Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1877

m Mr J 1I S0 SöHoftandmeester van Z M denEoninfir eneebr doorZ M denKoninirder Woensdag 15 Augnstus 1877 W 2023 Hoftandmeester van Z M den Koning en gebr door Z M den Koning der Belgen Gaat steeds en met goed succes dageljjks voort met de vervaardi g van zgn nieuw uitgevonden Kunsttanden en Gebitten op CoUoddion Basis k ƒ 1 50 per Tand en ƒ 50 een geheel Gebit met tien jaar garantie Deze Tanden z b op de Teatoonatelhugen te Paqjs en Londen met de gouden et cilveien MedüUes bekroond Utrecht EUsabethstraat hoek Vreeburg NB Men wordt ten vriendelgkste verzacht op Naam Wounplaaits em Titels te letten Auue het bovengenoemde geblekem ia er rondreizende ptrtonen gevonden worden die zich op ZQa naam en kwaliteit doen uitgeven om daarmee het pobliek in den waan te brengen dat zy met boveagenoemden te doen hebben Ieder wadUe zich dm veor echode iv d er is flL soisr Hofdentiste van ZL M den Koning der Nederlanden brev van 2 M den Koning der Belgen Tamlmeester aan het R K Seminarium en Pensionnaat der Zusters GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot éto nur des namidd ags van den dag der uitgave i I I 1 = g 3 M eagg I l i i iaiw i iji e M BSSWaSasiEacsgaa i lll l i l f M I C B i i J EKIEBERT uRKT eoiiDA GeëmwUeerde PORTRETTEN naar de laatste Tïnding KOOLPORTBETTEN die in dnnr aaniheid aewoae Phot pikphiën overtreffen y£U6B0ÜTIMtiSN L sten Passepartouts enz BRAIVD De ISSÜKANTXE COMPAGNIR pgerigt in 1771 te ni t Kdam verzekert UEBOUWEN en MËUBEIiEN tegen vaste Premie Agent F JV NAAS Junior PEPERSTRAAT K 70 om te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitffever dezer Courant A BRINKMAN worden ilLEADTEBTENTIEIT zoowel in Binnen als Bnitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst Openbare Verkoopingf DINGSDAG 14 AUGUSTUS 1877 s morgens 9 wi te oixiaindeNieawsteegS 17van Een prachtig assortiment DAMES en KINDl HÖEDËN naar de laatste f ransche mode een belangrgke partij Franscbe BLOEMEN Zijden LINTEN in alle kleuren en dilterente kwaliteiten VEEREN in allegeures VORMEN Bruine en Zwarte STROOHOBDEN BANDFLUWEEL STÜKFLÜWEEL Lijonsche ZLJDE DAMES DASJES een bjjzondere keus HEBREN DASSEN FRAN JES voor Gordijnen GESPEN GLACÉ HANDSCHOENEN en verdere MODE ARTIEËLEN een assortiment Gemaakte HEEREN VASSEN BROEKEN VESTEN en KINDERPAKJES ZOMER en WINTERSTOFFEN een partij andere MANUFACTUREN benevens lEN Daags te voren Ie zien van 12 n van 2 4 nre Er kannen goederen bngebracht worden Adres M vak DANTZIG BU BorstpU en Heeschbtid 6 Donselaar Schipper te Neder Langbroek verklaart vvlgaame door het gebruik van een fleschje DRÜIVEN BORSTHONIG van eene hevige heeschljeid en borstpyn genezen te Zfln DruixmBortihonig geneest Asthma Dmioen Bontlwnig geneest Kinkhoest DrmvenBortthomg schenkt direct verlichting bg Keelziekten en hevig Hoesten I ru vmBortthoma is van uitstekende werking bg Bor8taandoenin en ihiiittenBoritAenig ia alleen echt verkrügbaw uit d Fabriek van W H ZICKËNSËIMER te Maikz in fiacons a fl 2 k fl l ena65cent voorzien van een tinnen capsule waarop nevenstaand Fabriekstempel gedrukt is te Te Gouda bö F H A Wolft Botkoop bn A J van Twont HoiutredU bg J D den Hartog Oudtwater hg F Jonker Idenbaig Waddaunetn bg C van Eeuwen Opeobare Verkoopingf in ééne Zitting TE STOLWIJK van eene KAPITALE BOUWMANSWONING MET WOm KOEIJËlTALLm TWEE SCHUREN HOOIBARG TUIN jw ERVE alsmede circa 257 Bunder UITMUNTEND GOEDE WEI EN mimm EN te zamen staande en liggende in Langsehoooonweo en Bovenkeifc binnen de geaeente van STOZW K op WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1877 