Goudsche Courant, woensdag 22 augustus 1877

Vrijdag 24 Augustus Quina Laroche N 202t 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiélad voor Gonda en OfDslrekeiL IA l bereid door H HEMPENIUS Apothdcer te prgs per Flacon 1 50 Verkrügbaar te Gouda bfl J C ZELDENRUK De insandlng van advertentiön kaa geschieden tot één uur des nanüddags van den dag der uitgave ken ter bescherming van de Spaajaardea die in Tarkye verUijf houden BINNENLAÏST V Ctetronwd J P BACKER van Dordrecht B P MENGEL van KOETSVELD VAN ANKEREN die ook nameng wedencijdgclie Familie hnnnen dank betuigen voor de ontvangen blijken van belangstelling Delft 18 Angnstns 1877 Voorspoedig bevallen van een Koon A I WERNINK echtgenoote van T F C PRINCE Gouda 20 Ang 1€77 EENE 8EMEE LOOFO biedt zicb aan 4 weken kraam 8 gelieve zich te vervoegen aan het Burean dezer Coorant Wordt VERLANGD tegen Nevember a g twee gebeei 4 DgcineoblIccrde 9p de Haven Adres Mejufvr van MEEROP Mevr van AKEN IJzcndoorn te s Eage 2de v d Bosch straat 33 verlangt tegen 1 November s EENE en JIENE TWEEDE MEID Wordt op oanuemeiyke voorwaarden TE HUUR aangeboden voor een Klein Gezin een GEDEELTE VAN EEN FLIE WOONOlllS Franco brieven onder letter H aan het Borean Tan dit blad Openbare Verkoopingr TE GOUDA op WOENSDAG den 29n AUGUSTUS 1877 de Toormiddagg ten Elf ure in de Sociëteit der B K Leesvereeniging aan de Westhaven aldaar van een goed onderhouden en ERF waarin de BROODBAKKERIJ met goed gevolg wordt nitgeoefend staande en liggende aan den Veerst te Gouda w k B Nr 133 Zijnde in het Huis een goed Voorhuis fj met Bakkerg daarachter twee Kelders vier Kamers Graanzolders en hetgeen verder tot een gemalckel k ingerigt Woon en Winkelhuis behoort Te aanvaarden 1 November 1877 En Vgf HUIZEN en ERVEN in een gang r in den Vogelenzang te Gouda wijk M Nrs 44 46 47 49 en 51 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gou ia Uitkomsten alleen beslissen AJs er ooit door een Geneeswijie grhittereude itkomsten njn verkregen dan is het door Dr Aisi s geneeswgzen liondeidduiieiulen hebben daaraan hnn gezondheid te danken door haar werden veel zielen zooals uit de atttsteu blijkt Mk t ai iTbolpeii als bulp oiet meer geiyk SCkeei Een ieder kali dos njn toerlncht tot dëte beprot ie geneeswijze met het voUte Ttrinmwm nemen Bijzonderheden daaroatient vindt men in het roortreffel k geüliittreeéde 49 Uadzijde dikke werk Dr AiEr Sstnai MMnriJze Prijt één gulden te Rolttrimm ia Bicbtbb s Boekhandel die het werk op verlangen tcgeu toezending van 20 pottzegela a S cta reduttteka verzendt RamlammereHn Lincoinsliire Ras Sadtmeve HAABLUMMBBMEMR Begunstigers worden verzocht fannne orders te bespoedigen de eersten hebben de keuze Prgs voor 1877 40 Levering franco Amsterdam na ontvangst van postwissel Gouda Oosthaven B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen vaa ZEER FIJN UITGEVOERDE f € ETmif Tin Openbare Verfcooping TE STOLWIJK op WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1877 dea voormiddagsten 10 ure ten hnize van Gixkit van Dau zijnde het vroegere Raadhuis van Stolmjk staande in de Dorpstraat aldaar De Notaris A N MOLENAAR gevestigd te Waddinxveen zal ten verzoeke zijner principalen ten dage en plaatse voormeld iu eene zttHng veilen en verkoopen EENE KAPITALE HOF STEDE bevattende Woonhuis groot Voorhuis verschillende andere Vertrekken Keldep Zolders Koaenstalling voorts twee SCMTTBJEUT HOOIBERG BOOMGAARD XUIN en ERF alsmede circa 25Vj Bunder allerbeste EI EN BOOILANDEN Bouwalïiiers Bosclitialitiont èi WATER waarvan rram 20 bunders met