Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1877

Lowatt en inral op de sleUing Tan Osman dooi de Basgen beproefd die met rerlica Tan een duizendttl doodoi en gevoiden werd afgeslagen OFerigen aatknt4 t bet tRam weder aan belangrijk oorlaginieows terwijl bet diplomatiek nieuws zoo mogelijk nog mijtdet ia Ia t Toor de Russen op ditoogeufalik lioofdcaak looTeel rersterkingen te doen aanrukken dat tg d oTeimachl hebben tegenoTer Usmau ook deK maakt geen haast om den strqd Toort te KHen de omdat hij aya ateilingcn wU rersterken deels omdat hij hoopt dat het Sideinun spoedig aal gelukken OTer den Balkan te txekken en met zijn korpsen bet centram te Tormen raa een leger waarTan Mehemed AU den reehterTleugel Osman den linkerrl i al moet rormen gelnkt het deie rereeniging tot stand te brengen dan zouden de Turken d n aauTal Tan hét Tersterkte Russische leger afwachten en in een grooten veldslag opnieuw bun geluk bcprxieTen De Teracbillende oorlogacorrespoudeutièn behelzen orerigcns niets dan beachonwii en en nadere mededeelingen ÓTtr d e Troegere gevechten bij Plewna ooggetuigen an die gerechten Tenekeren dat genoegzaam gebleken is dat de Russische legerorganisaiie DOg Tosl te venaohen everiaat waaneer de iroepcu Tan een korps ongeduldig werden gingen de officieren op eigen gezag tot den aanral oTer en ran een beslissing Tan den strijd door artillerieruur schenen officieim en soldalen soms Toktrekt geen begrip te hebben Sernê gaat voort dubbel spel te spelen het wapent zich zendt troepen naar de grenzen en verzekert teTcus dat het ziek in afwachting van de dingen die komen lalba neutraal zal houden De Grieken habben weer te veel geestdrift voortdurend warden ook hier nog troepen niar de grenzen gezonden men spreekt van de oproeping van de reserve der tweede klaaae De Koning zal bij Lancia een wapeasehoowicg honden oaer de troepen Op Cmdia heeft ieh Tolgens de Kót Zeit een groot aantal opstandelingen b Rethymno Terzaraeld De Turken hebben zich temggetroEten en het eiland wordt door het Turksehe eskader streng geblokkeerd ïia dai Rusaiich Turkschen oorlog trekt de binnenlandsehe krijg in Frankrijk bet meest de aandacht Jammer dat Poorton ook den Senaat niet heeft kunnen ontbinden of het rergadeien Tan dg repnblikeinsche senatoren Terhinderen want deze faeeren deden soms onaangename dingen mede loo op een Zaterdag gefaooden bijeenkomst in de eerste plaats werd geconstateerd dat de aanbiedingen tot ouder teuüng der repnblikeinsehe zaak Toortduren terwijl de TeroBtwaardiging van de kiezer ook ten platteiaml orer de pUgetgeB der Begeering steeds toeneent volgens een zoo naawkearig n onpartijdig mogelgk opgemaakte berekmiog zouden de republikeinen zeker zija Tan 3 2 zetels terwijl de mouarehak i er hoogstens 161 kunnen halen waiiueer men de twijfïiatAtige districten meerekent brengen de tepsblikeiaea t tot 404 De Eegeering beeft haar eandidaienl st no niet klav ant de mouarchalen Mj het steed oneens o ftndaar de grootc moeiIfkheid BITiTlJENLAND GOCDA U Angnsta 1677 1 M heeft benoemd tot oatTaoger te Oodewater 4n haer A Toenban Czn than ontr der dir bel me te s Gravendeet c i M keeft beaoeind tot grifier het kaotongeneht U Oocs mr i W C De Joi e Tan KUe Mcl thaa te Wocidea s Lands middelen oTer de zeren maandeii deaes JMis hj bben opgebracht ƒ jd iió ïfil 9 l3 zijnde ƒ 8 4 3is 23 meer dan in hetzelfde TijdTak Tan 187C Ofe namag bedrog S2 I43 60S ei U het de tt H opgeaomea Terriag Tan lartermeester omtrent de it ing der in ZaidHoiUnd leest men ten aan Ml nm de gemeente Alphen ft barndU deux daan ket ardiief Tan de gef Wl Alpha Dit ai9iief echter maakte era Jw e We Sb kIa e a lestal kisten op den zoléa nm het mbcia wcidea er de overblqbelen dfe Toor kü grootste gedeelte in staat exktt m Al wat nog