des voonuiddags ten 10 are ten haize van Geesit VAN Dam zgnde hetvroegere Raadhmg staande in het dorp aldaar Breeder bjj biljetten en iniormatiën ten Kantore ran den Notaris A N MOLENAAR te Wad nxveen TegCH JICHT EK Rhumatiek verkrijgbaar te Geuda Wed Bosmak n BONMNSMZHPZSCII P Vaiuwsiao Zn v Bodegraven P Vbesioot QQ jJ0jJÏJ jj g5JJpi Bodcoop J Goobkabb Harmeien W G KuBvlxs Hazertwoude 3 Gaarkeuken MoiAfoort 3 A Jacobi Montfoort Wed Rinnnrama Oudmoater J Libtlans Schoonhoven iJVfoïJgt e ITaariCT BouTiaËBK Woerden Gebr Pmnkiko Ze aard L nxH QuDiit Op vooideelige voorwaarden worden Dépöta geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dép6t bu M C J HAMte £ mA Men vraagt terend eea TMEMANSLEEMQ aich te vervoegen aan het Bureau deierCounnt ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H ERRÉ Urbanus Pillen bereid volgons bet aloude en echte Rèpept waarop men in het bijzonder attent maakt Zg leer noftif w aagecl ld i d n der HAA t en w ric teiluaai p de SPIdSTËRTERINO Zij ciJQ ttttmonteud t gen de QAL 8CHËBFTE ia hot KhOK ea UirSLAO d r HUID e tga KACHT LAXEfcEND eu SLtJMAPUEUVENI Vereeifelde d omii van 37Vi o dubbels doozen zijn verkrijgbam big de M Alilatêeréam i de Boer Amterdam M aébsn 0 ilrag beilige weg D Ui Batkfravm B Verslaut Bothotp i A van t Wondt Dd thtnen J B Westerhoif Delft H W de Krap Qouda L Sehealt ap de Hoogatiaat HaattrêcM K Ooa erliii r Htge J Il V K SnabiK Biiteolior Leyien S T TerbuJjib HaaTlem bMk Bakker tefg Meerkerk W van Beckain Moordrecht G H Fost Oudemter Pr Vrae RoUerdam v d Toom k Bek r Weste Wageaatrait SchMniovep A Wolff Ulrecit Altera U Kroon p iet Steeow ver dM DoDkeratr ii 31t VUiarSiHgtn Wonter Pleyaiei IToerdeH i F Sweermaa Zete huiien A Frïua Het depot dezer ecbt ürfaaiHU Fillan amdi zoovele jaren B et xoem bekend en ia aigemeen ff bruik ie door ons te Oottda aU On o Uit Bloitehd geplaatit bjj den keer U SCHENK op de HoogBtraat WA ABS CHÜ WIN O Men wordt inatantelgk venocbt wel attent willen zijn dat door ons bjj niemand anders d UrbaansPillen bereid volgeai het oode en eobi Recept in Dépdt zga verkrggbaar gesteld iiijU riaeeM opgegene Stede en Plaatten dan bjj de Juif btei enoemde Dépólhouder In elk dooaje ii eea biljet voorzien met de m u e naamteekeainf van de vervaardigers Wed Keumen b Zoom Amt hekera welke Handteekening zich ook b rjndt tp jiet Zegellak waarmede de Soosjes verzegeld Jgij Wjj vertoekeu de gebruikera inilmtel JMl W op te letten en raden bon aan vel toe te den bg wieu men de Uoosjts Pillen baalt Alleen dut Doo es waarin een biy et met onze Handleel x iBg ia zich aan te schaffen en zich te wachtea voor het gebruik van de vele namaaksela f G DDA DEUK TAN A BBISKMAJf De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DDilSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 7 5 franco per post ƒ 2 KENNISGEVING BUEGBMEESTER en WETHOUDERS der gemeente 6ouda brengen ter kennis van alle Potentplichttge iugcMtenen dat de PATBNTE f voor het dienstjaar 1877 78 in gereedheid en op de Secretarie dezer gemeente voor hen verkrygbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van Maandag den 30n Augustus 1877 tot en met Zaterdag den In September daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot dea namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit ran 17 October 1820 de binnen dien tiid door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTS door den Deurwaarder der directe belastingen aan hnnne huizen tegen betaling van tin centen worden uitgereikt Zij die des gevraagd wordende hnn PATENT of eea vfmkr van ketaelre niet kuniitu