Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1877

teefiodht en Toeder toor de pnnrden gezien had die in d passen bijeen waren gebracht om op alles ver laoht te zijn Prins Mirsky en generaal lourko zouden zich zeker een veertien dagen op geheel rantsoen en hier het dubbele van den tijd op minder rontaoeu knoBeu verdedigen totdat zij ontzet werden Jflhn 3nll ia Jw de l intste orlogaberichteii Wfder kiAn fmoeg om lioh met zelfgeiinegz iamheid in de handen te wrijven dat hij in Zuid Afrikn toch heel wat gemakkelijker kan nnnexeeren dan de Noordsche Beer in Turkije Zaterdag werd de bill betreffeiide de ZuidÏ frifcaansebe confederatie in het Ligerhiiis in derde lezing aangenomen De Home rulcrs die iliebbeu gezien dat spectakcl maken ook al niet helpt willen weer rustiger worden Wanneer straks het Parlement is gesloten zullen deze lersche heeren een nationale conferentie beleggen om hun toestand W ovt eg n De zedelpe orde die de gezamenlyke conser TRtieven in Jrankryk zouden vestigen begint dagelijks meer te krijgen van onzedelijKe wanorde De VoxiTUm woedt met onbezwekeo ijver tegen Ue repu blikeinsohe vereeuigiiigen de republikeinsche kültiehuizcn omdat daar het gevoelen wordt gedeeld van de meerderheid des lands op het platteland is men nofC tneer trerbitt rd over bet sluiten der kot ehnizen dan over het onthouden der couranten de aftrek van de conservatieve bladen wordt er echter niet grooter door want w4nneer de boer niet naar zijn zin kan lezen leest hij niet Het vertrouwen dat lie tegenwoordige Orde van zaken zal voorldoren ia Ooit ccoot geweest en dat wordt er vooral niet beter op De Bonapartisten prufiteeren t meest van t nni rn ander n nütken zich tot ergernis van de iChiiabordisten reeds een illusie dat lipulou in SO Mao Mahon zal vervangen De positie der Uegeerin wordt hoe langer Jioe treufiger Jh JHgaro zegt dat dit komt omdat zij nog niet energiek genoeg optreedt De tyd ia voorbij schrijft St fienest om gematigd te ihandeleo Had men den middenweg willen bewan J delen dan had jnen den conp d etat van 16 Mei moeten nalaten Thans nu de oorlog verklaard 13 is e eenige vr ag deze hoe is de ovetwiuning te J belialen Sedert twee maanden zijn er reeds te vele an t krasse maatregelen tegen de Kepublikeinen ge noMen dan dat de conservatieven bij eventneele 1 nederiaqg nog op medelijden zouden kunnen rekenen Het is niet meer een kwestie van politiek het is een ooflog lOm zelfbel oud En omdat er slag wordt j ele eid moeten wij nit eigeubeUiug allen verslaan die tegen ons zijnl Waarom niet aan alle kkiue provinciale bladen het zivjjgen opgelegd Waarom met overal opnieuw den staat van bele atgrkoudigd Waarom niet nog veel meer ambtenaren afgezet Er ontbreekt nog maar aan om voor te stellen alle republikeinen in de Franscbe Bepubüek uit te roeien Dat zon zeker het nllergemakkflijkstzgii Maar die wanhopige buil van Ie Fiifttro is het hlMte bewijs dat He zaak slecht slaat tfe republikeinen rekenen stelli op 400 plaatsen De Dttitsche Kegeering n aakt bekend dal sedertde butste berichten geen nieuwe gevallen van rmiderpest zijn voorgekomen BÏNNËNLA M D GOUDA 7 Augustus 1S7 S Gisteren genoot onze gemeente de eer een bezoek te oiitvaugi n van HH KK HH Priiwes Marianne en J rint en Primes Albeit van Prtiissen De gewone merkwaardigheden die hier ter plaatse gevonden worden werden beziobtigd waarna de vor telijke personen weder naar de residentie terugjEserden Gedorende de kermisweek is het Stedelijk Museum alhier door 225 personen bezocht geworden waarvan op de beide Zondagen van 