Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1877

Be Krtliinklijkc vereenipins van gppfnsionecrde Ififtieren ïiiiilt stepds meer sympathie Zij telt reeda 38 jenanuils 49 kolonels 31 luit kolonels 62 majoors en 63 kapiteins en luitenants allen gepensioüeerd tot Jeden De brief ran den S6n Juni waacby Z M de Koning het beschermlfeerschap heeft aanvaard ia vau len volgenden iubobd ifS heb het genoegen gehad Uw Excelleniics scliry veu met bijvoeging van de statuten der vereeniglng van gepensionesrde officieren van het Nederlaodache eg r te ontvangan en Vw Jijxcellentie noodigt m uit in haar qiuHitoit van H esident van raeeigcmelde verteeniging en namens dtaelïe ly beschermheerschap lcraelve te aanvaarden Ik heb de statuten met groote belangstelling n groote ingenomenheid gelezen en ik atel er groote eer in en het is voor mij iuagelyks met een warm gevoel van erkentelijkheid dat Ik het heachennhfersclun over de voreeniging van gep ollie van het Neder leger aanvaard en ik io hierin ea doorslaand bewijs dat de leden dezer verteüging niet vergeten hebben dat ik in de gelederen van het Ned legeir h b gediend en dat ivij allen goed en bloed veil hebben gehad voor de eer en de onafhankelijkheid van Koning en vaderland Het is dns met bijzondere ingenomenheid dat ik de vereeniging nie vetrijzen daar dezelve ongetivijftld veel zal bijdragen om den ofKciersstand meer en meer te verheffen en ik verzoek Uw Excellentie dezen Mijn brief aan de directie der vereeniging en aan de leden derzelven welwillend bekend te maken Verblijvend van Uw Exc en de vereeniging de byzondere toegenegene W gO WlI LElM Men deelt mede dat de heer dr Schubart te Utrecht als president van het Ned weerbaarheidsbond heeft bedankt In de dlgemeene vergadering van 20 Aug a s zou daarvan blijken en in de vacature worden voonien De elfde dlgemeene vergadering van bet NederIsndscheu Weerbaarheidsbond wordt op 20 Aug te iUtreeht gehouden nder de te behandelen putttea komen voor lo Jeuoeming van 4 nieuwe bestuursleden 2o Mededeeling van de beraoeiugen der Coramiatii aan welke was opgcdratjen middelen te bexunUi om verband te brengen ti ssciuM de scUutteiij en ie vrijwillige weerbaarheid So Voorstellen van het Centraal Comité o In eohe buitengew algcm verg in de maand Qptober e k over te gaan tot herziening van het reglement van iet Bond ten oin le op het daardoor gewijïig le reglement erkenning van rechtspersooijijk iieid te verkrijgen 6 Nationale wedstrijden worden uitgcschrcvon on de 5 jaren telken jare dat er geen nationale wedstrijd Wordt gehouden zal zoo mogelijk opvolgend in fcnehillende provinciën een provfneiale sohlctwed strqd van wege het Bond worden totstandgeitracht In het Engelsch blad Saint Cnspiu ietet men dat twee schoenmakers te New York ieder eeu paar prach lige laarzen in den handel gebracht hebben gemaakt van menschenleèr Dit product komt van die menschen die na een toeval lgen of noodlotligen dood in de ontleedzalen worden gebracht het i een aacbt buigzaam lichtbruin vel zooals kalfsleer maar poreuser Volgens die twee schoenmakers ia de huid van een mensch van middelbare lengte groot genoeg voor de chaditen en het © verleer van twee paar laarzen De Amsterdamsche Kamer van Kooffcandd heeft zich tot Z M den Koning gewend met een adre betivkkelqk de waterverbinding tussehen Amsterdam en Kotterdam In dat stuk wordt in het lieht gesteld dat de thans bestaande