Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1877

stfeeWI en terens T n water fooraien warden ïoor t oaveriuwpt geval ran bcud eu dat alle sehade alle kosten Tau bewaking eni komen ten laste Tau deu insant die op 1 Jan 1879 het iu beslag geno man terrein in den fiimitiercn toestand weder d inoeten opleTeren Kaar w Ternemen is in de aan Itet departe neut Tas Wnnenlandsehe laken euder praesidiuno Tan den referendaris jhr mr 6 De Bosch Kemper gehouden Tergaderiug der ohefs Tan de prorinciale bureaux Toor statistiek met groote nteerderheid iastemming bataigd met de door dea Minister voorgestelde regeling Tan de statistiek ran het school bezoek eu het schoolverzuim Slechts enkele wijsigingtn werden Tastgesteld Men zal dus eerlang een offioieele statistiek van het schoolverzuim mogen te gemoet zien met opgave der redenen Men achryfi aan de Z Cl Ouk zomler nankos diging Tin lUliaanscfae geleerxieu is het bekend dat iiu dezen t jd Tan bet Jaar het aautal dusgeuaiimde Teraehictande starren n vallende meteortu gwotar is dan anders en dan ook de Siut Luureutius stroom 10 Aug wordt die heilige gevienl genoemd wordt De beschouwing van znlk een aityd prachtig uatnarvenobqnsal wordt eohter wellicht door het weer belet ant bat wear is los Het is geeuszins te verworpen dat bet venchieten van zooveel kruid als in het Oosieu plaats heeft invloed op dan dampkring uitoefent terwgl de ondervinding neeft geleerd dat t jdens den PruuchDnitschen oorlogde weergcsteldheid ougesta dig waa n de regen soms btj stroomen neêrvieU De Tereeniging tot verspreiding vnn kennis aangainde s lands verdediging zal hnre jnarlyksche Igemeene Tergadering houden Maandag 27 Di afdeelingen zijn nitgenoodigd hare fgeTanrdigden overeenkomstig de statuten te benoemen ïfe le algemeene vergadering der vereeniging van Sarareu aan inrichtingen van middelbaar osderwys tfotdt op 31 Aug e 1 en 3 Sept e k te AnMtardaiu iu Artis gelrondeu Voer Zaterdag 1 September z ju de volgende Tiaagpottten aau de orde gesteld lo De eindexamens de akten van bekwaamheid ke i óoltoeziobt Naar aanleiding van het praeadTies door het hoofdbestuur ten Torigen jare gegeven omtrent de vraag Is een wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs al of niet wenschel k 2o By de eindexamens der hoogere burgerscholen orden wat de vreemde talen betreft in het algeBieea te hooge eischen gesteld vandaar de teleur telUng dia zich gewoonlijk in de verslagen uitspreekt 3o Er is meer kans om tot een betrouwbaar tsaltaat te komen aangaande de kenuis van vreemde Ukn bti het eindexamen door bet opgeven eeuer vertaling of Tan ern dictee dan door het opgeven van een afttel zooals thans geschied 4o Dt aansluiting ven het middelbaar onderwys aan dat Tan de militaire academie te Breda Lu te leiden door den heer A J Bou ns Blijkens de Bydragen tot de algemeeue statistiek van NedwUnd bedroeg de bevolking van het rgkop 1 Januari I37 1 884 417 mannen 1 926 110 vrouwen te zamen 3 809 627 inwoners Volgens de itkomiten der laaute volkstelling bestond de bevolking de r i op 1 Deoember 1869 uit 1 764 118 ttannen 1 815 411 vrouwen te zamen 3 579 629 inwonen De bevolking zoude alioo z n toegenoloeii net 120 399 m 109 699 vr te zamen 319 998 inw Het Tersi il tusscben de beTolkingl m Mr i op beide tijdrtinpett is b ina nttsluiteud het Tolg