eenigszins i iBTCDtaracaea vitbur was Mi ik CS aii dtar m bu eea tolcaid words iead UttikKiiaqMBerwaard wordt geraeU Op I t van ordoi ikae de k teBdiiks daasde im LeU k ligmÊft VerMshódeoe r kocasp hüddoi Hew feid te Tt oeo dB s wi i t ij i i a g aart de BimaÖBg gdast ad ka Macw ds tjfiltkrlfggiseen Van Bergambacht is een adres van adhesie opgezonden aan een uit deze gemeente ingezonden adres Tcrzoekeode verheffing dernjks hoogere burgerschool alhier tot eene met vgf jarigen cursus De Commissie van oppertoiwht en Ibeheer r kweekschool oor teevaart te Ixiden htirft bericht dat op Maandag 2 Aus tus a s in vaOcutiefflrie inrichting eenè keuring zal plaats hebben van knapertv die eene terbintenis in s rijks zeedienst wenaoheu aan te gaan De kerkeraad der Xed Herv gemeente in den Haag heeft bg de leden dier Kerk een circulaire rondgezecden waarin wordt aangedrongen op een jaarlijksche bijdrage variêerende tusschen 25 cent en ƒ 100 tea einde de predikanten in hunne traktementen tegemoet te komen en tevens om te voorzien in de katten van godsdienstonderwijs en kerkbenoödigdheden De Svnode der Ned Herv kerk beeft n besluit genomen omtrent het in enkele jdreasen bij haar ingekomen verzoek om de belijdenisquaeatie in het openbaar te behandelen en daartoe den tocan tot hare zittingen open te stellen voor zooveel die aan de behandeling van deze zaak zullen gewijd zijn Jfa langdurige en ernstige discussie heeft de Synode met 14 tegen 5 stemmen geoordeeld aan dergelijk verzoek niet te kiunen voldoen zoolang het beginsel van openbaarheid der vergaderingen van Kerkelijke Besturen niet is gereglementeerd Nochtans heeft Zfl gemeend aan dezen eisch des tijds gehoor te moeten verleenen en met 10 tegen ï stemmen besbten langs kerkelijken weg in de reglementen eene bepaling op te nemen waarbij de Kerkelijke Besturen daaronder ook de Kerkeraden begrepen alsook aan de Classlcale Vergadenngeifc de bevoegdheid wordt toegekend om zoo dikwerf zulks in het belang der Kerk wensehclijk geacht wordt hnone zittingen in het openbaar te honden Eene desbetreffend ampliatie in de Kerkelqke Heglepenten zal aan de consideratiën der Provinoiale Kerkbesturen en der Classicale Vergaderingen orden onderwotpen Daarenbov heeft zij om het belang der zaak en bij de van verschillende zijden geopenbaarde belangstelling besloten aangaande al hetgeen in de belqdenisqoaestie te dezen jare zal worden beraadslai d en beslist zoo volledig mogemk in drukte geven en algemeen verkrijgbaar te stellen zoodra de Vergadering hare beraadslagingen zal hebben ten einde gebracht en te dezer zake een besluit zal hebben genomen Ook heeft zij ali antwoord op bovengemelde adressen waarin op de openbare behandeling der belijdenisqnaestie werd aangedrongen geoordeeld reeds terstond tot volledige openbaarmaking van t rapport ea de daarover gevoerde discusaien te moeten overgaan door een afdruk van de notulen der zittingen waarin deze zaak ia behandeld als bgblad aan de Kirkdgke Courant toe te voegen In de oalangs verschenen Bijdragen tot de algemeene statistiek van Nederland is o a opgenomen een overzicht Tan de berolking en het aantal kiezer Toor de verkieaug van ledca TOor de Tweede Kamer der Staten Oeneraal en der l rorinciale Staten voor ieder kiesdistrict afzonderbjk op 1 Januari 1$76 In dit overzicht is teren aangewezen de verhouding tuswheu bet aantal inwoners en het aantal kiezers voor iedere groep van gemeenten in hetzelfde kiesdistrict waar de cenxts dezelfde som bedraagt Uit deze Staten blijkt dat er tusschen de onderscheiden plaataen van het rijk een groot verschil bestaat in het aandeel dat de berolking i i het kiesrecht heeft Om dit Tcrschil sterker te doen uitkomen zijn in de Bijdragen caz nog twee Tcrzamelstaten opgenomen in welke staten de