Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1877

m Mr J M 80N 3 Hoftandmeester van Z M den Koning en gebr door Z M den Zoning der Belgen Gaat steeds en met goed sncces dagelgks voort met de vervaardiging van zgnnieaw uitgevonden Kunsttanden en Gebitten op CoUoddion Basis è 1 S0 per Tand en ƒ 50 een geheel Gebit met tien jaar garantie 0eze Tanden zgn op de Tentoonstellingen te Pargs en Londen met de gouden en züvewtt Medailles bduoond Utrecht Elisabethstraat hoek Vreeburg NB Men wordt ten vriendelgkste verzocht op Naam Wouoplaats en Titels te letten daar liet bovengenoemde gebleken is er rondreizende personen gevonden worden die zich of zgn aam en kwaliteit doen oitgeven om daarmee het publiek in den waan te brengen dat zg met boveagenoemden te doen hebben leder teadte zieh dus voor schade Höfdentiste van Z M den Koning der Nederlanden brev van Z M den Koning der Belgen Tandmeester aan het R K Seminarium en Pensionnaat der Zustera Vrijdag 10 Augustus N 2021 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De inssending van advertentiën kan geschieden tot óén nor des nami ddags van den dag dar nitgsve 11 i n iisiiii I M I ggBM aesaj Bic P w v i T i m Wii i ii T li ii ai T r t W Koninklijke Arntiemselie MBECOLOQNE FASM is JL i isT 131 E nyc De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrggbaar bg B CHOLTBN Gebr Dï RAADT eo rwder bg alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het gehede rgk FRUITSAPPEN bg ToornkbesteUing bg Apotheker eu Diogist te GOUDA i Contant Kood Beasensap pJ ƒ 0 0 p fl 0 12V 0 127 0 22V 0 60 0 35 0 22V 0 60 0 60 0 80 Wit 0 2 Zwaii 0 4e Frambocen Axga 1 i 0 60 Half esaen en Frambozen Sap 0 40 Framboaen Limonade 1 20 Limonade Siroop L Framboïen Siroop 1 40 14 per Anker 16 16 ROODEBESSENWJJN WITTE ZWARTE ♦ Manden n ledige Flessehen ter ulling franco aan buis voomit te zenden Aan Winkelieis of Verkoopers wordt rabat gegeven Zonder verbinding In tet Hotel CO MANS te Rotterdam WOEDT GEVRAAGD JEEN FLINKE f loon 120 Gulden Zich te rervoegen bg F van GENT Hooge Goaire alhier TEBM BE7mi 0 jnet 1 September een BOVEN of BENEDEN WONING voor een klein gezin Franco brieven net opgaaf van haarprgs an stand onder letter Y Bnrean van dit J31ad Terstond gevraagd voor Bot4 ierdam 21 a 2 maanden Kraams Adres in persoon bij Docter m ROTTE tu when 12 en 1 our flphj gerenommeerde ai ij THEEËN nit den Eoninkl ken Nederlandschen Wnntem bergschan THEEHANDEL van P W TR0US8ELÜT Za0 tHofleveianciers van de Hoven van Nederiaod en Wartemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v d SANDEN BoteimaAt Een zeer groot succes kan men het zonder tw fel noemeu als van een werk binnen de tijdruimte van één jaar verscheiden oplagen verschenen en dnizeaden exemplaren verkocht zijn en nog grooter is dat succes als dit het geval was in weerwil van hatelijke aanvallen eu in een betrekkelijk zoo kortibjdsbestek met bet geïllustreerde werk Dr Airy s IVatuurgejieeswijzel Pit uitmnntende papulair geueeskundige werk kan terecht aan alle lieken die beprsefde geneeamiddelen tot het genezen van bun kwalen weoschen te gebruiken ten dringenate ter iuiag worden aanbevelen De daarin afgedrukte attesten leveren het bewijs voor de buitengewone geneeskracht en strekken tot waarborg dat Iwt vertrouwen niet wordt teleurgesteld Bovengenoemd meer dan 190 bUd4 deu dikte slechts één giriden kostend boek ie in eiken boekwinkel voorhanden het wordt eckter op aanvrage door RicHTKs s Boekhandel te Rotterdam tegen toezending van 30 postzegels i b cents verzonden in alle Binnen en Buitenlandsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau van A Brinkman te Gouda £ eQ Afschrift is voldoende Siyui en Maagpiilen Deze PILLEN die sinds cle jaren met het beste gevolg tegeii de slljm en sla maagVerSterkend gebruikt worden door bare werdiug de Spijsvertering zeer bevorderen oy oud r goed tegeu de gal en zeer zaCÜt laxereud zijn zijo tegen 2Vs cent bet dooije met kerigi van het gebruik veikr jgbaar by de uaiolgeude Heeren te Amsterdam M Clékau C Droog Heilige weg 321 