Tin hoogers geboorte dan sterftecijfers Hetuntal leTendgebotenen overtrof namelqk het cijferder gestorvenen vdet 120116 mannen en 112404 Tronwen terwijl tengcTolge van Terhnizing het be olkinget fer leokti nrmeerde met 188 m en Tcr vinderde met 3706 TT Men sehqnt eohter te mogen aannemen dit de eibttitingen de beTolking des r ka in Teel grooter ute hebben doen afnemen dan hier is opgegeren o wel met name dat bat aantal uit het r k ver lokkan mannen veel aanfieaKjker is dan bet aantal Iw io n eB Tn let mannetijk gcstaobt die zich biet Ik l od beblea gereatigd De uitkomsten der vjjltienjari e volksstellingen doen namelijk zien dat de verhouding in getalsterkte tusscheu de beide geslachten achtereenvolgens deze is geweest dat tegen 1009 mannen werden gevonden 104S 1 43 lt 10 1031 en 1029 vrouwen In het beTolkiugsejjfer dat Toor 1 Jauuari 1876 is gevondeu zijn 1032 vrouwen tegen 1800 mannen begrepen De toeaaderiug in getalsterkte tnsaehen ibeide geslachten zou dus in de zes jaren rdor laatstgenoemd tijdstip veel grooter geweest zijn dan in een der vorige tydvakken Met het eog op den voortdureoden toevloed uasir Ooat Indie vooral iu de laatste jaren it dit niet waarsehjjulijk e aehten keizar en de keizerin van Brazilië hebben thatpS ook Zwitserland bezocht welke kleine republiek tot diog toe door de hooggeplaatste reizigers vergeten scheen te i jn Zg trokken Tooral in Zurich zeer de aandacht der studeerende jeigd Hun bezoek aan deu Itigi werd door prachtig weder begunstigd ofschoon de berg reeds dagen te voren in nevelen wos gehuld geweest De vele vreemdelingen die tegelijk met hen van dit keizersweder prolteerden waren zeer met hen ingenomen maar de bedienden en kelluers die qp fooien geaaid baddtn waren zeer ontevreden Keizer don Pedro toch bezit een talent dat dea ctoar vau Essland geheel ontt eekt hjj kent namel k de waanle van het gAA en wat nog erger is hij schijnt een bijzondere studie van de muntstelsels der verschillende landen gemaakt te hebben welke de faaiisuvam rs bijna tot wanhoop brengt Als een feit wordt gemeld dat hjj zich op zijn reizen niet zelden van roadreisbilletteB tot verminderden prgs bedient Op den toeht van deu Rigi naar Vitznau stond de keizer ep de locomotief eu leerde hg van deu machinist de verschilieode baadgrq eu om haar te besturBU De keizerin droeg op reis zelf baar handtaschje tat enbeechryfel ke verbazing van alle Ëogelscbe dames die het zagen Te Luoecn werd aan het keicerlgke paar Cen serenade gebracht dooh voor dat de laatste touen wegstierven wandelde keizer Pedra reeds weder incognito door de straten der stad De Kamer van Koophandel te Sreda beeft bij den minister van financiën verzocht spoedig de bronzen pasmunt in omloop te brengen Zij doet in haar verzoekschrift uitkomen boeveel lorg eu moette het heeft gekost om de Belgische koperea mant te rerdr ea en vreest dat wanneer de Kegeering nog langer draalt eeoc voldoende hoeveMheid broneupaamunt iu omloop ta brengen de pogingen die nu nog tegen den dreigenden invoer van de Belgische 2 centimes tnkken worden aangewend weldra vruchteloos zullen klffken en vooral de grensgemeenten die mout weder in betaling zullen aannemen De laatste treiu vau dcna HolIandschea Spoorweg van Haarlem naar Amsterdam werd Dondenlagavoud bij Slotcrdijk ingehaald door een anderen trein