Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1877

kwam Maandagavond in hotel de leiiertknai iu Ik Kalverstraat te Amsterdam om diner een kamervoor nachtverblijf enz Hg teekende op de nachtIgst Van Houten en poogde dan ook hier we rsbidhtoffers te maken door zonder te betalen eengoed leven te leiden De kellners kagen echterdadelijk met wien ze te doen hadden en vroegengeld vooruit De fgn gekleede meneer met hetwitte petje in zijn signalement vermeld had echtermaar drie centen bg zich Men traarsohnwde depolitie die niet aniiers kon doen dan de man een niet malsehe waarschuwing geven Omdat voor een vroegere oplichting geen bevel tot aanhouding isuitgevaardigd en thans de poging tot oplichting isverijdeld Aan brutaliteit ontbreekt het hem niet Voor een paar jaar vernachtte hg in de Ktizmkrom en vertrok zonder te beulen Dit en het openbaargemaakte signalement miakten dat men hem zoo spoedig herkende t Op Urk qjn Zoqdag drie rgksvehlwaditeM a ekomen die duar eenigen tgd zullen blgven om de orde te handhaven onder het werkvolk dot gebezigd wordt tef verbetering der haven De oproerige beweging onder de poldergosten op Urk had haren oorsprong in een eisoh om hooger loon Dit ging gepaard met het onmatig gebruik van sterken drank vervolgens baldadigheden op den openbaren weg eu jegens de vrouwen en meiqes In de Midd Ct wordt de sandocht geveetigd op de omstandigheid dat de afstsndstafelen tot regeling der schadeloosstelling voor reiskosten getnigen enz in strafzakeu nog niet in overeenstemming zgn zgn gebracht met de nieuwe rechterlgke iudeeling IPOLITIB Gevonden en aan het Bureau vaa Politie alhier gedeponeerd Een zwart SCHOETJBen een SLEUTEL Vergatlenng vaa den Qemeenteiaa UIMSDAG l Ab GUSTUS r TefEcnwQordig de kh Renij Toorx Viralij Prince Laytès Noothovta Tso Goor Messemsker Unller Fortsijn DmoglesTcr na Strasteo fort Drost Sauuoo Stnier Go ilcWSsgeD ea Sorl De iMtoleQ der vorige vergsderiog worden geleiei en gearresteerd B eo W itfUo mede dtt F vtn Dain en B Hnormsn sich bereid kebben Terklurd de giond lts de bogen oor 1S2 te koopen waarom B eo W aUnn msehtiging regen oo tol dan i btieke terkoop der onir over te gawi die macbttgiug wordt Terleead Ingekomen U een adrea van den heer A Knofpert kenoend lot onderwgier ia O I die leraoSkt ontalsg ala knlponderwijleT aia de tweede aroieDaeboal aa eenigs diaranaie tegen welken tQd dit oatlUg gegeten lal worden wwdC ket eervol verleend Wordt geleien bet rapport der esmmiiaie in wier kaodea wse gesteld de geoeente rekeaing er 1876 tot goedkenriKadviieeniule i yj j insgelgks van de Comiaiasie in wier kssdea waa geateld de rekening der dd achntterq die geeoc kedenkingen hebben en tot goedkenring sdfiseeren De persoon Van der Drift tegen wien door den ofHcier van justitie te Zevenbergen is gewsaraohuwd Mea driaei san op l t inToeren ran iutern t onitle poMzegcU nans naar kct baitenland aobrijreiHle om enige informatie is men rerplicht daarby no de fcaleefdbeid te vergen dat het antwoord gnitis getcankecxd wmia dnr Nedeiiandsclit posti neb ia dea vreemde oatauimk geao waarde bebbeu üit Delft wordt g ch eveu flaii d nd veieeaigdea liekAe it all Mrde des lands bijeengekomen officieren der dd schutterijen in Nsderland in de buiten soeieteit Bemtmld w ik Bestuur deee localitait welwillend had at estaan tet ontvangst van de leden der Vereeniging van Schittenjofficieren voor han sehietwedstajd en hun alg vergadering