4 6 uur 178 van den tttmudert iitt toegangsprijs a 10 cents gebruik maakten Gisterenavond deed een der artisten in het Hmdenm Jpailhtatre van den heer Wery door het breken van een ijzeren stang een ongelukkigen val Hoewel de toestand van den gevallene zich in t eerst erg deed aanzien bleek het echter nadat hij naar het gasthuis vervoerd was dat he geval niet van ernstigen aard was Er zijn dezer dagen belangrijke wyzigingen gebracht in de exercitie reglementen der ivfanteiie Blijkens van den Gouverneur van Curacaa ontvangen b richten is de toestand der min gegoed ingetenen van het eiland Aruba door het geheel mislukken van den oogst en gebrek aan werk deerniswaardig en de nood aldaar zeer hoog geklommen Door den Gouverneur is eene commissie benoemd tot het inzamelen van liefdegaven terwijl ook de gezag hebbers der bövrnwjndsohr ril inden zijn aangeschreven om door het honden oener collecte te trachten de hulpbehoevenden op Aruba eenigermate tegemoet te komen Eene door de Jura nosisrhe eommissie aangekochte hoeveeHieid levensmiddelen is reeds derwaarts gezonden doch er oiitbreelst jiog veel om in dea nood te kunnen voorzien Staats Crl Yan goeditrhaud vernemen wij dat het nieawe ontwerpmilitiewet jeeds eenige dagen geleden aau den Eaad van State ia toegezonden AT R Cl Over een van verscliillende zijden ingekomen verzoek om de zittingen der Synode der Ned Herv kerk te dezen jare in het openbaar te houden voor zoo ver zij gewijd zullen gn aan de behandeling der aanhnur gige belijdenisquaastie en de tijil dezer zittingen vooraf in de Jierkeli ke Crt bekend te maken is door den hoogleeraar Kneuen een rapport uitgeliraeh dat door de vergadering zoo spoedig mogelijk zal worden ter hand genomen Door de polioie te Leiden is proces verhaal opgemaakt tegen eene dienstmeid die zich in betrekkelijk korten tyd bij verschillende ingezetenen verhuurd en aldaar den y oogenaamden godspenning or vangi B had Zulks zal voor velen eene waarsehuwing zijn In de procedure betreffende den kerkelijken hoofdelijken omslag tejjeiden werd door den verdediger van den gedaagde mr Vlielander Hein het recht ontkend tot helling van verplichten hoofdelijken omslag Wel is er in het reglement van 1809 sprake van DoordracUea te doen aan de gemeente tot vinding van buitengewone bijdragen Spr behandelde de zaak van een kerkrechtelijk en civicliecbtelijk standpunt en deed daarby veel aanhalingen van vroegere besluiten verordeningen herroepingen van bestaande reglementen gevallen arresten van den hoogen raad van het kautQ ereaht te Arnhem van verschillende sgbrijvera enz In de jongste vergadering von de hoofdcommissie voor de Parijsche tentoonstelling ia de som voor de uit te reiken bekrooningen op 1 590 000 fi bepaald het aantal bekrooningen zal zgn 660 waarvan clOO voor frankrijk 350 voor het buitenland Dezer dagen had te s Hage een vergadering plaats der leden van den Baad van Toezicht der vereeniniging ffEigen Hulp op een na waren alle verkozeuen opgekomen De raad konstitueerde zich en verkoos tot voorzitter mr Couinck Liefsting Ouder zijn leiding werd de aard en het doel dezer instelling uKder besproken De wcrkzaamteden werden voorloopig geregeld oiu ten alle tijde voor den goeden gang der zaken te zorgen door een zoo onbelemmerd mogelijk toezicht op de handelingen en vooral op de komptabele verantwoordelijkheid vaii hoofdbestuur en districtsbosturen Vervolgens trad een eommissie van liet hoofdbeatnur onder presidium van generaal Weitzel de vergadering binnen om verslag te geven van hotgeeiin het tijdsverloop