Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1877

VAU H BOSEOOP S ADTEETEUrTIEBLAD worden eiken Zaterdag 800 Exemplaren gratit in Botioop en onuireken verspreid Prgg der Advertentiën 35 Cu van 1 6 regels elke regel meer 6 Ct Bg abonnement van 500 regels per jaar 5 CU en van 1000 regels 4 Cu per gewone regel Groote laters en vignetten naar plaatamimte Dit AdvertêtttUblad is voot alle neringdoenden in Gouda ia tbÖzonder een gunstig en goedkoope gelegenheid om hun handel in de naaste omstreken te bevorderen en nit te breiden Advertentiën worden ingewacht tot niterlgk Vrgdag s middags 4 ure bg den Uitgever li L Cf IDE J 01TC3 H Boekhandelaar te Boêhoop 877 ZiNig 23 Sepfeatef jj 2040 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ir geu het te Ooada mtkea ran nachtelqk 1 irengeradit tot Ttntoriiig tu de mat der inwonera A T ipekaUger woBeade te Oonda tot twee boeten ieder ran twee gttlden of geraog ran één dag Toor iedere boete wegena het op twee Teraokilleode t atippen Bonder rergnnning van Berge nweatef en Wethouden ran Oouds werpen ran afval Tan dieren in het tot openbare dienst bestemde water te Oouds MARKTBERICHTEN Gouda 22 Sept Tot ongeveer vorige prijien waa omtet klein Poldertarwe pnike uienwe ƒ 13 76 i f 14 50 puike oade It il ƒ l i6 minder nieuwe ƒ 11 60 4 13 Bogge pnike ƒ 9 i f 9 25 Mindere fS i 8 50 Voer ƒ 6 50 4 7 Gerat puike 7 76 4 8 Ï6 Mindere ƒ 6 76 4 ƒ 7 60 Haver iware ƒ 6 50 4 ƒ 6 Lichte ƒ 4 76 4 ƒ 6 25 De veemarkt inrt gewonen aanvoer alles werd tot enorme hooge prgieu verkooht schapen en lammeren traag varkeua voor Londen van 24 4 26 cents per tfalf kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Kaaa aangevoerd 64 partijen eeiate kwaliteit van S 4 ƒ 34 met vluggen handel Kaaamarkt 26 September Goeboter ƒ 1 80 4 ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 80 4 ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gouda OSBOREVi 18 S pt Hnidlnea Mwn ailden J B DrMr B H L BlokUiiJ AIhIi tutfn C P iUboaw en A H TB9 der Heydfii OVERLEDEN 17 Sept A vka der Teert 19 18 A Kipleia 17 j F PrinMnbeig 6 n 19 T U Geendecle 4 ia GEHUWD 19 Sept J Fetrui en J Jiuecn B de Jong en J Verboef W N vin den Berg en J A de img A ven der Hoenn eg C M Blok J Bik B A Hnieelun J van der Smecde en J Blonk J Sehcflbr co J E Grocneweg A van der Hont en 6 L Welter Buijerlijke Stand ran onderstaande gemeenten van 12 tot 19 Sept 1877 Gouderak GIBOBENi Cornelia onden J do Braün n N Zaidan OVEBLEUEN Geene ONDERTBOITWD Getne GEHUWD Oeene Haastreobt GJtBOREV Juaiitje oodrn A Booij en P N van Dooren Tkoioei onden C van Vliet en A Verboom OVERLEDEN Reene ONDCRTBOUWD Qteaé GEHUWD Oeane Stolwijk GEBOREN TeonU oaden ü Matthüi en C vat im Woatcr onden G Boer en F Anker Leendcrt ouders J koatiuil en M dei Brnio OVERIBDEM cl voa Dus 14 d OMDCRTROUWn Gteao flEHUWD J Sloof Bet A van Eek Reeuwijk GEBOREN Tennii Lonreni onders A Slolker tn K EgkelenttaoQ OTERLEDEN Geene IfDERTRDCWD 1 Schonten 22 j en A nn Be 23 j HDWD Geeae Waddlnzveen CnSBOUN Hargje raden F Kok en P Verkerk Willea Antooins naden A Vorkmoet ea W Zwaaeaborg CoraaUa oaden K Krggiiaaa en A Varnaat Jokannct oa4era W ven Wilgen en A vu Veen OVSRLESEN A nn der Bql 70 j J A Boon t m ONDIRTROUWB Oeone eUC in C Moraal en M de Booij ADVERTENTIËN Voor de rele blgken tsb deelneming onderronden bg het OTerlgden ran onzen gelitfiten Broeder en Behawdbroeder den Heer P J La LAU te LeicUn betnigen wg onzen oprechten dank J C W TM BEDGGEN J A W TK BBÜ6GBN IA Uo Voor de rele bewgsen van deelneming ondnronden bg het overlgden mgner geliefde £ chtg noote GEERTRUIDA tak der HORST beioig tt oök namens Kinderen en BebowdkisMMii bwielgkan dank Y J JONG Lz Movréfda 20 September 1877 Bg Kon bednit tui den 22 Aug II n 12 M MB des heer FRANS tak GENT alhier aa f ii w tt Nakomelingen toegestaan Toor ban gadaehtnaam dien Tan tan B0V£N £ te wotgu B mUen sich dos in t Terro noem Mhifna tak BOVSNB tan QBNT Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand October 1877 AANBESTEDEN de Levering en Uitdeeling van p m 125 000 stuks goede BA60ERTURF voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal sweeks moeten geschieden De verdere conditien liggen van afVrgdag21 tot en met Zaturdag 29 September e k dageIgks in de Armkamer ter lezing Het finrgerlgk Armbestuur De Secretarie De Voorzitter W POST DROST A ROMBUN Maandag IHnadags Donderdags en Zaterdags te bekomen VERSCHE smoOPWAFELEN bij K L RECKERS Hoek Turfmarkt GOUDA J W CJANBEEWESF Directeur der Vei wk ring8 Maatschappg voor de Nationale Militie aEENDRAGT IS VERHUISD van ALPHEN aan den Rgn naar OOUDA WachU straat 182 We Ne RAIIJNAAKERS t Oosthaven B 17 beveelt zich bg voortduring aan voor het leveren en gereedmaken van WILD GEVOGELTE enz Op een der beste standtn alhier bestaat gelegenheid ter VERKRIJGING van TfÈIJE KAMER met KOST INWONING en HUISELIJK verkeer Brieven franco onder letter A K Bureau van dit blad Z01 DAG a 8 weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H oERRE m STAATS LOTEfiU De trekkingr der EERSTE KLASSE begint MAANDAG lo OCTOBER 1877 Quina Laroche llf Igk aan het Fransche bereid door H HEMPENIUS Apotheker te A IM S T E I2 ID A l prg per Flacon f 1 50 Tnkrggbaw U Gouda bg J O ZELDBNRUE DIENSTBODE In een klein gezin zonder kinderen wordt gevraagd tegen 1 November eene DIENSTBODE liefst Dagmeid die een bnrgerpot kan koken Te bevragen bg den Boekhandelaar P 0 MAAS te Gouda Eeoe fatsoenlUke Burgerdochter P G ond 24 jaar zag zich gaarne geplaatot in een stil gezin tot assistentie in de jinishonding of in eene andere dergelgke betrekking Hierop reflecterenden gelieven zich met fratu briefjes onder de letters U G te wenden aan het Bureau dezer courant 2ATEBSA0 AANSTAANDE appelbollbn feestgebas koninginne brood appeltaartjes princessen brood kattentongen heerenbanket divers klein gebak W N RAAUMAAKERS Haven Daar ik mg door ondervinding overtuigd bood dat de door den heer L SERNÉ Teearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPUALA Tan goede uitwerking is bg paarden durf ik ZEds artikel daarToor ten zeerste aanbeTelen Stalhouder Tan Z K H Prins Hendrik der Nederlanden L L HENDRIKSE J Hz Middelburg aOAprii Bg deze heb ik de eer publiek te maken dat door mg TOor Goaia en Omstreken als d othonder is aangesteld den Heer J t d WAL te Gouda alwaar de CAPUALA even als in al mgne overige depote verkrggbaar is h ƒ 1 50 per bus De reeds zoo honderde malen geMmoncearde wordt HH Eigenaars van paarden en honden ten zeerste aanbevolen en guarandeer ik de HH Verbruikers binnen weinige dagen de gunstigste resnlteten zoowel wat genezing als hergroei der baren op de beleedi e huid betreft L 8BBNÉ Fabrikant Veearte Ie klasse te Haairlem Flinke Agenten alom Kemagd ürbanus Pillen bereid volgens het aloude èn echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten 0 t aarschuwing Deze UBBANUS PILLEN zgn door oni in doomes h 37 Cent en in dubbele dooM te GOUDA alleen en uiteluitend verkrijgbRar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen TOor het gebruik van nam aksels welke men tracht in omhwp te brengen Gouda druk tan A Brikkkan BEGROOTING OER INKOMSTEN en UITGAVEN vam dr GEMEENTE OOUDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen o fcj tfc q va =g renolg UITGAVEN TOMX Hoofdsi n Kosten voor werken k inrichtingen tot openbare dienst bestemd 73 Onderhond van steaten en pleinen 6785 Idem van wegen en Toetpaden 1180 Onderhond Tan wandelplaat aen en plantsoenen 1500 Idem van bruggen en overzetTéren 1800 Idem van pompen en riolen 900 Idem havens vaarten kaaimnren sluizen en anderewaterwerken 7S85 Idem vsnkbkken horologiën speelwerken en dergelgke 135 Idem van schuiten en vlottenmitsgaders huur van dezelven 300 