bier ter stede kê zaam gekomen Door de lorg der règelingt commissie aren hel feestterrein en de receptiezaal prachtig versierd Bg de aankomst van den lait koloiiel der Delfteohe ekatterq den heer P Maas Gk estaran s werden de verschillende officieren door de regeUngs commisaie t reeeptieiaal binnengeleid n i or den beer Uaas ïeesteramis welkom geheeten in tegenwoordigheid van de Bargemeesters van Sekft n vaa Vrijenbaa Bg den wdkomstgroet en iiet aanbieden rau den erewijn Winaerde tfteker aan het doel der Vereeniging de ondetHnge bespreking en behartiging 4ler beUiq en Taa de KcUeiiandsebe Sobuttergeu tevens onsuteereade dat de tad Dëft zieh verheogde deze aantienl ke vergadering tot dit doel in hnar midden te zien Deze hartelijke toespraak werd Of gepaste wgze beantwoord door deu tait konél Muller van Haarlem terwijl een en niei werd afgewisseld door bafares en muziek van t corps der dd sehntterg ▼ an Sotterdam wtAk eorps zieh gedurende bet overige van gezdligen avond Toortreffelgk kweet i et de aitvoering van t n programma Dinsdag ochtend vroeg ving de ehietwedstrgd aan In de morgeniitting van Zaterdag en de middagvtting van Dinsdag van de Chr Oer Synode werd de zendingszaak behandeld Ondef anderen is besloten om een zendingsdirec tenr aan te stellen en daartoe benoemd den heer 3 C Donner predikant te Leiden die nu reeds met de opleiding der zendingkweekelingen is belast 9S eventueel twdanken is aan de zendiugoom rissie ia last gegeven den heer D K VVielinga pred te Ehimickhoveu en indien ook die mocht bêdankeai dèn beer li Lindeboom pred te Zaandam te beaumen Sen inwoner van Amsterdam een kapitalist ging 4eïen zomer op reis en liet zich ambtshalve aanlloaa in de inkomstenbelasting Van de reis terug keerd vond hij zijn aanslagbiljet en begaf zich luiar den wethouder van financiën om zijne bezwaren legen den aanslag in te dienen Hij was te luag aange agen en verklaarde niet te wenschen dat anderen ter wille van hem méër zouden moeten Te Heinkenscand is Zaterdag 11 een kind van omstreeks zeven maanden dat door de moe ler onbedachtzaam in de nabgheid van een mierennest op den grond imrgezet en daar eeaigen tqd alleen gelaten was zoodanig door de mieren gebeten dat het binnen weinige uren en Igk was ïetstdaags a tasschen Steenbergen en Bergen opZooB een wagendienst ondernomen worden met wagans in tweeklassen voor 14 personen welke zonder aloom of paardenkraeht en alleen met een mechanieken tosatcl zuBen worden voortgedreven De afstand ï i i l aren gaans zal in uur worden afgelegd Dr W Gleans schrijft in de Gnnmgtr Courant het volgende over de thans zichtbare planeten De kdideie ster die tegenwoordig bg een nbewolktea hemel door haren glans de aandacht trekt van velen die met belangstelling den praehtigen sterrsnbemd aanschouwen en waarin eenige waar nemen en verschillende dagbUd correspondeuten een vreemd venekijnsel awenden te ziea is de pianeet Mart In den Groninger Begeeriugsalmanak van dit jaar is de tijd van opkomst oadörgaug en doorgang door den meridiaan van de voor ons zichtbdre pUnetea opgegeven in middelbaren t d vaa Groningen en men kan daarin vinden dat de planeet Hars den 20 van deze maand ten 8 uar 23 m opgaat ten 1 aoT 2 m in het zaideu is ea ten 6 unr 35 n ondergaat loodat c dea geiteelen nadit voor ons ziththaar is Dat zij door karea kelderen glans na meer bqzonder de aandacht trekt is een gevolg van haren staad in betrekking tot de zon en