van d maand Jnli door het hoofdbestuur was verricht daaruit bleek hoe secretaris en commissii n ijverig bezig waren de een om de vorming van districten te bevorderen de anderen om de laatste band te leggen aan verschillende reglementen zoodat de toegetreden leden geruft kunnen zijn dat er in t algemen belang wordt voortgewerkt Het bleek dat een modelreglement van de spaaren voorsohotkassen een lastig maar hoogst gewichtig onderwerp ter perse was en dus eerstdaags ter kennisneming van de opgerichte districten gereed zal zijn en dat een soortgelijk reglement voor ziekenhulp en wat daarmede iii verband staat ook wel spoedig gereed zal komen Eenige diseussién werden gevoerd over de opvatting der taak van de afdeeling levensverzekering e i penSioenen waarbij op den voorgrond trad het denkbeeld om de Vereeniging mogelijk te maken van alle minder talrijke mna soliede fondsen van dien aard welke bereids voor htobtenaren in Nederland bestaan en voor een duurzamen bloei den besten waarborg zouden vinden door een samensmelting in overweging te geven In een residentie brief van het Z DagU leest itten dat de houding welke het Kabinet tegenover den toestand zal aannemen nog niet bepaald is omdat de minister van Lynden nog niet in de stad terug is Als de heer Heemskerk uit Dnitachland zal zijn teruggekeerd zal zijn koUcga van Lijnden ook zijn badkuur te Marienbad geëindigd hebben De besprekingen zullen dan in den vollen ministerraad lÉunnen iplaats hebben Zeker is al door de in de stad aanwezige ministers een voorloopig besluit genomen om in ietler gevid de eerste ontmoeting met de vernieuwde Kamer af te wachten en te zien of haar meerderheid bereid zal wezen de wetgevende taak met dit Kabinet voort te zetten Aan belangrijke voorstellen op elk gebied zal het ministerie het der Kamer niet laten ontbreken Ook de minister van Cnnnliéji zal nicnwe pl mnrn tol verbetering van ons belastingstelsel aan het oordeel van de wetgevende macht onderwerpen Zelfs in zijn verloftijd dien hij in het buitenland doorbracht heeft hij zich raet dien arbeid Iwzig gehouden terwijl hg onnfgebnken de loopeude zaken afdeed Met het samenstellen der militipen Bchntterijwetten vordert men nan Iwt departement f ao ooirlog naar wensoh Alleen het overleg tnsschen genoemd departenMot en dat van binnenlandsche zaken eischt nog al tijd daar gelijk men weet de minister Heemskerk zeer sterk een eigep opinie heeft Toch moet t tusschen de beiden kollega s op de hoofd zakeo tot een gelukkige overeenstemming gekomen zijn Ook aan het ontwerpen eener nieuwe legerformatie met de hervorming van militie en sclintterij in verband in verband arbeidt men aan oorlog niet alleen ijverig maar men gaat daarmede ook goed vooruit De m jnister Beijep toont zich een man geheel op de hoogte zijner taak Hoogst Waarschijölijk zal hij bij de militaire specialiteiten iq de Kamer steun voor zijn denkbeelden vinden Of dit met name ook met den beer de Eoo het ge l zal wezen dit Als een vervolg op vroegere mcdededingen owtrent de hulp van de Nederlandsehe vereenigiug yMreei e Kruii in den Unssisch Tnrksohen Dorb g kanneiv ü het volgende Vermelden Nadat was gebleken dat h comité onder voorzitterschap van dr Arif Bey te KonstaHtmopcl de eenige door den snltan erkende vertegenwoordiger is van de Tnrksche vereenigiog tol hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog heeft het hoofdcomité besloten ter beschikking van dit eonnic te stellen eene som van 5000 die tot 6000 verhoogd werd na het ontvangen eener bijdrage van ƒ 1000 van het Amsterdamsch