gemeenten waar de census bepaald Toor de rerkiezing van leden van de Tweede Kamer der StateaOeoeraal meer dan S2 bedraagt en verder de groepen der orerige gemeenten an ieder kieadistriet genngachikt zijn naarmate de rerhouding tosaeben de berotking en bet aantal kiezer grooter of kleiner is Een enkele blik in die staten leert oreitaigend de ongemkheid in de lxaroegdheid tot kiaer aan de bevolking toegekend Op de 10 000 inwoaer worden er in de narolgende plaatsen jjooTeel kiezen geteld al achter de namen van elk dezer is aangeduid Amsterdam 143 Rotterdam 17 3 Zaandam 191 s Grarenhage 217 Delfb219 Schiedam 819 Vlaardingea 23 Dordrecht Ï45 Vlissingen 247 Utrecht 2 1 Leiden 2 5 Ifcarlem 280 Middelburg 2 8 tiouda 233 Haeck 303 llarlingen US Leeuwarden 306 Maastricht 311 Kierikzee 318 Groniagea 31IS Ueftogenboach 327 Zwolle 329 Meppci 330 Kyoegea 831 Ofriochem 348 Bolswaüi 356 Arnhem 353 Brielle 363 joes 886 Dokkom 399 Purjmmsad 438 ea Alkmaar 469 De oogdijkheid is opvaUesd te meer wijl z nagenoeg geleken bed houdt met het bedrag van den oentus Hoe hooger het bedrag van den census hoe kleiner ia Terhooding tot de bevolking het aantal kiezers Staiteader i f dju dflte osgèlijkheid l jjkt ten klaarste uit de bedoelde Terzamelstatcn het groole overwicht Tan het platteknd up de steden j groole centra Tan bevolking en daarmede ook van beschaving staan in verreweg de meeste gevallen bii het platteland verre ten achteren Zoo b v worden er op de 10 000 inwonen het navolgend aantal kieters gevonden in het kiesdistrict Rotterdam e Rotterdam bij eene census bn ƒ 100 ITSjiBl ire meen te Oensus ƒ 32 179 en in 3 gemeenten eensu ƒ 8 278 in het kiesdistrict s Gravenhaee te s Gravenhage bij een census van ƒ 100 j in 2 gemeenten bg een census vaa ƒ 32 371 in het kiesdiatrict Leidea te Leiden bij een census van ƒ 50 265 in Ï3 gemeenten bij een eeaios van ƒ 32 364 in het kiesdistrict Gouda te Gonda bij een oensus van ƒ 44 293 in 1 gemeente bü een census van ƒ 32 543 in 41 gemeentciL bj eeu ceusus van ƒ 28 403 en in 2 gemeenl3iM een census vaa ƒ 24 696 Het mannen oomité van het BdDde KroM te Kot terdam heeft ter beschikking van het hoofdHsomitf gesteld eene som van ƒ 500 ten behoeve der gekwetste krygslieden in den Russiaoh Turksobea oorlog Men schrijft ons Geen wonder dat de boezemis gezwollen ten gevolge van stortregen die aoiai als wolkbreuken uit de zergnanwe met doader beladen wolken zijn neergekomen Verscheidene polder molens staan dan ook reed in de zeilen terwijl ervoor den graaaoogst die in vollen gang is zoozeernaar droogte wordt verlangd Het hooi is binneo doch hoe zal het met de late aardappelen gaan vragesde boeren Immer reed eenige honderden moddes vroege aardappelen o a nit het Weaüajid zgn aao de marlt gebracht maar wegens de ziekte die ernstiger wordt o evat dan het knagen vaa colorado kevers als voedsel onverkocht geUeven naar de fabiiekeD verroerd X a Te Alphen zijn dezer dagen twee overtrediagei geconstateerd van de wet op den kinderarbeid In het verslag op de nieuwe kieswet wordt onder vele andere zonderling argumenten ook gezegd dit het er minder toe doet of vele apaciteilen en gegradueerden Tan het stemreoht z§n nitgealoten omdat dezen toch inrloed op de Tcrkiezingen uitoefenen Zeer terecht antwoordt daarop de Haagaohe correspondent der Ziumlmdxlke Ct ffZie dat is nu weer een nienwiglMid ieta geheel frisch en oonprookelijks in dit Tenlag Men neme er akte Tan Al wederom een subliem beginsel Toor den laleren wetgerer Hij heeft nu njeta anden te doen dan het kiesrecht toe te kennen aan domme boeren en burgers WaaroTer maken de libendea zich dan toch zooongemsl Laten de domme boerei en burgers maar stemmen laten de mannen vu kennis en beschaving invloed uitoefenen Wat kwaad Jammer alléén dat de