Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1877

Brallen ran ene Dochteif J A P NOOTHOVEN tan GOORBoiST TAM Limbhbo 6 mda 12 Angostus 1877 Vrijdag 17 Augustus N 2024 1877 GOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken ♦ Heden oTerleed ons jongste ifndje in dsa oaderdom Tan slecht diie weken J H KIEBÊRT L P KIEBÊRT Mjwsimakib GooDA 13 Aagostue 1877 vflOE BE mmm i D6 COMMISSARIS des KONINGS in de Projrincit Zaid HoUand brengt ter kennis Tan bel ighebbendeu dat gedni end den botfw Tan de brag otmt de Gouwe nabg Goaweslnis ouder de gemeente ilZpAen ten behoeve den spoorweg Leiden Woerden op 50 Meters ter weerszijde Tan die in aanbouw zgnde brug handw zers Tan zonsonder tot z Hisopgang Tan een helderbrandende rodi lantaitm Toorzien zullen geplaatst worden De gezagroerders Tan zeilschepen gorden ge last nietander dan met gestreken zeilen tussehen deze handw zerS te raren en de gezagToerders Tan toombooten worden gelast Tan den eenen landwgzer tot den anderen niet sneller te Taren dan 50 Meters in de minuut zullende z TÓór zg den handwgzer bereiken zorg dragen bun Taart zooTerf te hebben Terminderd Gravenhage den lOn Augustus 1877 De Commissaris des Konings Toemoemd FQCK De inzending van advertentiën kan geschieden tot èto nur des namiddagB vaa den dag der nltgave Ter gelegenheid Tan de Rotterdamsi hc Kermis zai de mmi RADËRSTOOUfiOOT Aanstaande ZATERDAG des middags ten 12 ure T n GOUDA Taren en des aOND AGS s morgens ten 7 oren van GOU BA en des namiddags ten 5 uren nit ROTTERDAM C G C J VAN DEE GARDE Hotel WElMAtt Spaansche Kade Sf 3 ROTTERDAM WORDT TERSTOND GEVRAAGD EENE KËUftËNIIIEID Loonl20 guldenbehalre W sch en VerTal Zich te yïToegen aan het HOTEL of bfl F TAN GENT Hooge Gouwe Souda 03 te plaatsen behoeft men zich nietnaar elders te wenden door denUitgrever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEAD7EBTE1ITIEÏÏ zoowel in Binnen als Buitenlandsche CJouianten ten spoedigste geplaatst BELANGRIJK BERICHT Eigenaars van Paarden Door de reelTuldige ondervinding van de onder de geheinte behoorende geneesmiddelen met name CAPÜALA geroelt de ondergeteekende zich gedrongen dit bedrogvrge middel ten algemeenen nutte te maken Deze CAPÜALA levert bfl elke beleedi fle dierlflke huid welke door Tallen schuren drukken Tan het tuig het aanleggen Tan Spaansche vliegen of scherpe zalven enz enz is ontstaan de verrassendste renltaten ook voor het zoo menigTuldig Toorkomen van den zoogenaamden Kattenstaart welke de dieren zooveel in waarde doet verminderen alsmede voor den te sterk gevoederden Hond die men zoo dikwerf aan huidziekte ziet lyden dat feheele plaatsen van het haar ontbloot zyn Hier schgnen de smeerklieren welke in de ederhuid gelegen zgn geen voldoende stof af te scheiden de haren blgven op die piaatsen geheel weg en de huid schijnt ds dood Ka gebruik van deze zalf zijn die plaatsen binnen 3 weken waar die ook voor mochten komen geheel verdwenen en begroeid Dit tot heden lang verwachte middel kan en mag op geen enkelen stal ontbreken 1 pot is voldoende Na ontvangst van postwissel groot 1 50 geschiedt de toezending met volledige gebmiksaanwgzing franco door het geheele R Dit artikel is buiten den Fabrikant verkr gbaar by de Dépóthouders voor Zuid Holland a f 1 50 per Bus L SERNÉ Fabrikant HAARLEM B J R BOSCH Gorinihem G A J TETTHOF Leiden Q C ORABBE Delft REUST EN KRAK Leiden N P CATENIÜS s Gravenhage J L F C 8NABILIE idem J M SMELTZER idem F E VAN SANTEN KOLFP lUtterdam C P MULLER Brielte flinke AGENTEN warden gevraagd voor de Provincie Zuid Holland en verder alom Mr J H 801 Hoftandmeester van Z M den Koning en gebr door Z M den Koning der Belgen j Gaat steeds en met goed succes