comité In eene uitvoerige eirmilairc wordt door het comité té Konstantinopel een beroep gedaan op de vereenigingen van Het roode KruU in het algemeen en op alle raenaohenrrienden in het bijzonder Thans nu duizenden gekwetsen op het slagveld zijn gevallen eu het aantal zieken in het leger dagelijks op verontrustende wijze toeneemt wordt met oandraui ondersteuning gevraagd bij het vervullen der moeiKvolle en veelomvattende taak De verceniging van Turkije heeft in plaats van het roode ktuis tot teeken tan onzijdigheid aangenomen Ie roode halve maan op een wit veld De beide oorlogvoerende mogendheden hebben zich verstaan omtrent den volgenden voorloopigen en geheel tijdelijken maatregel Gedurende din tegenwoordigen oorlog zullen de Turksohe legers het roode kruis op de Kussisehe ambulance geplaatst volgens de regelen en onder de bescherming der conventie van ienève cerbiadigen en omgekeerd de Bussicbe legers van hunnen kant de roode halve maa i De berichten omtrent de Holl ndsche ambulanoe in den Kaukasni luiden gunstig Yojgens een schrijven vuil den heer Gillot voorzitter van het Hollandscli cüinitc Ie St Petersburg w is deze ambulance te Alexaiidropol aangekomen en zoude zich van danr verder begeven in de richting van bet tooneel va den oorlog In dit schrijven wordt teven xip de behoefte aaa den voortdurendeji stenit ixt Nederl rereeirigiug gewezen Intussehen is het Hollandsob comité te Petersburg door het cent nal comité in Baaiand erkend all Iff standig comité Het hoofdcomité hier te lande vertrouwt dat het door allen wien het lot der zieke en gewonde krijgslieden ter harte gaat vooral door geldelgke bijdragen in staat zal worden gesteld aan ijjne internationale verplichtingen te kunnen voldoen Sedert de laatste opgave zgn ten Iiehoeve dei ziekt en gewonde krijgslieden in den Russiéch Ttnlièolieili oorlog aan bijdragen bg het hoofdcömlté ingekomen 1766 Volgens een bericht in het Politieblad is MB de dader van de in de afgeloopen maand iit fÜ museum van oudheden te loeiden gepleegde ontvreemding van 6 Egyptische gouden ringen opiet spoor gekomen Van dien diefstal wordt verdacht een DuitsiAer volgens opgave te Leiden gedaan zich noemende Ernest Morsching cand jur te Hannover die aldaar Assyrische ringen te koop heeft aangeboden onder voorgeven öSi zij herkomstig waren uit de nalatenschap van prof Grotefend te Hannover Men vert innedf dat dezelfde pemooli zich vrftegej ft L mden aan dergeljjken diefstal ten nadcele van h6t Briisch mnseunt heeft schuldig gemiiakt n aldaar opgaf t heeten E Merling en baron de Freylag Rstorf neef van dr Pridag ia N O I dienst op Borneo Een persoon wiens voorkomen met het signalement van den verdachte overeenstemt heeft ook te lionden gouden ringen te koop aangeboden o a den 2ün Jnli jl twee Egyptische die overeenkwamen met de betcbr ving van de gestolen ringen Uit den Haag wordt gemeld 1 Omstreeks drie jaren geleden werd ten huize van den heer S op de prinsengracht aldaar een belang r kt didfstol van geld en i MtbMrIiedr it gepleegd Mnder dat de politie er in slaagde den dader in handen te krijgen Wel rustte de verdenking op een vrouwspersoon die daar kort te voren in dienst was geweest maar de pogingen tot hare opsporing in het wsrk gesteld Heven zonder het geweuscht gevolg Aan de voortdurende werkzitamheid van een der snperienre poliiie beambten te dezer stede heeft men thans de ontdekking van de daderes te danken Herhaaldelijk bj de politie gesignaleerd als de vermoedelijke bedrijfster ook van den kort na gemelden diefstal te Nieuwer Ametel