rerkiezing afhangt vaB het aantal slembiljetten en Biet van den voofr raad gebezigden invloed Jammer ook dat de vele die dan invloed uitoefenen dit niet mogen doen langt den énigen weg waardoor z j het allerhoogste bni schapsrecht kunnen uitoefenen waardoor zij rechtstreeks tot de richting vaa het staatsbeleid medtwerken Het Daitsche Eijtedeparlement Toor openbare gezondheid heeft eene waarschuwing afgelindigd tegea het gebruik Tan het zoogenaanide Amerikaausck ledci hetwelk in Dnitschland wegens het fraaie voorkomen en den goedkoopen pry tegenwoordig Teel wordt gebezigd voor ppen op kiuderwageui Sinds eoiig tijd bestond er Terdenking dat het kleuBBel op dit leder meestal grijs eene niet geringe hoeTcolheid lood bevatte welke Terdenking te meer gegrond scheen doordien zeer rele kimjeren die anden gezond waren ziek werden waarbij zich aladau min of meer duidelijke kenteekenen van loodTergiftiging Toordedcn Naar aanleiding daarran alsook van berichten uit Celle Luneburg Stromheifc en Windesheitj heeft het Departement vencbiliende kleine strooken Tan dat leder meest uit fabrieken te Leipzig Hamburg en Zeitz onderzooht Nadat daarin eene ruime hoeveelheid lood was ontdekt t td ter nadere bepaling van h et quantitative loodgehalte een stuk Tan zoodanig leder in een winkel te Berlyn aangekocht en aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen Het resultaat was dat aan het ledch eene hoeveelheid van niet minder dan 42 7 percent loodjes in een der strooken zelfs een scbgQe l ter jfwii te van 4 27 gram werd gevonden Den 24 tetfTuli werd eene strook zes urea achtereen in het zonlicht gelegd en Terrolgen gewreTen waardoor do verfstof begon te kraken en te verrliegen Daar nu de kappen of kleppen der kinderwagens by het gebruik veelal aan de werking Tan zonnestralen en regen zjh blootgesteld en bij het opslaan of nederlateu eeue ryTing of stooting ondergaan valt er naar de meening Tan het Depar tement niet aai Ie twijfelen dat de kinderen iu wagens maar al te zeer aan de inademing Tan loodstof zijn blootgesteld waarbij nog komt dat menig kind allicht een rand van zulk een nedergelaten kap in den mond neemt en er aan begint te zuigen Wegens dit een en ander heeft het Departement het noodig geacht het publiek te waarschuwen Door het Ministerie Tan binnenlandache zaken in Baden i een werkje Terkr jgbaar gesteld dat eenvoudige methoden aapgeeft oqi vervalsching van levensmiddelen te opderzoeken o a van brood meel melk boter wijn wyiigeest vruchtensap suiker en thee Te Wnrzen iu Pruisen heeft zich een gevaarlijke epidemie ten gevolge van het gebruik van vleesch voorgedaan Door twee geueesheeren werden 206 zieken behandeld De ziekte die in hevigheid zeer venchilde had over het algemeen het karakter van buikloop die veel overeenkomst met cholera had gepaard met hoofdpijn duizeligheid enz In ernstige gevallen volgde de dood na j tot 3 en meer dagen In alle gevallen duurde de herstelling zeer lang Van de bedoelde 206 patiënten waren 92 ziek geworden door het gebruik van rauw vleesch 6 zeer zwaar 27 en 58 ligt ten gevolge Tan het genot vaii gekookt Vleesch 43 1 zeer zwaaf 4 zwaar en 38 ligt en 30 ten gevolge van het gebn lk van worst 4 zeer zwaar 3 zwaar en 23 ligt In het geheel stierven zeven personen De resultaten der lijkopening hebben tot het vermoeden geleid dat men met miltvuur of een daarmed overeenkomende ziekte te doen beeft Over den oonprong der almanakken In eene Verzinneting van merkwaardige gebeurt enissen nit de ongewijde geschiedenis uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van t Algemeen 1805 vindt men het volgende oditnmtdeuoonprong der almanakken vermeld De oude Saksen wareit gewoon opiieikanteu stokken van omtrent een voet lang soms korter of langer naar welgevallen den loop