die die etenceus met passagiers in dezelfde richting kwam De locomotief vaiv den achtersten trein kwam in vrij sterke aanraking met den laateten wagen van den voorsten trein waardoor een botsing ont stond die eenig oponthoud veroorzaakte de passagiers heTig verschrikte en verseheideuen hunner lichte kwetsuren schrammen en krabben bezorgde De Berljjnscbe looiers courant zegt dat de slei te üji die zich sed t geruimen t d voor alle takken van nyverheid heeft voorgedaan nu ook slachtoffers begint te vinden onder looiers en leerhandelareu Vele looiers te Berlqn hebben hun betalingen gestaakt of liquidatie aangekondigd Zij die steeds goede waar leverden houden t echter tegen den slechten tijd flink uit Evenals in de meeste andere landen zoo werdea ook by ons de uitkomsten van het lagïr oode wijs veelal eenigermate afgeleid uit het standpunt van beschaving der ingelijfden Tan de nationale militie In itateo zooals het Duitsche r k waar het beginsel Tan peraooniykeu dienstplicht wordt toegepast Bipge deze maatstaf vry juist zgn In ons land kan zulks het gcTal niet z jn Als een uitTloeisel van het stelsel Tan dienstTerranging toch wordt feitelük alleen de armste klasse der beTolking jaarlgks au militie ingeiyfd zoodat het moeilyk is de algemeene TolksbeschaTing af te meten naar de kennis Tan dit gedeelte der natie Men komt daardoor uit den aard der zaak tot te ongunstige Terhoadiogeii zooals df n ook orertuigesd is gebleken ait de onlangs in Tersohillende dagbladen medegedeelde uitkomsten door den heer Van Alttng GeUsan Terzameld met betrekking tot de geoefendheid in het lezen en schrijTen Tan de reeds opgekomen miliciens Toor lichting van 1877 Toch hebben de opgaTen ottitrent de geoefendheid in het lezen en sohrgTen Tan de litiepliehtigen twelke door de zorg Tan het I epfft i t TU oorlog jurl ks in dat Tau binnea Ittndsche zaken rerstrekt cu door dit laatste openbaar gemaakt worden onbetwgfelbaar haar nut Dewijl het aantal van hen die zich in den dienst der militie doen Tervangen tot dat der ingelüfden jaarlgks nagenoeg dezelfde rerhoading heeft kannen de aitkomsten welke men omtreut het eene jaar Ttrkriji t zeer wel met die vnn het andere jaar wordkn vergeleken en zoo leeren de hiertoe betrekkelijke opgaven sedert 184S openbaar gemaakt dat het betrekkelijke aandeel ran hen die lezen es schrijven koatleii voortdurend is toegenomen en dat daareategea het aautal geheel ongdetterden van 1846 tot 1S76 van raim 24 tot laira 10 pOt ia teruggebraeht Een dame vervoegde zich te Parys bij een doetor speciatiteii ia de behandeling van krankzinnigen De dame gevoelde zich zeer ongelukkig haar zoon haar ige zoon was krankzinnig Of liever kraaklinnig was t woord niet hij had ileebts een manie om nota s wiesels faelurea te schrijven die hij dan aau ieder presenteerde De doetor stelde zich nauwkeurig op de hoogte hq moest den patient zien en waarschijnlijk eenige dagen onder zijn behandeling hebben Vid de scheiding voor de moeder Boeielijk mevrouw kou gerust zijn dat haar zoon goed zou behanddd worden Twee dagen later braoht ds dame haar zoon Men liet beiden in een kamer iomiddds zon dendoctor worden bericht dat die mynheer daar was De dame verwijderde zich zooals te voren met den doctor was afgesproken Het jougraeuseh bleef wachten Hij vroeg aan de bedieuden kerhsaldetyk