BleiBwyk S v d l raats Delft K Wilschut Bossmel Zalt J v d Vegta Delftbaren J B WesterhoCT Deventer Gebroed Timan Dordrecht H i Gilta v Gouda L Schenk op de Hoogstraat r Gorinohem B J B Boscb 6rma I F Lasonder Gravenhage J Viseer Zoon iu de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburgb Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Linsohoteu B Kruithof Kotterdam v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Stolwgk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Kombouts Tiel A i Faasscn Utrecht Alteiia Kroon Steenweg over de Donkerstr 372 VlaardiDgen M E Hoffmann Tjaden Zevenhuizen A Prins D SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen m uiislitttend terkrggbaar gesteld bij deo heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eckte en sints onbeugelyke jaren gebruikte SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voorzien met de bsndteekening van J J SCHBEÜDEE apotheker welke bandteekening zieh ook bevindt op het wgellak waarmede het dooqe verzegeld is Meo gelieve daar wel attent op te zga en zich te wacbtea voor bet gebruik van eennamsaklel dat oen tracht ia omloop ta brengen Anatliertn Mondwater iu flacons tegen i 1 75 en II 120 en 60 et v D Dr J G POPP k k Hof Tandarts van Z M deo Keizer van Oostenrijk te Weenen is hat voortreffelijkste middel tegen rhomatisehe tandpijn bü oatateking zwdlen en zweren van bei tandvleeseh het lost den aoawezigeo taudsteen op en voorkomt de aienwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door venierking van het tandvl esch en daar het van alle sehadidijke stoffen reinigt geeft het den mond een aangenaroen frisschen renk terwijl het den onaaagenamea reud weldra doet verdwijndn Dr Popp s aromatisciicTanëzeep Zij maakt de Tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeoiiigcu en houdt den mond friseh Het stuk kost 40 Cta en is toereikend vooreen halfjaar Dr Popp s Anatlierin TandpasU tot reiniging versterking en behoud der tanden tot verwijdering van een onuangcnamen reuk en van kalk Dr Fopp s Plantaardig Tandpoeder reinigt de tanden verdrijft d zoo lastige kalk en maakt het glazuur steeds helderder eu fijner Dr Popp s TandplombeerseL waarmede men zelf bolle tanden kan vullen Waarschu wing Alle besfaande namaakacls van AnatherinMond water zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid vau het Publiek berekend en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad of hebbeu geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aakoop van zulke namaaksels Dr J G Popp k k Hof Tandarts en Uitvinder der Anatherin Prep raten te Weenen Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op da Hoogstraat 4 123 te Botterdam bg F E van SaoM Kolff apoth en A Schippereijo £ Co bkuwe poTMleinwinkul te s Hage bjj J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij 0 Malta Gz te Leiden bü E Noordijk te Utrecht Mj F Altena eu Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Uloth Ct apothek taOttdewater bü T J van Vreuroingen te Schoonhoven bü A Wolff KOKSMA S liiïii TOTafi bevat 682 Nummers die voorhanden zgn bg A BRINKMAN GotTDA DBOK VAN A BrINKHIN De uiigave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEEDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bulteolandscli Overzicht 1 8 Russen hebbeu een groote fout begaan door hun oiidoordaohten aanval met weinig troepen tegen een sterk verschanateii vgand doch de font welke MehemetAU begaat door niet onmiddellgk gebruik te maken van Osman paohe s overwinning schünt o a de Kmeê van aueindig grooter gewicht Om dit te begrijpen lette men op ai wat de Bussen sinds deo slag bü Plevna gedaan hebben Uu oorrespondent van de Timet meldt dat er voor de paniek te Siitova en Simnitza na dm slag niet de minste reden bestond Hg vond de Russische troepen kalm exerccerende in hun kamp terwül nieuwe bataljons telkens aankwamen Het tweede korps van het Kussisolia lenr trok den Donau over te Simnitzaeu tal van arbeiders werkten mi de tweede pontcAibnig aldaar welke men verwacht dat nu reeds klaar zal zgn l e