Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1877

Woensdag 8 Anggstns ed Rhijnspoorweg den Haag Rotterdam en Gouda naar AMSTERDAM en terug op rVOEMSDAG 8 AVGVSTVS Zie Aanplak en Strooibilletten N 2020 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm immi m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 jer Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeflaesscUen Ewart on half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis g elevend De Inzendlag van advertontiön kan gegchleden tot öén uur des namiddags van den dag der uitgave J 1I KimRT HlRKT if in A Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste finding KOOLPOBTRETTEN die in dunr aamheid gewone Photographiën avertreffen VERGROOTINGEN Ljja te n Passepartoa ts enz TIIEATaE BES VARIÉTÉS van AMSTERDAM Directie ludels Ltiiris Bouwmeester staande met han Sohouwburgtent op de KAtTTENSINGEL alhier Zondag 5 Augustus NACHT l mUM of de FamiHc BcauCoi t Beroemd Drama in 9 ïafereelen vrij gevolgd naar den Roman 1 Taf De Erfenis 2 T if De Diefstal 6 Taf Lord Lilburn 4 Taf De Schijndoode ó Taf Het Bureau van Uithuwelijking 6 Taf De Valsche Munters 7 Taf de Vervolgde 8 Taf De terugkomst uit Algiers 9 Taf Het Testament De hoofdrollen zullen vervuld virordeu door de hh LOUIS BOUWMEESTER en N JUDELö Maandag 6 Augustus TOT wmm VAN HËT mmi DE REIS DOOR BERLIJN r in 80 uren Qroot beroemd Blijspel in 7 Bedrijven vrij vertaald naar het Hoogduitsch door Mw S B Met nieuwe Decoratiën van den Heer Velt Muziek van den Orchestmeester D J Larondelle Costumes van Mw de Wed Samson Mise en Scène van Louis Bouwmeester Regisseur Nooit op eeniff Hollandsch Tooneel vertoond 1 Bedr De Weddingschap in de Bierknijp De Lnchtreis op den anuit v een Olifant In den Dievenkelder De Geheimen van een Boudoir Het Theater Americain Het Wassenbeeldenspel Het Gemaskerde Bal bij Kröl Tot Slot GKOOT QUODLIBET Aanvang 8 uur Prözen Eerste Rang f 1 49 Tweede Rang f 0 99 Derde Rang f 0 75 Vierde Rang 0 40 Aboooementakaarten bg 10 stuks 10 Plaatsbaspreking van 10 tot 4 nnr iQacoA MOK VAS A Beiskman FRUITSAPPEN bg vooruitbesteUing bfl O thczim Apotheker en Drogist te GOUDA a Contant Kood Beasenaap p fl ƒ0 20 p Vjfl a l2J Wit 9 20 r 0 12 3 Zwart 0 40 O 22V3 Frambozen Azjjn 1 0 60 Sap 0 60 0 35 Half Bessen en Parambozen Sap 0 40 fl 22V Frambozen Limonade 1 20 0 60 Limonade Siroop 1 0 60 Frambozen Siroop 1 40 0 80 JROODE BESSENWIJN 14 per Anker WITTE 16 ZWARTE 16 Manden en ledige Flesschea ter vulling franco aan huis vooruit te zenden Aan Winkeliers of Verkoopers wordt rabat gegeven Zonder verbinding Donderdag Vrijdagf Zaterdag en Z ondagf 7 NET AFGEWERKTE PORTRETTEN a 1 Het atelier is geplaatst Bleefterssingel tegenover de Kazerne Ij Ha SERRiba ri Depot van THEE UIT HET MAGA2aJN VAN 31 M Ravenswaay Zonen t GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda AfiABISOHFAABBEML onder Directie van H B L A L S ZONDAG en MAANDAG door vertrek naar ROTTERDAM LAATSTE 700ESTELLIN6 De Directie bericht aan het geëerde publiek dat hij de Kermis dit jaar bezoekt met een uitstekend gezelschap Arabische Fransche Spaansche Engelsche Duitsche en HoUandsche Artisten allen beroemd in Europa alsookeeoe Collectie SCHOONE PAARDEN Aanvang der KINDERVOOK8TEL LINGr ten 6 ure Avond Voorstelling ten 8Va ure In de Kindervoorstelling wordt niet geschoten Pnjeen der Plaatsen Ie Bang 99 Ot 2e Bang 75 Ot 3e Rang 50 Ct 4e Rang 25 Ct Pierre Gijbels WEST EINDE Grand chöix de Parfumciie Articles öf iTu re Rijke keuzp in POUTEMONNAIES SIGARENKOKERS Barnsteen en Meerschuim SIGARENPIJPEN PARURES in Barnsteen Schildpad Perle d Aniour te veel om te noemen eene groote Collectie WAAIERS ZEEPBN van ÖAKüEaste Lei en EAU D ANVERS en EAÜ DE COLOGNE van alle Ilofleverauciors Ontvangen BLOEM BAROMETERS en PORT BONNEÜRS Staiidplaate WESTnHAVEN over den WelEd Heer REM IJ Opent met 1 November een WINKEL in BIJOUTERIËN Maarmansstéeg No 4 Leiden WEBY S GBOOT mm m IpiViw Gedresseerde PONNY S standplaats GROOTE MARKT ZONDAG 5 AUGUSTUS Bnltengcwone Voorstelling des Avonds ten 8 Ure MAANDAG 6 ADGDSTUS Onherroepelijk Laatste Voorstelling met nieuw Programma FAMILIE m KlDERVOOMTELllM ten S g uur Avond Voorstelling ten 8 ure Zie Programma s Dm DIRECTIE C