Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1877

Bij de algemeene vergadering van het anti dienstvervangingsbond op den 30u dezer te s Hage komt o a in behandeling een voorstel van het departement VVageningen om den naam van het boud te vernndereu in Bond voor de invoering van algemeenen dienstplicht liet hoofdbestuur kan zich niet met deze naamsverandering vereeuigeu Het bond heeft een louter zedelyk karakter als beoogende de persoonlijke vervulling van den plicht dien de grondwet noemt een der eerste plichten aller ingezetenen de afschaffing van de bevoorrechting der bemiddelden door dienst afkoop De naamsverandering zou het bond op militair gebied waar het niet behoort en Bcbeuring ouder zijne leden te weeg brengen moordenaar afgetcekcnd zag kan althans niet meerbeweerd worden Haarl Ct H V E uit Hoogevsen die te Assen in arrestwas besehuldigil van iemand tot het afleggen vaneen valsch getuigenis te hebben overgehaald gafMaandag II zijn verlangen te kenneu om voor deuofficier van justitie te worden gebracht Dientengevolge werd hg naar het parket van den officier g bracht ïoeu hij daarop onder geleide van een rijksveldwacbter naar zijne cel zou worden teruggevoerd nam hij het oogenblik waar dat hij in de uabyheidwas van de openstaande voordeur van het gerechtsgebouw en ontvluchtte zijn geleider Deze liep hemna roepende houdt hem houdt hem Een voorbijganger greep den vluchteling bij zyn jas maardeze liet de jas in de steek en stormde het hötelDe Jong binnen zijn vervolger hem achterna luden tuin van het hotel gekomen trachtte hij overde schuttiig te klimmen maar zijn vervolger washem te na op zijn hielen eu had het geluk om hembij de beenen te grijpen en hem alüoo weder aan dejustitie over te leveren P D C Een dertienjarige knaap werkzaam op een kantqot te Middelburg werd dezer dagen des middags omstreeks half vijf uitgezonden om een som van ƒ 283 88 te betalen Korten tijd daarna kwam hij schreiende bij zijn pleegvader bewerende dat hij op de stationsbrug door een onljekend persoon was aanvallen die hem het geld ontnomen had Ofschoon hierin weinig geloof gehecht werd werd de zaak echter bij de politie aangegeven en hier na herhaaldelijk en scherper ondervraagd te zijn kwam de knaap eindelijk tot de bekentenis dat hij het geld ergens onder het gras gestopt en eene kleinigheid er van verteerd had Volgens zijne aanwijzing werd op het stationsterrein dicht bij de begraafplaats des nachts gezocht en daar het geld gevonden De knaap had voor een bedrag vau 19 cent er van verteerd De zaak ia in handen der justitie In de If S Ct vindt mea de voMnde advertentie door de wethouders en de 7 ledin van deu gemeenteraad te Monster onderteekend De ondergeteekenden leden van den gemeenteraad van Monster verklaren dat zg in overeenstemming met het gevoelen van den raad van state afdeeliug voor de geschillen van bestuur uitgedrukt in zijn advies van 18 Mei 1877 no 25 de geldleening groot ƒ 11 000 door den commissaris des Konings in ZuidHolland ten behoeve der gemeente Monster uitgeschreven voor onwettig houden en waarschuwen mitsdien een ieder dat zij die geldleening nimmer als eene Schuld der gemeente Monster uilen erkennen Vau den minister van der Heim vertelt men aan den schr der brieven uit de hofstad aan de Arnk Ct dat hij vooreerst nog niet aftreedt Is dit zoo dan zal hij volgens dien schr op nieuw naar nieuwe belastingen hebben te zoeken Daarom maakt bij den min opmerkzaam op eeue belasting op het gebruik van wapens niet wapentuig zooals er in Eugeland een bestaat wWie aldaar een rijtuig bezigt met armorial bearing op het portier heta dt cene belasting van twee guinjes ƒ 26 30 