Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1877

ADVERTENTIËltf i Ondertrouwd AIIIE KNOPPERÏ EN HELENA CORNELIA ALBLAS Gouda 17 Augustus 1877 11 m Receptie 26 Aug 1877 Zeugstraat G 41 ie d rd jaarl ksche iil eiBPene vergadering gehouilon aii de Tcreeiiisjiiij vau oftioiercn van scherpschutterskorpsen waarin iu de eerste plaats hulde erd gedaan aan de nagedachtenis van het overleden bestuurslid kapitein Fraterman wiens onvermoeide toewijdiug aan den arbeid dezer verecni iug in dankbare herinnering werd gebracht Uit eea terugblik zoowel vau den voorzitter als v m dun Secretaris op de werkzaamheden iu het afgeloopen jaar bleek dat het aautal leden niet was achteruitgegaan eu dat uien het doel der vereenigiug de militaire organisatie der weerbaarhcidskorpscu ook nu weder op krachtige wyze heeft trachten e bevorderen Onder de daartoe gebezigde middelen verdient vermelding het request aan Z M den Kouing naar aanleiding van den toestand der levende strijdkrachten welk adres acht sttUiugen bevat w tarin zoowel de basis als de grenzen cener dringend noodzakelijke hervorming zijn aangewezen eu afgebakend zoomede een brief van dankbetuigiug aan den minister van oorlog voor de door Z Exc voor de weerbaarheid iu het algemeen gesproken bemoedigende woorden naar aanleiding van deu aandrang in Je St ieu Oeneraal om zich vau ondersteuning der weerbaarheidsvereenigingen te onthouden Welke brief tengevolge had s ministers verklaring dat de vraag hoe de vveerbaarheidskorpsen dienen te Worden georganiseerd door deu minister ia gezette overweging zou worden genomen zoodra de ouder hande zijnde en omvangrijke arbeid van het ontwerpen der wetten tot regeling vau de militie en van de schutterijen en der orgaaisalie onzer levende strydkrachten hem daartoe tijd zal laten Geen wonder dat dus het door den minister te kennen gegeven voornemen om ook aan de scherpschutterskorpsen eene organisatie te scheuken met genoegen in het verslag wordt vermeld Met het oog op den rouw over het overlijden van H M de Kouiugin heeft hel bestuur het niet gepast geoordeeld eenige officieele feestviering aan deze bijeenkomst te verbinden Wellicht zal later indien ije geldmiddelen het veroorlooven eeu huishoudelijke Bchietwedstrijd worden gehouden De hh Yisser uit Schiedam en J F C Prince uit Gouda zijn tot bestuursleden gekozen terwijl de heer Mouton benoemd is tot fgevaardigde ter w erbaarheidsvergadering wien de vergadering tevens opdroeg het voorstellen eener motie strekkende om den president van het centraal comitu te bewegen om op zijn verzoek om ontslag uit deze functie terug te komen Een der leden die inlichtingen vroeg omtrent de weerbaarheidsloterij ontving van feu zijner collega s persoonlijk geruststellende mededeelingen Na afloop der vergadering vereeaigden heeren officieren zich aan een kameraadschappelijken disqh i i het Oranjebot l te Scheveniugen Ook waren zij genoodigd tot bijwoning van den schietwedstrijd der Bohutterij offiojereu Zooals men weet raogen de Nederlandsehe soldaten nog altijd buiten dienst wapenen dragen Dat dit op feestdagen als watineer de drank uog wel eens een rol $ peelt g vaarlijk is bewezen nu weder eenige manschappen van het Zwolsche garnizoen daar zij zich tegen de politie verzettende een der agenten met en sabel verwondden Men deelt noj mede omtrent de tooneelroorstelliug in den Koninkl Holl Schouwburg te s Hage bij gelegenheid der algem vergadering door de Vereenigiug Het Nederl Tooneel op Vrijdag li September aan de leden van het Tooneelner oond aan te bieden dat de leden van de s Gravenhaagsebe