gepleegde ontvreemding zoomede van eene in de maand Arpil jl ten huize van den heer il G te Botterdam beganen diefstal had bedoelde politie beambte haar voortdurend in t oog gehouden en de vrucht van zijne rusteloze na poring was de ontdekking dat zij zich hier ter stede ophield Gisteren werd op deze gevaarlijke dlenstboile in een hèis in de Willemstraat de hand gelegd waarna zij in een vdooiloopige hcelitenis is gesteld Volgens mededecliugen irit Zorich heeft de kantoAnale Begecringsraad een besluit genomen ter zake van het verzoekschrift door een groot aantal ingezetenen dier stad aan de Eegeering gezonden om de vergunning te erlangen tot facultatieve Mjkverbranding Aan de Vereeniging lijkverbranding gevestigd te Zurich is het ingediend verzoek toegestaan onder vporwaarde lo dat op de nieuwe siedelijkf begraafplaats zal worden opgericht een verbaturde Oven 2o lat de overledene wiens lijk zal worden verbrand Bchriftelijt het veriangen daartoe te kennen vhebbe gegeven in tegenwoordigheid van getuigen en die verklaring niet hebbe herroepen 3o dat daaraan zal vooraf zijn gegaan een nauwkeurig onderaoek van het lijk ten einde zeker te zijn dut de overledene een natnarlijke ilood is gestorven 4o dat de vereisehte bewijsstukken ten aanzien van de pnnlen 2 en 3 tijdig worden ingediend by bet hoofd der stedelijke politie 5o dat de verbranlding geschiede op een wijze die geen beletsel veroorzaakt aan de oitoefeniug der kerkelijke pbchtigbeid door JiOBiinige kerkgenootschappen bij het begraven van lijken voorgetobreven Burg en Weth van Groningen hebljen in het onlangs gepubliceerde rapport van de Commissie uit l olHondeneijn bct c f iiilu den staat der gemeentelijke bewaarscholen aWn ir aatileiding gevonden 0111 de Commissie van toezicht op die scholen uit te nomligen den inhoud vu dat rapport tot een onderwirp van hare overwegingen te maken en aan B en W voorstellen tot verlietering te jdoen Te Keulen verkoopt Karl Eeitinger than manchetknoopjes in den vorm van Colorado kevers waarvan de getrouwen nabootsing zeer geroemd wordt en van de firma Ijonia Dcbbelman t Botterdam ontving itien dezer dagen een pakje tabak waarop de afbeelding van een Colorado kever te vJttden is Geheel juist is die terkening niet evenmin trouvrens als die van het Bijk Maar men kan het er al weder mede doen en het eerste rn bolle middel qra den genoemden vijand te weren is zoo algemeen mogelijk zijn signalement te verspreiden De Delflsehe coöperatieve winfcelverecniging heeft tot den minister van justitie het verzoek gericht om e B iwetrontwerp aan de Staten Generaal in te dienen wüBtrbij de eoöperatieTe vereenigingen van het betalen IM het regi tratiVrecht van pct er uitgaven Wonden vrijgesteld Al gronden voor het onderzoek wordt in het dret het VolMBde aaugctoerd dat deze uitgave geschiedende voor iets dat Tflor de verceniging van niet het minste nut is zeer zwaar op haar drukken zal dat uit de geschiedenis der wet is op te maken Jat het niet de bedoeling der wetgevers was dien last op te leggen zoodat het mag besohouwd worden als êen onvoorzien gevolg dat bij het ontworpen en de vaststelling van bovengenoemde wetsbepaling aan de aandacht ontsnapt is dat dit wettelijk bezwaar slechts is weg te ruimen door een wetahe rziening wnarbij de coöperatieve vereenigingen van de betaling van het omschreven registratierecht worden vrijgesteld De Küh Ztg dlKving een sclitgvcn van een Dullseller uil U I ird Amerika die thans in de Eijnproriiicie verti ft mi ria eenige ervaringen worden medegedeelt betrekkelijk den