H BOELEIV Utrechtsche Straat No 85 AMSTERDAM Als DEP0TH0UDER8 voor den verkoop vajn het beroemde WILSON PACKING Co COBNEDBEEF HAM en TONG in Bhkken van 2 4 6 en 14 Amerik ponden zgn door mg aangesteld voor de stad GOUDA de Heeren Gebb kamphuizen Gouwe hoek Peperstraat 249 te Gouda De Hoofdagent der Wilaon Packing Comp C H BOELEN De oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 VËRVALSCHING m LEVËPMIDDELEN Het is een vrg algemeene klacht dat de meeste levensmiddelen die daarvoor vatbaar zgn vervalscht worden door toevoeging van meer of minder schadelgke stoffen Dit onderwerp is ook ter sprake gebracht in de laatste büeenkomst van den geneeskundigen raad van ZuidHolland en hoewel men daar de klacht vrg overdreven scheen te achten valt het toch niet te ontkennen dat zjj niet geheel ongegrond is en het meer en meer noodzakelgk wordt dat aan die vervalsching uit winwcht of onwetendheid voortsprnitende paal en perk wordt gesteld in het belang der volksgezondheid Wettelflke regeling van dit onderwerp hoe moeielgk dit mose zjn in een land waar handel een der hoofamiddelen van bestaan ii blgki meer en meer noodig Bg die regeling moet niet slechts gelet worden op de eischen van de volksgezondheid ook de belangen van den koopman mogen bg die regeling niet benadeeld worden want men mag niet veiigeten dat de koopman de winkelier dikwgls onwetend zgn klanten bedriegt Komt er büv angszaad uit de Oostzee waarin zaden van den dollen kervel voorkomen dan verkoopt de groothandelaar dit zaad in goed vertrouwen aan den winkelier deze verkoopt het in t klein en eerst wanneer de slachtoffers de nadeelige gevolgen van het gebruik ondervinden is men in staat maatregelen te nemen Niet altgd isdns de schuld aan den winkelier niet zelden is ook de gr othaudelaar vrg van chnld maar moet die gezocht worden bg den producent dikwgls in verre landen Is controle dus mogelgk Er mogen bezwaren zgn het moge moeielyk zgn met emsligen wil is het mogelgk wanneer eerst slechts algemeen de overtuiging bestaat dat controle zoowel in het belang van den handelaar als van de koopSrs noodzakelgk is Want een streng controle is ook in het belang van den eerlgken handelaar en producent Wanneer een boer op de markt zgn boter vgf cents of tien cents minder verkoopt dan zgn banrman omdat hij daartoe door bedriegerg in staat is dan bedriegt hg niet slechts het publiek maar hg benadeelt ook zgn buurman die den koopers geen meel of andere stoffen voor boter wil geven De bakker die zgn brood onder den marktprgs verkoopt en dit zonder geldelgk verlies kan doen omdat hg den koopers geen zuiver meel maar andere goedkoopere bestanddeelen onder den naam van brood in de handen stopt benadeelt zgn vakgenooten evenzeer als hg de volksgezondheid in gevaar brengt De kruidenier eindelgk die meel in suiker of zand in peper doet en daardoor in staat is z n prgzen te verminderen maakt voor den eerlgken koopman conènrrentie oumogelgk omdat te veel menschen meer op den prgs der goederen dan op de qualiteit acht geven In verschillende landed heeft men reeds getr ht door maatregelen het vervalschen van levensmiddelen tegen te gaan Zoo is in Baden van ii ege het ministerie van Binuenlandsche Zaken eta boekje uitgegeven dat eenvoudige voorschrinen bevat om de meest vooiicomende vervalschingen te leeren kennen terwgl aan de politie de piddelen zgn verstrekt om het noodig onderzoek te kunnen instellen dit heeft ook geregeld Beieren plaats waar de namen der vervalscheik ook van regeeringsw worden bekend geitaakt Ook in ons land zouden zulke maatregelen nitmnntend kunnen weriten om bedriegergen tegen te gaan indien hte gezorgd wordt dat de kleinhandelaars niethet slachtoffer werden van de bedriegergen van den groothandelaar of den vreemden piödncent Daartoe zonden noodig zijn ambtenaren met het onderzoek van alle levensmiddelen belast Heeft men nu slechts keurmeesters voor vleesch en visch en is het onderzoek naar andere vervalschingen aan de poUtie overgelaten ook dit onderzoek moest in iedere gemeente opgedragen worden aan bevoegde personen Is dit in kleinere gemeenten bezwaarlgk dan zonden van rgkswege arrondissements commissiën kunnen aangesteld worden Deze commissiën van rjjks of gemeentewege