afdeeling op vertoon van hun lidmaatschapbewijs vrijen toegang met een dame heblym De overige leden van het Tooneelverbüiid pok Hoofdbestuursleden en afgevaardigden hebban vryen toegang voor hun persoon De leden van het Hoofdbestuur éa de Afgevaardigden mn het Tooneelvcrbond zullen zich ten half zeven vereenigen in de koffiekamer vau den eersten rang in deu Kon HoUandschen Schouwburg Na afloop der voorstelling ordt evenals bij vorige gelegenheden ceu bijeenkomst gehoudei van Hoofdbestuurders Afgevaardigden en leden van het Tooneelverboud met hun dames in de bo jeni al van het gebouw vt or Kunsten en Weteuschappen alwaar gelegenheid zal ziju tot soupeeren Daags daarna zal een fKemeenschappelijke mai tijd op het Gemaente Badhnis te Soheveaingen plaats hebben terwijl het vriendschappelijk zaraenzijn met een rauziekuitvoeriog en vuurwerk aaugeboden door het Gemeentebestuur op het terras zal worden besloten De gewezen sohrjver W bij de rekenkamer ten tadhuize te Amsteniam die zich bij de verhuizing vau het bureau wegens verbouwing in 187 ooupo i had toegeeigeud en d e langzamerhand ui gegkvtn ia door de rechtbank aldaar veroordeeld tot eeu celstraf van éen jaar Men schrijft uil Leiden dd 16 Aug Met de werkzaamheden aan den waterireg die dwars aMlii door de duinen uit het uitwatoringsknnnal vaiWKynlaud deu Hijn naar Katwijk aan Zee gegraven wordt vordert men goed Te Katwijk a d Rijn is men iu verband hiermede begonnen met hel vvegbrekpu van de vaste steeneu brug over den Hijn om in plaats daarvan ctne ophaalbrug te maken die eene breedere doorvaart verleenen zal zoodat wanneer het plan geheel uitgevoerd is schepen met stannden mast Katwijk aan Zee zullen kunnen bereiken wal een bel ingrijk voordeel voof dii emeeute belooft Ie zullen ziju De Kamer van Koophandel ie Breda heeft op linar aan den Minister van Fiuantién gericht adres verzoekende dat de nieuwe pasmunt spoedig iii circulatie worde gebracht van dieu Minister ten auAvoord ontvangen dat eerst den 28u Maart 1877 met het graveeren van de stempels kon begonnen worden dat die voor het S s centstuk zijn afgewerkt doch dat die voor het centstuk niet veel vóór lo Nov a s zullen gereed zijn en die voor het halvecentstnk uog later dat li haddeu de stempels legen lo Juli gereed kunnen zijn de uitgifte uog niet zou hebben kunnen plaats vinden omdat iu de eerste dagen dier maand de stoomketels van sKijks Munt herstel vorderen en die nietvóórlo Sept weder bruikbaar zullen zijn Uit s Ministers schrijven blijkt dat er nog een groote afstand is tusschen het aannemen in beginsel van een nieuwe muntspecie en het in circulatie brengen daarvan Z Exc voegt echter bij zijn racdedceling dat door den ruimen aanmuut van koper het door de K v K gevreesd gevaar van de zijde van België niet zoo dreigend is Men schrijft aan de Midddburr mhe Courant Ouder de middelen die voor de veiligheid op de spoorwegen van veel belang zijn behooren voorzeker die waardoor men in de gelegenheid is zoo uoodig eeu trein op eeu betrekkelijk geringen afstand tot stilstand te brengen Die middelen geeft de in den laatsten tijd druk besproken Vestinghou8erem aan de hand Zaamgeperstc lucht is de beweegkracht van dien rem De lucht wordt za mgeperst door eeue kleine stoommachine met luchtpomp op den lokomotief geplaatst I3ij proeven op deu Nord Easlern Eailway den 13 jl werd een trein die met eene snelheid van ruim 80 kilometers reed tónnen 185 meters tot stilstand gebracht Bij dezen rem die zoo eenvoudig is zaimgesteld kau de machinist ia c ie sekonde den trein rcmmei Botsingen zullen bij nl meane