Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1877

Woensdag 22 Augustas ZUI7EIIE immi m mm wijnen AUe soorteu van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M FEETERS Jz te Gouda N 2026 1877 GQUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad vooï Gouda en Omstreken SHAxNG HAI THEE DEPOT Deze THEE is bjjzonder aan te bevelen om hare FIJNE SMAAK Monster en Prijscourant zijn te bekomen bg Gebr Kamphuizen Delft VAN SEDREN SMIT J Cz Openbare Verkoopino TE GOUDA op MAANDAG 20 AUGUSTUS 1877 des voormiddags ten Elf ure in het Hotel de Zalm aldaar VAN TWEE KAPITALE Se inzending van advertontlSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave met ERVEN en TUINEN en wel Een aan de Westhaven te Gouda Wijk B Nr 190 waarin beneden een marmeren Gang eene Voorkamer met Suite twee Tuinkamers nog eene Kamer Binnenplaats Keuken en Kelder en boven zes Kamers twee Zolders en hetgeen meer tot een goed Woonhuis behoort En een aan de Turfmarkt te Gouda H Nr 104 waarin beneden een marmeren Gang Voorkamer met Suite Tuinkamer goede Kelder en Keuken met Pdmp en op de plaats een Begenpomp en boven vjjf Kamers een ruime Zolder en hetgeen verder tot een gemakkelgk eu aangenaam Huis behoort En voorts van EEN Huis en Erf aan de Turfmarkt te Gouda H Nr 93 waarin vijf Kamers twee Keukens en vele gemakken EEN KAPITAAL aan den langen Tiendeweg op den hoek van den Vogelenzang te Gouda D Nr 33 met een PAKHUIS en ERF daarachter in den Vogelenzang M Nr 2 Zjjnde in het Huis een goed Voorhuis vgf Kamers twee Keukens ruime Zolders en tgeen verder tot een goed ingerigt Winkelen Woonhuis behoort Breed aan den ïiendeweg 8 en in den Vogelenzang 14 meters en geschikt tot uitoefening van alle WINKELZAKEN Een HUIS en ERF aan den Baam l Goiida O Nr 65 twee HUIZEN en ERVEN achter de Vischmarkt te Gouda I Nr 115 en 134 En twee HUIZEN en ERVEN aan den korten Raam te Gouda O Nr 95 en 95a Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te G aa MOÖThA AR H wiiT naar oi Baard verwen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHROMATIQUE Haarflechten Pruiken enz kan men gemakkelgk de oorspronkelijke kleur wedergeven dan bespaart men geld 2 de flacon Op ftanco aanvraag te bekomen tegen blauwe postzegels postwissel of rembours bjj THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Kegta Gouda dkvk van A Bbinkman wv Iff jis fiiiiffl EABMONIE COmBT in het Abonnement door de Kapel van liet Corps GltJEWADIESS onder Directie ran leii Heer Vtfllmar op ZONDAG 19 Augustus 1877 des avonds ten 7 ure 1 Entree buiten int efcening Voor IleerenLeden hunne Dames of Kinderen 1 perpersoon voor Niet Leden ƒ 1 70 per persoon Bij ongunstig weder in de zaal Tevens wordt aan IIH Leden ingevolge arl 30 van het Keglement kennis gegeven dat deSociëteit te 5 uur zal BESLOTEN ZIJN Het Bestüuji Me P J snel President H JAüEB Secretaris Gouda 1 Aug 1877 UITVERKOOP Wegens VERTREK biedt de ondergeteekende aan eene Prachtige Collectie LIMEIV BLOEMEiX VEEREE en wat verder tot het MODE VAK behoort zoowel T0or het tegenwoordige als het aanstaande Seizoen tot ONGEKEND LAGE PBUZEN H C ALBLAS ZEOGSTRAAT M mmmim In LOSSING een Lading PUIKE GROVE KACHELKOLEN waaruit groote en kleine Partijen te bekomen ziJD tegen billijken prijs bij J H SPIE1U GS KATTENSINGEL 18 Aug 1877 UITTMEO AASD Karnemelksloot Noordzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt aich ook beleefdelijk aan tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie maanden guarantie belovende gen spoedige bediening Openbare Verkooping van eene BOïïWMAlTSWONIirG bestaande in HUIZIN6E met STALLING voor 15 stuka Vee SCHUUR 5 ROEDEN HÜOIBBRG enz benevens 12 Bunders 23 Roeden 44 Ellen EI or EOOILAND staafde en gelegen in den polder Rijneveld onder de gemeente Alphn nabö Boskoop Te veilen in ö perceelen eerst afzonderlijk daarna in combinatiëu en ma3 sa Te