waterweg tnssehen de Unde groote koopsteden een spoedige en afdoende verbetering eieeht Be handel heeft tegen een scherpe concurrentie Van het baitenland te strijden wil hij zich staande blqvea ho den dan moeten de onkosten van het goederenvervoer teer laag gestelden de middelen van gemeenschap zoo volledig mogelijk gemaakt worden Het vervoer moet kunnen geschieden met groote schepen die door een diep raarwater zieh gemakkelijk en snel van de eene plaats naar de andere kannen begeven De Kamer dringt er ten sterkste op aan dat zoo spoedig mogel k van rijkswege een verbeterde waterweg tussehen beide steden zal worden aangelegd Er kan naar hare meeniug geen sprake van zijn de nitToeiing ran dit werk aan de provinciale besturen van Nsorden Zuid Holland op te dragen want de nieawe waterverUnding zou niet uitslnitend ten Toordeele der beide koopsteden zijn dodi zal bet geheele land ten goede komen evenmin mag bet onderhoud en het beheer van een dergeKjke waterweg opgedragen worden aan de twee betrokken provinciën Een zaak van zoo liationaal belang als de ondeiwerpemke moet in handen na het Rijk en voortdurend toevertrouwd zijn aan do zorg van Zr Ms regeeriug Tot den minister van BinuenL Zaken heeft de Kamer een nader verzoek gericht tot ondersteuning van den aanleg van staatswege ecner direkte spoorweglijn van Amsterdam naar IJniuiden langs de zuidzijde van het Noordzee kanaol liet gemis dier verbinding zal zich nu Weldra passagiers en postbooten geregeld te IJmulden zullen binnen vallen vooral des winters wanneer het kanaal wellicht door de vosst tijdelijk ontoegankelijk voor de scheepvaart kan worden zwaar doen gevoelen ten Jtoste van Amsterdams belangen Is die verbinding dus noodüakelijk de billijkheid vordert dat ztj door den sliuit tot stand worde gebracht l ezelfdc reden toch die er toe leidde de lijn Maassluis Rotterdam ondor de etaalespoorwegen op te nemen is ongetwijfelil ook voor eeu l n Anuterdam Umuideu aanwezig Bij Ic beraadslaging in de Engelschc kamer ov r een voorstel van den heer O Donnell tot uitstel van behandeling vmi de Cottfrderatioii bill heeft de heer l arnell nog eens de inlijvijjg van de Transvaal ter sprake gebracht lïoe hebben wij de Transvaal behandetdV vroeg hij wWy hebben de gelegenheid aangegrepen oin die dappere kleine kolonie aan te vallen op het oogenbltk waarop zij tegen talrijke v anden te kampen had en haar toen ingelijfd op grond dat in die kolonie slavernij werd aangetroffen en de inboorlingen kwalijk werden behandeld Maar werkelijk bestond die elaverny niet meer en eoo slechte beliandeling der inboorlingen eene reden is voor inlijving zouden wij een regel hebben gesteld die elke mogendheid sterker dan wij reeht zon geven om zich van onze eigene koloniën meester te maken Inderdaad hebben wij eenvoudig de leer verkondigd van bet reeht van den sterkste Ik achtte Engeland een verlicht en beschaafd land en meeude dat het alle beginselen van roof en verovering had ter zijde gesteld In dit geval echter hebben wij troepen gezonden in een land waar wij niets te maken hadden en eeu volk ingel fd dapperder dau wij zelven en vrg wat beter de vr heid waard dan een volk dat niet weet wat vrijheid zeggen wil Alles wat wij van de Transvaal weten is dat sir Theopbile Shepstone met 1300 Engelsche soldaten achter zieh de kolonie beheeraeht van welker bestuur w geheel onkundig zgn en dat wij worden uitgeuoodigd