toepassing zelden voorkomen In de meeste gevallen toch zullen de machinisten den tijd en de gelcgeuheid hebben deu trein tot stilstand te brengen voor hij het gevaarlijke punt genaderd is Dezer dagen zijn bij de Maatschapp tot exploitatie van staatsspoorwegen vier lokomotieven van den Westiughouserem voorzien in dienst gesteld vraarnacde bimieo kort proeven zullen worden genomen Het schijut uiet twijfelachtig de gunstige resultaten in het buitenlanu verkregen iu aanmerking nemende of deze rem zal weldra eene algemeenij toepassing vinden De gemeente Utrecht heeft bij deurwaarders exploit tegeu 1 Januari e k opgezegd de overeenkomst den 20 September 1663 tusschen de gemeenten L ideu Utrecht en Woerden gesloten betrekkelijk het gemeenschappelijk jaagpad Vijf en twintig leerlingen van het gymnasium te Brunswijk liggen aan typhus Volgens de Magieb Zdlnng wordt dit verschijnsel toegeschreven aau hel gebruik van water uit eene put die op de binnenplaats van het gebouw nabij de closets ligt eu daardoor bedorven is H Sinds een paar avonden komen te Arnhem tnllooze witte gevleugelde iusecteo voor die bij houderden om de gasiantareus vliegen en ook de huizeu binnendringen en s mogens bij hoopen dood op straat worden gevonden De diertjes hebbeu eenige overeenkomst mei Indische witte raiere Van de laatsten laten de vleugeltjes echter veel spoediger los dan van de insecten die thans de aandacht trekken door bun groot aantal De Zntfeniche Ct heeft zich hel verba fende werk getroost van al de redevoeringen iu de Tweede Kamer gedurende ceu jaar gehoudsu op te tellen en daarvan eene statistiek naar de namen der sprekers te maken Het nut van dezen arbeid is ons niet duidelijk daar het gepoeg bekend is dat in ons parlement te veel geeproken wordt doch uit eene enkele opgave vau cijfers niet blijkt vviie te veel spreekt Houderd goed doordachte rtdevoefingen vau éen bekwaam man die tevens een der bdattgrijke persoonlijkheden in de kamer is zijn missehieu niet éeu te veel Tien onbeduidende ipeecie van een weinig bekend lid kunnen er misschien juist tieu te veel ziju De optelling heeft ecptcr ceae goede vrucht gedragen eene aardige wojrdspqliog in het Vaderland Het Daghlai weel geen andere conclusie te tri kien uit de statistiek dan dat de heer van Houten de praatlustigste is van de 80 leden Onze eoufrèrc had er kunncu bijvoegen en dat de minister vau linancien a parié sohs foi cent fois Mea schrijft uil Kotterdam aan de Midddb Ct Vii mocht door u uit het schrale programma der Kotterdainsche kermis de gevolgtrekking worden gemaakt dat de kermissen hier te lande aan uitteriai lijden Van den roem der fiotterdarosche kermis is geeu schaduw meer over In de dagen toen zij nog in haar vollen bloeitijd was vond men de talrijke spellej eu tenten over de vcrschilleude pltinen in het raiddeu der tad verdeeld De Groote of Erasmus markt wnj hel brandpunt en van daar trokken de joelende troepen naar de Nieuwe Markt het Boijmaus plein de Vla markt enZ De Hoogstraat bood in die dagen vooral op den vermaarden kermis Zaterdsg een toonccl van drukte eu leveudigheid aau waarvau niemand die het niet bijgewoond heeft zich ook maar een flauw begrip kan imiken Aau beide zijden van de Blaak vond men de kramen met galauterieèn weelde artikelcn enz enz Langzamerhand is men de kermis gaan verleggen Hofplein en Alkemadeplein werden ceutraalpuntea doch al spoedig week zy nog verder naar de uiteinden van het grondgebied der stad Dit jaar ii zij geconcentreerd op de reusachtige zandvlakte naast de Veemarkt waar men plan had een abbattoir Ie bouwen welk