of hynog uiat geholpeu koa worden mynheer waa nogbezig antwoordde men Eiiideiyk kwam de doctor Hy ziig dun patient sinik ia de oogeu de Batiëutkaalde een rekening it den zak Ha I dtiaf fiebbenwy t al dacht de docter ea begon kct jongmemckdan pols te voelea i De patiënt zag ken met de aitente verbaciag aan ea werd tamdijk oagedaldig De doetor begreep ten votle het gevoarUjke van den toestand De patiënt werd Tsorldirend onrustiger en drong op betaling van zgn rekening aan Iu plaata daarvan werd hy ontkleed en hem een stortbad toegediend Maar nu werd de patiënt radeloos Hy eiiohte dat men mynheer X die ia de uobyheid woonde vaa zijn toestand bericht zou Keven Men ontbood dea heer X Het waa een juwelier by iea eea dame eea paiue van 26 000 fa had gekocht die cy betidea coa aaa het joagmenscb dat baar aaar irkaar woaiug sn vergezellen Vjórdat de gewaande moeder van den krankzinnige dezen had verlaten had zy hem een pakje afgenomen ouder mededceliug dat rinyniieer wel dadelyk bg hem zou komen Het overige raadt ieder Men sehryft It Nienwediep dd 8 Augustus Heden morgen werd op de reede van Texel eei proef genomen met een par lorp lo Een klein stofei overdekt loepje met vier lorpeilistcn bemand v oenio den torpedo naar een zeker punt Op eenmaal hoorde men van het havenhoofd een hevigea kaal als vaa een verwijderd kanoaschot ea te geiyk zag men eea grootc sehnimeode kolom water met woedende krocht iu de hoogte gedreven eu was de zee iu de nabijheid als verkeerde zij iu eene hevige branding Ook de stalen sloep welker bemanniag zich oamiddcllgk by het losiaten van den elektrisehen stroom die del torpedo langs deu niar moet doen ontbranden had weggedoken werd hevig geidingerd De torpedo was slechts ligt geladen Dit groOtsebe maar vrees lyke schouwspel werd door dctt viee adniraal directeur en kommandant der marine ea door teer vde officieren iu stoombarkassea gezeten kygewoond pEeu paar jaar geleden das yft raea aak de Middelt Cl uit Kotterdam besloot ons depa tement der Msatsehappy tot Nut van t Igemeéil pogingen aan te wenden tot verbetering Tan dienstbaren stand De algemeeue en bittere kloehtea onzer kaismoeden over hare dienatbodeo en het groote nadeel dat voor de fauishonding gdegeh ii in het telkens na zeer korten t d verwisieten d t endeigesohikt persoued waren de niotie to tA dat besluit Uit hel departement werd een eomikbrie zamen gesteld die zich nitslaiteud üiet dOze uA zou bezig honden Deze commissie zon ziclt btlattek met het haren en verharen van dienstboden de door fcare bemoeiing geplaatste meisjes zonden 6pd strenge controle gesteld worden en ook ortlr redenen van meesters en meesteressen voor liel oi slag liunnèr dienstboden zon zekere controle wordeu uitgeoefend Zoo hoopte men in het belang Tab meestem en dienstboden beiden werkzaam te cUn Men ging nameiyk uit van de stelling dat de Mikald niet altyd bij de gedienstigen maar ook wel eena by de diensten lag eu dat de redenen TOor het tslag Tao eeae dieastbode niet altyd billyk zgn Men wilde aaa de meesters en meesteressen goede diAntbodeo ea au de dienstboden goede diensten bezorgen en akebte dienstbodto en sloskte diensten aan zich zelren en aan dkandcr overlaten Verschillende middelen zouden voorts worden aange wend om het gehalte der dienstboden te verbeteren en langdurige