der maan van een geheel jo r te snijden volgens welke zij steeds met zekerheid konden zeggen wanneer het nieuwe of volle maan was met de tusscbenkwartieren Zulke gesneden stokken droegen bij hen en naam vah AIman aght dat is gAllemaan wözing of bet in acht nemen van alle maan verschynselen en van hier is de naam almanak ontleend Dit aangehaalde is eene eenvoudige afleiding van het woord almanak en wr laart tevens dea misslag van hen die bet van ket arabise willen ondeenen alleen door de eerste lettergreep A1 In het St Johns College te Cambridge is een saksiache almanak volkomen overeenstemmende met de boven beschrevene De heer William Jackson aldaar bezat een almanak gemaakt onder de regeering van lïduard UI op perkament niet in de gewone gedaante van een bladpapier of boek maar bestaande uit afzonderlijkestukjes gevouwen in den smaak van een platten stokof lat op de Saksische wijze Het stuk is volkomenin zijn geheel sa vertoont bet beste staaltje van de oude gebruikelijke tijdrekeningen Jleld In de laatste dagen las men herhaalde oude en nieuwe klachten over het vermissen van voorwerpen door spoorweèmaatschappijea verzonden Van processen was er echter nooit sprake In Engeland gaat men itrenger te werk Te Sdinbia g is dezer lagen een proces gevoerd tegen eene spoorwegmaatschappij niet wegeps het vermissen van voorwerpen aan haar ter verzending toevertrpuwd maar wegens het te laat bezorgen De Caledonia Railway nant den 3 On Januari van eeu dameskleeding magazijn een baljapon in ontvangst en bezorgde dien den aden Februari aan zijn adres te Tromore Het bal had den vorigcn dag plaats gehad en de dame weigerde den japon aan te nemen De modemaakster deed de maatschappij een proces aan en de rechter stelde haar in het gelijk op grond dat de aflevering had moeten geschieden binnen een behoorlijken tijd Maar de hoogere rechter stelde de maatschappij in het gelijk omdat deze het verzondene tijdig had afgeleverd aan de stoomboot die het naar zijne plaats van bestemming brengen moefk Jfaarsohijplijk zal nu deze worden aangesprol en is het uitgemaakt dat zij de schuldige is dan zal er vermoedelijk eene actie tot schadevergoeding worden ingesteld door de jonge dame die haar balkleed liiet ontving en öf niet naar het bal ging öf in eeu minder fraai toilet In het eerste geval zal het genot moeten getaxeerd worden dat zij heeft gederfd in hei tweede de siihade die eene dame lijdt wanneer zij minder mooii ekleed is wat missohieii roor haar toekomstig leven van overwegeuden invloed was Het rapport der Koninklijke Academie van Wetenschappen over den afvoer van vuil iu steden is bij den Minister van binnenlandsche zaken ingediend die het stuk den Bflrgenw ster van Amplerdom heeft doen toekennen met een begeleidend schrijrea In deze ministerieele missive wprdt naai men ons verzekert de Burgemeester nu de Academie zich incompetent verklaart een oordeel uit te spreken verwezen naar het oordeel van het geneeskundig Staatstoezicht in deze qu tie In deze uitspraak van November 1876 komt o a de volgende zinsnede voor Geen ander stelsel voldoet zoo volledig en zoo goed als het Liernurstelselaan de eischen die men aan het verzamelen en afvoeren van faecale stoffen en van huis en hemelwater van den vloeibaren afval in fabrieken en werkplaatsen en aan het regelen van den stand van hetgrondwater behoort te stellen zoowel mt een hygiënisch als uit een aesthetisch technisch en oecottomisoh landbouwkundig cp geldelijk oogpunt Hbl Ëen ergerlijke straf is op een bewaarschool in de Sophiastraat te Groningen toegepast ïlr zijn wreede meuschen die hondjes zindelijkheid trachten te leeren door men begrijpt wat we bedoelen Welnu de heer M van Dijk verklaart in de Prm Orott Ct dat men op een zijner kinderen in genoemde school