Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1877

ovatie gsbraaht ia öUtc voorbereid i VV i3 de heer li Vitt bortalajiu i aan 3 Kijks Academietuin te l idcD wien ineu bij deze gelegenheid wilde bewü n hoezeer in hem de ijverige en populaire schryrer op taiubouw cu plantkundig gebied hooggeschat maar vooral hoezeer hij als hulpvaardig vriend eu welwillend raadgever op prijs giïsteld wordt Uit alle oorden van ons Und werden met de mentetmcid vaardigheid offers op het allaar van vriendsehap en dankbaarheid beschikbaar gesteld et zeer aanzienlijk bedrag hiervan werd in een door de firma Vau Kempen eu Zn te Voorschoten uitrtekend bewerkt zilveren kisije besloten Rei werd den jubilari aangeboden door een commissie bestaande uit de heeren mr G W A Buma van liCeunarden dr D J Coster C V A Diiduk de Wit en H F Tjeenk van Arasterdam mr O J Van der Hatr au Arnhem A M ü Jongkiudt Couinck van Dedemsvaart H L A Obreeu en F l e Stoppelaar van Leiden en A i M Van Oordt te Zoetcr vonde waarbij zich nog aansloten prof F H A on Baumhauer van Haarlem en jlir A E Barnaart van Vogelenzang Het geschenk Vas vergezeld van een aeev sierlijk album inhoudende de uuinen van hen die daartoe bijgedragen hebben waarvan de eerste vier zijn HH KK HU de FriuaeH Alexander Hendrik eu Fredurik eu het Genootschap Natura Artis ilagistra te Amsterdam Te Winschoten wordt eu rijk ambtennar vervolgd omdat hij op een nacht een sluiker in het veld bctfappende cu nadat dcae de gesloken goederen had weggeworpen toch op dezen had geschoten en hem had verwond Het O M meende dat die daad zouder noodzakel kheid was geschied De rijks advotaat trachtte aan te tooueii dat de bekjaagde overeeukomstig wet en instructie had gehandeld De eisch is l li dagen celstraf geldboete ƒ 100 en in de kosten Gedurende d maand Juli kwam de longziekte onder het rundvee in do proviucie Friesland alleen voor in de gemeente Bolsward Er werden daar 3 runderen te dier zake afgemaakt en bovendien 5 la verdacht op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken Sedert 1 Januari werden in die proviucie afgemaakt 901 runderen waarvan 7S die aan de longziekte leden en 823 die er vau verdacht waren Naar men verneemt worden in de werkplaatsen Tan den Rijnspoorweg en in die van de Staats poorwegen locomotiven gemonteerd met de in den laatstea tijd meermalen besproken Inchtrcmraen van WestingfaoQse en van Smith beiden Amerikaansche vinding zoowel het eene als bet andere stelsel verdient de aandacht der spoorwegbestarei als verI rd middef om treiittn spoedig tot stilstand te brengen Het verhengt ons dat de Nederlandsche spoorwegondernemingen daarbij niet ten achter blijven BK den Rijnspoorweg wordt met beide stelsel de proef seuomen de Staatsspoorweg lx paalt zich Tooralsuog tot dat van Westinghouse Volgens gedane proeven brengt Westinghouse s rem ia 18 seconden een trein van 20 voertuigen van vollen gang tot stilstand op een afstand van 777 voeten terwgl Smith s rem 25 vocrtnigen in ti seconden op IIU voet lengte tot staan brengt Daarente D is de Westinghouse s rem zeer gecom diceerd ea geeft daardoor aanleiding tot de vrees dat hg niet gemakkelijk altijd in behoorlijke orde nl klunen worden gebonden De Smith s rem is Mei eMiraadigei minder kostbaar en daanloor reel gemakkelijker te onderhouden Die van Westinghouse ehtet zegt het SU werkt krachtiger en wel automatisch wanneer eec trein afbreekt of een wogen deiailleert en kan op elk p nt van den train door het trein personeel in werking worden gelnacht De Kamer van Koophandel te s Bosch Tiecft neb onlangs hy den minister van binnenlondsche saken beklaagd over de onbillijkheid dat men voor e n retourbiljet bij den staatsspoorweg