Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1877

V Koninklijke Arnlicmsclic MDEGOLOWE FASM i isT n E m ïoQdag 19 Augustus N 2025 t877 GOUDSGHE COURANT Meuws en Adveriotieblad mv Gotada en Ónislreken De EAÜ DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar bg B SCHOLTEN Gebr de RAADT en verder bg alle voorname Winkeliers en Coiifeurs in het geheele rijk UITENLAND 7 van Koloniën uverueur generaal van rootr Vtchin dne banden om dit steeds Iks kust onze oorlogsa zo jer beschoten te irengpü Een dier balg d a lOen en Hen GOUDA ja8 AugOïtus 1 jke s een bijl het Depsrtement IngMi telegram jran den jrlaiKlsch Ii dië zijn uu naar Ssmal4ngan gi Jli l gebleven landschap en nooit i ou ei4 niuli ifot ondèrwflrpibg le J kofti n laiil M HAEUONIE GONGEUT in het Abonnement door de Kapel van het Corps GBEWADIEBS onder Directie van den Heer Völlmar op ZONDAG 19 Augustus 1877 des avonds ten 7 ure Entree buiten inleekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen 1 per persoon voor Niet Leden ƒ 1 70 per persoon Bij ongunstig weder in de zaaL Het Besïoue Me P J SNEL President H JAGER Secretaris Gouda 15 Aug 1877 Kermis Goederen zooals DAMES COSTÜMES EOBES CHALS AVONDDOEKEN HEBREN JASSEN BROEKEN en VESTEN vpelke met de laatste feesten vuil of met vlakken geraakt zijn worden in den korten tijd van 3 dagen opnieuw gezuiverd en uitgestoomd in de Stoomwasscherij Ververij en Drukkerij vaa W BiêMAWT Karneinclksloot 3e huis vau af de Boelekade GOUDA Alwaar tevens HANDSCHOENEN worden gewasschen zonder reuk na te laten a 10 cent het paar Verwerij van DAMES JAPONNEN en COSTUMES in meer dan 200 Patronen en kleuren Spoedige betoerking Civiele prijzen VËRSCIIE QEMTE mm bij A H SPARX AAIJ Vogelenzang M 61 ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN a 1 L H SERRE OlsK te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN wmden ALLEADVEETEHTIEII zoowel in Binnen als Buitenlandsehe Coui anten ten spoedigste geplaatst Met primo November wordt EENE FLINKE GEVRAAGD Adres in persoon aan het Bareau dezer Courant Ben JONGMENSCH wenschte des avonds zijne vrfle uren te besteden vonr De beste getuigschriften kan hij overleggen Brieven franco onder lett X Y aan het Ad vertentieBureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhiar Hotel WEIMER Rotterdam wordt zoo spoedig mogelijk een EERSTE en TWEEDE KAfflERMEID GEVRAAGD Alleen zij komen in aanmerking welke van goede getuigen zijn voorzien Zich te vervoegen of Hotel WEIMER of bg F van GENT Hooge Gouwe te Gmtda GEVRAAGD EENE GEMEURILEERDE KAMER de prijs van 9 a 10 Guld per maand niet te boven gaande Brieven franco onder letters A Z bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier De DIRECTIE der GASFABRIEK geeft kennis dat door werkzaamheden aan de Hoofdpijpen gedurende de eerste VEERTIEN DAGEN de aanvoer van GAS niet geregeld zal kunnen plaats hebben De Directeur J DE VRIES ROBBÉ LATIJNSCHE SDSOOL De gewone JAARLUKSCHE PRLI8UITDEELING zal plaats hebben op MAANDAG den 20n AUGÜSTDS in het Lokaal der Hoogere Burgerschool des middags ten 12 ure Bij deze gelegenheid zal EVERARDUS JOHANNES VAN ELDEN ecne door hem in de Latgnsche taal opgestelde verhandeling voordragen Alle voorstanders der oude letteren worden beleefdelijk uitgenoodigd deze plechtigheid met hnnne tegenwoordigheid te vereeren Dr D TERPSTRA Gouda 16 Aug 1877 Rector KOKSMA S liiüK iiTeifi bevat 682 Nummers die voorhanden zjjn bij A BRINKMAN Gouda dkuk tan A Brinkman Dr diantomtlanns Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede hel menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der efgste zelfs niet goed en volkomen te kunnen z ien is reeds lasteen gevaarlijk ja het miaste wat menaandeoogeït gevoelt is zeor pijnlek en origeriefljjk wanj het gezicht is niet alleen het onihisbaarste maai tevens ook het gevoeligste zintuig dér menscheni zgn docb Wat is nu de gewone toevlugt wanfeeer dj oogen beginnen te verzwakken Dadel be4 sluit men een hril aan te schaffen doch h tif ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het brill lengebrnik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig om met gebrekkige oogen te zien nimmer