plichtsbetrachting in een zelfden dienst zou worden beloond De oommissie toog met yver aan het werk hield geregeld zitting legde registers aau en werd in hare werkzaamheden bggestaau door eenige dames Doch het bleek al dadriyk dat men zich illusies had gemaakt Er waren veel meer aanvragen om dienstboden dan aanvragen om betrekkingen Onder de dienstmeisjes die al spoedig gewaar werden dat zg onder strenge controle zouden ataan en dat de hèeien van het Nut een soheiper onderzoek instelden naar hare bekwaamheden en iiare antecedenten dan gewooulyk door de zoogenaamd besteedsters geschiedt bestond groot wantrouwen tegen de inrichting En ook onder de dames begon de controle HÜitj onvemydeUjk zekere bemoeing met hare hutseIgka omstandigheden en de inrichting barer huishouding medebracht al spoedig zekeren weerzin te wekken Kortom deze instelling Tan ons Nutsdepartemeut waarvan aauTankelyk zulks groote Terwachtingeu bestonden heeft nooit anders dan een zeer kwijnend leTea geleid n alle pogingen om er meer gang in te brengen bieren Truchteloos De dienstboden Uiten al bar oude gebreken behouden en het huren Tan ondergeschikt personeel ging bgoa zonder uitzondering buiten de commissie uit het Nut om Thans is in eene Tergadering ran het departement besloten de commissie Toor den dienstbaren stand bniéik werking te atellen De inriobting dus waar ede men nilk een goed doel Toor oogen had gestold k ft y geho den te beataa a Faas Pin tX zoo verhaalt de figaro werkt na leeds veertig jaar aan zyn Oedenkêchrtften en tot nog toe heeft hg slechts iiu medewerker gekad nimelgk pater Dresoivni een der geleerst JezoSteo Tan ay tyd Pius IX heeft thans aan zyn liiograaf zyue geheele korrespondentie met Kurel De Pigon Toorspeh datde nitgerer van dat historiseh monument adutryk d worden EeuTondig middel om zilTerwerk schoon te maken Het tocTal maakte legt een aohryver dat wy een eenvoudig mitldel aaa de band kregen om zilver schoon te maken By gebrek aau ander heet water weril het water gebruikt dat juist afgegoten was van de aardappelen waardoor d zilveren lepeltjes die den vorigen avond by het eten van zachte eieren gebruikt en daardoor geel geworden waren met het op den bodem gezakte aardappelmeel tusscben de vingers gewreven werden Het gevolg was verrassend daar de lepeltjes niet slechts schoon maar ook zoo blank trricn als zy gewoonlgk slecht werden na het jioctsen met een bekend poetspoeder Verdere proefnemingen toonden aan dat op deze wyie niet slechts alle zilvereri voorwerpen kunnen schoongemaakt wor den en ook die welke gegraneerd of geciseleerd zyn waarin ander poeiler blgft vastzitten dat dan er uitgepoetst moet worden met een borstel maar dat ook nieuw zilver en verzilverde voorwerpen groeten glans daardoor krygen Met door lang gestaan hebbend Tcrzuurd aardappelwater kan men zelfs ia plaat Tan met bet dikwerf gebruikte en gcTaariyke zwaTelzunr koperen keteli en koperen voorwerpen lobooamakep Te Parys gaat men iets Tan ons Uind oTememen Van a t Zondag af worden er namelijk dsgelyks feesten gegeren in den trant Tan HoUandscho en Vlaamsche kermissen Niet echter op den openbaren weg maar in het onde tentoonstellingsgebouw in de Cbampl Elysées en Tan 10 uur s morgens tot 8 uQi k aTbilda Winkeliers kunnen er mede plaats Icr en De opbrengst is bestemd Toor een liefdadig doel