van daar op Amsterdam ƒ 1 20 eu op sGravenhage 1 70 meer betaalt dan wanneer men retaarbQjetten neemt van a Bosek op Utrecht en verrolgess nieuwe biljetten Toor Amsterdam en s Graveuhage welk verschil iqn oorzaak vindt in de omstandigbeid dat de Xed Sgsspoorwegmaataehappq bij den langeren duur van lialdigheid der retoarbiQetten hoogere vraeht heft De Kamer vroeg tevens dat nevens de vierdaagsche letonrtntjetten voor de rechtstreeksche verkeeren aok twtedaagaehe biljetten mochten verkrijgbaar votden geateld Ia antwoord daarop is aan de Kamer te kennen g eveo dat bet verkeer tn ehen s Bosch en Amaterdan en den Haag niet zoo belangrijk is om daarvoot twee soorten van retourbiljetten te organiaceien dat hij die liefa van tweedaagache retonrInljetten wil voomea in Utrecht waar in den tegel daartoe tijd genoeg it kan reêxpedieeren dal als de vicrdoagscjie retourbiljetlen door tweédoagsche vervangen werden weder anderen zouden klagen omdat de onderviudiug heeft geleerd dat de meeste retourbiljetten deu derden of vierden dag inkomen en dat derhdve ter wille van 1i t antecedent aan het verzoek der ICamer niet kan worden voldaai Z M de Koning zal volgens de Haagsehl kroniek der Gr Cl tot half October te s Hagellijvea en zich dan weder voor eenigen tyd naar diSPyrcneecn begeven Ook omtrent iskouingi Teröïijï te Par s in 187 S is reeds toen een ander vostflesteld yi M zal er acht weken doorlircngen MeP hotel aan de Aveuue du Roi de Home is reeds vsrlcden jaar namens Z £ aangekocht ten gevolgetiaif de lastgeviug der heeren da Monoeau en de rosson die daartoe door deu koning naar X a s wilrea gezonden Wat betreft de vei zending san kunatweri t Loo eu uit het paleis te s Hage deze uitsluitend bestemd voor s koot ugs hotel ti maar zijn deels ook in bruikleein afgeitoanj Ned kommissie voor de werenltentoo stell opluistering van de NederlaudsoKe cxpaitie lu de politiek is volkomen stilstand Of riiigsautwoord op het onderw verslag 8p verschijnen is niet bekend D schrift9renl zijii ter landsdrukkerij doch de minister zelf heeft er lOggeen proefdruk vau ontvangsjjA Somipjgeu zcg n dat het lang verwachte stuk Mê de volgende weekkomt andereu zeggen dat lilë ïhecr Ilee steri zjchnog eens bedeukeu wil en t n twoord achterhoudt tot na de adresdiskussien waarbij veleo zich voorptelllen dat de krisis te voorschiju zal komen Trouwens omtrent deze tdekomstigc crisis worit ook al zonderling gepraatJ eu egt nl dat de heer Kappeijua ongezind zou zgu een kabinet samen te stellen ivauneer hij daartoe werd geroepen De leaJer heeft zich in den laaitsten tijd tegenover verschillende invloedrijke mannen uitgelaten in een zin die allerminat getuigt vau begeerte naar ekn ministerieele portefeuille Doch de heer Kappegue zal als constitutioneel man den loop der zaken niet voornitloopen en in overeenstemming handelen met de belangen des lands eu de eer der politieke partij waarvan hij leider is Bg de millioenenspeech zal het raadsel worden opgelost of we voor Kederlaud dau wel voor lodië zullen leenen Is de sehr wel ingelicht dan is tot het laatste besloten althans door de tegenwoordige regeering De enqnête commisaie voor de longziekte onder het vee zal den 3n September e k ia de residentie vergadiren Woensdag en Donderdag zijn de nitgenoodigde deskundigen opgeroepen van heinde eo ver zijn voorname biudbouwers veehouders en veeartsen ontboden het getal zitdagen der kommissie is op 14 bepaold het getal deskundigen wier advies zal worden ingeroepen bedraagt ongeveer 50 Presidöot der kommmissie is de heer K de Jong Aan het departement vaa oorlog is men druk bezig met t verzamelen der bouwstoffen voor een nieuwe militiiewet in verband nut de regeling der