aanvaarden de Landerijen 25 December 1877 de Gebouwen 1 Mei 1878 Bij verkoop in massa kan 2 3 van den Koopprijs als eerste Hgpotheak tegen 4VjpCt rente s jaars gevestigd blijven De Veiling en Afslag zal geschieden op WOENSDAGEN 12 en 19 SEPTEMBER 1877 I telkens des morgens te 11 ure in het Logement van HULSBOS van der BIE te Boskoop Nadere inlichtingen zijn te verkregen ten Kantore van de Notarissen J MAARSCHALK t Boskoop en J G BROUWER NIJHOFF te Utrecht Eunnebaan F n 247 Biaonder wordt aaub olen de gereputeerde BOHDEAUXWIJN Tan f ae met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohra lalf ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzondS Alles wordt franko huis geleverd ZÖNÖAGaTsT weer 7 PORTRETTEN a ƒ 1 T TT ST TIR T öFËNME nmm op MAANDAG 3 SEPT 1877 s voorm Elf ure in het Zuid HoUandscho Koffijhuis te Gouda ten overstaan van Notaris Mu KIST aldaar van een zeer net HUIS en ERF met TUIN aaa den Fluwelen Singel R 317 te Gouda groot 95 Centiares een WINKEL en WOONHUIS en ERi aan de Waehterstraat P 127 te Goarfo bijzonder geschikt voor alle Affaires door de druklce scheepvaart aldaar en BOÜ WGEOND geschikt voor 3 Huizen achter D 26 aan den Langen Tiendeweg te Gouda groot 96 Centi res Alles bij Biljetten breeder omschreven en Inlichtingen ten Kantore van den voornoemden Notaris Me KIST te Gouda mmmm7 DIJKGRAAF en HBEMRADEN van Sloemendaal zyn voornemens op DONDERDAG den 23 AUGUSTUS 1877 des vooriniddagsten half een ure in het Koffijhuis hbt Schaakbohd te Gouda bg enkele inschrijvina AAN TE BESTEDEN De levering van 350 meters Ouinof Rivierzand in de sloten langs het Jaagpad Waarvan iet bestek en de voorwaarden ter lezing allen liggen in het Koffijhuis hbt SctiaakBOBD te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer L BURGEfiSDIJK Architect te Gouda Daar ik mjj door ondervinding overtuigd houd dat de door d n heer L SERNÉ Veearta te Haarlem in alle bladen geannonceerde CAPUALA van goede uitwerking is bjj paarden durf ik ZEds artikd daarvoor ten zeerste aanbevelen J J HENDRIKSE H Jin Stalhouder van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Middelburg 20 April HAAS DE CAP VAL A wanneer nw paard of hond aan huidziekte Ijjdt welke de geheele herstelling binnen weinige dagen beweSrkt waarvoor ik lederen verbruilMrguarandeer J SERNE Fabrikant Haablïu Dit art is buiten den fabrikant verkrggbaar bij de depothouders voor Zuid Holland a 1 50 per bus N P CATENIUS s Gravenhage J L F 0 SNABILIÉ J M SMELTZEB F E V SANTEN KOLFF Rotterdam C F MULLER Brielle B J B BOSCH Gorinchem G A J TETTHOFF Leiden G C DBABBE Delft REIJST en KRAK Leiden Flinke AGENTEN worden gevraagd voor de prov Z Holland en verder alom De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Iluilenlaodscli Overaichi Eigeaoanlig is het verBchünael dat ie midden van de vredelievende verklaringen van vonten en regenten en het onbetwistbare verlangen der naties naar een ongestoorden vrede iu de meeste landen wapeningen aan de orde zijn Frankrijk gaat steeds voort Eijn leger en vestingwerken te volmaken waartegen üaitsckland zgu strgdknohteu ea verdedigingsmiddelen in ElEas Lotharingeu vermeerdert Italië gaat zgu hoofdstad met sterke vestingwerken omgeven waartoe 80 kanonnen uit het arsenaal van Napels te Bome lijn aangekomen Zweden neemt ook bniteugewone maatregelen voor de herstelling van de vestingwerken op het eiland Knngsholm aan dea ingang van de zee engte naat Stockholm Hoewel aan dit alles geen oogenUikkelijke beteekenis moet worden toegekend daar er inderdaad hoop bestaat dal de tegenwoordige strijd beperkt zal blgven tot de oorlogvoerende partijen blijkt er toch voldoende uit dat nergens volkomen zekerheid heersoht omtrent het voortdurend behoud van den vrede en ten aanzien van eigen veiligheid en zekerheid van bestaan Men gevoelt zich nog niet gerust zonder wallen en kanonoen Suim