s jaars voor elk rijtuig bovendien mug niemand een wapen voeren zonder machtiging door den heraut van Engeland waarvoor meen ik tien pond ƒ 120 moet betaald worden Men kan hierbij voegen een matig recht voor het gebruik vau staartnamen zelfs het voegen yan een plaatsnaam acliter de familienaam eene in ons land vaii ouds tierende liefhebberij dergelijke toevoegsels zouden kunnen erkend en vergund worden tegen eene betaling van ƒ 50 of ƒ 100 s jaars Misschien zou men de adelijke van deze heffingen kunnen vrijstellen de adel is nu eenmaal eene door de grondwet erkende instelling Maar ik houd mij overtuigd dat zelfs met onthefiiug van dea adel eene belasting uit de genoemde drie elementen samengesteld raea zou daarbij ook een kleinigheid voor l et dragen van ridderordcji kunnen heffeu zonder iemand te doen klagen een aanzienlijk bedrag aan de Nedeil ndsehe sohatkist zou opleveren En daar wij nu toeh bedacht moeten yn op verbetering van de hulpmiddelen van den staat geef ik dit denkbeeld in ernstige overweging aan den min van finaneicn Om vruohten of andere eetwaren tegen de aanvallen van iusekten vooral van wespen te beveiligen heeft men volgens Semper Virens eenvoudig flesobjes of andere glazen voorwerken gevuld met water waarin zieh een weinig roode wijn of rood gekleurd vocht bevindt in de provisiekamers en by de vruchtboomen te plaatsen De rede van Alexander Dnmas over de deusd is in Parijs popolair geworden en vooral bewöudSt men de wijïe waarop do geestige jrchrijver spreekt over die weldadigheid die met zich zelve aanvangt Men verhaalt dat naar aanleiding van dat geschrift een onbekende dame hpra een s ra van 100 000 franken had gezonden Wt opdracht ora de jaarlijksche renten te besteden voor hem die de liefdadigheid het beste op zieh zelven heeft toegepast Dumas heeft de opdracht aangenomeuf n hield zich onmiddellijk met de eerste prijsaanwyzing bezig Hij kende de eerste 5000 franken toe aan bnrou Rothschild Deze is moet Dumas gfezegd hebben blijkbaar de man die zich de mffiste weldaden verschafte In dit opzicht ia hij Qnuitputtelijk Wil hij een nieuw rgtuig een nieuw schilderij kostbare vazen enz hebben dan aarzelt hg geen oogenblik om zich die aan te schaffen Hij eet de beste spijzen drinkt de fijnste wyneu hij werkt veel maar als hij vermoeid is gunt hij zich onmiddel k de noodige rust Door dr A W de Klerck te Amsterdam wordt in het Uanddiblad de aandacht gevestigd op een nieuw gevaar dat den landbouwer uit Amerika dreigt en nog veel ernstiger is Ban de Colorado kever Wanneer men door de prairiën reist aet men 1 soms een ver uitgestrekte wolk zich aan den horizont verheffen die tegen den middag de zon als het ware verduistert De gehede hemel voor zoover de zou haar licht kan doen doorsdhemeren sehyat voortdurend vau kleur te veranderen van blauw tot zilver wit asehgrauw en loodkleur naarmate vau de dikte der wolken Indien het zacht weder is verneemt men daarbij een vreeselijk gegons Di versehijusel wordt veroorzaakt door miliarden sprinkhanen die zieh bij compaete massa s van BOO tot 1000 voet hoog tot zelfs duizend voeten bovenden hoogsten bergtop verheffen en uitgaan op een gemeenschappelijken rooftocht Bij het krieken van den dog zetten zij zich in beweging en zwerven voort tot laat in den namiddag tenzij een regenbui opkomt als wanneer zij zieh plotseling perpendiculair doen neervallen Wee hem op wi s akker zij op hun tocht uitrusten of legen den avond nederdalen Onmiddelijk vertoont zich daar een aUertreurigst schouwspel Het gras is in eenige minuten als het ware afgesneden tot een duim van den grond op de graanvelden is niets meer te vinden dan korte stoppels