch hevige ziekte den 12 Jung te Batavia is overleden W VOORBÜRGH J VOORBÜEGHSpkwit Gouda 2 Aug 77 Eenige en algemecne kennisgeving De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank ook namens hunne Kinderen voor de vele bewijzen van belangstelling bij f ilegenheid hunner 2Ó JARIGE ECHTVEÜEMGING ondervonden H VAK BERKEL W TAN BERKEL DE VOS Gouda 4 August us 1877 Voor de vrfe bewijzen van deelneming ondervonden bg het sterven hunner Moeder en Behuwdmoeder Mej de Wed D tak WIJK geboren Vinke wordt beleefdelgk dank gebracht door HARE KINDEREN BEHUWD KINDEREN Gouda 4 Au gustus 1877 STEBMEUüSfiHTM Op ZONDAG 5 AUGUSTUS zal hat Museum weder van 4 6 uur nam tegen den verminderden toegangsprijê van 10 Cents de persoon geopend zijn Db COMMISSIE VEREENIGING zy die binnen Gonda of omliggende gemeenten nog mochten wenschen toe te treden tot bovengenoemde Vereeniging worden verzocht zich daartoe met juiste opgave van naam woonplaats en maatschappelgke positie aan te melden by den Secbetakis vaa het diiMoi Gouda en Onutrektn A D PBTTER Fluweelen Singel Gouda 4 Au gustus 1877 Thee KoffiJ lïiniE Bi 1 in het Lokaal Pro Patria op Zondag morgen 5 Augustus Aanbeveling zal wel overbodig zjjn voor diegenen die vorige jaren gebruik maakten van dit Locaal üw Dv Dienaar P G DOESBURG Uoiverseel ZoiveriDgszoat Het echte algemeen gasslag befanda UNIVERSEELZüIVERINGSZOUf en adrer middel tegen maagkwalen zuur hraJa iart water enz is thins echt verkirngbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en leele pakjes a 50 Gent te Gouda Va J H BOERS Apotheker en te Boskoop by A J TAN TWOtfT ECHTE EAU des FEES Bakroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkregen a 1 50 de Flacon bjjChs van VIVE Ju en B SCHOLTBN Goiffenr Haar en Baard verwan in Blond Bruin en Zwart zonder Huid ofXinnen te vleWtflii ais mea de Flacon half gebruikt hee4tenh tWrtt niet alsdan wordt met genoegen dë betfalda 1 50 teruggegeven