dagel ks Toort met de verraardiging Tan zgnnienw uitgevonden Kunsttanden en Grebitten op CoUoddion Basis è f 1 50 per Tand en ƒ 50 een geheel Gebit met tien jaar garantie Deze Tanden zgn op de Tentoonstellingen te Far s en Londen met de gondea en zilveren Medailles bekroond Utrecht Elisabethstraat hoek Vreeburg NB Men wordt ten vriendelgkste verzocht op Naam Woonplaats en Titels te letten daar het bovengenoemde gebleken is er rondrevieide personen gevonden worden die zich op zgn naam en kwaliteit doéd nitgeven om daarmee net publiek in den waan te brengen dat zg met boTengenoemden te doen hebben Ieder teachte zich dus voor seliade Hofdentiste van 2L M den Koning der Nederlanden brev van Z M den Koning der Belgen Tandmeester aAa het R K Semiuaiium en Pensionnaat der Zusters ÜÖFFUSmOOP HARTING Frères Oonda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés Een geTestigde Fabriek in bovenstaand artikel wenscht voor Gouda en omliggende gemeenten eeü acÉief soiled AGENT of REIZIGER bekend met Handelaars in Koloniale Waren Aanbiedingen ea referenties by de Heeifen J H BRUUNIS Comp te nel aUIMA LAROCHE van KRAEPEUEIV en HOLH jifothekert te Zeist De eenlge QüOA LAROCHE welke door de Bed van de geneesk Conr aan HII Geneeskundigen 18 aanbevolen tegéh algemeene zwakte gebrek aan ïetlust sleohto spiJBvertering zenuwziekte in het tijdperk der heratelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhóudende Quina Laroche tegen bleekzüoht teringoohtifeheid groote zwakte bloaaannoede eto Pros ƒ 1 90 per flaoon by den Heer Apotheker C Thim te Gouda U met driejarigen cursus De LAATSTE INSCHRUVING van het Schooljaar 1877 1878 heeft plaats op ZATERDAG 1 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het TOELATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 3 SEPTEMBER om 9 uren smorgens aangevangen De ondergeteekende bljjfl intnsschen bereid tot het geveft van verdere inlichtingen GojïDi DBÜK VAN A BbINKMAN De Directeur D W JÜLIÜS De nitgaTe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prfls per drie maanden ig 1 75 franco per post 2 en waarin het geheele rapport met de bijlagen 1 wordt opgenomen I Het Hoofd comité van da vereeniging Hd Roode Knis heeft aan de comité s veraonden een circulaire waarin wordt kennis gegeven dat door de bemoeiingen I van het internationaal oooité te Geneve zich een agence internationale de aecolirs aux militaires blesses heeft gevestigd te Triest Deze agence stelt zich besohKbaar tot bet ontvangen van geld en materieel tot hulp voor de gekwetste krijgslieden in de oorlog voerende legers O a is de toezending gevraagd van 1000 matraszakken en ksssensloopen 1000 handdoeken 1000 wollen dekens 1000 lepels en vorken en 2000 borden van ge gal niseerd ijzer Na de bloedige gevechten meldt de circulaire der laatste dagen is hulp vM buiten dringend noodig Het hier gevestigd comité heeft reeds vroeger uit de kas ƒ 150 gezonden odat thans daaruit niet meer kan afgezonden moohK echter welwillende stadgenooten iets willen afstaan voor dit doel gaarne zal het bestuur v an het hier gevestigde comité dit ontvangen en verzenden Volgens den Haagsehen korrespondent der Zutph Cl denkt het ministerie nief aan aftreden en zou het zelfs voor een krasse motie niet wijken Liever zou het tot kamer ontbinding overgaan Hij maakt melding van een gerucht d it de leider der liberale partij afkeerig van het goeverneeren wel bereid zal worden bevonden om het leven van dit kabinet nog eenigen tijd te sparen Zelfs in bevriende kringen kan men zich zooals sohr afleidt uit eene plaat in den Spectator niet losmaken van het denkbeeld dat Kappeyue er eigenlijk liefst een spelletje van maakt I Aan hem zegt de korr om