schutterijon Verleden Zaterdag taasefaen en 6 uren namiddags bemerkten de metselaars van de in aanbouw zijnde R K kerk te Eindhoven dat de koepel die reeds tot eene aanzienlijke hoogte is opgetrokken in beweging geraakte In een oogenbhk waren allen van de steigers beneden en bet werk werd gestaakt De verzakking nam intasschen gaandeweg toe zoodat de koepel thans reeds zichtbaar naar het oosten overhelt en een aantal scheuren vertoont enkele zoo groot dat men er door kan zien De verzakking wordt toegeschreven aan den aanleg van den muur aan de oostzijde die gedeeltelijk op de oude fundamenten gedeeltelijk op nieuwe grondslagen rust Weensche bladen deelen bet volgende voorval mede Een troep recrutcn waaronder een gedecoreerde staat Ml het gelid voor den korporaal Eensklaps roept dfcze Zeg eens Kovacz wat heb je daar voor een orde op je borst hangen Beschaamd antwoordde de recrnut De medaille die onze koe op de laatste la dbonwtentoonstelling heeft behaald In het laatst van 1876 werd te Norfolk Californic een spoorweg in exploitatie gebraeht die zdlfs de goedkoopst tot dusverre geeonstraeetde baan met smal spoor in eenvondighcid overti eft en in aanleg slechts 6000 gulden per kilometer moet kosten De gefacele bovenbouw bestaat uit een van planken gemaakt prisma 400 mM hoog en aan de basis 700 mM breed De bovenkant draagt de eenige rail De wagens hebben slecht 2 raderen achter elkander en de passagiers zitten op twee rijen met de gezichten naar elkaar toe in bakken die aan weerszijden afhangen Op soortselijke wijze is dok de locomotief samengesteld t Is echter wel lèharschijnlijk dat wagens en machine behalve de éli g raderen ook nog horizontale raderen hebbeu evenals by de éiSuspoorbaan X Soy Stona Volgens een mellideeliug in de San Francmo Examiner voldeed He proefrit in alle deelen en toonden de wagens trouwens on lii t t e pen redelini liefa tabücr naarmate ide nelboid van den trein grooter was T Men leldt van ZatCrdag avond uit Nieiwcdien aan 4le N S ir pldetjongeus hadden ziek visschers onbetamelijk van t eiland gedragen ehersïloot te Urk terug Oorlog op l rk Eenige gedurende e afwezigheid jegens de vrouwelijke bevolk Toen Vrijdag n ioht de su j v ug kwam werd iK or de visscberptrande genomen waarby t vrg r toegegaan aeuijnt te zijn Men zegt bier dat wiaarsehijulijk een kanoueerboot naar li et tóoueel au oen strijd gezonden zal worden IJlt exA midt men a n de A Cl JUet wil é Iviigu i ordt op v rsehiUende wi ie v volgd w t geWeer imet het Jfret mejt nett ui m ar ook met slakken r de sMikk i elhter jij bij de wet verbpdcn eu niemand f mnÈ ze voor d jaeht beitóeli de strooper weit mt ttaar ii weet ook dat e trikke zetters 11 iifier moeiei jlfj zijii te controleeren 2 ifeeeu ki pJitaBl vooif materiaal noodig iebben l en 3 kewooulijlc zekere vanast hebben Bdvendiei vtprdt Joor strooper de grootfte qmziihtigheid iu a lit geuom o Zoo was het ook met de4 strpoperjïn dit vefhiial De man begaf zièh naar ïgn terreini in het Duin eii ontdikte in een strik jdoor bèm tepliintst een konijn voor hi dit opiiapte lek14 hij echter litnazaam en vooniehtig eau duiiilieulicfl eu Iftt ziju bli keH over den omtrek gaan omAi te bespieden hn o k geaarvidHeeid werd zip scherpt blik kte spoèlig verraad Zonder prOoi terug te B big noehthana niet ziju smaak de stroAper gekleed met een hoed welke ho d gezien was zijne bespieden die zieh verscholen hielden tulsscheu ds etraikeu en lechts wachteen op het gilnsttg oogeabKk om den strooper Van naderbq op h eterdaa4 te kannen betrappen De veldwachters hieidea hun blik voortdareud op den hoed gericht welke even boven de krniu van het duin uitstak maar onbewegelijk bleef Een uur verliep en toea daarop