onze aaide Den SI dezer maand toch ia ijj in baar perihelinm d i in haren naasten stand tot de ion en tevens is iq ook ket naast bij de aaide en vertoont oeh dos bet helderst en ket giootft Den 8 September is iq ia oppoeitie mei de zon d i gist zij om middemadtt door ket zuiden zoodat de aarde juist laasid haor u le aoiv sisai De a taqd dien de aaéde vsa di zon heeft bedraagt gemiddeld 21 nuQiiien geographische mijlen De afstand dien de planeet Mars van de zon heeft is gemiddetd 3 miliioen G H De grootste aftttad dien Mars vap ds aarde kan hebben bedgugt 55 ca de kleiaete afsklnd nagenoeg 8 miUioeB G M Uit d e meerdere aabijheid der planeet bg de aarde is ket aa te vesUaren dat zg licb thans tqeondir helder eu in haren grootsten glans vertoont Hare seh ttbare middellgn die bij den versten afstand 2 5 bedraagt vertoont zish na onder een hoek van St S aliBO genoeg 7 Baal oo grpot De vlaktegrootte ea dasnnede in verband x de lickt sterkte of helderheid zal dus 4Bmaal zoo groot zijn en daaraan is de buitengewone helderheid toe te schrijven waardoor zg thans bgzouder de aandacht tot zich trekt Nog gedurende eenige maanden zal deze planeet onzen juditelgken hemel maar met afnemendoi luister versieren eu ook nog gedurende de eerste maanden van 1878 zal zg tot muldernacht voor ons ziehtbaar blgven Het ia misschien niet ongepast om b j deze gelegenheid de aandacht mede te vestigen op eene andere merkwaardige planeet die thans ook eau onzen nachtelgken hemel ziehtbaar is eu ofschoon zij zich als eene ster van de eerste grootte voor bet bloote oog vertoont toch minder door haren bijzonderen luister in het oog valt Het is de planeet Saturnns In het laatst dezer maaiid komt zij omstreeks 8 ure op ea gaat eg des morgens ten ê ure onder Tnssohen 1 en 2 ure gaat zQ dan op eene hoogte van SO door het zuiden Op 9 September komt zij in oppositie of tegenstand met de zon en nat dan om niddemaebt door den meridiaan Den 6 Augustw gaan Man en Satanwa te gelijkertijd door het zaiden de eerste op eene koekte van bgna 26 de laatste van 30 Ook de heldere planeet Jupiter vertoont zieh nog voor korten tgd in het zuiden aan den hemel maar komt daar zij rnim 93 zuidelq declinatie heeft sleohts op eene geringe hoogte boven den horizon lu de laatste dagen dezer maand en ket eerst van September gaat zij omstreeks 7 ure op een hoogte van 15 door het zuiden dat is op eene hoogte die de zou voor ons heeft op den iniddag van den kortsten dag Venns die nagenoeg n uur na de zou ondergaat zal tnssehen 7 en 8 nre des avonds nog eenige avonden aan den westelgken hemel als avondster zichtbaar zijn Voor iemand die n het bezit is van een kijker is Jopiter merkwaardig om zijn vier manen eu Saturnns om den ring die nu echter in een ongunstigen stand is om van de aarde gezien te worden Mars vertoont zich even als Jupiter met heldere en donkere plekken die echter alleen door vrij goede kijkers kunnen worden waargenomen Venus vertoont zieh als een sikkel zoo als de maan wanneer zij eenige dagen oud is In de Dinsdag gehouden algemeene vergadering van het NederUindsch W rbaarheidsbond te Utrecht waren vertegenwoordigd 21 vereenigingen en wel uit Alkmaar Amsterdam 3 Apeldoorn Delft Deventer aHage 3 Helder 2 Den Bosch Leiden 2 Hotterdam Schiedam Utrecht 6 zoomede de Vereeniging van Officieren van Scherpschutterskorpsen uit Nederland Met leedwezen nam de vergadering kennis van een schigren van graaf Schimmelpenninck