De sprinkhanen zijn vreeselijke verwoesters ÏHet alleen dat zij den oogst vernielen zelfs verslincOTi zij zadelriemen lederen kakken kleederea enz Prof Hind Séd Miner Exploring expedition zegt dat tien minuten voor hen voldoende waren om drie paar wollen broek te verslindeniJ die op het gras waren blijven liggen Deze vyand is ongetwijfeld meer te vreezen dan de coloradokever die in de staten waarin hij het meest voorkomt de prijzen der aardappelen nog niet hééft kuniien doen stijgen Zoo algemeen is eehter de belangstelling in de verspreiding van de sprinkhanen in de Vereenigde Staten dat er in het voorjaar en in den jomer nauwelijks een blad ver Vü ór eenigen tijd werd gemeld dat men den dader van een moord ontdekt had doordat zgu beeld als het ware zijn photographic in het oog van den vermoorde zichtbaar was Velen scheen dit verhaal ongelooflijk Toch geven Sitere onderzoekingen het recht iets dergelgks als mogelijk aan te nemen Men heeft nl gevonden dat in het gevoelige netvlies een purpere stof aanwezig is ioqt Küh ne uit Heidelberg die dienaangaande proeven getïomen heeft Sehpurper genoemd welte stof door inwerking van het licht ontkleurt By het levend organisme komt de kleur spoedig terug zoodat wanneer het oog uitgenomen en geopend wordt niets meer zichtbaar is De proef genomen met een stervend beest een konyn gaf een verrassende uitkomst Nadat het netvlies gedurende 24 uur in een oplossing van van aluW bard gemaakt was vertoonde zich duideljjk het beeld van het venster waartegenover het dier gestorven was Verdere proeyen jullen ongetwijfeld over deze voor de kennis van het zien zeer belangryke ontdekking meer licht verspreifleu Dat het onmogelijS ziBu zijn dat men in het oog van een vermoorde het beeld van den V maiiitr om de ondernemers goeilo vruchten te doen jf meten Ora dat te verkrijgen zou echter het geuieentebestnur krachtig inocteu medewerken want bet sou noodig zijn op sommige plaatsen van de stad veranderingen au te brengen te breken en te bouwen Kwamen nu mAir de sinds jaren beraamde plannen tot verbouwing van de oude en onooglijke biuueuslad eindelijk tot uitvoering dan can men cene uit nuutende gelegenheid hebben om de tad louder eenig gevaar voor het opeubiuir verkeer in verschille de richtingen door tnimwaylijneu te doorsnijden Dit scliijiit ook werkelijk in onze oflicieele wereld de gcdaChte te zijn Doch ds uitvoering van die plannen schijnt te moeteh wachten tot het gemeentebestuur toevallig hier of daar een boompje ontdekt waaraan geld groeit Inlusschen wurdt onder het publiek het verlangen naar tramway s steeds sterker De groote uitbreiding die de ijaardenspoordiemt in Amsterdam verkrijgt eu het groote gemak dat die dienst daar oplevert hwft de ijverzucht opgewekt De groote tentoonstellingen achtereenvolgens in de hoofdstad gehouden iiebben vele Kotterda nmers daarheen gevoerd en hun gelegenheid gegeven om op te merken hoe Amsterdam ook wat de middelen vau openbaar verkeer betreft de laatste jaren is vooruitgegaan eu levemlig te gevoelen hoe ver ïtotterdam daarbij achter stdiit Aan pruttebuirs is dan ook geen gebrek Begreep men nmuaar dat handelen gewoonlijk meer uitricht dan pruttelen Een algemeen petitionnement om het gemeentebestuur aan te sporen zich aan dit openbaar belang gelegen te laten liggen en het maken van tramway s niet langer legen te werken zou stellig niet vruchteloos blijven Er is eene gereede aanleiding uu dezer dagen bij het gemeentebestuur uit het buitenland opnieuw eene auuvrage om concessie is ingekomen voor een geheel net van paardenspoorwegcn door de stad met inbe grip van een ever de Maasbrug Volgens de Opmerker zou de