nag geen verandering kwam werden z ongeduldig en bnloten tot een grmeensehappelijken snellaB aanval naar het pent hunner hoop Doch helaas groote teleurstelling De strooper had zich verweerd met het wildbraad maar zijn owlen nietswaardigen hoed tot dekking van ziju aftoeht aehtergebiten De hoed had den strooper gered De Christeiqk Gerefarmeerde predikant te Aalten heeft den gemeenteraad vrijdom gevraagd van tol wanneer hij arabtsholra uitgaat Dit adres gaf in den raad aanleiding tot een aardige discussie vooral het punt vnn het moeilijk eontroleeren der herderlijke todhtjes was een bezwaar Het rekest werd met 7 tegen 5 stemmen afgewezen zoodat de herder evea goed als ziju kodde als hij uit rijden gaat tol mbet blijven betalen In de algemeene vergadering van het Nederlandsdi Bijbeigenoötschap 16 dezer gehondeu te Amsterdam werd o a medegedeeld dat twee nieuwe bijbeluitgaven tei pene zijn één daarvan de bijbel in roy 80 wordt periooopsgewijs gedrukt De afdeelingen Beverwijk Hillegersberg eu Oudewater misschien ook IJselmonde gingen teniet te Velzen en te Holbudsche Veld werden nieuwe afdeelingeu opgericht Het genootschap telt 3899 lelleu en 2776 begunstigers Afgeleverd werden 11 065 bijbels 1591 oude testamenten 20 613 nieuwe testamenten 202 afzonderlijke bijbelboeken 33 471 exemplaren in het geheel De afgevaardigde H C Klinkert werd tot voltooiing van zgn Maleische bijbelvertaling naar Indiü gezonden maar keerde reeds spoedig wegens ziekte in het vaderland tenlg De Soendaneeeche vertaling des nieuwen testaments bewerkt door den afgevaat digde S Coolama wordt onder zijn toezicht biet te lande gedrakt Voor de uitgaaf eener Sangirsohe vertaling van het Evangelie vatf Johajmcs bewerkt door den zendeling V Kelliug werd een subsidie jrerstrekt Aan eonttibatio werd ontvangen 33175 46 aan legaten ƒ 4499 25 aan giften ƒ 249 83 au renten ƒ 4564 30 aan verkoop van bijbels en ƒ 8479 40 Aan kosten van beheer werd nllgegeven 10 618 25Va aan druk en bindloon na HoUandsohe bijbels ƒ 15 667 53V aan Oost Indische bgbelvertaling ƒ 12 829 75 De rekening sloot roet een nadeelig saldo van ƒ 3860 63 Tot leden van het hoofdbestaur werden gekozen de heeren A J F voi Vollenhoven J Ooster ds E Laurillard ds B J Adriani en prof C M J Willeumier tot ondervoorzitters de heeren P J J Mounier en F T B Idmmik en ging de redüiiigfiboot met de keizerlijke famjlieiu Z Inmidtlelf was de man in d golven verdwenen Volgejie de Jlaml Ntflirichten vroeg een hflog gepiwtit p u 4fc r tm MV itó itk 4 Dht Het is niét mogelijk zich een denkhééll te vormen van de enorme massa brieven over allerhande onderwerpen welke dagelijks b den grooten Bismarck te Varzia aankomen 5ftt het pnbliek weet dat hg geen kennis neemt van bfficieele stukken worden hem allertel voorstellen gedaan en plannen voorgelegd in den vorm van partikaliere medejleeliugen Uit inders von torpedoos welke rond dé vestingen gelegd ze in een oogwcrk geheeljvan de aarde doen verdwijnen tukken w arbij de Kussi3che torpedo s kinderspel zijn oprichters vftii nieuwe jffodsdienetcn die den vurst tot hun allcei£ialigmakenj geloof willen overhalen om dim alle Rijdere rebgicu af te sehatfen wereldlioteraars met bntwcrped van wet kant en klaar om alles te vèraudereu behalve zich zelf kortom de ongehoord te geni 6i verwaardigen zich de ulp van don rijkskupeljer in te roepen en zijn rust op Varzin 4e toren van het verloop van den Ru siscli Turkschen oorlog en of hij geloofJb dat de Ktfssen het winnen zouden Zeker zullen de Russen het J itwoordde du grijze veldmaarjclalk ab zB 4 c tft de noodige g hebben i i Do iioodiff g I t Ja zeker ieder veldheer he ft er vier noodijc of hij vermag nict t geld gednldj