om voor dit looversbedrijf 100 000 pond sterling te betalen De heer Lowther antwoordde dat het niet juist was dat do inlijving geschiedde op grond van de verdrukking der inboorlingen door de boeren In de Transvaal bepaalde men zich niet tot de zaken die uitsluitend dat land aangaan anders eou Engeland niet tussehen beide gekomen zijn De daad dor regeering is uitsluitetul en uitdrukkelijk een gevolg van het dreigende gevaar voor de Engelsche onderdanen uit het binnenlandsche staatsbeleid der Transvaal voortvloeiende Wat den Oranje Vrijstaat betreft denkt de regeering niet aan gewelddadige aanhechting van dien staat Integendeel zij weuscht niets liever dan de tegenwoordige vriendschappelijke betrekkingen daarmede te blijveu onderhouden Het verbruik van gedistilleerd bedroeg hier te lande 206 138 hectoliters van GOO in 1852 tien jaren later was dit eyfer 271 464 weder tien jaren later 305 621 en in 1876 bedroeg het 378 298 hectoliters Tegen een vermeerdering der bevolking met 25 pCt nam het drankgebruik dus met 83 pCt toe I De Parijsehe correspondent van Daily Newê over de tentoonstelling van 1878 sprekend zegt o a yHollawl en de HoUandscne inzenders zyu zeer tevreden met de voor hen beschikbaar gestelde ruimte hun tentoonstelling belooft zeer schilderaehtig te zijn Het eenige kleine verschil dat tussehen de Fransche en Hollanders rees was dat sommige dezer laatsten kelders onder den grond weitschten voor likeuren en sterken drank De Frensehen kwamen hiertegen op en na een langdurig debat kregen zij hun zin Uit Leiden schrijft men Niet alleen dat de ge meentecommissie van de Ned Herv Kerk alhier eene groote dwaasheid begaat door prof J J Prins te vervolgen om zijne weigering eeueu hoófdelgken omslag te betakn ten einde de predikanta tractementen te verhoogen er is nog iets anders waarmede zij zieh bespottelijk maakt Zij kondigt namelijk opènlyk san dat er in hare vergadwiug besloten is te beginnen met Zondag 2 September a e geene vrije zitplaatsen meer te geven maar dat van dien tijd af de prezen der plaatsen in de Kerk zullen zgn 25 15 en 10 et per persoon er staat niet bij dat kinderen half geld betalen noch iets van ofBcieren in uniform en dat d kaartjes te bekomed zijn aan het pbuts burean aar men ook plaatsen kan bespreken tegen 10 et eitra voor iedere plaats alles precies als in een kermistent jammer genoeg dat er nog niet aan elke kerkdeur iemand geplaatst wórdt om uit te ueodigen om binneu t treden die dnii levins de waarde en het gefaalle van de leer Jou kuiinni aimprijzen van den dorainé die zal optreden wel is de bepaling gemaakt dat aan ieraanil zonder betaling en zitplaats zal gegeven worden ook al is de Kerk half onbezet Ik htb altijd gemeend dat de Kerk vrij was en dns ook de zitpl iateen die niet aan eigenaren hehooren maar ik merk dat ik mij vergist heb zoodat nu ook vervullen is dat allen voor het oog van God ét n zijn rijk en nrm daar men de Kerk verdeelt in rangen evenals in de coraedie De gemeentecommissie is streng orthodox maar ik meen te mogen raggen dat dergelijke lianddwijze niet strookt met den godsdienst cii de leer van den grootcn Meester Men schrijft uit Bodegraven dd 7 Augustus Eiwlclijk is na herhaidde pogingen dank zij den ver van din heer A Knptijn gemachtigde der Spoorwegmaatschappij de outeigeningsquaestie met den Zuiilzijde polder ia deze gemeente tot een einde gebracht Alle Kasselsehe bierhuishouders