vertoeven vervallen in eene boete van vijftien gutim Oouda den 14n Angustus 1877 Bargemeestcr en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Broüwkk Remij Wel is de tjjd verre achter ons toen men aan eene dienstbode een brief scbrjjvende op het adres plaatste Aan de eerzame deugdrüke jonge dochter toen die zelfde dengdryke jonge dochters een huur va v f gulden s jaars verdienden behalve enkele fooien op kermis en nienwe jaar de loonen zgn verhoogd en de titel is kleiner geworden Zgn nu ook met den naam de deugden verdwenen Het antwoord op die vraag door de huisvrouwen gegeven kan wel niet tw falachtig zgn wie heeft zich niet dikw ls geërgerd over de babbelzucht snoepzncht luiheid en welke negatieve deugden men meer wil opnoemen die de dienstbode tot een noodzakelgk kwaad maken welke huisvrouw heeft niet overvloed van stof wanneer de dienstboden het onderwerp van gesprek zijn geworden maar waar vindt men ook de dienstbode di niet een bedroevend verslag kan geven van de verschillende diensten waar zg korter of langer tyd heeft doorgebiacht De klachten en grieven zjn wederkeerig klaagt de huisvrouw de dienstbode niet minder en het spreekwoord waarin pot en ketel voorkomen is bg die verschillende klachten niet zelden toepasselijk Door het departement Rotterdam der maatschappgjot Nut van t Algemeen is twee jaren geleden een poging aangewend om in dien treurigen toestand verbetering te brengen Niet dat men dé hopeltioze pogmg wilde wagen om in deze zaak het kromme recht te maken dat zg verre men wilde alleen trachten goed inge rich te gezinnen aan goede dienstboden te helpen men wude de werkzaamheid ei zoogenaamde besteedstera beperken en goede dienstboden in de gelegenheid stellen om zonder die tusschenkomst goede diensten te verkrijgen Twee jnren is een commissie uit het departement gverig werkzaam geweest en het resultaat dier poging is treurig de commissie geen medewerking vindende noch bij de huisvrouwen noch hg de dienstboden is op haar voorstel door het departement ontbonden De goede verWachting die men bij de oprichting koesterde ia jammerlgk teleurgesteld Wilden de dienstboden geen controle van de heeren van het Nut in weerwil der uitgeloofde premiën bjj getronwe plichtsvervnlling ook de huisvrouwen vonden de condition waarop de commissie voor geschikte dienstboden wilde zorgen te beperkend ook zg wilden zich niet in hnn huisgezin door bezwarende bepalingen laten binden De schuld der mislukking van de proef ligt dns zoowel bg de vrouwen als bg ae dienstboden en wanneer men de zaak onbevoorooi deeld onderzoekt zal dit wel meestal bet geval zgn de oorzaak van de tegenwoordige ongeluklpge verhouding is een uitvloeisel van den geheelen maatschappelgken toestand niet slechts hervorming der dienstboden ook hervorming der gezinnen is noodig eu dit laatste is evenmin als het eerste door het benoemen eener commissie hoe gverig die moge zgn te verkrggen In den goeden ouden tijd zoo zegt men was het anders toen waren er dienstboden die als reliquien van vader op zoon of van moeder op dochter overgingen volstrekt geen zddzaaqiheid toen hoorde men van een bekroningen w ns getronwe dienstvervulbng omdat die toen geen nitzondering maar regel was Toen hoorde men van geen snoepzncht van geen pronkzucht vastgestelde uitgaansdagen die oorzaken van zooveel verschil waren toen niet bekend er waren geen commissiën noodig om ieders rechten en plichten voor te schrgven en het nakomen te controleeren Neen voorzeker znlke commissiën waren niet noodig de dienstbode toch was toen een lid des gezins en werd als zoodanig behandeld Zg behoefde