oameUjk Toor een pieuwe wlegeninriohting Daar in bet KumeeOsohe leger meefcn mber behoefte oBtstolt aail bekwame officieren trerd bevel gegiJTen om alte Ti willigert van goede opToeding naat Bttobarett te zenden alwaar zy aan een examen zonden worilea onderworpen met het oog op een prbiüotie tot den rang van ofBoier Van de JoodMhe riijWilligen werden dertig ih staat geacht een dertBl jk etinlen met goed geVolg af te leggen Men MgOn ibet een htinner op te zenden De oommissie an examinatoren geraakte nu in groote vertegenteid MoekV namelyk een Jood tot een examen worden toegelaten Ten laatste liet men hem toe nnar stelde aaa zyn militaire kennis zoo hoOge fiidien dat een examen met guilstig geTolg tot de onibogelijkliéden werd geaoht Tot grOOten spijt der oommissie eohter kwam de Jood zoi $ schitterend door het examen dat hg werd aanbeTolen als tweede laitentaf I e Miitltter Bratiaits gaf echter te kennen 4lit de bevordcitil VKn een Jood in bet leger i wettig is Do Jood moet er zich dus mee Tergeaoegen ali gemeen soldaat xyn bloed TOor het dierbaar Tlderlaotf op te offeren WeekU toor Itr Bgdrage tot de kennis Tan den toestand onzer soldaten in Atehin ontleend aau een particulieren brief medegedeeld door de Jmk Cl Het is verschrikkeiyk warm geweest en weken zonder regen De thermometer stond steeds op 100 i 102 graden Ze stiervea daa ook als katten en honden om ons heen en die niet dood was was ziek Gelukkig is het weer veranderd en de thermometer plotseling gedaald benaden 80 graden Die overgang was yfcêt te groot zoodat er weder andere zieken kwamen In de vorige week is s avonds een gesloten rijtuig waarin de echtgenoote zoon en sohoonznster van een industrieel te Lubeck gezeten waren op den wi g van die stad naar Travemunde omgeslagen en in hrt water gekanteld De zoon behield by het omvallen genoeg tegenwoordigheid van geest om het portierraam te verbryzelan en er zich doorheen te wringen met het gevolg dat hy zwaar aan hoofd en handen gekwetst boven water kwam Ook de koetsier i gered Daar er u hulp in de nabyheid was mislukten alle pogingen om de dames te redden Eerst den volgenden dag mooht het gelukken het rytuig met de beide lykeu op te halen Dat men te Kampen een kikvorseh voor een ooloradokeTer aanziet is mjua ongeloollyk maar toch zeer Tcrklaarbaor wanneer men iu lanmerking neemt dat er in t noorden Tan ons Taderlaud nog dommer menschen worden aangetroffen Een boerenknecht naby Dokkom rond nl aan t stnnd der Noordzee een diertje dat a 1 00 wel een eolorado kaver zgn koa Bq Bader onderzoek bleek het een garnaaltje te zyn Men wil dat in de prorinde Jnray van de Argentynsehe Bepubliek zeeroTcrTloedige petroleom bronneu ontdekt zyn HYGIËNISCHE BAAD Het water is in ons laad on loo te z a nw en nhraal het tast de fijne bnid geToelig am en is Tiak de oorzaak Tin net verTetlen Berst begint ome brandende zou haar Tcrnielingswerk en later eindigt het water het begonnen er £ Ter voorkoming dier omwageBiamheden raden wy bet gebruik aan van de Bui de Cologn Tan de Koniuklyke Arnlieinsche fabriek Vergeet nooit een kwart flesch in nw waschwater te werpen en uwe huid zal nieta van zon noch sproeten te lyden hebben Iiaatste Berichten LondSIl 10 Aug Uit Konstantinopel verneemt Sevtenoffice van den 9den dat in officieele kringen aldaar verzekerd wordt dat de