plan echter nu het terrein met zeer veel kosten is gereed gemaakt bchyut te zijn opgegeven In die uitgestrekte woestenij nu vindt lueu het droevig overschot van de Eottcrdamsche kermis met uitzondering alleen van de kramen die iu de Jouker Kransstraat zija geplaatst en eenige wafelen broedertjeskramen die hier en daar door de lad zyu verspreid De publieke vermakelijkheden hebben weinig mter te beteekenen Carré zelfs oiitbrcekt en iu zyn plaat is geen ander groot piiardens el Het lokaal op de Kruiskade waar de van ouds bekende fameuse aalbossen hos werd gehouden eene typhisehe eigenaardigheid vau de Rotterdamsche kermis ia verdwenen ca in plaats daarvan staat uu eene kerk Alleen de Doelc haudhaaft onverzwakl haar qeden roem doch de sinds lang aanhangige plannen tol verbouwing der lokalen vau deze werkeiyk eeuige uitspauniugsplaats bedreigen ouk dien roem Waarom men niet liever de kermis afschaft f Omdat men verzet vreest vau het lager geplaatsie deel der burgerij Men wil het ouile volksgebruik waaraan zoo velen Kog gehecht ziju liever langzaam laten wegsterven dan er eeu gewelddadig einde aan Ie makea Zoo houdt mea vrede eu hoopt toch het doel te bereiken Er was een tijd toca vooral te Rotterdam geheel de burgerij hoog eu laag geplaatst met uitgelatenheid aau de kermispret deelnam Dit echter is gedaan de beschaafdere klaseu onttrekken zich meer en meer en het cigeulyke kermishouden blyft noodzakelijk beperkt tot de minst beschaafile klasse Of ook aan die klasse niet betere vermakelijkheden Ie verschaft waren De uitjjever van deu Nieuwen Chrislelijken Soheurkalender d heer Hoogh te Am terdam had buiten welen van den daarbq betrokken ptisoou tusschen de bladzijden van den kalender een blaadje gevoerd waarin de aandacht gevestigd werd op den 12 den dezer zijnde de geboortedag van deu bekendeu volks en kinderdichter en schrijver den heer E Gerdes Tengevolge hiervan ontving de heer öerde meer dan duizend brieven en briefkaarten uil allerlei oorden terwijl op vele scholen dien dag eea z ner liederea gezongen werd Ia de jongste zitting van het Parijsche Aardrijkskundig Genootiéhap is hel voorstel ter sprake gebracht om ia navolging vaa dea Picterspenaing een MiddenAfrika penning in te stellen ten einde de onderzoekingen in dat werelddeel te bevorderen De Lessepi ondersteunde dit voorstel hij herinnerde aaa het edel doel dier oaderzoekiagstoehlca de bevrijding van de talryke slaven die jaarlijks w rden verkocht en wauvan sir Bartle Prere het aantal op 40 000 schat Het door prof Bell uitgevonden ïelephou waarmede het gesproken woord eu de muziek kan worden overgebracht trekt op het oogedblik in Amerik de algemeeuc aandacht Den tweeden April 11 had in de groote Sleiowayhall te New York hel eerste telegraphisohe ooneert plaats waarvan de virtuozeii te Pbiladelphi aan het klavierh zaten Het had eene eigenaardige mysterieuüe bekoorlijkheid de op zoo gtootcn afstand voorgedragen melodien uit Martha en andere bekende opera s als op geestesvleugelen aangevoerd to hoorenj terwijl de muziek eenigszius gedempt klonk alsof zij uit een nevenzaal voortkwam Het valt nauwelijks te betwijfelen of ook den bewoners van andere olc Blcdcu zal weldra dit genot worden aangeboden Een virtuoos die er zich op toelegde zou ziüh door deze electrische echo s kunnen verveelvoudigen en in tien of meer plaatsen tegelyk lauweren iiKiogstcn Een redenaar zou op dezelfde wijze wat tot nu toe nog niet eens den vorst van Liohtenstcin momliik was tot het gausche land kunnen spreken waiil prof Bell heeft aangetoond dat hij van Boston naar Salem