veertien dagen zgn thans op het RussischTurksche oorlogstooneel voorbggcgaan zonder dat er een gevecht is geleverd van eenige beteekenis en volgens de algemeene berichten zal er waarschijnlijk nog wel een veertien daag verloopen voor er van een ernstig treffen melding wordt gemaakt De laatste berichten over de troepenbeweging zijn echter van dien aard dat het de vraag is of de Russen wel lang meer kunnen wachten met hun aanvallende beweging Het bericht namelgk dat Suleiman met zgn hoofdmacht ten noorden van den Balkan is aangekomen wordt bevestigd looals men weet was het plan dat hü het centrum zou vormen van een leger waarvan Mehemet AU den rechter en Osman den linkervleugel uitmaakte gelukt deze manoeuvre dan staat het Russische leger in een driehoek waarvan de Bonau de achteragde vormt terwijl buitendien de Egyptische prins Hassan in de Dobnidsoha voortrukt om van dien kant wellicht in Rumenië door te dringen Sommige correspondenten melden dat Suleiman met zyn voorhoede reeds tot bij Grabowa is voortgerukt terwijl de Russen hun strijdkrachten geheel terugtrokken tot op Tirnova Van Russische zjjde blükt echter biervan nog niets staat Suleiman werkelijk bij Grabowa dan moet men aannemen dat generaal Gourko in den Schibka pas van zijn verbindingslinie is afgenftden Vit Bucharest wordt echter gemeld dat generaal 09nrko zijn troepen in den Schibknpas in sterke stelling heeft gebracht en daarop is vertrokken naar Petereburg om het bevel over de Keizerlijke garde aldaar te aanvaarden Hoe dit echter ook zij zooveel blijkt uit de verschillende berichten dat de positie van de Russen er niet op vooruitgaat lij hebben tevens in hun nadeel dat tij wel versterkingen hebben maar op groeten afstand eeti werelddeel moet schier worden doorreisd om op het oorlogs tooneel aan te komen De reis van den President der Pransche republiek Zondag was hg te Cherbourg waar hg volgens officiense berichten goed ontvangen werd wordt geteel iu de schaduw gesteld doof de redevoering van Gambetta te Rijssel dat de flinke taal van den eidictator door geheel Frankrgk een diepen indruk heeft gemaakt bemerkt men t meest aan de verbulgenheid van de couranten die voor de Begeering schrgven het meest hindert deie de telkens en met recht door Gambetta herhaalde bewering dat de 1 6e Mei in bet nauwst verband staat met de clericale beweging en een Frankrijk dat zich ter beschikking stelt van het ultramontanisme uit den aurd der zaak een geïsoleerde positie inneemt en wel eens tegenover een buitenlandsche coalitie zon kunnen komen De rechtbanken te Amims en te Pau hebben zich onbevoegd verklaard in het proces van de dagbladen tegen den prefect BINNENLAND GOUDA 21 Angostos 1877 In bei tgdperk van vier weken 15 Juli tot II Augustus 1877 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Noord Brabant 2 runderen iOid HoUand 29 Noord Holland 1 rund Friesland 3 runderen Totaal 35 runderen In het vorige tijdperk vau vier weken waren 52 runderen door die ziekte aangetast St Cl Het getal vreemdelingen te Scheveningen is toenemende en de aanvrage om logies aan het badhuis is zoo groot dat velen moeten afgewezen worden en ia andere hotels enz ecu onderkomen zoeken Als men nagaat dat dit het geval is ondanks de herbaalde uitbreiding van het Badliuis wordt het denkbeeld opgeworpen die inrichting met eene uienwe étage op te trekken Het Wageimguk WetkUad klaagt dat de leden der Kamer en de Ministers zoo weinig naar de kerk gaan ten minste in den Haag ziet men hen daar niet P Terwgl de kerkelgke jpersonen zich zooveel met politieke aangelegenheden bemoeien zegt de Anih Ct moet het hun zeker onaangenaam zgn dat politieke mannen zich weinig aan de kerk laten gelegen liggen De eene beleefdheid ware de andere waard Het plan bestaat om te Amsterdam een panoramagebouw op te richten in den geest van dat te Fargs Men zal aan de gemeente