te toonen boezeer men zich in dat opzicht vergist Er zijn thans volgens het Jaarboetje voor hetNotarisambt in Nederland 146 personen die reedsminstens 25 jaren candiJaat notaris ziju Het totaal der candidaten is 1231 BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht 1 De bemoeüiigea ran de Fransohe monarchalen om alihaua cenige leden van het Unkeraiidden ofer te i halen zijn geheel rnialukt zoo zelfs dat van officieuse 1 zijnde thiins wordt K loachend alles wat van dien aard herft pluuts gehad De republikeinen blijren één van ziel en zin en willen van geeu transactie weten Van den verkiezingsd hoort men niet meer men Belooft dat het werkelijk 14 October zal worden n de Temps geeft in overweging in dat geval hel Ministerie in staat van beschuldiging te stallen wegens schending der constitutie De discussie over het beruchte artikel van de Figaro dat men tot opschrift had kunnen geven fourtou contra Broglie is nog niet gesloten de legitimisten zijn daardoor nog versterkt m de overtuiging dat zij worden gebruikt door de Bonapartisten de Union vindt dat zulke artikelen moesten worden Uigengesproken in het Journal offioiel wat wel niet gebeuren zal Fourtou heeft Parijs verlaten om eenige dagen door te brengen in den kring v n zijn familie hij is moe van t afzetten en plagen van de republikeinen en wordt tydelyk vervangendoor BrogUe tot groote ergernis van de Figaro en de Defense Er wordt w ederora melding gemaakt van een zonderlinge straf voor schoolkinderen Hoewel ze niet zoo misdadig is als die waarvan een bowaarschoolhouJeres te Groningen beschuldigd wordt is ze zeker evenmin aanbevelenswaardig Een hulponderwijzer op eene school in Noord Brabaut heeft een leerling tot straf opgelegd binnen ten bepaalden tyd 600 vliegen te vangen Het Engelsche Parlement is eergisteren tot 30 October uiteengegaan en de sluitiugsrede is wat de Oastersche quaestie betreft slechts een herl aling van hetgeen BeaoonsfielcJ eenige dagen geleden meedeelde in het Hoogerhuis dat de toon ten opzichte van llusland zoo gematigd is wordt dour velen ook al toegeschreven aan de nederlaag bij Plewna en men leest tussehen de regels van het offioiëcle stuk dat de laatste gebeurtenissen op het oorlogstooneel hebben doen zien dat Rusland niet zoo geducht is als men meende en Turkije niet zoo zwak reden waarom men aan de Theems geruster kan slapen totdat de vredesonderhandelingen op het tapijt tomen Bij totaal gebrek aan oorlogsnieuws blijft de nederlaag van de Russen bij Plewna niet alleen in Engeland maar ook elders het hoofdgerecht en de gevolgen worden te breeder uitgemeten naarmate Rusland langer waoh mef ziju offensieve beweging De berichten over het deelnemen van de Grieken aan den oorlog luiden heden nog niet geruststellender te Weenea echter gelooft men niet dat de Grieken veel zullen uitvoeren zij zijn gewoon eel leven t maken BINNENLAND üOUDA U Augustus 1877 In de gemeenteraadszitting van Dinsdag is ingegekomen het Rapport van de openbare gezondheidsoommisak betreffende het voortgezet ondenoek van IJselwatft Zooals mea weet geschiedde dit onderzoek naar aanleiding van de aanvrage der hh K ptiju en de Vries Robbé tot concessie voor den aanleg en de exploitatie ener waterleiding door deze gemeente Wij verwijzen allen die in dit rapport belangstellen naat het Verslag van iel vct anielde in dm gemeentermdizitting van Dinsdag jK Jut dezer dageu uitkomt D roggeoogst alt overal in t noorden des lands naar wensch uit wel hebben de regens der laatste dagen vele granen doen doorschieten doch deze maand kan nog schoone dagen opleveren De boekweitvelden die alzoo prachtig in bloei staan hebben op sommige plaatsen eveneens door t aauhoud d natte