tegenwoordige referendaris van kaostea en wetenschappen in de termenTallen om ventacel tot Ministar van openbare werkente orden beooamd ia welk geral het tevens geenbezwaar z u o IIe eren een ondergeschikt ambtenaarspersoneel te vinden Het hlad schijnt met dit rooruitzioht met ingekomen Het besluit aldus Volgens onze bescheiden meening zou het best Toor Minister van openbare werken in aanmerking kunnen komen de vereischteu van onpartijdighid bezadigdheid en een helderen blik namelijk vooropstellende een hoofdofficier of oud hoofdofficier der genie o £ een hoofd ingenieur of oud ho fdingeni eur van den waterstaat die met het onder hem staand mbtenaarspereoneel dat natuurlijk met veel omzichtigheid moet gekozen worden de belangen vau s lands peubare werken het beat zal kunnefi dienen terwijl wel niet nogmaals zal behoeven te worden herinnerd dat zoo geen Ministerie van openbare werken tot tand komt de tegenwoordige toestand met geen mogeiykmiid kan bestendigd worden Het atmatthlad u 164 bevAt het kon besluit van 3 Aag jl betrekkelijk de verzending met de post ▼ n open kaarten ter bestelling van boeken enz ▼ olgens het tarief der gedrukte stukken Met uitbreiding van het bepaalde bij vroegere besluiten zullen te rekenen van l October aatista open kaarten ter besteïtiug van boek eu pla itwerken dag f weekbladen tQdechriften en muziekstukken op den roet van gedrukte stukkcu met de post kunnen worden verzanden zoodat sohiftelqke bijvoegingen of Teranderingen oaderstreepingen of doorbt ingcn op de gemelde kaarten zijn toe te laten een en ander overeenkomstig de daaromtrent door den minister van financiën te geven nadere voorschriften De ereeniging van Nederliyidsehe Boekhandelaren heeft hare jaarijksohe algemecfie vergadering te Amsterdam gehouden onder voorzitting van den heer D A Thieme vap s Gravenhage Uit diens verslag bleek dat de vereemging zeer in bloei toeneemt voortdurend haren invloed doed gelden tot het regelen van quaestién tusachen de uitgevers in Ne ierl nd gerezen oodut men buiten processen bleef eu de vereeniging Ook in andere opzichten zorgde voor vele belangen nze aAatioBsIen boekhandel en letterkunde betreffende a s o a bleek uit de eindelyk inge diende wet op het nuteifrsreoht De vereeniging telt thans 426 leden waatvan circa 100 heden nit afle oorden des lands waren Ujeengekomcn In plaats van de aftredende be t ar ledea Tf van Htrikema en D A Thieme werden door de vergadering benoemd de Heeren J L W Seylfiirdt te Amsterdam en J K Tadema te Haarlem Volgens e n berekening in een Amerikaansch blad maakt een matig billard speler een week per jaar Eoelt met het aanwitteo van zijn uene schijnt dat s en berichten over de ngrantJiop pers eii hunne voortplanting bevat Tot nogtoe kwam de sprinkhaan evenals de colo radokever het meest in de westelijke staten voor doch dezer dap en behelzen de N Amerikaanache bladen het bericht dat ook groote massa s sprinkhanen zich aau de oostkust in New Jersey en NewYork beginnen te vertoonen Het gevaar dat dit insect vooral door grof nieuw mandwerk naar Europa wordt overgebracht is zeer groot Het wijfje legt namelijk de eieren gewoonlijk legt zij er in het geheel ongeveer 500 in deu doorboorden bast van wilgen eu andere takken en eerst na 6 weken komen ze uit De koningen gaan heen voorspelde men een vijientwintigtal jaren en lateer geleden zoo vangt de Arnh Ct een beschouwing over het koningschap in onze dugeu aan ïhans gaan de kouïngen eu de keizers wel heea maar om terag te komen Z j gaan heen met reiourbiljetten Zij reizen Zij gaan de wereld bezien zoo vervolgt het bliui Eertijds was de Vorst de regeerende Koning of Keizer eene standvastige