iemand iets in het oor kon fluistereu J4 in Salem zelfs nog verstaanbaar was wanueer de electrische stroomen deu groeten omweg over NorthConwab moesten uemen Men leest iu de y r i Ct Het drama is afgespeeld een toekomst waaromtrent V eleu en ook wij ons illuaieu maakten is voor oed geJoteu deu 21n Juni is de heer Burgers te Kaaps d aangekomen om zich aldaar met der woon te vestigen en tegelijkertijd werd Sir Theo Shepstoae met allen luister te Portchefstroom ontvangen Adressen werden hem aangeboden concerten diner s en bals gegeven Vallen tegenover dit aanbidden van de opgaande zon door Transvalers ztWen de protesten der Nedi rlanders aau het Engelsch Gouvernement niet geheel weg eu welke gewaarwordingen moeten de heeren Jorisscn eu Kriigcr bezielen wanneer zy vernemen hoe in afwachting dat zij hun protest iudieuden hun landgenootea al vast het uieuwe Gouveriiemeut hebben gehuldigd en gevierd Te Leipzig is de volgende politie verordening vastgesteld j 1 Aan alle personen welke slepende of den Itrond rakende kleedingstukken dragen is het betreden der trottoirs der waudel en voetwcgeu binnen hel rechtsgebied der stad op stialTe van 5 tot 50 mark boete verlw ea § 2 Aau de poluie dienaren is opgedragen de overtreders vuu dit gebod terstond naar de politiewacht te brengen tut het opmaken vau prooe verbaal Is geen agent van politie ter plaatse aanwezig dan IS iedereen bevoegd de overtreders te gelasten bet trottoir deu waudel of voetweg te verlaten eu zich huu naam eu woonplaats te laten opgeven § 3 De namen der gestraften worden aan het einde van elke week door hel TajttaH openbaar gemaakt De verurrlpuing Ie vcslgesteld in h t belang dero jiliare gezondheid daar loor hel slepen van deylokken over de straat hi t stof wordt opgejaagd enhel inademeu daarvan hoogst iiadcelig voor de gezondheid is Uu uxirouK STAAT S AN BRIEVEN geadresseerd aao onbekenden afgezonden uit iouda Ie helfi der maand Jttti 7877 H van Dauzik en A Koster Mz Amsterdam J Ualleux Delft C Hartens iouda Verifeld s Graveuhnge W vau den Heuvel Moordrecht Wed üetMmeni Roelof areudsveer M Vochten Rotterdam Potman Zwolle De Directeur viin het Postkantoor vi J KRÜIJNB Laatste Berichten BelgrailO 17 Aug Het gehecle Kabinet bood zijn ontslag aan dat echter door prins Jlilau geweigerd werd b halve niiii deii Minisler presidenl Stefloha en den Minister van openbare werken Mihailovic De overige Ministers behouden hunne portefeuilles en Ristic werd tot Minister president benoemd Bucharest 17 Aug Genoraal Ghourke zijue Russisohe troepen in uitmuntende positien achterlatende zal vergezeld vau kolonel Cubanolt alhier aankomen en vervolgens naar St Petersburg vertrekken om het bevel over da keizerlijke garde Ie aanvaarden Bratiano is naar het keizerlijk hoofdkwartier vertrokken KonStatLtinopel 17 Aug Alle Bulgaren die by het Algejueen Bestuur hier ter stede of in de provinciën een post van vertrouwen bekleedden zijn door hot Gouvernement ontslagen Burgerlijke Stand GEIIOUEN 16 kaf Murtins Airiau ouden F Herman ib Qrmt ea A A van Ktuuen OVEBUiüEN 15 Aug 1 L GelisKo 3 m J van l r KooKb 89 j 10 l ZidoMo 4 B 17 J i Koetaicr 7 m V 1 For ovel 3 J G Verbeek 1 m j van Kijk i i ONDERTItODWD 17 Aug J Janaaen 2 1 j en C A M der V aiit 28 j V Trip 38 j en W Ramparl 38 j A Kiuppert 3 1 j en H C Alblaa 31 j D de Gmijl 21 j m J Ueekman 25 j GEHUWD 17 Aug A vjn Uien en J W I oorevaar rr TSST jLetrouwd A TAN UVEN E J W KOOREVAAR die mede namens de wederzijdsche Familiebetrekkingen betrekkingen hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van deelneming bij hun Hnwelyk