weder geledeu gerst en havir veld en tflBivruohteu leveren alom ruim op De boonen zijn op vele laaggelegen landen aan t rotten wat wel te bejammeren is daar er in geen jaren zop rijke ladingen te aanschouwen waren als zulks thans t geval is Appelen en perep komen er over t geheel weinig ïdor pruimen leveren behoorlijk 6p de eerste vrucht er van wordt geoogst en duur verkocht De weiden staan alom voordeelig t slachtvee heeft volop gras en ontwikkelt zioti aar wensch ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN t it deze gemeente wordt aan het H61 het volW gende geschreven In het vorige jaar is door den Geneeekundigeu Raad vAn Zuid Holland een onderzoek ingesteld naar den toestand der kazernen met het oog op de gezondheid der militairen Toen bleek zooals bekend is dat op vele plaatsen de wijze waarop de soldaten zich moesten reinigen veel te wensoheu overliet zooals b v te Gouda waar zij zich moesten gaan wasschen in de Singelgracht die langs de kazerne loopt dus in de open lucht na eerst een wandeling overr een open plein gvweiitt te hebben wat ten gevolg had dat de gehwle reiniging vooral des winters wel eens nagelaten werd natuurlijk zeer ten nadeele der gezondheid Men zeide toen dat er weinig aan te doen was maar het wekt verbazing wanneer men fMt hoe weinig ook na de openbaring van gemeld rapport 7 er nog om de gezondheid van den soldaat wordt gegeven hetgeen bl kt uit het volgeode Onmiddelijk naast de kazerne te Gouda bevindt zich de stedelijke zwem en bad inrichting Daarvan mag do9r de in Gouda in garnizoen zich bevindende soldaten geheel gratis gebruik worden gemaakt onder voorwaarfe dat daarvan door den kommandant een paar uur te voren aan den directeur der zweraschool wordt keunis gegeven waarop de inrichting zoolang wordt gesloten voor het publiek Hoe weinig men dat nu op prijs stelt blijkt hieruit dat bijv dit jaar de soldaten nog geen I enkele maal de zwemschool bezocht hebben wat I met hel oog op de reinheid en gezondheid der soldaten die in de kazerne geen iindere gelegenheid heblien tot reiniging van het licha im zeker de aandacht verdient der militaire autoriteiten Terwijl particulieren blij zijn tegen betaling vanentree gelegenheid te hebben zich te verfrissohen wordt den soldaat wieu na een vermoeiende marscheen verfrissend ba l zeker ook goed zou doen dekostelooze gelegenheid geheel willekeurig onthouden Het is zeer te wenschen dat er meer zorg wordegedragen voor de belangen van den soldaat vooralwanneer die gelijk in dit geval zoo gemakkelijkbehartigd konden wonlen Men schrijft uit Rotterdam Sedert jaren zijn hier plannen hangende tot aanleg van tramway s door de stad maar die plannen blijven plannen Tot uitvoering komt het niet Aanvragen om concessie zijn bij het gemeentebes4 iur ingekomeni maar in plaats van medewerking ondervonden de aanvragers allerlei bezwaren Bij ons departement van openbare werken schijnt men te meeneu dat de Rotterdammers ondanks de groote uitbreiding der stad en ondanks het steeds toenemend verkeer t wel evenals hun voorvaderen zonder trams afkunnen De bezwaren van officieele Zijde tegen de plannen der concessie aanvragers insebraojK zijn uitsluitend van technischen aard Men jrjKt belemmering van het verkeer en gevaar voor ongelukken zoo de route loopt door een druk gedeelte van de stad tn bij de keuze van eene and re route heeft men weder andere bezwaren Het spreekt overigens wel van zelf dat de ondjernemers zioH geen route kunnen laten voorschrijven die hunne ouderneming reeds vnn den aanvang af tot impro ductiviteit zou veroordeelen De route dient zoo te worden gekozf ih dat de tram an alle behoefden zooveel mogelijk voldoet en dit is ook de eenige y