grootheid iets stabiels iets oubewegeIgks De Vorst was niet denkbaar buiten het paleis men kou hem zich niet voorstellen dan zittende op ectt gouden troon met de kroon op het hoofd en den scepter in de hand bekleed met den allee u aan de vorsten toekomenden hermelijnen mantel Vertoonde hij zich eene enkele maal aan zijne onderdanen dan was het op eeu afstand omstuwd door lijfwachten hovelingen en lakeien Men aanschouwde hem uit de verte als ieta uit de hoogere sferen als de personificatie eener niet mensohciijke macht als een persoon geworden beginsel Hij was uict alleen de monarch hij was de mouurchie niet alken de dynast maar de dynastie Van dezen kouiuklijkea en keizerlijken stralenkrans welke het vorstelijk hoofd omgaf is in onzen tijd niets meer overgebleven Oe vorsten hebben hem afgea t hij geneerde hen Zij nemen van tijd tot J tijd vacantie van bun koning en keizerschap en reizen de landeu af als waren z reisbedieuden Na te hebben MUkgehaald wat vijfentwintig jaren geleden door van dt r Duyn in eeu opstel getiteld d Vonten omtrent het kouiiigschap wcrd geschreven vervolgt de A C Is het uiet alsof deze woorden onder de regeering van Willein I geschreven woorden van gisteren rijn lu hunne zucht naar ongegeneerdheid werpen de vorsten dezer dagen uiet enkel de etiquette maar deu goeden toon den goeden smaak eu alles wat men fatsoen en decorum noemt over boord Met het prestige van het koningschap brekea zij allengs het koningschap zelf af Wanneer de vorsten bnnne onderdanen gewennen in hen den eerste deu beste een man meer van het volk te zien zal het niet lang duren of men zal tot de conclusie komen dat de eerste de beste even goed koning of keieer zijjji kan eu elk auder man even goed voor het ambacht geschikt is uls die étiue die nu bij toeval de koning of de keizer is Een rondijfeend vorst eeu vorst die mej de stoomboot en deu spoortrein komt en gaat die zelf met de parapluie on4w den arm zijn handkofter draagt en iu het hotel dat het naast b j het atatigu is ziiii intrek gaat nemen deklas ert zich Volkeu eijn zoo besluit het artikel even alski ideren schrikkelijk in hunne logica Zou deconolusie zoo vreemd z n dat wanneer de kouingof keiser steeds op reis is en duidelyk toont zeergoed bulten zijn landden z u volk te kunnen hetland en het volk ging begrijpen dat hel veneenszeer goed zou kunnen buiten zyncn koning of zijnenkeiser 4 ffQueritur wie bedreigen het koninklijk gezag vraagt het Dagblad van ZjiidL en Gravenhage hetartikel van de Arnh Courant besprekende J5e Koningen zei et meed en in de eertte plaats zoudemen kunnen antwoorden Vergadering van den Gemeenteraad ÜINSDAG 4 AUGUSTUS Tegenwoordig dé hh Remij Toorz Prince Lnijten Kranenburg NoothoTen Tan Goor Measemaker Mnller Fortujjn Droogleeter im Straaten Samsam Straver Goedewaagen en Snel De notulen dec vorige vergadering vrorden gelezen en gearresteerd ♦ lie voorzitter deelt mede dat door het overladen van P Kooien de betrekking van Schipper in het overzetveer aan den IJsel eo door het overlijden van V Knaap de betrekking van brugwachter over de Gouwe zyn open gevallen B ea W bieden in overleg met den districts Schoolopzieoer en Hoofdonderwijzer der eerste armeoschool eene voordracht tot hulponderwijzer aan waarop geplaatst is do heer J C van der Hek alhier geeno meerdere soUieitantcnhadden zich dangeboden ter viaie en iienoemitu in eeua volgende vergadering M Wordt gelezen eo rapport van B en W op het ii bet vorige jaar aangehoudene adres van de hh de Vriea Robbé en Kapteijn tot het aanleggen eener waterleiding uit den IJsel na gedurig onderzoek door de gezondheids commissie wordt zulks door die Commissie