bezoldigd zonden belast moeten worden met het onderzoek van de levensmiddelen m verschillende winkels gekocht en de resultaten van dit onderzoek zonden geregeld openbaar moeten worden gemaakt Tevens moest die commissie verplicht zgn om op verzoek der winkeliers artikelen te onderzoeken om de groothandelaars te controle ren en daarvoor zou eenige vergoeding kunnen gevraagd worden omdat dit onderzoek geheel ten voordeele der winkeliers zou zgn Eindelijk zouden ook alle ingezetenen goederen tet onderzoek kunnen snnbieden doch de resultaten van dit onderzoek zonden niet openbaar kunnen gemaakt worden omdat dikwgls de concurrentie in dit geval aanleiding zouden kunnen geven tot oneerlgke handelingen Dit laatste onderzoek zou voor den particulier een waarschuwing zgn en de commissie de gelegenheid openen meer bepaald het oog te vestigen op die winkels waaruit naar het zeggen der belanghebbenden die vervalschte goederen afkomstig warei In de handelshavens eindelgk zonden van rgkswege commissiën moeten aangesteld worden om de lading der binnenkomende schepen aan een onderzoek te onderwerpen Werd die belangrijke zaak zoo geregeld dan zonden de belangen der ingezetenen gewaarborgd zgn wel zou de handel zieh eenige lasten moeten getroosten maar daardoor zou ook het gevaar weggenomen zgn dat onwetend door den koopman de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht Dan ook zon kunnen blgken of de ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LBTTBE8 worden berekend naar plaaisroimte Afeonderlöke NonuDers VIJF CBNTBN vervalsching in die mate plaate heeft als na en dan beweerd wordt Openbaarheid is ook hier het eenige afdoeode middel om het kwaad te bestrgden geschiedde de vervalsching met onschadelgke middelen dan zou geen rechterlgke straf noodig zijn omdat vermindering van debiet reeds een voldoende straf zou zgn werden voor de gezondheid sdiadelgke bestanddeelen in de levensmiddelen gemengd dan zou de rechter na ingewonnen advies van desknndigen het gepleegde miadz kannen straffen De Tolksoezondheid is van het hoogsteMang voor de lUgemeene welvaart de ngeenag is verplicht alles te doen wat in haar is om dia te bevorderen Goed voedsel is een der eerste eischen van de gezondheid Wel zegt men laat ieder toot sok zalf dit onderzoek instellen maar dit is voor velen niet mogelgk Zgn enkele vervalschingen gemakkeIgk te ontdekken met vele andere is dit niet het geval daarvoor is een wetenschappelgke kennis noodig die velen ontbreekt Het is de dure plicht der regeering om Voor die velen het onderzoek te doen instellen Het buitenland heeft ons het voorbeeld gegeven zullen wg achterblgven waar zulke allergewichtigste belangen op het spel staan L BUITENLAND Buitcniandsch Overziclit De Russische regeering heeft een nieuwe lichtiug van 190 000 man beTolea en boveadieD heeft de minister van oorlog last gegeven dat elke nog niet gemobiliseerde legerafdeeliug onmiddellijk een divisie zal zenden naar het Donsuteger Versterking der legers in Bulgarije blijkt dus noodig te rijn Het is wel is wiiat onmogelijk dat de reserve voor hei eiode van October q staat zal zyn om krachtig op te treden doch de wetenschap dat zq gereed wordt gevaakt geeft natuurlijk nieuw vertrouwen aan de soldaten Naarmate de reserve gereed komt kan men ook jpeer Russische troepen uit Rumenie den Donau ovewenden daiir hun plaatsen door de nieuwe troepen kunnen ingenomen w den Grootvorst Nicolaas heeft het 5de en 6de korps bevolen met versnelde marschen tot hem te komen Wij wisten tot nu toe alleen dat dezo twee korpsen gevormd werdes dooh waar zij op het oogenblik zijn is ons onbekend en blijkt ook niet uit het bevel dat hen oproept De nederlaag te Plevna heeft de Rassen dus tot groote kraohtsiüspanning gedreten en dat wel waarschyulijk alleen of ten minste voornamelijk ter wUle van Generaal Goarko s afdeeliug ten zniden van den Balkan Zijn positie ver van de basis der krijgsvemohtingen alli en ma kt de nederlaag te Plevna gevaarlyt in zijn gevol eu De mil correspondent van de Tima die generaal Gourko heeft opgezocèt en nu terug is te Bucharest seint aan zyn blad dat Gourko de GabroraShipka pa zeer sterk bezet en verschanst heeft en dat hij zelf geheele reeksen van wagens met ft f