niet te snoepen want van alles wat het gezin gebruikte kreeg zg haar deel zg ontving niet in een afgelegen hoek des huizes de overgeschoten stukken maar zg zat aan met het gelieele gezin in een eenvoudige kleeding die zeker nunder van de kleeding van de vrouw des huizes verschilde daa het verschil is bg de tegenwoordige klachten over een pronkzucht die naar veler oordeel alle palen te buiten gaat D dienstbode die den avond in den huiseIgken kring doorbracht had minder behoefte om nit te gaan dan haar opvolgster die gedoemd is om den langen winteravond in een dikwijls kil vertrek in een zaamheid te slijten tarwgl de huisvrouw gasten heelt of een aangenaam avondje bg anderen slgt Zeker vele klachten omtrent de dienstboflen zgn gegrond maar ligt alleen aan haar de schuld Laat iedere huisvrouw eens haar jiositie met die Karer dienstboden vergelgken laat zg zich even in haar plaats stellen en zeker zal faÉar oordeel zachter en billgker zgn ADYERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afeonderl ke Nommers VUF CENTEN Het meisje de kinderschoenen nog niet ont wassen wordt onvoldoende onderwezen van de school genomen en belast met de zorg en oplaesing van een of meer kinderen Haar af je roken opvoeding wordt op straat of in de keukens voltooid na verioop van een paar jaren tracht zg een grooter dienst te bekomen en de gevol n van zulk een opvoeding knanen niet uitbleven lïl het bg zulk een opleiding bg zulk een toestand niet veel meer te verwonderen dat er nog goede dienstboden zgn dan dat meil zoovele klachten hoort is het te verwonderen dat velen zop spoedig mogelgk aan haar tgd van dienstbasirheid een einde trachten te m en en een leven van zorg en kommer aan eigen haard verkiezen boven bet brood der dienstbaarheid Gmm commissiën InumsD m dien toestand verbetering brengen Die is alleen te verkregen door verbetering van het onderwjjs der meisjes aan de eené en door verbetering van de positie der dienstboden en het gezin aan de andere zgde Is terugkeer tot vitiegere toestanden in de meeste gevallen niet aan te bevelen ligt de weg meestal vooruit een terugblik naar het verledene kan ons veel leei n in betrekking tot de behandeling der dienstbaren de bewering dat verandering niet mogelgk is is weinig afdoende omdat juist de veranderde denkwgze der dienstboden Wel een gevolg kan zgn van de veranderde inrichting der geziimen Even oed is het mogelijk dat de veranderde geziudleid der dienstboden een gevolg is van haar veranderde positie in het gezin als wel het omge keerde wat niet zelden beweerd wordt Is het niet mogelgk de onde toestanden zoo veel mogelgk temg te roepen zgn er onoverkomel ke bezwaren verbonden aan de opneming der dienstboden als leden des gezins niet in naam maar in waarheid dan moet men zich het vele verkeerde getroosten als onafscheidelgk verbonden aan den tegenwoordigen toestand Men onthoude zich slechts alles aan de dienstbaren te wgten wat voor een groot deel ook veroorzaakt wordt door de maatschajipelgke toestanden waarvoor de dienstboden alleen niet verantwoordelijk zgn Het is hier even als bg vele andere zaken wie verbetering wil moet ook de middelen rillen al zgn die geheel in strgd met bestaande instellingen en vooroordeelen L BUITÊNLAN BuUeoli ndsch Overzlcbt Het bericht van éen nieuw gevecht bg Plewiia waarin de Russen weder V Iagen zouden zijn is niet bevestigd het wordt uit de Turksche hoofdstad tegeogesproken en men had hier geen reden een overwinning te verzwijgen Het schijnt echter dat deee tegenspraak moet slaan op een gevecht na deil 7dej dezer ant op dien dag is werkelijk e wel bg 1