de Hofstede gelegen in LANG SCHOONOÜWEN en circa 5 Bunders in Bovenkerk zoidzgde binnen STOLWIJK kadastraal bekend in Sectie C Kmnmers 566 tot en met 572 684 tot en met 691 695 696 697 698 700 1308 1312 tot en met 1319 1321 1322 1828 tot en met 1351 1354 1355 1356 1739 1740 1759 1833 1834 1835 en 1836 en in Sectie D n 1199 te zamen groot 25 37 72 bonder Eerst in 9 perceelen daarna in verschillende combinatien Te aanvaarden 15 December 1677 zgnde de betaaldag der kooppenningen Aangeslagen in de grondlasten wegens gebouwd tot 15 20 wegent ongebouwd tot 108 59 van het geheel te zamen 123 79 en in de Dflk en Polderlasten tot circa 9 per bunder Nadere informatiën te verkrygeu ten Kantore van voornoemden Notaris A N MOLENAAR waar 8 dagen voor de verkoopiog de veil eu verkoopvoorwaarden raet de eigendomsbewgzen zollen ter inzage liggen Breeder bg verepieide biljetten omschreven GOOBA DBCK van A BbIXKMAN te plaatsen behoeft men zich niét naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEBTENTM zoowei in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste g eplaatst Tegen JICHT EK Rhumatiek TOrkrygbaar te Gouda Wed Bosman I IKHIIS30Z EI 2S Cf Alfhen L Vaiossub ft Zn Bodegraven P VuuLOOf mömmS Boikoop J Goobkaj Hameien W G Kdkvkbs HazertiBCude J Gaaikeuken Montfoort J A Jacobl Mont oort Wed RiiHKHBKRO Oudeieater J Lieïland Sckoonhown Wei Wow fti Waarder BocTHOOKK Woerden Gebr PmanHO S Zegwaard L dek Oodht Op voordeelige roorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd D tbg M C J HAM te Utreda E ijnlandsdie DRUIVBN B0R8TH0NIG nit de fabriek van W H ZicKEKnisiii£BteMain is het beste en meest afdoende middel tegen Hoest Heeschlieid Long Borst en Maagcatharren Kinkhoest en keelziekte hetgeen door tal van bewezen kan geconstateerd worden Verkragbaar in flacons van fl 2 met geele fl 1 met roodeen65cenumetwittecap iilen C IFFEY S KINDERMEEL Fwine Lactóe volkomen vervanging van de Moedermdk onderzocht en aant voIen door Professor R Tjaden Modderman Groningen en Dr D ds Loos Directeur der Hoogere Burgerschool te Leiden als het Toortreffelflkst voedingsmiddel voor Kinderen en Zuigelingen is ver rügbaar a 90 cents de bas te Gouda bü F B A WOLFF Drogist De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG eh ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving I e BURQEUSESTKB vaa Gaada brengt by deze ter kenoii nn de belanghebbenden dat door den Heer Prorinoislen Inapecteur der Directe Belaitingen enz te Botterdam op den 18 AuKastus 1877 liju exeontoir verklaard de voljaarskohieren No ï 8 en 4 van het patentrejct dieiiatjaar 1877 78 Dat voormelde Kohieren ter inrorderiug zijn gesteld in handen vau den Heer Ootvauget dat ieder daarop Toorkonuode verpligt ia lynen aanalag op dea b j de wet bepaalden roet te voldoen en dut heden ingaat de taruiijn vaa BRIË UAANDËX biuuen irelkeu de teoUmes behooren te worden ingediend Oonia den 21n Augnatn 1877 t e Voonótter vooruoemd REHU BUITENLAND BulteDlaiidsch Overalchl Ook van Roasiaobe zqde wordt thauü gemeld dat er in Elein Azie gevochten ia maar zouder toe te geven dat de Turken een overwinning hebben behaald daar t echter ook voor zich zelf op die eer geen aanipraak maken mogen wn aannemen dat de Turk ehe berichtgever in hoofduak gelyk had in een nader telegram van Hookhtar wordt dan ook het aantal Torkaohe dooden en gewonden als greater opgegeren 117 doodm en W gewonden de Ruaaen daarentegen tonden hebben verloren IS 00 man doodan eu gewonden en buitendien vele gevangenen De oorrespondent vaa de Tempi die het gerecht heeft