genie a geluk Het graf der martelaren vau Gorkum t Brielleis dit jaar door 9655 persenen bezocht I Het champagne jaar l477ll pioei wat llwali tfbetteft een der beste Bjii w n deze eeuw Uit heugelijk bericht voor ehampligue liefhebikrs deelt lie lyiiu Trade Jtecua made AtI Ii Onder heisas nog vele liedei scJiijnt de meeuihgte bestaan dat de man zün wettige vrouw magslaan In die raeeuiiig yerlftrerde o a ook een deier dagen gearresteerde die zijn weérhelft zwaar had mishandeld en maar niet kon begrijpen naaf hetscheen wa rom de JiUtie ziek die zaak aai tljok want hy herhaalde wel twintigmaal den uitroep l tIs imBei wj vrouw Het Zal hflm nu w l gevodig geleerd wordeUjj dat do mnn aau zijn irouwwel bescherming fchnIi Ug is ntfa Ut hij nist hetrecht heeft huur te slkac j Am l pt W Op een kasteel te Il i iit België ditt sedert Den 15n dezef den Napoleonsfffigu is Ie Harijs in e kerk liiat pguatin eene mit ezen ter uage dachteuisilviiu den Kei r Er zulleï omstreelfs 20001 perstmeu tegeiiwo rdig Igeweest zij4 Dit ja r heeft iruim 100 jaren onbewoond was werden dezer dagen meij gpeii ofiicieren ij uniform In de plechtiglieid da meubels verkocht die er Mee eeawen geleden opgemerkll gelijkflvroefter Men w alteen een zes 1 wafea iugebnicht Ongehoorde jfcïj u werden besteed ü achttal miiiUer in lailitaice kléwing öiiiler welke zoo galden 21 koffiekopjes vanljoud Sèvres porsdeïu idrie kweekeliiigem van de school vau Saiiit Cyr 500Q frc zy waren dp 63 tt getaxeerd De hoofden der pkirt vfvmi niet W lig t T verscheidcuu huyiiir géyk JlpjJi Warey ar Ghia ïfeq leest in het KifapKte WoUiblad Jehuist veru ükketi ImI beide Css apac s vader en Het Hollandsch eskader kaal morgen of overaoftn waren in de lArk Bene l nfgf wachtte mqrgen 20 of 21 Juli ui de Simonsboai naar buiten aan de d ur hm eiutligeo der il f om Neiderlaud vertrekken Onz Kaopsche bevolking heu niet gejiiicli te belroetfu Leve de Öwsiignao hacj gehoopt dat het hier zon hebben vertoefd ten werd er geroepen ti rwijl met de hoeden ifgczwoaid mihste tot 1 Augustus doch het schijnt dat er werd Men lueuude dut l anl de Ca sngnao eenige tellige orden ziju gegeven om dadelijk naar huis woorden tot de oifi 8tauders zou richten Maar hij zweeg Veleu hauiUu wn hun knoopsgat of op hun las een vergulden tot veler verwoiider arend Op bet altaar brandde slechts iéa waskaars lu de kerk riepii eeu vfouw Leve de Keizer Een ander volgde ait voorbe d maar er werd dadelijk stille icbodeM i o ltt ets verder van dien aur I vernomen werd Dat de Rheiugsu een wynrijk land i weet men maar waarschijnlijk weet niet ieder 4 de kenners schier per hoiuleiït sobreden onderscheid in de soonsn kunnen maken Talrijk maar tevens door ligging en bodem uitmuntend zijn de wijnbei gen in die sohooue landstreek onder de heerlijkste ha oog ofhet prodnkt bekleedendie van Öeisanheim op den Rothenberg eu daar rondom een eerste plaats in niet geringe mate door de zorgvuldighad waarmede daar de druif wordt gekweekt Geisenhei f zeldzaam rijk aan prachtige wijnen de kel fer van deu heer Nic Burgef bevat merken tot van 1811 en vertegenwoordigt bijna alle beroemde jaren o a vindt men er wijn van 1868 waarvoo van 2800 tot ƒ 4400 per half voer een voêris 8 aam woMtgevraagd Voor 5 halve voeren van 1865 vraagt men te zamen ƒ 15 000 en weigerde men onlangs 12 000 j afzonderlijke vaten worden daarvan niet afgeleverd De ftrma Ed Chr Mohr te Wiesbaden aan welker medsdeelingen dit ontleend wordt voegt daarbij Bij een spekulant liggen 4 vaten die voor ƒ 2200tot ƒ 3340 per half voSr worden aangeboden aankoopen bij spekulauten te doen is eehter doorgaansniet aan te radan daar de eigenaars reeds den hoogsten prijs bedingen Da aandacht