verliezen te Plevna geleden zgn ernstig doch zij Ijcdragen niet een derde van het aantal dat de Duiische strategen en de Russische officieren zelve gerekend hadden dat de overtocht van den Uonau aan het leger van den üzaar gekost zou hebben De Russen hebben hun nederhiag ten volle erkend doch logenstraffen te gehjk het Tuiksebe telegram dat generaal Gourko ten zuiden van den Balkan geheel verslagen en op de vlucht zou zgn gedreven I e Tnrksohe telegrammen aü voortdurend zoo weinig geloofwaardig dat men enkel af kan gaan op hetgeen Reuters agenten en de oorrespoudeuleii van Tmes DMy Neu en Ie Uuitsche dagbladen zeggen Wü moeten echter bgzonder waarsohnwen tegen de berichten van de Daüy Telegrapi die nietswaardig zgn Zg worden telkens tegengesproken en de meest losse en onzinnige geruchten worden als volkomen zekere mededeelingen opgenomen Ook op het veld der diplomatie dragen de Russische raanoeuvr het kenmerk van te weinig overleg Bg de keizerssamenkomst te Heichstadt werd afgesproken Servië en Rumenié te laten zooals zü waren in strijd met die afspraak heeft Rusland htt Rumenisch legertje over den Donau gehaald en moedigt de Serven weder aan ora tegen de Turken te velde te trekken een groole Mogendheid die zulke groote plannen maakt moest het beueden zich achten om de hulp te bedelen van zulke miniatuurstaatjes vooral omdat daar tegenover het groote nadeel staat van de eventueele rgimdschap van Oosteuryk Waren de nederlagen bg Hewna niet gevolgd de mobilisatie der Oostenrgksche strijdkriichtcii ware waarsohg niük reeds een voldongen feit De ervaring leert dat de Rus een te hoog woord heeft geïoerd en de organisatie van het binnenlandsoh bestuur in Bnlgarge was een verkoopen van de huid voor de beer gevangen was de arme Bulgaren moeten bloedig tol betalen voor die Russische onvoorzichtigheid En al gelukt het nu straks aan de Russen om het geleden nadeel te herstellen en het oorspronkëlgke plan van den veldtocht voor te zetten dan kunnen ig de herinnering aan gepleegde onhandigheden aan hun zwakheid toch niet uitwissohen Sommige Fransohe correspondenten gaan voort met melding te maken van vrede geruchten de Sultan zou de administratieve autonomie van Bulgargo met een Christen Gouverneur hebben laten ontbieden het gerucht is niet nieuw en er sedert niet wanrsohijnlijkpF op geworden De Republique Franijaiw itRkt den draak met de besluiteloosheid der regperimg Jen opzichte van het ïastslellen van den dag voo 4e verkiezingen de Maarschalk heeft gezegd dat hg zich op het land beroept om te beslissen tttswjien zgn persoonlijke politiek en het radicalisme de zoogenaamde radioalen onderwierpen zich gaarne aan die uitspraak maar zg wachten tot heden te vergeeft op de dagvaarding om voor de rechtbank te verschünen De nieuwe wet betreffende den leerplicht in het koninkrijk Italic bepaalt dat kinderen tusschen zes en negen jaren de openbare of de büzoiidere school moeten bezoeken of wel huisonderwüs genieten Dat onderwgs omvat de eerste beginselen der deugden en verplichtingen van den mensch en burger het lezen het schrgven de eerste begioaelen der Italiaansche taal van de ogferkunst en van het stelsel der maten en gewichten Op zgn negend jaar zal het kind onien geeumineerd bq na Mninilii ontwikkeling kan de leerplicht als Jan tot hat tiende jaar worden gelast Schoolvennim wordt gestraft met £ O 50 tot S 10 BINNENLAND GOUDA 9 Augustus 1877 Z K n de Prins van Oranje is volgens de Tempi Dinsdag ochtend te Parijs aangekomen en met zgn gevolg aan het Grand hotel afgestapt Het vervoer langs den Nederlandschcu Rhguspoorweg heeft gedurende de maand Juli 1877 opgebracht aan reizigers ƒ 234 501 aan goederen ƒ 60 825 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 203 at9 t zamen ƒ 488 276 Sedert 1 Mei 1877 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 1 323 307 de thans geëindigde kermis alhier waren ookeen paar roodhuiden te zien die volgens de bewering van den eigenaar der tent voor eenigen tgilmet zeer eel moeite gemngen waren terwg Ü uog telkens diegenen welke te