dezelfde ergeriyüe straf heeft toegepast en dat bet kind daarna in een hok is gesmeten waardoor bet den teen van den rechtervoet brak De dame die aan het hoofd dier bewaarschool staat heeft echter naar een later bericht meldt een aanklacht wegens laster ingediend bij de rechterlijke macht jegens den heer van Dijk Aan de Jtier Ct is et volgende fragment ontleend van een brief uit Atchin geschreven uit een buitenpost op twee uren van den kraton Een vierkant met zijmuren van 70 a 80 passen van palen van klapperboomen ter hoogte van twee meter ongeveer Daarvoor een drie meter oreede vertakking van bamboe doeri waar zelfs geen kat door zou kunnen komen Rondom heen staan lantarens Achter die palissaderiog is een banket of doorloopeude stellage om er overheen te kunnen vuren terwijl iu de binnenruimte bet logies is voor de troepen bestaande uit een kapitein twee a drie Initenants en ongeveer 120 man met vrouwen en kinderen De bezwarendste dienst voor ons is de nachtdienst sNachts is er altijd een van de officieren op wacht ieder 8 of 4 uur die aanhoudend langs de schildwachten loopen om te zien of dazen waakzaam ün Want die iulanuera lUpen staande zingende loopende enfin op allerhande wijzen Daags is het beter dan kunnen wij vrij zien want wij hebben alles op een 3 a 400 passen opengekapt Dn wij maken dan soms eene visite bij onze buren die een 20 minuten van ons af wonen op gelijke wijze altijd echter met een geleide van 15 a 20 gewapende lui Verder houden we den boel zoo wat in stand door flink te eten en te drinken Jammer echter dat we dikwijls zoo weinig trek hebben want we hebben overvloed Het is hier nog ongezonder dan iu den kraton De grond onder ons is één grafbeuvel Geheel Atohin is bijna één grafheuvel maar bier is het bijzonder erg Rondom ons heen vindt men lagunen en moerassen die vooral des nachts een vreeselijken stank verapreiden zoodat men begint t braken Ik eet iederen dag zoowat 20 pillen en blijf zoodoende nog op de beenen hoewel ze zwak zijn Verder wordt de tijd doorgebracht met mopperen over regeeringsbeleid nit Atchin Tweede Kamer generaals enz liet is ook werkelijk ee a treurige boel waarvoor ook niemand gevonden wordt die er zich voor wil opofferen Terwijl de vijand bij verraad een 30tal van ons heeft vermoord hebben wij order om hem zooveel mogelijk met rust te laten Dat is hoogere politiek Doch daar genoeg van dat kunt gijlieden wel eens uitmaken van t winter bij den kaohel Het is hier een mooie gelegenheid oai wat duiten over te honden Maar het is welyOezwaarliJk om het lang vol te houdep wantlhan Vaagt zijn gezondheid er aap Een ja r moet men hier blijven dat is eep vast gestelde tijd Wordt men binnen dien tijd ziek dan moet men later terugkomen Als men wil kan Qien laugei bUjven er zijn er zelfs van twee jaren doch dat zijn oitzonderingen Ik dank u zeer voor de gezonden letteren Öet is een groot genot hier in de eenzaamheid Zeg aan ieder die lust heeft datlhij of zü het vooraf niet moeten laten Als ze het vap mij maar niet tergen want overdag is l et te wa m en s nachtsplagen do muskieten te veel dan heb ik maar nietflluden te doen dan ze met den zakdpek van mq af te slaan Het is hi r versohrijkkelijk warm geweest en weken zonder regen De thermj meter stotid steedsop 100a 102 graden Ze stierven dan oök dis katteü en houden om ous heen en die niet dood was was ziek Gelukkig is het weer veranderd en de thermometer plotsding gedaald beueden 80 graden Die overgang ia te groot zoodat er w er andere zieken kwamen Eugèue Pothier zoo verhaalt de Gaiette iet Trihunaux is stalknecht in een hotel te Orleans Tenvorigen jare erfde hij 80 000 fr van zijne moeder maar hij nam die niet aan Op alle offioiëele kennisgevingen daaromtrent bewaart hq het diepste stilzwijgen evenzoo op alle