van het publiek wordt geveatigd op een persoon volgenr ziju naamkaartje J Lovie Bruxelles doch volgens inlichting Levie genaamd die zich als handelaar in lijnwaden indringt bij Oostersche familien ouder voorgeven dat hij door elders verblijvende Oostersoh familien wordt aanbevolen don handel in lijnwaden wil quitteeten en uit dien hoofde de nog voorhanden goederen tot zeer lage prijzen aanbiedt Koopt men van die goederen dan wekt hij op uieuw Ie kooplpst op voor andere lmneus en wordt dientengevolge de koopsom hoog dan doet hij zich voor het verschuldigd bedrag eene acceptatie op 3 5 maanden afgeven Na zijn vertrek heeft men bemerkt dat de gekochte goederen de voorgewende deugdelijkheid missen In de MtoiU ielgt leest men het volgende nauw lijks geloofbare verhaal In Ostende is een badgast verdronken omdat de wiohter van do gereedstaande reddingsboot weigerde in zee te gaan daar de Frttiaische Kroonprins een bad zou nemen en de boot dau noodig was Te vergeefs smeekte de eohtgauoote van deu in gevaar verkeetenden zwemmer haar man te redden Een uur later kwam de Diiilsche prins zyn bad nemen gaan Wij geloove dat wy slechts de tolk derpublieke opinie aan de Kaap zijn als wij zeggen dat een korps officieren als dat aan boord vau dit N ederlandaoh smaMeel nooit is overtrolfen door eenig korps van eenige andere natie wat opvoeding beleefdheid gulle hartelijkheid en gastvrijheid betreft Geen wonder was het derhalve dat nit t alleen Hol lattdechAfnkaansche maar ook Kngelsche familienzich beijverden om de Nederlandsche officieren teonthalen en de gastvrijhekl door dezen op hunbeurt aan boord betoond was waarlijk onovertrefbaiir Ten slotte roepen wij onzen Nederlandschcn vrienden een hartelijk vaarwel toe er den wensch bijvoegende dat zij in veiligheid hun vaderlandmogen bereiken en nog tot sieraad mogen strekken vau dat kleine maar roemrijke Land op de afkomst waarvan elk rechtgeaard Hollandadi Afrifeiaudermet echt trotsoh is p S In Zwitserland waar even als in Dailachlaad en andere landen de nijverheid steeds kwijnende is heeft zekere heer Joos hd van de bondsvergadering in dat staatsliohaam opnieuw weder het vraagstuk ter sprake gebracht om oudersieuuing te verleenen eun landverhuizers De heer Joos stelt iu hoofdzaak voor om van staatswege m Amerika een groote streek lands aan te koopen waarheen de landverhuizers uit Zwitserland zich zouden kunnen begeven ten einde met des te beter kansen op welslagen een tweede vaderland te zoeken De herinnering aan de oogenblikken waarop in de prilste jengd de eigenliefde werd gestreeld blijft den mentch gewoonlyk bij tot zyne laaiste levensdagen Het is niet vreemd bij menschen wier loopbaan gekenmerkt wordt door eene reeks van onderscheidingen een zeker gevoel van voorkeur te bespeuren voor eene kleine onderscheiding die hun op school te midden van de schoolkameraden te beurt viel Op het einde der vorige eeuw woonde er te Koppenhogea een lang opgeschoten jongen van 16 a 1J7 jaar die onderwijs genoot vau een der beste leermeesters der stad doch volstrekt geene vordeiSngen maakte Ziju geringe ijver ziju afgetrokken voorkomen zijne antwoorden die steeds het bewys bv rdeq dat zyne gedachten met iets bezig waren dat volstrekt niet met zijne lessen in verband stond dit alles was oorzaak dut hy naar de laagste plaats in de laagste klasse der school verwezen werd Doch wnt gebeurt er Op zekeren dag hoort men denzelfden naam als dien hy droeg met lof en eer vermelden nis zynde eene bizoudere onderscheiding waardig gekeurd door de academie van sohoone kunsten De onderwijzer die even verwonderd was als de overige bewoners der stad dat die tot nu toe onbekende naam op ieders lippen lag besloot