demping verzoeken van het doodloopeude water der vest Plantage Prinsengracht en den te verkrggen grond voor dit doel trachten te koopen ot te huren De heereu J L Springer G B Salm A L van Oendt en I Gosschalk zijn met het ontwerp der zaak belast Omtrent de handelingen van de Synode der Ned Herv Kerk meldt do Ker t Cl o a het volgende Door den hoogleeraar Kuenen is namens de Commissie van advies voor de belgdeniszaak benoemd een uitvoerig rapport uitgebracht Naar het vroeger genomen besluit zal het rapport wiicden gedrukt om allereerst den leden der Synode te dienen bg hare beraadslagingen en met de besluiten die door haar iu deze zullen genomen worden zoo spoedig moge ff I ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nonuners VUF CEIfTEN lijk onder de oogen der gemeente te worden gebracht Op een verzoek van het classicaal bestuur van Hoorn om de gemeente Urk over te brengen naar de classis en den ring van Kampen is afwgzeod beschikt Het verzoek van gemeenteleden te Abbenea om zelfstandigverklaring van de gemeente aldaar tot hiertoe met die te Kage vereenigd kon niet in behandeling komen zoolang niet door adressanten voldaan was aan de verplichting tot inzending van de noodige bescheiden naar art 5 van het synodaal reglement op de erkenning van nieuwe gemeenten De Synode heeft niet kunnen treden in het tweeledig voorstel van de Classicale vergadering van Amsterdam om aan vacante gemeenten de bevoegdheid te geven tot het kiezen van hare eigene consulenten en de kerkgebouwen te sluiten voor de prediking van leeraars die eene andere richting dan de gemeente ja toegedaan Voor de motieven van bet afwijzend besluit op het eerste voorstel werd verwezen naar het ten vorigen jaren daartegen aangevoerde De aanneming van het tweede kwam haar voor in strgd te zijn met de bevoegdheid tot evangelieprediking voor de gemeente aau allen toegekend die in Ned Herv kerk als evangeliedienaren zijn toegelaten Evenmin heeft de Synode zich kunnen vereenigen met een voorstel van het classicaal bestuur van Eindhoven om ook aon de lagere kerkbesturen de bevoegdheid te geven tot het vragen van vernietiging of heizieniug van uitspraken of beslissingen van hoogere besturea Ook moest zij afwijzen het voorstel van het classicaal bestunr van Tiel tot verandering van art 27 van het reglement op de vacaturen Na de besluiten daaromtrent in vroeger jaren genomen achtte zij het ongeraden daarin wederom veranderingen te maken en alzoo wellicht de bezwaren te vermeerderen welke zich bg de regeling van de betaling der vacatuurpenningcu tnsschen kerkvoogdgen en ringen reeds zoo veelvuldig hebben voorgedaan I Desgelijks kon zij niet besluiten om jn te willigen het voorstel van de Classicale Vergadering van Ëdam om aan de kerkeraden de bevoegdheid te geven van andere kerkeraden attestatièn van over gekomen lidmaten aan te vragen en dat aan de Classicale Vergadering van Wgk om van de aannemelingen het bewijs te vorderen dat zij wettig gedoopt zijn Tegen het eerste voorstel ontkende zij hare bedenking aan het bezwaar dat het inbreuk maakt op de vrijheid der gemeenteleden tegen het laatste dat zij het voor onuitvoerbaar hield Een voorstel van laatstgenoemde vergadering om predikanten van de Christelijk Gereforraeerde Kerk die aan de hoogeschool te Kampen hun opleiding nebbeu genoten beroepbaar te stellen behoudens huune onderwerping aan een colloquium doctum werd door de Synode in handen gesteld van de Commissie benoemd ter zake van het hoogcr onderwijs en het kerkelijk examen Het rapport omtrent het voorlooptg aangenomen reglement op het hooger onderwijs naar aanleiding van de daaromtrent gegeven consideration is door de daartoe benoemde oommissie uitgebracht en zal spoedig aan de orde van behandeling komen Zaterdag werd ter gelegenheid van zg n 25jnrig httwelgksfeest aan een verdienstelijk maa een schooue