zijn in verzet gekomen tegen een gemeente verordening op het ijken van de bierglazen Het eentraal bured van het Dnitsche herbergiersverbond de president van het i Reichskanzlcrambt Hoffmann en de minitteriëu van binnenlanilaehe zaken en justitie zijn bij deze bierglazcnkwestie betrokken geworden De regeeriug is echter onbevoegd gebleken om de verordening in te trekken Men z il dus te Kassei alleen bier drinken uit geijkte glazen die l liter inhouden Kort voor Stegtitz ontwaarde de maehliiist van een trein op deu Postdammer spoorweg dezer lijgeii een drietid lameff 4ie op de baan stowk ii eu heftig gesticuleerden De loaehiaist nergens Mjiig govaar voor zijn trein ziende zette de steoraflmt t u om de dames te bewegen uit len sreg te gaan Zq bleven echter staan en de machinist dus gesteld voor het alternatief stappen of de dames doodrijden besloot tot het eerste Nanwelyks stoud de trciu stil of het drietal ijlde naar en coupé en verwelkomde hartelijk een oad heer y waren hier juist disht bij huis en hadden den trein lalen stoppen om papa te gerieven Als h uee doorreed tot StegKtz moest hij weer zoo n eind terug De spootwegbeitrabten dachten er echter anders over en hielden niet alleen den ondoo heer in de oupé maar namen ook zijn dochters mede sm zieh bij den statiosehef te Stegiitz te verantwoorden over hun willekearige daad Verleden Diasdag vertrok de grootvorstia Kathsrina weduwe van hertog Greorge van MecklenburgStrelitz van Pargs naar Trodyille Onder hare bagage bevond lich eeu reistasch met ttUet artikelen en ju weclen ter gezaiaenlgke waarde van 60 000 ftt benevens particuliere brieven der Grootvontin Te TreuviUe aangekomen bi sptnirde men dat de taadi verdwenen was en die is tot beden niet opgespoord Sleehts herinnert men zich dal terw l de Prinses afscheid nam van de personen die haar uitgeleide deden iwee eieilgk gekleede dames in den voor haar bestemden salonwagen waarvan het portier op stond plaats genomen h idden die door een beambte daarover aangesproken zieh over hare vergieaing verontschuldigende terstond weder uitstapten en verdwenen Naar men verneemt mag de eommivie tot stichting van het Nederl Schoolmaseum te Amsterdam uitmuntend slagen in luire pogingen om de buiteiilandsche scho induatrie bij hare permanente tentoonstelling behoorlijk vertegenwoordigd te tien Inzonderheid in Engeland heeft haar plan bijzolidere belangstelling gevonden Zij dankt dit vooral aan de belanglooze volgverige medewerking van den heer Ed Booze te Londen die als haar gemachtigde voor deze zaak zich onbegrijpelijk veel moeite vil geven Door zyne bekwaamheid en voortvaVendheld is van het Londensche schoolwezen de inzending te wachten van alle belangrijke leermiddelen en voorwerpen bij bet onderwijs daar te lande in gebruik plannen van schoolgebouwen en al wat in t bijzonder tot de Loudensehe scholen in betrekking staat zal bij wijze van Loan Eihibition ter beziohtigiiig kunnen komen De Londen Schoolboard zal offloieel vertegenwoordigd tyn zij heeft tot eene subcommissie voor dat doel benoemd hare medeleden professor Gladstone bloedverwant van den ex staatsminister den heer Mark Wills en Mevr Westlake die in overleg met den heer Ed Eooze te Londen de maatregelen nemen en de voorwerpen znlleli ultUeMi die door de commissie verlangd worden Een aantal industrieelen in Engeland hebben inzendin n toegezegd Dnitsohland zond reeds belangrijke bijdragen De Nederlandsche boekhandel daarentegen zal naar het zich dnsver laat aanzien in deze Nederlandsche onderneming ten nutte van het Nederlandsche onderwijs en de Nederlandsche schoolindustrie niet tot zgn recht komen Onderscheidene oanzienlgke aitgevers van schnolkaarteii handelaars in sciirgf teeken en audere sehoolliclioet tm hoewel in de eerste plaats uitgeiioodigd laten nog altijd op hunne toezeggingen waclilen Waarlijk onze industrie behoeft in dSse voor den vreemde niet weg te kruipen zij die zoo veel op de butste voor beeft hoeveel ij ook van haar leeren kan behoort zich in hare volle kracht te vcrtoonen zij zal zich daardoor hare duurzame lieersehappij op de Nederlandsche markt verzekeren eti in sommige takken den weg naur t buiteulaud vinden w uirvan reeds voorbeelden bestaan Voegen ivij bier nog bij dat SchooLmuseum niet gelijk vroeger is gemeld zid geplaatst worden in het UudeMaiibuis maar in het Paleis voor Volksvlijt waar het na ailoop van tegenwoordige teutooustelliiig zal worden in orde obraolit en dus niet voor lo October oaustaaude zal kunnen geopend worden i aarf Een groot aantal kleinhandelaren vooral tappers en slijters te Arnhem liebbeu den gemeenteraad verzocht om intrekking van zijn in hel vorig jour genomen besluit om oan te vangen in 1877 aldaar le kermis af te schaffen Dezer dagen zal dit adres in behandeling gebracht worden De geruchten betreffende de bekende aardappelziekte in Drenthe zgn gelukkig oogegroud De knol is niet aangetast Hier en daar is wel op sommige akkers het loof der aardappels zwart doch dit heeft gelukkig niets te beteekeueu In Overijssel nemen echter de onrustbarende verschijnselen zeer toe Bg het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot herziening der kieswet is eene nota gevoegd van deu lieer van Houten waarbij hij zijne inzichten uiteenzet ten aanzien van het kiesrecht en de volksvertegenwoordiging De strekking is 1 Algemeen stemrecht in dien zin dat als kiezers op de kiezerslijsten znllen Worden ingeschreven alle meeroeijarige mannelgke ingezetenen Nederlanders die in het volle geii t zijn der burgerlijke en burgereehapsrechten in de laatste drie jaren geene bedeeling van eenig burgerlijk of kerkelij armbestuur hebben genoten gedurende hot laatste jaar hun hoofdverblijf in het kiesdistrict hebben gehad en door inlevering van een eigenhandig geschreven en geteekend verzoek of op eene andere bij de wet te bepalen wijze het bcwgs hebben geleverd dat zij de sehrgf kunst hebben geleerd Aan de verkiezingen zal in zign stelstH geen deel worden genomen door a de vrgwilligen in het leger beneden den rang van officier h de inilioiena gedurende den tij l waarin zij zich onder de wapenen bevinden 2 Vernieuwing der tweede kamer in eens en niet zooals thans geschiedt bij helften 3 Vaststelling der kiesdistricten voor eens 4 Uit de voorwaarden voor de verkiesbaarheid voor de eerste kamer het voorkomen op eene lijst van hoogstaangeslagenen te doen vervallen 6 OphefBng der uiuluiting vau geestelijken en bedienaren van de godsdienst van het lidmaatschap der Staten Generaal Als een gevalletje dat niet dagclijksoh voorkomt deelt de Z Ct mede dat zekere landbouwer dizei dagen nnby tgne woning in Vanseveld met het nuaaien del rogge daarin eeil half dozijn kippennesten vond j in één dezer nesten lagen vgf ep dertig en in eeta atider vgf cn zestig eieren Herinnerende dat de Amerikaansche regecring met een uitgave van millioenen dollars in den strijd tegen deu aardfptlkeMT niet verder was gekomen dan tot de ontdekking dat sommige vergiften wel het insect vernietigen maar tevens voor de plant schadelijk zijn geeft de heer E Gerdes te Haarlem in de Stand een ander denkbeeld in ovefweging het opzoeken en aanwenden van planten die de kever als de pest zou mgden zooals die voor vele insecten te vinden z ja Vlas wildü rosmarijn en vooral ietontea ojftcinali acht sohrgver daartoe geschikt doch er zouden proeven moeten genomen worden Nu wg legt de heer Gerdes Jiem niet kuooen beletten tot ons te komen souden wij hem langs dezen weg hoogstwaarschgnlgk knunen dwingen een ander land op te zoeken of hem noodzaken odeie planten die ir j best missen kannen b v onkruid tot zgn voedsel te kiezen Ik ben ook niet afkeerig van het denkbeeld dat wy het menu van den Colorado kever wijzigen kunnen in dier voege dat bet diertje langzamerhand verbasterde en of tot zijn ooraptonkelijk voedsel de wilde aardoppelplant teruj keert en dos ons hoofdvoedsel niet neaadtsb of tick tevreden stelt met onkruid waanloor hij vanzelf een groote verandering ondergaan en eindelijk ophouden zou een Colorado kever te zgn Ik geef mgne zienswijze voor beter Wil iemand proevea nemen en van mgn nadere wenken gebruik maken ik zal hem gaarne van dienst zg n gelijk ik in alles wat tot welvaart en welzij u van m n medemenaohen strekt belang stel Het komt op een proefneming aan Onlangs stapte een Eiigelsch tourist met zijn zoon te Londen op de stoomboot naar Holland ten einde te Darmstadt te gaan visschen met deu hengel Het had den sehijn of in d wateren van heel het Vereeuigd Kuiungrijk zich geen enkele visch meer op leed Zij waren van allee voorzien op alles verdacht en droegen met zich wel geen zware niaa zeer omvangrgke bagage Nergens anders dan op het dek van de boot verkozen zij te verblijven De lucht en het water schenen hun eeuige elementen te zijn Toen de nacht aanbrak spreidden zij hun eigen legerstede waartoe zij o a een paar dingeu opbliezen die weldra den vorm van kussens verkregen om er zich het hoofd op neer te vlijen Toen z genoeg geslapen hadden drukten zg de lucht uit het kujseu dat tot een klein pakje zaam gerold vervolgens bij de andere bagage gestopt werd Ook waren zij voorzien van toestellen vau gutta percha die dezelfde bewerking als de kussens konden ondergaan en den vorm van eeu blaas aannamen In geval dat men soms een rivier zou willen ovenswemmen ten einde eene vischrgker plaats te bereiken worden deze blazen ge oezigd om zich voor verdrinken te vrijwaren De verscheidenheid en de menigte vischtuig waarvan zij voorzien wareit zouden moeielijk te beschmven zijn Voor zulke aurtsvisschera zmkt de rqi Va de Hollandera die den naam hebbeu van groote liefbebbera te zijn en meteen bewonderenswaardig geduld tüe eruat met apoedig voor een verren tocht terugschrikken geheel in het niet Door de politie te Amsterdam zijn in de afgeloopeu week zeer veel personen naar de gevangenis overgebracht Indien wij ons niet vergissen zegt de JbuI Crt dan bedraagt bet getal gearresteerden van 20 Juli tot en met 4 Aug ongeveer vijftig De cellulaire gevangenis is dan ook geheel vol Een kind van S te Vlissingen van ongeveerSjarigen leeftijd had bij gelegenheid van de kermis eeu verfdoosje ten geschenke gekregen Vrijdag heeft het een stukje vau die verf ingeslikt en Zaterdagmorgen is het tengevolge daarvan overleden De verf moet dus van een giftige stbf zgn geweest Ct Door den heer mr A Kerdjk schoolopziener in het 2c district van Zuid UoUaad is een circulaire gericht aan de grifiiers der versohillende kantongerechten en arrondissements reohtbanken met verzoek om de mededeeling van de gewezen vonnissen op grond der wet van 1 September 187 Staatsbl no 130 den kinderarbeid betreffende en zulks ten behoeve ▼ an eene nadere bestudeering van dat vraagstuk door den he r Kerdijk biet het oog up de aanstaande herzieuing van gemelde wet Tot de merkwaardige nieuwe uitvindingen die op de aanstaande wureldtcntooustelliog te Parijs zullen te bezichtigen zjn zal een nienw telegraaftocstel behooren uitgevonden door den heer Lamberg controleur der telegraphen in Oostenrijk te Liut Deze toestel drukt door middel van vijf toetsen met een snelheid van 200 tot 400 letters iu de minuut eene soort van correspondentie kaarten en is voorts zoodanig ingericht dat men op de verschillende stations van ecu Igu er dezelfde depêche meê kan afdrukken De kasten van zulk een toestel worden op niet veel meer dan 300 Aorgnen geraamd Te Odessa waren dezer dagen soldaten aan het exerceeren eea onderofficier beval een soldaat op verschillende punten te mikken Daar dit niet best ging liet ds sergeant den soldaat op hem zelven aanleggen H koHimandeerde vuur de soldaat geltöolïaaftde en döot een kogel in het hoofd getroffen viel de sergeant dood neder Daur nu bij de exerciticn slechts losse patronen gebruikt worden wekte dit ongeval aanstonds groote bevreemding Het schgiit dat de soldaat die op wacht had gestaan vergeten had zgn geweer te ontladen De Berlijnsche politie is een merkwaardigen diefstal op het spoor gekomen In eea groothandel in manufaotureu diende sedert 11 jaren een knecht Thomas genaamd die het volle vertrouwen van zgn patroon bezat Op zekeren morgen miste men utt eea kastje ongeveer ƒ 1500 weUce den vorigen avond daarin waren gelegd Niemand was daarbg tegenwoordig geweest dan twee beambten van het huis en Thomas zij werden ondervraagd en op den laatste viel ofschoon h j alles ontkende het vermoeden der politie Men deed onderzoek in zgn woning en vond niet het gestolen geld qioar eeu geheel magazgn opgevuld met waren van tgd tot tgd mi het magazijn der firma ontvreemd Zelfs werden goederen gevonden waarin reeds sedert tien jaren niet meer door de firma wordt gehandeld Het spreekt van zelf dat hier helers iu het spel tyn en een gestreng onderzoek wofdt naar hen ingesteld Thomas zelf ontkent schuld Dij verklaart niet vaa gestolen goederen of geld te weten Uit Apeldoorn wordt aan de Solt Cl gemeH Het Instslot ket Loo met zgnachooni andelpark trekt steeds vele bezoekers waarian echter menigeen het vorstelijk verblijf onder een minder opgewekteu indruk verlaat Sedert kort toch houden zich daarin vreemde hceren naar men zegt Pransche experts onledig met het zeer zorgvuldig inpakken van de meest kostbare voorwerpen van kunst Zoodat b v de beroemde kunstzaal nagenoeg vau al z jB prachtige standbeelden enz ontbloot en de aangrf uzende comedieAial reeds bijna ledig is Algemeen verzekert men hier dat zij naar Parijs worden verzonden en dear op last van Z M in een groot onlangs aangekocht hotel zouden geplaatst worilen Maandag e k Worden weder drie bagagewagens van den Oosterspoorweg ter inneming van goederei aan het paleis langs s konings particulieren spoorweg verwacht Het niet lang geleden voor de dames pensionaires ingerichte gebouw nabij het paleis even kostbaar als smaakvol gemeubileerd zon voor f 55 000 met inbegrip van meubilair te koop wezen en wordt door vele gegadigden bezocht Wat is er onaangenamer voor hen die door hnn beroep Verplicht zijn veel te spreken zoo als advocaten onderwijzers redenaars predikanten dan keelpijn verkoudheid of een overblijfiiel van broncUtes Meh gebruikt hiervoor in overdaad doch zonder groote uitkomst eene menigte patés siropen drankjes enz welke meestal de ziekte vreedraam zfnen weg laat gaan De teer alleen kan hieraan eene spoedige verlichting geven men kan zeggen Oogenblikkelijk als dezelve bij eene genoegzame hoeveelheid wordt toegediend Om deze uitkomst te verkrggen behoeft men by elke maaltijd slechts vier a ks teercapsoles van Guyot te gebruiken De flaoon van ƒ 1 26 bevat 60 oapaules zoodat deze behandeling skchts op eenige centen daig komt te staan en men kan verzekerd zijn dat van tien personen die het beproefd hebben negen zich aan deze geueeswijze honden De teercapsulcs van Guyot hebben door hun snoees dat van dag tot dag toeneernt Onnoemelijke nkmaaksels uitgelokt De Heer Guyot kan élleeh deze flacons waarborgen waarop zich zgne handteekeniag in drie kleuren gedrukt bevindt Laatste Berichteiiyi Isctail 8 Aognstiu De Keizers van Oostenrijk en van Dullschland zijn ten 12 ure alhier aangekomen en aan ket Elisabeth hotel afgestapt waar de Oastenr jkache Kroonprins hen afwachtte De begroeting der Keizers was zeer harielijk De Dnitscbc Kfizcr heeft onmiddellijk een bezoek aan de Keizerin van Oostenrijk gebracht St Petersburg 8 Augustus Volgens berichten uit Atexandropel is grootvorst Micbad aldaar aangekomen en wordt generaal Mirsky er verwacht De hervatting der offensieve bewegingen van t leger wordt in de eerstvolgende dagen tegemoet gezien Tscheriiajeff zon morgen naar het KaukasuS leger vertrekken MARKTBEBICHTEN Gouda 9 Augustus Bg kleinen omzet was de slsmmiog flaov Pc ertar e puike ƒ 13 50 l ƒ 14 Mindere ƒ 12 75 i ƒ 13 25 Rogge pnike ƒ 9 l fH ih Mindere ƒ 8 a ƒ 8 50 Voer ƒ 7 a ƒ 3 40 Gerst puike ƒ 7 60 k ƒ 8 25 Mindere ƒ 6 J5a ƒ 7 5 Haver zware ƒ 5 25 a ƒ 5 80 Lichte ƒ 4 75 a ƒ 5 Koolzaad ƒ 14 75 ü ƒ 15 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug varkens voor Louded vlug magere varkens en b gi traag te verkoopen schapen ving M rtfrkoopec Kaas aangevoerd 70 partgen prgzen van ƒ SC a ƒ 84 met zeer vluggen handeL Goeboter ƒ 1 60 i ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 86 ü ƒ 1 45 I I I II I lllU B u r g e F 1 U k e Staud Oouda GEBOREN 5 Aug Claiina Loaiu ouden Ii F Wdtir W A Huigen Cliriitms Adriias Ersnt OetirdiSa Johann A K m der Gsrden tn O W t dt SlorUr Maru Maiiiaretlis en Petras oodsn P Hmnheat ea M BrantteM iAtma Heuricas ouden l H OBaaai i n A M lUdder 7 Judic ouden L Colmi ca R 4a Bok Pelfui Uiriitissa ouders C P Clemras ea A ft T n Luijk JoliinM ouden C Erfurveld en B Koetimn Cornein ouden C vso Zutpheu au k Uosnuo fotTtii iufhoniut fden P 1 vu Wa tn J M via Buw Mosrtes onder M Boot ea J H Wie r MariiUH oud er B D m l ijn en M A Saodsrs 8 Arts ouden G in der End eu O J B Smit OVBKlEOi N 7 Asg G P de Bfuón 2 j W 1 Knaap 69 j W Tan Hoorn huisir ou 1 U 0 Mr 65 j J P Vermoolra 11 w 8 J da Bnig 6 m 9 I T van Lit S m GEHtlWD 8 Aug W vsa dea Hvnisl ea A vW toili b