bijgewoond stelt de taak dns voor dat de Ruaaen met 30000 man een aanral hebben gedaan op de telling van Houkhtar op de hoogte van Zegni toaachen Kara en Ani maar dat die aanral ii al ealsgen terwijl beide partijen zware verliezen hebben geleden Zooveel blijkt reeda ook uit de Bnaaiiohe berichten dat de atelling van Moukhtar van dien aard ia dat de Rnsaen rooreerat nog niet aan het tweede beleg van Kara behoeven te denken lo rerschillende Algemeene Raden in Frankr k zijn dezer dagen terstond proteaten opgemaakt tegen de aanachrijving rau den Minister van Binnenlandsohe Zaken waarbq dete lidismen worden uitgenoodigd om geen nieuw bureel te benoemen maar zooder behandeling van de werkzaamheden de zittingen te verdagen de verkiezing van het nieuwe bureel bad daarop plaats De prefecten schenen geen last te hebben om verder te gaan In den Algemeenen Raad van Lyon werd in het protest de uiUlrukking ingerloohten dat de Algemeene Raden op dit oogeublik ie eenige vertegenwoordigende lichamen zijn die ae stem des lauds kunnen doen hooren Te Poix hebben tien cooaerratiere leden van den Algemeenen Raad de vergadering verlaten om de zitting onvott llig te maken zoodat de prefect haar ken sluiten Uit Berlijn sobrqft men dd 21 Aug de Prins von Blimarok heeft gisterenavond nog de ministers van Bidow en Bedowitz ontvangen en vertrekt hedenmorgen iiau Babelsberg om b j den Keizer outraugea te orden Uit Madrid meldt men dat het oorloga fregat Maria de Molinn gisteren naar het Oosten is rertrok GOUDA 2S Angastus 1877 lp den SOaten dcier had de gewone Jaarlyksohe openbare pryauitdeeliag aan da ketlingen der Lat naohe achool pUate Na een korte toespraak tan den Rector droeg de leerling E J van Elden eeoe door hem zelf opgestelde verhandeling in de LatUnaolie taal voor waarin hy kortdijk bet levea en sterren van den wqageer Sooritea besobreef Zoowel hy als J M van Asoh van Wgk werden naar d Hoogeschool bevorderd en ontringen een prgs roor de oude talen Tot beideu nohtte bierap 4e Raetor eene hartelijke toespraak waarb by beo op de gerann en genietingen ran het Aoademie Isreu wees hun als leiddraad roor hun doen eu laten de gulden spreuk der oudheid nieta te reel in het geheugen terugriep en een elgemeend raarwei naar huaue nieuwe bestemming medegaf Daarop werden aan de aodeie Iperlingen de bon toegewezen eereblyken uitgereikt als aan Johannes Hendrik Raodt een prijs ruor de oude talen Leendert Jacobus Meyer een pry s roor Latyn Orieksch Wiskunde een getuigschrift roor Fransch Hoogdnitsch en Engelsch Johan Fitderik Meyer een prijs voor Latijn Orieksch Fransch en eea getoigsohrift voor Engelsch Hoogen Neder Duitsch Christiaan Petrus van Dillen een prijs voor Latijn Orieksch Wiskunde en een getuigschrift roorAardrykskande en Engelsch Jobsn Christiaan Idenbnrg een prijs roor Fransgh en een getuigschrift roor Latyn Orieksdh Aardrykakunde Engelsch en Fransch Willem Cornelia Kersbergen een prijs roor Latyn Orieksch Fransch en een getuigschrift roor Wiageschied en Aardrijkskunde Hoogduitech en Frausch Johanne Cornelia Blonk een prys roor Geschiedenis en een getuigschrift roor Latijn Orieksch Aardrykskunde en Hoogdnitsch Cornelia Jon Pieter Verhoeff een getaigsohrift roor Latijn en Orieksch Na ook hun een woord ran lof en aanmoediging te hebben toegesproken herdacht de Reetor de lotgerallen der school in het afgeloopen jaar maakte melding ran de herbenoeming ran den Curator Mr ran Mierop en wees op het geraar dat der inrichting door de iurqering der nieuwe wet op het hooger onderwys dreigde Hy drukte daarby