Kosten Tan aanteg en onderhoud der algem begraa laate a Aanleg memos h Ondi nd 290 c Kosten Tan begranng 566 f 856 82 Jaarwedde van den bewaarder van het gebouw bestemd Toor ds zittii fen Tan het kantongerecht en Tan andere openbare inrigtingen kosten Tan het schoonhouden Tan hetzeWe onderhoud en aankoop van meubiUir mitsgaders kosten van licht en brandstoffen 1005 Kosten der Ternienvring vanbruggen 10000 Idem voor het rioleren van Zglen 6500 Totaal Tan het He H oofdst 38846 UnTBEKSBL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING ludien het tegendeel niet ia reraeld sijn de poaten tot hetxelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken UITGAVEN 78 Verhoogd met 2060 Voor Temieawing Tan eenige aleohte gedeelten Tan den Kattenaingel zijn ioodig 100 000 blaowe IJraelstr atklinker 4 ƒ 7 p m f 700 Voor onderhoud en herstelling der straten wordt vereiaoht 6B 000 Vechtaohe atrastklinkers a 7 p m hentelling Gonwe 936 S0 000 Vtehtaohe straatklinkera wsslTonn k ƒ to p n herstelling Tan een gededte FfaiwsNen singel 1000 16 000 Lnikaohe strastkeqen 14 16 è f 100 p m 1500 Voor ssad dsaritndeT begrepen he aoo dige Toor vemienwing der atrateÉJ 1600 Voor puia sarde en klei ft60 verroer Van materialen 600 staketsels palen en gootplanken SOO Tezamen ƒ 8786 74 Men rekent noodig te hebben Voor tand 900 Il pain klei trsnaport enz 180 siidwop en plsnten van boomgewas 100 IWO 76 Ia met 100 rerheogd omdat de tegen i woordige aaDoemer iena saaaemiags termJD veratreken is verklaard heeft voor het oude bedrag bet onderhoud i iet meer op sich te kunueu nemen fiq rroegere aanbestedingen aren de iuachrijringen ook ƒ 100 of meer hoonr Hat aangerraagd cijfer trekt Voor het schoouhoudrn der fïsutaoeueo 526 u SDoegen van boomen en heeatera 575 aankoop r boomen en heestergewas 150 t no zand khsi eaz 150 bsnkeu rastenrerk eai 100 1500 76 Verminderd met 5 M daar dit jaar Termoedriyk geene buiteogeiniAe heratellingsirerken behoeven plaats te vinden 78 Teitoogd met 60 omdat de ondtmnding geleerd tuseft dat de kosten roor het afdammen der doorgangen van den UaadI en andere waterkeeringen in het vorige jaar ta laag waren geraamd Het roorgedragen c fer strekt om te Toorziea a in bet onderhand van de iJsscJhairenelttis SOO het Moordreohlaohe Verlaat 100 de Sluizen achter de St Janskerk diein de Peperttnut en achter de Viachmarkt met de daarbg behoorends touwen blokken enz 300 de gordingwerken 8ohoe ngea en plaukiereu $ 40 de meerpalen en boos pbwk B lÖO de kraao b bet Oade Veentd 10 de kaaimuren binnen de atod 4600 de knaimuren meerpalen aehoegngen enz lu en langs den Uaael alsmedeToor het l evaarbaar honden van de Singelgraehten 2336 b in de kosten voor bet afdammen van de doorgangen san den Uasel en verdere waterkeeringen binnen de gemeente met de daarvoor noodigematerialen en gereedschappen 100 ƒ 7885 Verminderd met 16 Toor het onderhoud ran bet speelwerk de nnrwerken met klokken touwen sohijreo gewichten ens wordt rereiaeht 60 voor rernienwing van stangen en koperenbuaaen van het carillon 76 Verminderd met 636 Voor onderhond en vemienwing Tsn de reep der pont over de Tnrfsingelgracht 60 Voor onderhoud en huur van aohuitenen vlotten 260 ƒ 300 81 Verhoogd met 180 daar aan het gebonw noodzakelijk nirune goten moeten warden saugebrsobt Het onderhoud van het gebonw gereed aohappen ens wordt begroot op ƒ 290 De jsarwedde van den Direoteur bedraagt 150 De besoldiging van 2 grafmakera a ƒ 4 s weeka voor elk ia 416 ƒ 856 82 Verhoogd met ƒ lOS ter sanaohaffing van nieuwe tafelkleeden voor de saai van den Schuttersraad en voor de bovenvergaderzasl Uit de voorgedragen som wordt gekweten De braoldiging van den Concierge vanhet gebouw met inbegrip van de kasten van het schoonhouden 600 Het onderhoud van het gebouw en het meubilair 206 Vunr en licht 800 f 1006 83 Deze som wordt Toorgedragen daar het