en daarna ook door B en W voorgesteld afwijzend op het adres te beschikken ter visie een adres van den heer A L Wieckert aan Z M den Koning cli beUagenile dat hij in de Toorgcateldè conceptvcrordenrftg rcgeleuda de pensiocDeD der gemeeatMmbtenarcD uiet it opgeoomea co zich beklagende door het ontslagaU ambtenaar Tta bet openbaar Miaisterm minder inkomen te ontTaogeD ea door de duurte der baishuur en leveosuiddelen niet behoorlijk in lijn huitouden te kanoen voonieu waarom adressant op verboogiag van tractement aaadringt ter tisie Ingekotnen i een adres van J Holder verzoekende in buai 50 a 60 centimeter grond aan de HootmaDsgracht lot het leggen van steeucn dakpfyinen onder aanbod dit met rasterwerk af te zetten wordt gesteld in handen van J3 co W ter visie van bericht en raad Üe heer Virulij komt ter vergadering lujïdkomen zija ie adressen van verscbitlende personen om benoemd te worden als brugwachter aau de Gouwe ter viste ecD adres van P van Doin eo D lïanrmao verzoekende de muur ea grond aan de bogen voor ƒ 225 af te staan de voorzitter stelt voor dit dadelijk io behandeling te nemen waartoe wordt beiloten B en W stellen voor tot de publieke verkooping over te gaan nadat hierover verschillende leden het woord hadden gevoerd wordt besloten om oau adressanten den grond a n Ie bieden voor fVS2 en alsdan tot den lerkoop der munr tot aan den beganen groud over te gaan Aan de orde is te onderzoeken de geloofsbrieven van de ia Juh jl gekozen Uaadsledeu hiertoe ordeo door deu voorzitter de hh Vi rulij Unel en Muller uitgeuoodigd ca de vergadering voor een oogenblik geschorst na heropening wordt door den heer Virulij geadviseerd tot toelatiug vau de vijf benoemde heeren waarmede de vergadering zich vercenigt Benoemd wordt tot faulpoaderwijzer aan dé Opeobare Bnr gerachool voor jongens de heer K Eizinga te Reeuwyk met algemeene stemmen De voorzitter deelt mede dat met 31 December a s expireert de pacht van de Gonwesluis en vraagt om B en W te machtigen om tot de verpachting over ts gaan die machtiging wordt verleend Daarna gaat de vergadering over ia eene hiet gesloten deoreu tot het resameeren der notulen van de vorige besloten vergadering na heropening wordt door den voorzitter voorgesteld het indertijd daar E tan der Kletja gedaan verzoek tot schadeloosstelling ia te willigen tot een bedrag vaa fiÖÖ hiertoe wordt besleteo Duor Lea beer van Straaten wordt het woord gevraagd en verkregen en bevat eene klaeht owtr de gasfabriek dat de lichten bij de onlangs plaats gehad bcbbendB braud werden uitgedaan spreker wenscht bij de volgendti begrootmg hierin verbeteriug die klacht wordt door andere led gedeeld en op een ingeo ld onderzoek is nog geen rapport lagekomen us verdere diicaaaie wordt door den voorzitter medegedeeld dat B en W bereid zijn een nadere overeenkomst te sluiten Na roaehtiging om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zonder reaomptie eindigt de vergadering Laatste Berichten Athene l Aug Het Kabinet besloot de marine te bevrapenen Een plan hetwelk daarvoor door den eoretari generaal Palesoas ontworpen was werd verkoze boyeu dat van den Minister Tan Marine Het Mimsteriij zal een baltengewooQ krediet van 30 millioeu drachmen aanvragen Bucharest 1B Aug De Kussiache batterijen te Slobosia beaolioteu gisterenavond Riistschuk Een aldaar uitbarstende braud duurde tot middemacbt Sedert heJen ochtend 5 uur beschieten de Turken Giurgevo Be Kussen beantwoorden het vuur niet Erzeram 13 Aug Gisteren zijn de versterkingen voor de Russische troepen bestaande uit vier bataljons met cavalerie en artillerie te Zaim aangekomen waar terzelfder tijd de kolonne door Loris