dicht in hunne nabijheid kw imen in hand of arm beten Zg voedden zich met levende kippen geiten enz enz Een dezer gevaarlgko roodhuiden kwam Dinsdag iu de hierbestaande zwemen badinriohling ontkleedde zich ging te water natuurlgk als roorfhuid eu kwam tot groote verbazing van het publiek daaruit weder te voorschijn als bbinke Tevens bleek dat hg die in de tent slechts onverstaanbare klanken en gillen kon uiten nu in goed Ilollnndsoh zgne gedachten kon weergeven daar hg op de opmerking van sommigen uit het publiek dat hg de kermis vierende menigte dan toch leelgk voor den gek had gohouden antwoordde dat men dan maar niet zoo dom moest zgn zich voor den gek te laten houden Hoewel t ons zeer spgt moeten we dus onze sladgenooten die in de meening verkecren wezenlijke roodhuiden gezien te hebhen deze illusie ontnemen De hooibouw is in den Krimpenerwaard zoo goe l als afgeloopen Alleeü is er nog eenig nahooi te winnen Qualiteit en quantiteit geven reden tot tevredenheid Vroege aardappelen worden in overvloed gedolven Zg laten niets te wensohen over De prgzen zgn ADVERTENTIËN worden geplaalat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruinite Afeonderlgke Nonuners VUP CENTEN laag Schreef men eenige dagen geleden dat de ziekte zich in de late aardappelen begon te vertoonen hier wordt er nog niets van gemerkt Dezer dagen is men begonnen met bet plakken der gelling Jammer dat dit gewaa niet zoo voordeelig te veld staat als andere jaren De gemeenterekening over 1876 in de genuente Waddiniveen bedraagt in ontvangst ƒ 23426 26 en in uitgaaf ƒ 22280 56 zoodat het batig slot ƒ 1145 70 beloopt Onder de inkomsten zgn begrepen ƒ 7218 35 wegens hoofdelgken omsUg terwgl onder de nitgaven zün vermeld ƒ 6246 68 als kosten van onderwijs Zaterdag jl werd te Rotterdam de derde algemeenevergadering der NederUndache Openbare Hnlponderwgzeravereeniging gehouden Alle afdeelingen waren door een of meer afgevaardigden vertegenwoordigd Uit het verslag bleek dat de Vereeniging wat het aantal leden aangaat slechts faingzaam wint Hare werkzaamheden hadden echter dit jaar een veel grooleren omvaag dan in vorige jaren Mochten zg tol nog toe niet allgd tot het gewenéchte doel geraken toch verwacht men veel van een voortdurend krachtig samenwerken Daar er ten voordeelig saldo in kas was kon het reservefonds worden uitgebreid De vergadering heeft verder besloten lo Aan de Tweede Kamer der Staten Gleneraal het verzoek te richten om in de wet op het lager onderwijs de gemeentebesturen te verplichten hulponderwijzers die buiten hun schuld bun betrekking verliezen op wachtgeld te stellen 2o De schoolopzieners uit te noodigen bü ver gelgkeude examens van den sollicitant zoo bq dit verlangt en zooverre hem betreft in kennis te stellen behalve met het nummer van het examen en het aantal punten met het maximum der te behalen punten terwgl het werk of teruggegeven of ter inzage gegeven wordt 3o Der regeering te verzoeken art 24 der wet op het lager onderwüs te schrappen of een zoodanig minimum vast te stellen dat genoemd artikel gehandhaafd kan worden Op de vraag der afdeeling s Gravenhage of de vereeniging zelve geen middelen kan vinden om in het lot van weduwen en weezen van ouderwüzers te vooralen waren verschillende voorstellen ingekomen die echter de goedkeuring der vergadering niet konden wegdragen waarom besloten werd deze zaak ill de afdeelingen nader aan een onderzoek te onderwerpen Vóór het sluiten der vergadering bracht de afgevaardigde van Dordrecht namens zijne afdeeling den dank aan de overige afdeelingen en onderwgzers daarbuiten voor de hulp verleend aan de weduwe van een onderwgzer uit Dordrecht De gelden ƒ 400 bedragende waren geplaatst op de spaarbank aangezien het gemeentebestuur van genoemde stad gedurende 2 jaren een toelage beeft veraekerd van ƒ IBO terwg het voor een deel de opvoeding der kindereu op zich genomen heeft zoodat in den eersten e daagendsten nood reeds voorzien was Als plaats van bgeenkomst voor de vierde algemeeqe vergadering te houden in 1373 werd Dordrecht gekpz