de oogen kunnen herstellen of beteren Tot herstelUng van zwakke stekende iji jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogeawater vaïi Dr CHANT0MELANU8 Alle Iflde aan verschillende oogkwalen wordt dit krwhtig werkendmiddel met vertrouwen aanbevalen en zullenzg zich bjj een oplettend gebruit volgens veorschrift voor vele gebreken voörnamelgk verzwakking vrgwaren Het is verkrggbaar met gebruikgaanwgzing a 60 Ct per Placoi hg T A G VAK DETH Gouda J J BEUZEMAKER Lnden J H KELLER Zoon Westewagenstr Rotterd Mej L A SCHOÜTENS Schlüteb Oostmolenstraat J J GROENHÜIZEN Co Utredit En meac bekende Dép te in ons rgk GENEESKUNDIGE fiEVESnGING der voortreffelijkheid van het Anatherin Moadwater tegen alle Mond en Tandziekten Ik verklaar dat ik sedert eenige jaren het Anatherin Mondwater van den K K Hof TandarU Dr J G POPP te ITeentm met het beste gevolg tegen Scoebutiek ehumatische Mondkwalen MEKïLiJK Tandvleesoh oomede tegen Tandpijn heb gebruikt en tegenwoordig nog allcrwcge voorschrijf daar ik ni van destelfs heilzame werking herhaaldeljjlc in myne praktijk overtuigd heb Gr ue Mikloi Dr 3 FETTBB m p Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Hotterdam bg P E van Santen Kolff apoth en A Schipperegn £ Co blnowe poroeleinwinkul te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Eijn en J E Kauwenkoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Utrecht by F Altena en Kraan te Amsterdam by F V Windheim Co en H H Uloth Ct apothek te Oudewater by T J van Vreuraingen te Schoonhoven by A Wolff ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNBN ZOON Chemisten 3 ff aar schuwing Deze URBANÜS PILLEN zjjn door oni in doosjes a 371 3 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen enlaii lsch Overzicht Met spi iing ziet men in Frankrijk e zittingen tegemoet va i i Algjmeene Raden Idie Maiudag worden geopend diWllegèering verlangtjizconls taen weet dat de vergaderinien ijl mi ld d ijk idfï w dea verdaagd omdat deifegrootiiig vsh het v l geii j iar njet kan worden brtitind ld Dé repttllikeinatfjllju echter een ander rgevoelen I eniirerl g n dPg e Algem Uaclea i idi6u zij dt if ooOii Iniej nninDeu bel dileii toch de andere foor d4 d ai M e Mai ryke zakcttiZnllOn afdoei H t ll §nhli i9Ci ComI heeft m Ai zeer uitvoilrig stuk Ve lÖgid füat zi l een l verdaatog vau deïflittingen inlwjd oa ipnn met de wet Het gevofe zal zijn diMp A emimt Radlen zutli n beslissen iWr d n cei 4 eidl wadmu zij bestaan de constrvatieve meeTderftlen llenjae Reéeering gedwee volden ie replubliipjische zuDlit de vffgadcriiigen voortzetten en 2oov el inogelijk rtstt ken Kan Fourtou ofi Broglie daar wi l aan doen dan zullen z j het niet laten De Russische bladen beginnen langzamerhand Ite bekomefl van den schrik over de nederlaag bij Plewna zij gelopfen dat een schitterende overwinning den Russen in t eind niet kan ontgaan omdat en daarin hebben zij gelijk Hnsland een goede reserve h eft terwijl Turkije al 2ijn troepen in het veld beeft Sommige Russische couranten schelden p Oostenrijk en ineenen dat het groot aantal troepen dat tbuus in duos wordt gesteld voornamelijk moet worden gebezigd oin eventueel het Oosteurijksch legerkorps in t oog te houden Over het geheel genomen slaan de llussisehe bkden echter een veel kalmer toon a m vooral ten opzichte van Duitsohland welks houding wordt geprezen Enkele bladen geven iu overweging ora met Turkije vrede te maken zoodra zich daartoe een geschikte gelegenheid aanbiedt omdat sommige Europeesclie Mogendheden slechts wachten op de uitputting van Rusland door den oorlog om dit de wet voor te schujveii Houlen Osman tu Mehemed AU zich stil op het oostelijk gedeelte van het oorlogstooneel komt er beweging de Egyptisclie Prins Hassan is opgerukt om de Russen uit de Dobrudsoha te verdrijven terwijl deien reeds Kuitendje zouden hebben prijsgegeven uit vrees voor de landiuiptroepeu die de Turksohe vloot aan boord heeft Een operatie in deze richting levert een nieuw gevaar op voor de Russen Hoewel de opinie van de meeste Engelsche bladen omtrent den inhoud der koninklijke rede waarmede het parlement is gesloten uog niet bekend is kan men uit eukele