ondervonden Gouda 17 Au g 1877 Bevallen van eene Dochter A A HERMAN de GROOT Gouda 16 Aug 1877 tan Eeuwen BevalleD van een Zoon F S A D TORKENvAN Lange Waddinivebn 16 Angttstns 1877 j Tot onze diepe droefheid overleed heden in den jeugdigen l ftijd van 9 maanden ons geliefd jongste Zoontje WILLEM AUGUST W L C WEIMAR T E WEIMAR Geoesmteiib éHage 15 Aug 1877 Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene tevens als bgzondere kennisgeving aan te uemen ♦ Heden avond overleed te Brielle onze geliefde jongste Zuster AttNOLDA I H BOERS S M E UOERS Lafebee I W BOERS Gouda 16 Aug 1877 Eenige iennügeving De ondergeteekende betuigt ook namens zgn echtgenoot zijn hartelijken dank voor de vele biyken van belangstelling M J KAMPHUIZEN Geuda 17 Ang 1877 De Heer en Mevrouw van deb GARDEN DB Sturler bedanken voor de veleblyken van belangstelling bü de Geboorte vanhunne Dochter ondervonden De ondergeteekende betuigt zynen oprechten en welmeenenden dank voor het prachtige cadeau bestaande iu eene zeer nette goudenHorlogeKetting hem geschonken hg gelegenheid van zjjne 25 Jarige Dienstvervulling by den Heer L VISSER Zeilmaker op de WachteUtraat A PASS ET EEK EOOESCHAFlIEiSJE GEVRAAGD eenige uren daags tegen fl loon per week Zich te vervoegen in persoon of met briefjes aan het Advertentie Bureau van A KOK Cqmp Boek en Kantoorhandel alhier ECHTE EAU des FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Parijs 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flacon bij Chs VAN VIVE Jr en B SCHOLÏEN Coüieurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als mea de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt uiet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven J H KIEBERT HA IKT 601IDA Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz Met primo November wordt BENE FLINKE Bi Ü 1 GEVRAAGD Adres in persoon aan het Bureau dezer Courant Tllïjufvrouw VAN DE WEG te STOLWUKERSLDIS VERLANGT TEGEN NOVEMBER EENE DIENSTBODE van goede getuigen voorzien GEVBAAGD bü dc Erven C A de GIDTS lATÏJNSÖHE SCHOOL De gewone JAARLIJKSCHE PRIJSUITDEELING zal plaats hebben op MAANDAG den 20n AUGUSTUS in het Lokaal der Hoogere Burgerschool des middags ten 12 ure Bij deze gelegenheid zal ÉVEBABDUS JOHANNES VAN ELDEN eene door hem in de Latijnsche taal opgestelde verhandeling voordragen Alle voorstanders der oude letteren worden beleefdeiyfc uitgenoodigd deze plechtigheid met htmne tegenwoordigheid te vereeren Dr D TERPSTRA Hector Gouda 1 6 Aug 1877 mmmmmm De COMMISSIE van TOEZICHT o het Middelbaar Onderwijs brengt terMmnis van belanghebbenden dat de INSCHRIJVING voor de Bnrgeravondschool zafpkats hebu i van OUD LEERLINGEN op D NDERDAj 30 AUGUSTUS van NIEUWE LEERLINGQN op VRIJDAG 81 AUGUSTUS telkens u fids ten 7 uren in het gebouw der Burgeravoudschool op de Houtmansgracht Het TOELATINGS EXAMEN zal gehouden worden op MAANDAG 3 SEPTEMBER en volgende dagen s avonds ten 7 uren Na afloop van het Examen worden geene Nieuwe Leerlingen meer aangenomen Het schoolgeld bedraagt drie Gulden voor eiken Leerling indien meerdere Leerlingen uit één huisgezin de school bezoeken voor elk twee Gulden terwijl onvermogenden van betaling zijn vrijgesteld Namens de Commissie van Toeticht Dn F H G VAN ITERSON Gouda Augustus 1877 Mt ufflOllW D P VAN DEN HOEK Oosthaven B No 78 heeft de eer te doen kyinen zij voornemens is eeno J tot het geven van onderricht aan Meisjes in het MO DE VAK en al wat daartoe geacht kau worden te behooren Nadere iulichtiugeA aan genoemd aöres te verkrijgen van s morgens 10 1 eu s namiddags van 3 7 uur 1