Bussen dien dag ineen nieuwen vddslag by Plewna geslagen zouden zyn Het overbrengen van geschut naar de versterkingen van Konstantiinpsi duurt voort Londen lO Aug In het Lagerhuis vrofg Monk of de Regeering eene tijdeUjke bezetting Tan Konstantinopel door de Kussen ri66 onTcreenigbaar acht met de belaageB van Engeland dat daardoor de rHendediapptl ke rehtiek ttlssoben beide Mogendheden verstoord zouden worden Nortbeote meende een antwoord op deze vraag te moeten weigeren Monk verklaarde daarbp de vraag in anderen Torm te zullen herhalen In het Hoogerhnis antwoordde lord Derby aan lord Colchester dat het berieht in Oostenryksche bladen Tolkomen ongegrond is dat Eugclands politiek ten doel heeft af te wachten tot het oogeubliV waarop bet aan db Terdeeling Tan Turkye zou kunnen deelnemen Londéli 10 Augustus In het Lagerhuis herhaalde Monk zyn Traag betreffende de eTentaeele bezetting van Konstantinopel Northoote zeids dat tonmogdijk was eene vraag te beantwoorden welke mededceliug verlangt van hetgeen gedaan lal worden onder zekere mogeiyké omstandigheden EonataiXlllfOpsi lO Aug Het gerucht omtrent een nieuwe overwinning by Plewna heeft tioh niet bevestigd De venterkie stetUngen wdke Osman Paoha inneemt wegen tegen do grooter getalsterkte der Kussen op die SOièOÓ man byeentroCken Het gevecht duurt nog voort Burgeirljjka Stand GEBOREN 8 Ang Jieolsi mim 3 Jongeneel en M C vin Wast 9 Maria Joktnna onden O H Vranwyk s O WilKhnt OVERLEDEN 9 Aag M i Kroijf 10 w C Seheuteii wed i Kranen li j S E Oicsni 6 m 11 J M C van Loen 5 n ONDERTROUWD 10 Aug L dUnbroek l Iddinirnn £ 7 j ra H Biartiua 81 j R T vn Lanwen 4S j en A ftn der Vlitt teRotttrdlni 42 j W Mine 48 j en J vm lugen 46 j ADVERTENTIÊNa C 0 G P KABEL Dl Koira Gouda 11 Aag 1877 Reden overleed na eene langdorige ongesteldheid onze geliefde Moeder CATHARINA SGHOOTEN wede Jb KfiAMEBS Jz in den onderdom van bgna 80 Jaren Namens Kinderen en Belinwd K8ider B H W KAAMEB8 Gouda 9 Angnatai 1877 Voor de talr ke bewezen van belangsielliag ondervonden bg htm 00UD2N HOWELUKSPEËST betuigen de ondergetMkenden bnnnen innigea en bartelgken dank Gouda A J Dl RUITER 12 Aog 1877 Kt KcHtocNOotC Aan allen die bg mgne Verkiezing tot Lid Tan den Gemeenteraad belangstelling betoonden m neu opregten dank G A OÜDIJK Aan allen die bg mgne Verfcieang tot Lid van den Gemeenteraad beIangM Uing betoonden mjjnen opregten dank Jhi M C f J b rotte TE SM mmm in de onmiddelnkB nabgbeid dei Harkt eene GEMEUBILEWDK KAMER met KOST en INWONING Tegen vergoeding van 6 per week Adres onder letter B bg deu Uitgever dezer Courant GEVRAAGD tegen 1 SEPTEMBER a s Inlichtingen en prgs opgaven wenden met frtmco brieven onder N 99 ingewacht aanhet advertentieburean van A KOK Comp Boeken Kautoorhandel alhier 4 Quina Laroche bereid door H HEMPENIÜS Apotheker te J 3 1 S T EI JR T 1 prga per Flacon 1 56 Verkr gbaar te Gonda bg J C ZELDENRUK VOOR LUDËES Ten einde eiken zieke alToraua hy een g iue knndige behandeiiüg ondergaat ofdehomop genezing opgeeft zich zonder kosten vaa dt door Dr Aiby geneeswijze Terkregen vernuMNMle genezingen u kunnen overtoigen verteUdt KicHTï 8 Boekhandel te Bctltriam op franco aanrraag gaarne aao een ieder gratis en franco een nittrOttldorJeiesim Nieiuand TetZuin dit vele btriohten over ziekten btvattende uiUnhul te ontbieden J