gegi vcus opmaken d it zij in overeenstemming met de iu den laatsten tijd overheersohenden geest der publieke opinie een vredelievcuden indruk heeft gemaakt T e Tmei althans heeft iich teeda in dien zin uitgelaten terwijl SaUy New zich nog niet voldoende voldaan toont ten aanzien van de vredelievende neigingen der rcgeeriiig Buitenlaudsche orgahen zijn van oordeel dat de inhoud der rede even neutraal is als de politiek der regeering zelve zoolang de belangen des lands niet worden bedreigd Van andere onderwerpen ia de sluitingsrede besproken is nog belangrijk wat de koningin zegt ten aanzien van de annexatie der fransvanlsohe republiek i De proclamatie van mijne souvereiniteit in de Transvaal is in die provincie inct blydscbap vernomen i jveneens is zij met blijkbare voldoening door de hoofden der inboorlingen en hnn stammen ontvangen eii de oorlog welks uitbreiding de veiligheid van mijne onderdanen in Zuid Afrika bedreigde is thans gelukkig geëindigd Ik vertrouw dat de vastgestelde maatregel ten doel hebbende oin van de Europeesche gewesten van ZuidAfrika een unie te vormen op nader vast te stellen voorwaarden het middel zal wezen om dergelqke gevaren te voorkomen en zij den voorspoed van dat belangrijke gedeelte van onze staten zal bevorderen en bevestigen Verder bevat de rede niets dan cenc opsomming van de iu het afgeloopen zittingsjaar vastgestelde wetten peven9 l5 minimdereii gewond tf maal iet gToSaan l vijanden lu gev cS j gefeest Be vij dlwilll a talagen enillict 66 doolln lohter an olzAzlp s ttvelden ée kapiM i j JonijÉr enW ï ojwga i isie ensli J 5 irwyl 41 ll ti nih ik 32 P VB heJ domiuéabrieQe i W Ê preekbeurtenWJLi morden is een font ihgqnópw I voprgangir optreden JfllER ifV Utrecht t lBu de godsdienstoefcningfju 1 llem jp ti ntsohe Kerr zalf morgen nl nut ps Scheljema maar Ds MA VERgIdERING van dex ÖEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Augustus de nanliddags ten 1 ure ten einde te benoemen Een hulponderwyzer aan de Ie Openbare annensehool Een schipper aan het veer op den IJssel v Dezer dagen kwam in de dagbladen een klacht voor dat de soldaten in tioadaio garnizoen gedurende het luopende seizoen de zwemsehool nog iu bet geheel niet bezocht hadden niettegenstaande die gratis voor hen open stond Wij vernemen nu dat Donderdag jl de zwemsehool door de soldaten bezocht is doch dat het waar is dat dit de eerste maal in dit seizoen ia dat zij daarvan gebruik maakten Voorzeker niet te vroeg Aramerstol 17 Augustus Van 10 Augustus tot op heden zijn alhier aan den afslag geweest 4U groote zomerzalinen wegende 15 a 22 halve kilo s prijs per half kilo ƒ 1 i ƒ 1 25 31 kleine zomerzalinen wegende 11 a 14 halve kilo s pnjs per half kilo ƒ 1 a 1 10 127 St Jucobszalmeu prijs per stuk ƒ S a ƒ 7 50 Een van de 40 bronzen 2 s centsstukken die tot dusver zijn geslagen is in ons bezit In het najaar zal deze nieuwe munt in omloop worden gebracht De eene zgde vertoont een lauwerkrans waarin hetcijfer Z a cent Aan de andere zijde is het Nederlandache wapen met het randschrift Koningrijk der Nederlanden 1877 De slukken zijn iets dikker maar niet veel grooter dan onze centen Zij hebben een gekartelden raud C Men meldt ons uit Amsterdam Dinsdag en Woensdag II werd m de doopsgezinde kerk de gewone jaarvergadering der M tot Nut v t algemeen gehouden De voorzitter de heer Pijnacker Hordijk opende haar met een rede waarin hij betoogde dat de maatschappij nog niet veranderd was sedert haar oprichting wat haar verhouding tot het onderwijs betrof neutraal onderwys heeft zij altijd verdedigd in de laatste 25 jaar van haar bestaan drong zij aan op kweekscholen stichtte modelscholen en achtte zelfs leerplicht noodzakelijk Uit het gewone verslag bleek dat het ledental nooit zoo talrijk geweest is als tegenwoordig en meer dan 17000 bedroeg over 330 departementen verdeeld De kweekscholen voor onderwijzeressen te Haarlem Arnhem en Groningen verkeerden in gnustigen toestaud ook de tooneelschool ontving meer en meer medewerking Op de prijsvraag over de beste wijze van iirmverzorgiug waren 13 antwoorden ingekomen die onderzocht werden Op dat over de middelen om het schoonheidsgevoel