eens onderzoek te doen naar deu drager von dezen naam u vroeg daartoe aan den jongen zoodra hij daartoe gelegenheid vond of de persQon die de zilveren medaille behaald had soms iemand van zijne familie was Maar wie schetst zijne verbazingï toen de jongeling antwoordde die ben ik Toen begreep de onderwijzer het zonde rlinge gedrag van zijn leerling de zoon van een arm hout snijder voor de marine Hij zag hem ann zich zelf overgelaten en zonder hnlpbronnen al zijn kracht wijdden aan de beeldhouwkunst en voorspelde eene roemrijke toekomst aan dezen jeugdigen kunstenaar Toen wendde hij ziet tot den jongen overwinnaar nam hem bij d © hand en zeide Mijnheer Thorvaldsen voort n is uwe plaats iu de eerste klasse Geen der groote eerbewijzen die later den beroemden beeldhouwer gebracht werden verschaften hem iu zijn eigen oog eene zoetere aandoening eene vleiender genoegdoening van zijne eigenliefde dan dat woord Mijnheer uit den mond zijns meesters DoOr den jeugdigen Thorvaldsen dezen titel pm geven had de achtenswaardige onderwijzer hem als t ware eene plaats onder de volwassenen toegekend en hem zijae groote toekomst ontsluierd Drnkfoufen zijn de caochertars Van den anteur t Ergste ziju zij er gewoonlijk aan toe die in dagbladen schrijven De spoed toch waarmede de samenstelliag moet plaats hebben laat niet toe dat herhualdiilijk proeven worden gezien Daaraan is t dah ook te wijten dat een Berlijnsch blad zich dezer dagen al zeer ongelukkig nitdrukto Er was sprake vau een grotjit aantal stods obligaticn die bij een Bank waar ijij ter verwisseling werden aangeboden waren uingehouden De papieren aldus schrijft bedoeld b ad zijn allen afki nstig vw e a door ons voor weinige weÜen gepleegde zware nachtelijke inbraak bij de wed Eiserman Achter het woordje ous was uitgelaten iiimeis f gedeeld Inhoud van Ceees WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE De vetsoorten vit een laadboawkundig oogpoot heashnuwik V Het Raapzaad De Üaapkoeken LANDBOUW en VEETEELT Nabetrachting op het landhuishoudknndig congres gehouden te AmsUrdam van 26 Juni tot 1 Juli 1878 Vervolg Proeve van Tabaksteelt in Zeeland Notariéclfi eisflben en Landboawbelangen Vraagbn ft CORRESPONDENTIE GEMENGDE BERICHTEN Uit de Pers Va a MAEKTBEEICHTEN ADVERTENTIENr Laatste Berichten Alexandrie 19 Aug Het gerucht dat het Egyptische contingent ten behoeve van Turkije vermeerderd zal worden neemt iu waarschijnlijkheid toe Berlijn 20 Aug Het bericl t uit Kopstananopel aan de KülnUclie Zeitutuj meklende dat de klachten over gruwelen die door de Rossen gepleegd zooclen zijn ongunstig zijn opgenomen door de Regcering te Berlijn wordt door io Nordi Allg Xei aMy bevestigd Weenen 20 Aug Uit Cettinje werd hede i aan de i olU Corresp gemeld dtit de Monteuegrijoeu gisteren avond het laatste buitenwerk van Niksio op den berg Shadsulitza bestormden Weeaeia 20 Aug Uit Zara wordt heden ge seind dat A Montenegrijurn verleden nacht de stad Niksin ziju binnengedrongen Zy namen stormenderhand het sterke buitenwerk op den Tsehadjelitza De val der vesting is ophanden Ben sterke Turksthe kolonne moet uit Kolacin zijn opgerukt om Niksic ter hulp te snellen Burgerlijke Stand GEBORE V 18 Aug Willem Jan Johan oaiJers J Maijs ea M do Bruin Johaaua Wilhflmina onicn W J vaa Hofntgea ea J Specht Picteniella Isabella oodtirs h de Kart en W F I Hollogne 19 Maria iohaoLa ouders F A Eiiffols an M J Zwanenburg 20 Jacub oudtrs J Verltaaik en S KouWenhovBD OV£KLI DEN s 18 Aug A van Genderen luisir vaa i van Steenia 72 j 10 S Wasaanburg huisvr vaa J flanderhgn 48 j ADVERTENTIËlff Tegen 1 November wordt gevraagd EENB KEUIiEIVMEin om tevens hniswerk te rerrichten Adres deu Heer v vk MIEROP ïurfmaAÖ