voornemen beataat om de noodbrug op de Haven diethana in gebrekkigen toestand verkeert en noodzakelijk dient te worden vernieuwd te vervangen door een ijzeren draaibrug voor voetgaogere waarvan de kosten worden geraamd op ƒ 10 000 84 Verminderd met ƒ 100 Ter riolering worden voorgeateld J De sijl van de Peperstraat tot aan de Bf C Kerk op de Gonwe henbende eene lengte vaapOO meter ƒ 8160 en de zql van de Knipeivteeg tot aan de Baam ter lengte van 85 ineter 2677 60 Voor afrasteringen der gerioleerde gronden 672 50 ITordl ienxUfd BUITENLAND Bullealaidscli Overdcbt Plewna wordt nog sleede geblokkeerd en beschoten meldt het officieele Bussiaohe bulletin van den ISeu in overeenstemming met een telegram van denzelfden datum nit Baehorest aan de Pelttücie Corretpondeiu Dit laatste voegt er nog bg Behalve de onafgebroken doortrekkende detachementen der Eussisdie garde is nu ook de voorhoede der uit fiuasisch Poleo aanrukkende strijdmacht de grenzen van Kumenie orergetrokken De gedaohtengang van den berichtgever ia duidelijk deze het beleg en het bombardement van Plewna worden voortgezet totdat binnen weinige dagen de versterkingen nit Kualond op het oorlogatooneel aangekomen zullen zijn om de oorlogskansen weder ten gunste van Rusland te doen keeren Hoewel t wel waarsohqnlijk is dat de Torksche mocht bij de voorzetting dea oorloga ten alotte voor ds Boaauehe overmaoht sslBoataa bukksB is t toch zeker wat voorbarig te verwachten dat dit tijdstip reeda met een paar weken aangebroken zal zijn Want zelfs al syn de garde en de andere nit RusUmd kbmende versterkingen ook reeds den len October voltallig aan de Donau dan zyu deze nieuwe korpsen daarom nog niet terstond te gebruiken De Fransche bladen hebben vooreerst weder stof genoeg san het manifest vsn den Maarschalk jammer dat het sluk niet veel nieuws bevat de verklaring toch dat Mac Mahou nieta tegen de Republiek in den zin heeft heeft weinig waarde de President heeft getoond zoo weinig b rip te hebben van politiek dat de republiek te grande kan zgn gegaan zander dal hg er zelf ieta van weet zijn manier van regeeren is niet alleen anti republikeinsoh maur zelfs iuoonstitutioneel Het slot van het manifest vgg zult laistereu naar het woord van een soldaat die in dienst stost van geen enkele partij die geen revolutionairen of reactionairen hartitooht heeft en die alleen geleid wordt door liefde voor het Vaderbind kan alleen warden beantwoord met een aobouderophalen Mac Mabon moest begrijpen dat de wsre loyaliteit niet bestaat iu woordeu maar in daden en dat het niet vatten van dit onderscheid voor t minst bekrompenheid van verstand verraadt Het atuk ia overigens niet alleen onderteekend door MaoMahon maar ook door Fourton als Minister vsn Binneulaiidsche Z iken en niet door De Broglie sis vicepresiueut van den MiDiaterraod De Oosteurijksche en Pruisische presidaat miniiters Andrassy en Bismarok hebben te Salzbunc eene lange conferentie gehad Men vermoedt dat ds oostsraohs taken besprokeo zgn mat hst doel em Oostani k ghnstig voor de plannen van BuslaBd te stemnso Omtrent de oooferentis te Salsbofg zegt het c oieuse boofdorgaan de Prm Ctrr i Voor de beide staatsmannen wier innige en vertronwelgke overeenstemming sinds eene reeks van jaren zooveel beeft bggedragen om de gemeensohsppelgkc politiek derdrie Keizers zulke gewensohta resultstea voer denvrede van Europa te doen oplsveren moet het juistonder de tegenwoordige omstandigheden ved wsardsijn in vertrouwelijk overleg te tredeif omtnnt dewegen en middelen ter verdere volbreaging hunnergroote taak De officieuze Prm Correip sprekende over de algemeene geestdrift waarmede de Keizer op zqne rris door de Rgnprovinoie overal is ontvangen aagt Van alle zijden uamelglc ook door de katholieke bladen zelven wordt nadrukkelijk geconstateerd dat de kstbolieke bevolking aan die huldeblijken tsa