Coloradokever opgedaan üuarin wordt o s beweerd dat de Coloradokever zeer gemakkelijk is uit te roeieu Schrijver wijst daartoe op t feil dat deze kever na ziph in den zomer iu taliooze menigte te hebben vertoond iu het volgend voorjaar slechts in gering aantal verschijnt Dat versohijiiscl moet worden verklaard uit de omstandigheid dat t laatste en grootste broedsel toch nit gebrek aau voedsel in den herfst niet tot ontwikkeling kwam en stierf De kever overwintert immer niet in de voria van larf of pop maar als geheel ontwikkeld insect Voort kunnen de larven die uit le in t voorjaar geleg ie eijeren te voorschijn komen slecht op de aardappelplant leven Nesten worden dan ook alleen op planten of onkruid gevonden Het zoeken en uitroeien van den kever iu het voorjaar is alioo geen zware taak Wanneer de vernietiging van den kever in Amerika zooveel bezwaren opleverde was dit toe te schrijven aan t gebrek aan strafbepalingen zoodat men vrijheid ball den kever te doeden of niet l nvormige str iTwetlen in dit opzicht floor al de Staten van NoordAroe rika uit te vaardigen zollen eerst dan worden ingevoerd als de kever zich in alle Staten zal hebben vertoond hetgeen het gt val nog niet is en als ex dus gebrek aan aardappelen zj zijn ontstaan Door een deskundige welke de Küln ZIg raadpleegde werden deze gegevens in hoofdzaak bevestigd Ouk hg meende dat de v ernietiging van den Co loradokever hel liest in het vooijaar geschieden kan vooral omdat het altijd beter is de ouden dan hun gebroed onschadelijk te maken Ten slotte gaf de bedoelde speoialiteit als zijn gevoelen te kennen dat door de veerkracht der autoriteiten en bfl de werkzaamheid der bevolking de nieawe Undplaag zich Biet blijvend in Duitschland zal nestelen Vrijdagavond werd de rozen tentoonstelling die te Büskpop gehouden wordt door de tuinbouw vereenigiug Flora erf Pomona en de afdeeling Boikoop der ïed Maatsch van tuinbouw en plaatkunde door den voorzitter dier Maatschappij den heer W A Viruly Verbrugge geopend Plen aantal geiioodigde woon denmet hunne dames deze plechtigheid bij Achter in de zaal verscholen tusschen groen en bloemen had zich een zangkoor geplaatst dat van tijd tot tijd eenige zijnet rtükken ten beste gaf De tentoonstelling Z4lve wordt zeer geroemd wegens haar prachtige rozen tte Paulf Jleren La Kram Meréohnl Nie Duke of Edinburgh Countess of Oxford Alfred Oolomb enz prgken te midden van honderden andere variëteiten in de schoonste praplit Deze tciitoonstelliiii toont eenmaal te meer dat de Boskoojieclic kweekers op de hoogte van deii tijd zijn ThBXi N vnoXALE iKDrsTBiE Wij vestigen vooral de aandacht ouzer lezeressen op Vkiu de Cologne van de Koninklykc Amhemsehe Fabriek Dit product van onzen Nederlandschen bodrm beveelt zich bijzonder aan wegens zijnen lijnen geur en bedwelmt de zinnen niet als de zoo sterk geparfumeerde bnitenlaudsche fabrikaten Bij gevolg is het HoUandsche product niet alleen aan te bevelen wegens zijne verfrisRchendê en bygicuisclie eigenschappen maar insgelijks verdient het de aanmoediging onzer Hollaiidsche dames al ware het slechts uit een palriotisch doel In deze gemeente gevonden en aan het burcad van Politie gedeponeerd Een SLEUTEL eeü Gouden OORBELLETJE Laatste Berichten COQStantinopel 6 Augustus Officieel Hedeu werden in een gevecht bij Jenisnghra de Bussen volkomen geslagen eu tot Hain Boghaz vervolgd Suleiman Pacha heeft den bergpas aldaar bezet St Petersburg 6 Augnstu Officieel Bijzonderheden omtrent het gevecht bg Plewna op 30 Juli ontbreken Onze troepen hebbeu de position