den wensoh uit dat de bezwaren die tegen het roorthestaau der school bestonden nog zouden worden uit den weg geruimd en het den gemeenteraad mocht gelakkeu de middelen op te sporen die zouden kunnen strekken om eene inrichting te behouden die reeds eeuwen had bestaan en aan Gouda rele nuttige en bekwame burgers had rersohaft waarvan nog menigeen in de stad onzer inwoning zoo nuttig werkzaam is Met een opwekking oon zijn toehoorders om daartoe mede te werken en een woord ran dank roor hunne tegenwoordigheid werd de plechtigheid besloten AD VERTE NTiËN worden gepluirt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEBS warden berekend naar plsatREoiiirte am I AiEonderl ke Nommers VUF CBNTBN Z M heeft L Paling op zyn rerzoek eerrol outslagea als directeur ran het postkaatoor te Woerden Men schrijft uit Nienwerkerk a d UselDe aardappeliiekte doet rich meer in de rroege dan in de late aardappelen roor De meeate landlieden haasten rich de rroege aardappelen te rooien de prya ia thaoa per hectoliter fii 325 naar soort De rogge en hareroogst ralt in polder Piioa Alexander goed uit de opbrengst is grooter dan man vetwachtte De thaoa ingeralleu rerbeterde weeigesteidbeid ia teer gewenscht daar de regens der laatste dagen reeds rele schoren deden door schieten De weilaaden tya ODgetwyfeld ia geen jaren too weeUerig gewesst als thans het geral is Men schrijft uit den Krimpenerwaord dd 19 Aug By het asrdaj ldelren ia het beschot saar gtoot en xyn de aardappelen dooreen Uoek ran atok Se ziekte heeft orengens dit gewas wat de rroege bMretk hard aangetast Niet alleen het loo maar ook de knollen tyn dermate aangestoken dat er op sonuaige akkers wel 20 percent bedorren is Van ttekte onder de late aardappels hoort men teer weinig De pinten biyren in dete streek naar rerhonding met aimere aardappelbonwende streken hoog Door 111 ingezetenen der gemeente Boal ap ia een adrea aan de regeering ohderteekend waarin ondersteund wordt het door den gemeenteraad ingestebl hooger beroep tegen een besluit rau Ged Staten houdende berel om aan de rakken ran m n L onkerwys op de openbare school aldaar ook handwerken ran meisjes toe te roegen Heet Hoofdbestuur ran de tentoonstelling van konstnyrerheid te Amsterdam heeft bepaald dat op Zondagen kaarten voor werklieden tot een maximum van 2000 zullen beschikbaar gesteld worden voorden prijs vaa 2S cent By de Regeering moet bet plan bestaan een officieel rapport te doen uitgeren omtrent de tentoosstelling ran kunstnjjreibsid n Door den plaatecommandant te Amsterdam is dezer dagen eene dagorder gericht aao de aldaar in earnizoen tynde militairen waarby hun gelast woidt de politie by arrestatien wanneer die in hunne tegenwoordigheid geschieden by te staan Zy tullen na dergelyk dienstbetoon by den naastbijtynden politiepost daarvan aangifte moeten doen met opgave van naam De Minister ran Oorlog heeft de chefa der rerschillende korpsen gemachtigd aan de miliciens der lichting ran 1873 plaatererrangers en nummerrerwisselaan daaronder begrepen die daartoe aanzoek mochten doeu toestemming te rerleenen tot het aangaan ran een huwelijk echter roor zoorer zij riob thans in werkelyken dienst berindeu eerst 1 hnA rertrek met onbepaald rerlof Terwyl de koetsier zat te slapen maakten ticS gisteren in den Haag drie knepen ran welke de oudste ongereer IB jaren meester run het tuig ran ziju paard Een hunner rerkocht t by een uitdrager maar de politie ran het feit onderricht en waakzamer dan de roerman wist de jeugdige dieren tm te tporcn ry lifu alle in veiiekente bewaring