Melikolf afgezonden aangekomen was Sfehcfmutselingen tussehen de cavalerie zyn aan de orde van den dag de Bussisohe divisie houdt zich staande i n hare posities Ue Turksohe oavalerie heeft twee aanvallen der Russen ofgeslagen MARKTBERICHTEN Gouda 18 Augustus Poldertarwe puike ƒ 13 75 ü ƒ 14 25 Mindere ƒ 13 a ƒ 13 50 Rogge puike ƒ 9 a 9 40 Mindere ƒ 8 25 ïi ƒ 8 70 Voer ƒ 7 a ƒ 7 40 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 2B Mindere ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 60 Lichte ƒ 4 50 a ƒ 4 80 Koolzaad ƒ 14 50 a ƒ 15 Ter kaasmar lt van gisteren werden aangeuoerd lOS partijen kaas den handel was zeer vlug prijzen van ƒ 30 a ƒ 36 Be veemarkt met weinig aai voer de handel vlug grashalven ferden tot enorme hooge pryzen door Fransche kooplieden opgekocht schapen vlug alsmed magere varke ns en biggen I i B ur gerlijke fitand Gouda GEBOREN 13 Aug Jooobas ouders J van Eijk en A van der Woensai 14 Jan ouders D lloUertello en M Belonje 15 Christiaan ouders M deJoog eu M Janseu Helena Maria onders J Gerritsen en A M H Gooi Neeltje ouders J Boersma en T Veenstra GEHUWD 1 16 Aug T Boozendaal en B Busing H S Weidcma enU Scton H J Sanders en A M J Klingen D Frank en E van Crevcld Burgerlijke Stand van ondentaanda gemeenten van 8 tot 16 Augustus 1877 Moordrecht GBHOREN Jan oaicrs J van Jeveren en G Marelesse OVERl EOBN GeAe ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geeae Gouderak GEBOREN Cornelia ouders J de Bruin en T Zaal OVERLEDEN D Kalkman 23 j ONDERTJIOUWD Geene GEHUWD Gene Haastrecht GEBOREN Geene OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD Geene GEHUWDi A Booij 27 j met P N van Dnnren 4j Stolwtjk GEBOREN Hnig ouders P Bongers n M Meerkerk Dirkje lannifiic onders A van Eek en M de Vreugt OVERLEDEN J Verheul 58 j echlgenooto van A Stigler F Baas 68 j echtgenoote van P Knoop ONDERTROUWU Gcenr GEHUWD J J Ouderkerk met C de Borat Roeu wtik GEBOREN Margarctha ouders C Broer en J van Es OVERLEDEN J Verhoog wed R van Ree 78j D van Kemper 6 m j x ONDEUTROÜWD Geene GEHUWD Geèoe Waddinxveen GEBOREN Maria ouders T Okkerac en H Boektep Adrians W de Knegt en N van Wyk Maria 1 Verlijden en M de Roöij Johannes Anthoote J Boon en H B Haeting Jacobns ouders L Stolk e A J Veerman OVERLEBEN G Hoogenbrug 5 m N do Kuiter 3 m van der ïam 2j ONDEETKOUWD R U Gerretaeu metJ Plomp N Verweij met A C Blok GEHUWD W Groot met R H Bos U U GEKRETEN EN JANSJE KLOMP WaddingSijeen 10 Augustus 1877 Eenige en algemeene kennisgeving ADVERTENTIBN Bevallen van eene t ochter J A F NOOTHOVEN van GOOR Roest van LiUBOua Gmtda 12 Augustas 1877 Het is den ondergeteekende een ware behoefte om openlgk zgn hartelijken dank te betuigen aan allen die hem b gelegenheid van de treurige gebeurtenis die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn huis in de asch legde hulp en bijstand verleenden Bovenal hebben de Wed H WENNEKES en Ds J N SCHELTEMA aanspraak op zijne erkentelgkheid doch niet minder de heer N M ENGEIBREGT die o a papieren en gelds waarden van den ondeargeteekende in veiligheid bracht Gemelde drie personen deden wat in hnn vermogen was om hem tegemoet te komen in het ongeluk dat hem trof en nooit zal de ondergeteekende vergeten hoe welwillend en bereidvaardig zg hem bgstonden in de nre des gevaArs Hij geeft bg deze openlgk blgk van zgn warme dankbaarheid en diep gevoelde erkenteIgkheid O J G SMEETS Gouda 16 Augustus 1877 KOFFUSIROOP Een gevestigde Fabriek in bovenstaand artikel wenschtf voor Gouda en omli ende gemeenten een actief solied AGENT of REIZIGER bekend met Handelaars in Koloniale Waren Aanbiedingen en referenties bg de Eeereu J H BRUIJNIS Comp te Tiet r