aanbiedingen van het geld door den Notaris Men moet herhaaldelijk de machtigingvan den rechter inroepen om rente te ontvangenof te beleggen Pothier geeft de voorkeur aan betroskammen n het verzorgen der paarden y De Hervorming deelt liet volgend mede Het is vollómen uitgemaakt wtl de Synode in het midden laat dat de secundus van ds Romer tijdig had kunnen worden opgeroepen Reeds den 7 n April heeft de teer Romer de mogelijkheid zijner afwezigheid medegedeeld aan den seoretaris De Meyier en den 288ten April ofiicieel uit Frankrijk gemeld dat hij niet zou komen Deze brief is den SOsten in banden van den secretaris gekomen en naar Zutfen aan den praeees Witkop afgezonden Er waren dus drie dagen voor schriftelijke oproeping Nog den eenten dag der vergadering had oproeping per telegraaf den secundus ds Roodhuizen te ZaltBommel in staat gesteld des namiddags in Arnhem te zijn en althans zeker op den tweeden dag de zitting bij te wonen waarin de benoeming van ds Crentzberg tot lid der Synode heeft plaats gehad Nadat jaren verlocpea zijn dat het eleo sche licht werd afgekeurd om voor practische doeleinden bruikbaar te zijn schijnt de tegenwoordige tijd weder geneigd het vraagstuk in t algemeen te zullen oplossen Door de heeren Allegri Ëmmanneli k Soli is een voorstel gedaan om venohillende pleinen en straten van Milaan electrisoh te verlichten Dit vooratel is door een commissie nauwkeurig ondenOoht en het Bestuur der stad beeft 160 000 fr toegestaan om een proef op groote schaal te nemen en een der pleinen te verlichten In de coupé van een spoorwagen zitten een heeren eene dame De laatste heeft een schoothondje dat zoo sterk naar muskus riekt dat de heer het onuitstaanbaar vindt Hij vraagt dus verlof om eeu havanasigaar te mogen rooken doch de dame weigert het verlof zeer bepaald Toch wordt de sigaar aangestoken doch al spoedig sluimert de rooker in endB dame neemt de gelegenheid waar om de sigaar uit zijn hand te nemen en uit het portier te werpen waardoor de beer ontwaakt Later slaapt de damein en nu pakt b heer voorzichtig het hoi e enwerpt dat insgelijks het venster uit Toen de daipeontwaakt en angstig gillend om Lonlou roept zegtde heer heel leuk maak n niet angstig Loulou kan zeker apporteeren want hij is het portier uitgesprongen om mijn sigaar te zoeken en zal misschien wel aan t eerste stetion zijn Gevonden en aan he Bureau van Politie alhier gedeponeerd Een Gouden RING met Plaatje gevonden op de Gouwe in de kerraisweek Een Dames KRAAGJE Een PORTEMONNAIE met Geld Laatste Berichten Athene 13 Aug Er heeft eene manifestatie plaats gehad Eene talrijke menigte liep door de sted onder het geroep van leve de oorlog en bleef staan voor het balkon van kolonel Coroneo en vervolgens voor het hotel van Gomondouros Men gelooft eene actie te gemoet te kunnen zien FarijS 13 Aug Eene officiejise nota logenstrajt de geruchten at er oneenigheden ontstaan zijn tusschen den Minister president en den Minister aa Binnenlandsche Zaken KoaBtantinOpel 12 Aug De BussA ontruimden d en Balkan pas van Hain Bogha Burgerlijke Stand GEBOREN U Agg CathsriM ouden J AnkenseD J vaa HSDO Pieternella Coroeha onders B LeenQtVGld D J liiDSBQ 11 Maria Tberesia Christina onden F H Kabel en C C G F ds Korte Alrianm iMuardaa JacobuB ouders J vaa tlvel en C C PbiHpf ÏVedWka ouders P Daaselmau en A van den Berg Abraham ouders J Ide Wya en J Nieowveld li Maria ouders B Schinkel en B an der Starre Anna Kalradina ouders J ia NnothoKn lan Goor en J A F Koest as Limburg OVERLEDEN 11 Aug J P Epskump 7 w A van Veeji 2 j Sm 12 J C Jongeneol 10 j J Rijken 1 m 13 C A Dolkar 21 j G van Dsm 2 j C Kiebert w J Verhoef 25 j 14 J M Boere 9 w advertewtiSn Voorspoedig bevalleii van eene Dochter ENGBLINA PRANCÏSCA JURGENS Wïok Gouda 12 Augustua 1877