behouden die zij vóór den aanval hadden ingenomen Hunne verliezen bedragen ruim 5000 man De kommandant baron Kaulbar is gcsnciiveld De kommandant Stephauoff de generaal mnjoor Boscherjasolf en do kommandant Sarantschoff zijn gewond Plewna en Lovlaoha zijn door grooto Tnrksche troepenafdeeliiigen bezet en nanzienlijk versterkt Gurko heeft de spoorweglijn Jamboli Philippopal vernield sloeg den 30 Juli eene afdeeling dor armee van Suleiman die Jenieagra bezet hiekl verdreef haar veroverde twee stukken geschut eu sloeg den volgenden dag bg Oschuganla in de nabgheid van Eskisagra eene awlere afdeeling van di armee doch trok terug bij de nadering der gezamenlijke overige I p afi cetfngen WB Séleftiini flfe Bt Bqlgaarsehe militie nit Eskisagra hadden vereven Madrid 6 Augustus Naar men verneemt worden de loterijen verboden en zullen de Coupon der geconsolideenie binnen en buitenlandsi ie schuld den 13den Augustus geheel worden betaald Weenen 6 Angu tus De PtlU Cotrof 6evat een telegram nit Zara onder dagteekening van gisteren inhoudende dat den 4en dezer tuuehen de opstandelingen onder Despotovio en de Turken een fevecht heeft plaats gehad hetwelk Kven uren h eeft geduurd De opstandelingen werden met groot verlies geslagen Despotovio werd genoodzaakt met SOO man de wgk te nemen op Oostenrijkseh grensgebied alwaar zij zijn ontwapend en geïnterneerd Voorts meldt het blad uit Belgrado dat de Skaptschina gisteren avoid de nog overige erkzaatahedeu beeft afgedaan en daarna is gesloten T = Burgerlijke S t a lx d JEBOBENi 4 Ang Dirk ooaeri A van Rijn n C Boett Pctroaelh Msris 6rertrindi mdcn t k H vso ite l avoordt co G M Aben 5 Hendriki ouden M C bont en N Mes FnU oodem C J de Gidti en L C HtTOn Joliaons M r nretliv Hcleni ooder P tebonten en M L Hoekkaiop Helens Jobaant Géer roids oodert P den Hfertog eu J M T KoUter Cornelia Cjtbanna onder I A van Di eoten en i ZMtoer I Arie onderi T Kinnendijk en Woerlee Ö Vni f f Pieterndla ouders T Hefpt en I C van l am Grietje Adriana ouders L lieaschop en G van Wijngaarden OVERLEDEN 4 Ang i Fennet loifvr van A van Kijk 41 j S de Haan 4 m 5 G n der Lam 4 w M F van Vunrco i m 6 N van d r laan 10 ra ADVERTENTIfiN ♦ BeTallen van een Zoon L C DB GIDTS geb HiioH i Gmida 5 Aügugtus 1877 Berallen van eene Dochter W A WELTBE HoMWK GiMia 5 Ang 18 77 Geboren CHRISTINA AÖEIAN A lSftNESTA 6BBAB0INA JOHANNA doöbter van A K vak der GARDEN len LtÜteÜant infanterie en O W B vas de GfRDBN DB STOELEB Gouda 5 Angustua 1877 ♦ 0p 29 Julij ontvingen yrg de trearige tjjding dat onze geliefde Schoondochter R VOORBURGH Ma b in den onderdom van slechts 7 jaren aan eene kotte doch herige ziekte den 12 Jung te Batavia is overleden W VOORBURGH J VOOBBORGH SpedijM Gouda 2 Aug 77 J Eenige en algemecne hnnisgeving De Heer en Mevrouw MÜLLER iüDEB Wetemko betuigen bg de hunnen hartelaken dank voor de talrgke bewöien van belangstelling en toegenegenheid ter gelegenheidvan hun 25 JARIG HUWELIJKSFEEST vanalle zjjden ondervonden zoomede in het bjzonder aan de Ingezetenen der gemeenten Bekendorp Langt Euigeweide en Papeliop oodovrienden en bekenden voor de prachtige geschenken als aandenken aangeb oden Voor de vele bewezen van deelneming die de ondergeteekenden bfl het overlgdenvto hun waarden Schoonzoon den Heer L KALOSI ontvangen hebben betuigen zfl bij d e hun oprechten dank A ROMBUN M E ROMEIJN STOELIKD ntB Gouda 7 Aug 1877 EËM MASKNË€HT WORDT GEVRAAGD uitsluitend Voor het Bchoonhpuden van kaas Brieven franco letter Q Q by den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier