Goudsche Courant, vrijdag 10 augustus 1877

Zondag n Augoslus N 20S2 1877 Mr J in SOilf Hoftanduieester van 5C M den Koning en gebr door Z M den Koning der Belgen Gaat steeds en met goed suoees dagelijks voort met de vervaardiging van zynniedw uitg evónden Kunsttanden en Gebitten op CoUoddion Basis a ƒ 1 50 per Tand en f 50 een geheel Gebit met tien jaar garantie Deze Tanden zijn op TentoonsteUingeo te Parjjs en Londen met de gouden en irlveren Medailles bekroond Utrecht Elisabethstraat hoek Vreeburg NB Men wordt ten vriendel ste verzocht op Naam Woonplaats en Titels te letten iaax het bovengenoemde gebleken is er rendreaende pei onen gevonden worden die zich op zijn naam en kwaliteit doen nitgeven om daarmee het publiek in den waan te brengen dat zij met boveagenoeraden te doen hebben Ieder machhe zkh dus voor tcluide Hofdentiste van Z M den Koning dei Nederlanden brev van Z M den Koning der Belgen Tandmeester aan liet R K Seminarium en Pensionnaat der Zusters GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eo ömslreken De Insending van advertentito kan geschieden tot één nor de nam iddagB van den da g der uitgave Btirferlijlte Stand an onicrstaaniV gemefnten ran 2 tot 8 Augustus 1S77 Moordrecht OEBOKE A Wnie nadert D de Wilde ea W Tom JiD oudirs H 1 de JoDg eB li LufjU OVECrGSEN Gecoe OSBERÏKauWB Tom edr au i Uendertloot 7 II k Kuvlealiug il GEaUWD J Boort 24 j n B d loaf J9 j O de feuiu Ited U u der Werf 45 j eu M tlluot 27 j Gouderak iGeeB uuigtft B bebbtia bg deu ijar erti eu Stand plute gehad Stolwijk GEBORKN 1 Conielis sader U Boom eu C de Brain 0 BRIj ilEN Ceeoo ONUBRTaOUWV F a Bam ea A den Taom SEHCTTD Gaana Haastrecht GEBORB V Jahauas llubcita ouders P lan Vliet ea J r a Vl et OVEBLEUEN M Eau 8 d M Verlenk 10 d J Atowman 7 n ONDERTROUWD Geeae OËIILWD Geeae Reeuwljkt i GERORFuN Nedtje ouders U Krnijt fil ea P na tea a TB Cornelia ouders E van Oi en M de Jong OVERIJ DEN G Hogeaels 32 j J Vermeulen 3 m r Schnik 20 u Waddinxveen GEBOHEN Johanna Adrians naders I Blomon J Donefaas Tbcadors ouders J F l OKraven eo J tan der Hooru OVEKI EÜEN J J san der loQ 37 J 11 W van Tllborg j ONDEKTBODWD A san Veea met A san dar Winden OEHUWB G looatertiirl met E üijielenslum A au dar Wiodea met A i euhart ADVBRTCNTIËN Heden verleed ma een langduri lijden tniju geliefde Echtgenoot FRANK KNAAP in den ouderdom van negen en zestig jaar Oonda Wed ¥ KNAAP 7 Aug 1877 eb Sjut Heden avond overleed onze jongste lieiï JOHANNES PHIUPPÜS Nachts 11 wek n oud J VERMEULEN Hi M M J W VEEMEÜLEN Gonda 7 Aug 1977 vas Oostkn JSenige kennUgevmt Voor de vele bewijzen van deelneming die de ondergoteekenden bij bet overlijden van Inn waarden Scboonioon den ileer L KALOS ontvangen hebbeu betuigen zfl bjj deze Jbwk omeohteii dank A IIOMEIJN M E ROMEIJN ijouda 7 Aug fe77 Siokuikiuiajeb ZONDAG a s Tireer PORTRETTEN a L H SERRE 701 Getuigschriften waarvan 428 geadveirteeord mogen worden Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons AMERICAN BALSEM tot hergroei van Ubafdhaar Zeer tevreden ever de uitwerking van uw preparaat zoo zal ik u bü een ieder aanbevelen Wil Uidit pnbliek maken zoo heb ik er vrede mede Met achting ort n r Juni 1877 J MOLEMAN Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kide Plekken Pijn in de Schedelhuid haarworm vroegtijdig gr B worden ftl deze oaaangenaamhedién worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon genakshalve 42 bkuwe postzegels of postwiasel alsook op rembours bg THEOPHILÉ Haarknndige Frednibpleui No 32 Amtterdam Regts Openbare Verkooping op DINGSDAG 14 AUGUSTUS 1877 s morgens 9 ure te Gouda inde Nieuwsteeg E 17 van Eea prachtig asiortiment DAMES n KINDERHOEDEN naar de laatste Fransche mode een belangrijke partjj Fransche BLOEMEN Zijden LINTEN in alle kleuren en differente kwaliteiten VEEREN in allegenTes VORMEN Bruine en Zwarte STROOHOEDEN BANDFLUWEEL STÜKFIÏÜWEEL Lijonsche ZIJDE DAMESDASJES een bijzondere keVis HBERBN DA8SEN FRANJES vior Gordijnen GESPEN CLACÉ HANDSCHOENEN en verdere MOOFjARTIKELEN een assortiment Gemaakte HERRE NJ ASSEN BROEKEN VESTEN en KINDERPAKJES ZOMER en WINTERSTOFFEN een partg andere MANUFACTUREN benevens llElnlMfiSmi D iaga te voren te zien van 9 12 en van 2 4 ure Er kunnen goederen bggebracht worden Adres M vas DANTZIG Die welke bet ongeluk heeft een bi il te moeden dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tfldverlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zjjn dien te moeten gebruiken welnn er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zïjn versleten kunnen daar van ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChanlomelaiHis Oogenwater Bij elke wasscbing der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kannen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral osl eg die nog geen bril bahoeven gebraiken dat middel om voor altijd daarvan bevrijd te biyven bjj velen jnü bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbal yertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de trógM beginnen te steken enz Wdnu gebruik Dr CHASTOMELANÜS OOGBN WATER en gg zult ü beter gevoelen Het is verkrggbaar a 60 Cts per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J IL KELLER Zoos Westewagenstr BotUrd Mej L A SCHOÜTENS Sch üTek Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co tjtreckt En meer bekende Depots in ons rgk Openbare VerUoopingp TE GOUDA op MAANDAG 20 AUGUSTUS 1877 des voornuddags ten Elf nre in het Hotel dii Zaim aldaar VAN TWEB KAPITALE met ERVEN en TUINEN n wel Een aan de Westhaven e Geudft Wgk B Nr 190 waarin beneden een marmeren Gang eene Voorkamer met Suite twee Tuinkamers nog eene Kamer lünnenplaats Keuken eu Kelder en boven zes Kamers t vee Zdldei en hetgeen meer tot een goed y oonhBi behoort En eo aan de Turfmarkt te öouAi H Nr 104 waarin beneden een marmeren Gang Voorkamer met Suite Tuinkamer gsede Kelder en Keuken met Pomp n op de plaats een Regenpomp en boven v f Kamers een ruime Zolder en hetgeen verder tot aen gemskkelgk en aangenaam Huis behoort En voorts van EEN Huis en Erf aan de Turfmarkt te Gouda H Nr 93 waarin vijf Kamers twee Keukens eu vele gemakken EEN KAHTAAL aan den lahgen Tiendeweg op den hoek van den Vogelenzang te Gouda D Nr S3 met een PAKHUIS eu ERF daarachter in den Vogelenzang M Nr 2 Zijnde in het Huis een goed Voorhuis vgf Kamers twee Keukens rame Zolders tm tgeen verder tot een goed ingerigt Winkelen Woonhuis behoort Breed aan den Tiendeweg 8 en in den Vogelenzang 14 meters en geschikt tot uibtefening van tSie WINKELZAKEN Een HUIS n ERF aan den Raam Ie G Hdt O Nr 65 twee HUIZEN en ERVEN achter de Vischmarkt te Gouda I Nr 115 en 134 En twee HUIZEN en ERVEN et den korten Raam te Gouda O Nr 95 en 95a Nadere inlichtingai zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOR TÜUN DROOGLEEVBE te Gouda GoèDA DBÜK VAN A BUISXIIAS De uitgave deser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERr DAG De prgs per drie maanden is 1 75 frneo per post 2 BUITENLAND BuiteBlaodsch Overzicht Nog altijd komen er nadere bijzonderheden over de nederlaag van de Biusen bg Plewna en alles t a n dM het een nederlaag is geweest looals een legerkorps slechts zelden ondergaat de piaiek die er ontstond onder dr RuMiache troepen geeft terena geen hoog denkbeeld van de militaire taoht tronwem reeds meermalen i door correspondenten op het oorbotooneel de opmerking gemaakt dat de Bnwiiche s Maten met de Frsnscben gemeen hebben de groota kraoht van den eersten aanval maar d t zij niet die volharding hebben welke den DuitioheD soldaat eigen is vooral wanneer het gevecht een ongunstige wending neemt komt die eigeoachap uit Se atemming in het Uaaaiaohe hoofdkwartier moet BS ds nedwlaag aaccfiedxiiktagnen tageawoardigheid van dea Csaar den troonopvolger en andere grootvonten maakte den toestand nog moeilijker de bevelvoerders zouden tot inticht z n gekomen dut het plan van den veldtocht ferkeerd was en thana een geheel anderen weg moet worden ingeslagen men zou nu met meer voorzichtigheid willen gaan handelen en minder werk maken van wel schitterende maar toch zeer gewaagde manoeuvres De voornaamste Berlijnache dagbladen erkennen het groote belang van de zsmenkomst der Keizers doch zijn over het geheel van meening dat Uuitsch land door Oostenrijk met Eoaland een vergelük moet laten treffen zonder tusschenkomst van DuiUche raadgevers De zamenkomst van den Duitschen Keizer met den Keizer van Oostenrijk te Ischl mag niet worden be honwd als een feit van bijzondere staatkundige beteekenis schrijft de Berlijnache berichtgever der If eter Ztiiting Bjj den emstigen toestand waarin zioh Europa thans bevindt is het echter tfet waarschijnlijk dat dit onderwerp zal worden hesproken Is dit werkelijk het geval dsq zal het onaerhond de strekking hebben om de overeenstemming tntaohen Oostenrijk en Duitschland ten aanzien van de crisis in het Oosten nader in het lioht te stellen terwijl het tegelijkertijd dienstbaar lal worden gemaakt om een tuuohen Oostenrijk en Busland gerezen misverstand uit den weg te ruimen De vraag of Servië al dan niet deel nemenaan den oorU g wordt bijna zeker te Isohl beslist Volgens een beHcht dat in de Tima te lezen isen dat van tke Ruwian Jgncj afkomstig is heeftde Oostenrijksche minister van financiën de heer Hoffmann op een vraag van den oorrespondent vanden Oolot wat de regeeiing doen zou indien Serviëden oorlog verklaarde het volgende geantwoord Eenige weken geleden zou ik stellig gezegd hebben in dat geval b ten wjj Servië Nu de toestandin het Miiereihmd van den Balkan echter gewijiigdis is de bezetting van Servig zeer te betwijfelen Oostenrijk kan het vorstendom zijn vrijheid vanhandeling laten Uit meer uitvoerige berichten in de Ooetenrijkaohe iigbUden blijkt nu dat de opstandelingen in Bosnië geheel verskgen zijn door de turken Hun aanvoerder Despotovioh vluchtte op Oostenrijksch grondgebied Enpelond wordt in Britsch Indié door een ramp bedreigd welke wat haar gewicht betreft slechts bij den opstand van 1867 vergeleken kan worden Lord i Salisbury heeft zijne landgenobten voorbereid op den nieuiren hongersnood die dat kad sal teistemi Men schat de uitgaven waarin door i schatkiat zal moeten worden voorzien ter bestrjjdiag van dien geesd op 860 millioen gulden De kostea door den hongersnood in 1874 veroonaakt beHepen de helft van dit bedrag Mocht de regeering beproeven hare onder danen te hulp te komen dan vroidt hare taak bijna onmogelijk gemaakt door de gesteUheid van den bodem In de bedreigde gewesten is niet meerdané n spoorweg bevaarbare waterwegen ontbreken de bevolking is verstrooid loodat het verleen n van bijstand niters moeielijk zal zijn dit zal mbeteu geschieden over land en de dieren welke men ton kunnen gebruiken zullen insgelijks door het gebrsk aan voedsel lijden en te uitput of te zeldzaam zijn Toevlachtaverblijven kampplaatsen zullen moeten ingericht worden waar men d armen zal kannea te zamen brengen en de sterfte zon buitengemeen groot wezen Te Madras wsnr thans gebrek keerMl is d Yerito iidiag van het steriteeyfer van 19 op de 1000 het gemiddplde in de liüitstverloopen vqf jaren gestegen tot 76 op de 1000 In de provincie Madras worden een millioen mensehen aan de openbare werken gebezigd pn 870 000 ontvangen er onderstand van de regeering Te Bombay is het getal ondersteniiden voor de eerste kategorie 256 000 voor de tweede 149 000 De droogte heeft dit jaar Je noordwestelijke districten bezocht zoodat daar ook gebrek zal heerschen in het zuiden zal de oogst onvoldoende zijn De grasosohnren zijn uitgeput Engeland gaat daar een treiuige toekomst te geinoet De Fransche verkiezingen gullen volgens Daüy Ifeiet reeds op 15 September plaats hebben Het Dnitsche pari lement komt tegen dien tijd ook weder bijeen Naar wij vernemen schrijft de rlijn8ohe berifehtgever der eter Zeituny zal de Bondsraad tégen het einde vun September weder bijeengeroepen worden Do president der rijkskanselarij tevens voorzitter van den Bondsraad heeft dezer dagen de hoofdstad met verlof verlaten en keert tegen het midden der genoemde maand te Berlijn terug Eerst dan zal door de Bijks regeering een besluit worden genomen ten aanzien van de wetsvoorstellen die in den Rykadag ter tafel zullen iforden gebracht Hiertoe zal langer of korter tijdsverloop worden gevorderd naar gelang het voor den gezondheidstoel stand des heeren v Bismarck noodig zal zjjn dat I hü tot in den laten herfst te Varzin moet vertoeven of dat hij reeds vroeger naar de hoofdstad terugkeert Intussohen zal het den Bondsraad bij het hervatten van zijn beraadslagingen niet aan arbeid ontbreken want verscheidene wetsontirerpen zijn thans reeds zoover in gereedheid gebracht dat zij terstond in behandeling genomen kunnen worden zoodra de Bondsraad weder bijeen is gekomen BINNENLAND GOUDA 11 Augustus 1877 r Heden nacht ten ruim 2 ure ontstoiid er brand in de broodbakkerij van den heer Smeets op de Gouwe alhier waarvan het gewone gelui geroep eu geklep den volke kennis gaf Binnen weinige oogenblikken was er dan ook eau zwarte massa over de straten in de nabijheid van ADVERTENTIE N worden gvplaattt TU 1 5 regels ii 50 Centen iedare legel neer 10 Centen GBOOTE LBTTES worden berekend naar plaatsmimte A onderlgke Nommen VUF CENTEN den brand versprtid terwijl ook de waarnemende burgemeester de wethosder Bemjj benevens verscheidene andere gemeente autoriteiten met loffelijken spoed op het tooaeel des onheils verscheen Het huis en de inboedel is zoo goed als gebed verbrand terwijl de naburige panden gelukkig behouden zijn gebleven Het verbrandde was verzekerd bjj de Jong fc Co te Amsterdam Naar wij vernemen is gisteren gearresteerd en heden morgen naar Rotterdam overgebracht de persoon van J J F verdacht van diefstal van eenige voorwerpeik voornamelijk vesten jassen en lampen die hü uit de bank van leening alwaar hij werkzaam was ontvreemd zon hebben Behalve de betrekking aan de bank vervnUe h eveneens die vsn nachtwacht terwql h vroeger gemi I men tyd als brievenbesteller alhier werkzaam is geweest Wij vernamen tevens dat de ongalukkke dis I vrouw en kinderen heeft reeds bekend hem VBEGADEEING van dïn GBMEKNTEEAAD Op Dinsdag den 14 Angnstns 1877 des namiddags ien 1 nre ten einde te Onderzoeken de geloofsbrieven Van de in Jali jl gekozen Boodsleden te benoemen Een hnlponderwijier aan de Openbare Burgerschool voor jongens Een vreemd voorval heeft zich U Donderdag te Zevenhuizen voorgedaan In den namiddag vervoegde zich bjj een ingezetene dier gemeente een persoon die naar het scheen van beroep bedehiar was De mon klaagde over buikpijn waarop de vrouw des huizes hem warme melk te drinken gaf Na dit genuttigd te hebben begaf de man zich in een bij dat huis behoorende schuur en bleef daar in Des avonds kwam de eigenaar te huis aan wien de vrouw meedeelde dat zeker iemaifd in de schuur gegaan Was en waarschqulqk daar nog wel in zon zijn De man keek voorzichtig rond en vond daar een ontzettend schouwspel Hg vond nl den vreemde in eea rijtuig liggen met den hols afgesneden Men is an gevoelen dat de ongelukkige een zelfmoord heeft begaan De politie doet onderzoek Het maken van eene zweminrichting ie Schoonhoven is aangenomen door G van der Hee te I Ammérstol voor de som van ƒ 7 100 l e opening der jacht op klein wihl is voor dit jaar in deze provincie vastgesteld op Zaterdag 1 September a s Noar men verneemt is het regeerings sntwoord op bet voorloopig verslag over de wet op het Isgsr onderwijs thans op de staatsdrukkerij zal en aboo zeer spoedig openbaar worden gemaakt De commissaris generaal der Fransche Eegeerijfg belast met de regehng van de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1878 heeft een reglement vastgesteld vo r du oprichting tan gebouwen enz in de parken en tuinen Daarl j is o a bepaald dat alle plans en teekeningen san den lUgeeringscommissaris toegezonden en door hem goedgekeurd en dst de materialen afgewerkt op het terrein gebrooht moeten worden dat wie op het vas j telde tijdstip met ziju gebouw niet gereed is ds kasten betaalt vallende op h t onmiddelijk afbreken dat alle gebouwen moeten geaa