op te wekken waren 9 antwoorden ingekomen waarvan twee de bekrooning waardig waren gekeurd Over de uitgave zal nog beslist worden daar het voorstel van het hoofdbe sttiur even als drie andere voorstellen van het hoofdbestuur urgent verklaard zijn By acclamatie werd op voorstel van het hoofdbestuur door de vergadering dank betuigd aan de commissie dia verslag heeft uitgebracht omtrent de werking der wétten op het middelbaar en lager onderwijs Een voorstel tot inkrimping van het drukwerk der j i Maatschappij door dA jaarboeken in het vervolg slecht in een beperkt aantu exemplaren te verspreiden werd aangenomen j eveneens als een voorstel om een subsidie van ƒ 300 aah het achqplmusenm te verleenen Wel we dl het j hoofdbestuur ontheven van detaak tot hetj doeiij opstellen vauj een werkje over de ïoordeeleh van den vrede maar levens op Voorstel van het department Gouda befloten het bestuur uit te nóodigen in en vcjlgende vergadering opnieuw een voorstel te ddjen tot t het uitschrijven vjin een jprijsvraag over dit f onderwerp j I Het voorstel valh het departement Assen om de contributiebepaling te wijzigen door weder als vroeger t et maximum op ƒ 2 t bepalen werd met groote leerderheid in weerwil van de krachtige verdediging van het hoofdbestnnr verworpen De vastgei t lde contributie van ƒ 1 60 bleef gehandhaafd Op den tweeden dag werd het voorstel van het Dep Middcistum ingetrokken dat ten doel had de afachafiing te verkrijgen der eereblijken van menschlieveade daden en langdurigeu trouw Door het dep Almelo was een voorstel ingediend om zich tot de hooge regeering te wenden om de gezondheidsleer aan alle toekomstige onderwijzers te onderwijzen en tevens gezondheidsleer als leervak og de lagere school op te nemen De Helder stelt voor het laatste te doen vervallen terwijl het hoofdbestuur zich slechts in gewichtige gevallen tot de hooge regeering wil wenden en verbetering in deze zaak reeds zichtbaar is Nadat eerst het amendement de Helder bij acclamatie verworpen was werd het voorstel van Almelo aangenomen Een voorstel van Boskoop om het Ifoofdbestuur te verzoeken de handelingen vóór 1 Nov den leden toe te zenden werd bij acclamatie aangenomen Alsnu kwam aan de orde het voorstel der commissie ora de positie der Xuts onderwijzers in zake hun pensioen te verbeteren De commissie heeft voorgesteld de wenschelijkheid uit te spreken om de bezoldigingen te verhoogcn en daartoe op bepaalde voorwaarden gedurende vijf jaren ƒ 1000 uit de nlgemeene kas htschikbaar te stellen Na ten discussie ovpr de houding van het hoofdbestuur en den finantieele commissie lu deze zaak bestrijdt het hoofdbestuur de conclusie van het rapport op grond van het onvoldoende wel wil het even als de finantieele commissie de wenschelijkheid uitspreken maar daarvoor geen gelden beschikbaar stellen De commissie verdedigde het voorstel uitvoerig dat vooral ook om het minder bepaalde van verschillende zijden bestrijding vond Een motie om de discussien tot een volgend jaar te verdagen om de commissie in de gelegenheid te stellen een nader rapport in te dienen werd daarop aangenomen Na de pauze werden nog behandeld 4 voorstellen niet op den beschrijvingshrief voorkomende doch die urgent waren verklaard Het eerste betrof een wetswijziging naar aanleiding der vereenigiiig van de twee Amsterdamsche departementen wat bij acclamatie werd aangenomen Een tweede voorstel om gemachtigd te worden successierechten te betalen voor een geschonken legaat werd mede bij acclamatie aangenomen Daarop vroeg het hoofdbestuur machtiging om zich zoo noodig tot de hooge regeering te wenden in zake onderwijs overeenkomstig de beginselen vroeger genomen Ook die machtiging wtvd bij acclamatie verleend Het laatste voorstel betrof de bekrooning en uitgave van een werkje over de middelen tot ontwikkeling van het schoonheidsgevoel Enschedé wil geen afzonderlijk werkje maar opname in den almanak al is het dan ook in eenigij jaren Het voorstel werd echter bij acclamatie aaugeuomeii Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten Donderdag werd s Hage onder voorzitting van den majoorkommandant der kon scherpschnlters te s Hage