van Ngenhaia houdende kennisgevi g dat net Z H behaagd had hem op verzoek eervol te ontheffen van de betrekkingals HD commissaris bg bet Nederlaudsch Weerbaarheidsbond Tot leden van het Centraal Comitë werden met overgroote meerderheid van stemmen herbenoemd de heeren W H Doorman jhr W G De Jonge van Zwgnsbergen eu mr C K Merkua Op voorstel van den afgevaardigde der Vsreeniging van officieren van scherpsehutterskorpsen uit Nederland ondersteund door een tal van stemmen heeft dr J W Schabart besloten zgn sehrgven waarbg hg als Voorzitter van het Centraal Comité bedankte in te trekken en die betrekking voorloopig te blgven waarnemen tot de eerstvolgende algemeene vergadering die wederom te Utieeht zal worden gebonden Zonder hoofdelgke stemming bestoet de vergadering verder lo voorbereidende maatregelen te nemen tot herziening van het reglement in dien zin dat ket Bond kaane worden erkend als rechtspersoon 2o dat om de vgf jaren te beginnen met 1878 een nationale wedstrgd ói worden gehouden en voorts telken jare in elke ptovineie des £ gki opvolgend een jiioviaeiak ea 3e een adres te rvMeu aan de Tweede Kamer der StatenOeoeraal om de Begeering aaui te sporen tot het verleenen van zedelgken en stoffelgken stenn tot instandhonding en aitbreiding der vrijwillige weerbsarbeids rereenigtB n Uit het door het Centraal Comité jütgebracli jaarverslag bleek o a dat het bond telt il vetM nigingen met ongeveer 4000 leden Mes sehqjft ait Maaetiisht Werd eenigea tijd geleden lOoab men zidi herinnerea zal de hoofdeaisus te Maaatricht opcefaeTen een pi lijke indi k maakte het dat even te voreu da vier instructeurs van dien hoofdcursus kortweg ontslagen waren wegens verwaarlooziug van een liuuisbelaug Ieder toch waa overtuigd dat deze heeren met belangstelling en gver de hua toevertrouwde taak hadden behartigd terw l borendien de uitslag van vorige examens bewezen had dat zg voor hnu taak berekend waren t Is daarom dat we met bgzouder genoegen het volgende constateeren Nadat een der instrueteurs de Ie luitenant Blanken zich persoonlijk tot dea minister gewend heeft om Z Ëxo juiste door bewezen gestaafde inliehtiagea in deze te verschaffen zgu de keeren Blanken en Bouman mede een der vier ontslagenen dezer dagen officieel uitgenoodigd bij het instructie bata joa te Kampen als instructeurs op te treden Beiden echter hebben gemeend daarvoor te mpeteu bedanken Lituuchen zijn de heeren instruotears daardoor gerehabiliteerd en kan de beleediging blu aangedaan als uitgewisefat besehouwd worden De secretaris von Volkt oadenoijê Mr A Kerdijk schrijft aan het Vaderland het volgende t b n bekend dat ik om gegevens te verzamelen betreffende de uitvoering der wet op dea kinderarbeid tot aile hoofdonderwyzers een circulaire met enkele vragan heb geriekt Tot alle hoofdonderwgeers natuuri k ook tot die der bgsondere scholen van kerkelgke kleur want t scheen mgUer een zaak te gelden die alle richtingen ter harte moest gaan Maar ziedaar dat terstond het ultramontaansche orgaan de Maaiihodt en het aatirevolntionaire onderwijsblad d Ckriêtdijkt Seiotl han partQgenooten den raad geven van het verstrekken der gevraagde inlichtingen zich te onthouden Eerstgenoemd blad verwijst mijn oireulaire naar de snippermand eo de ChraUlgkt SdUxU sleehts den pleitbezorger van 4en leerplicht in mü ziende sehrijfl Br zal toefa wel niet iéü Christelqk onderwgzer gevonden worpen die aan het verzoek van den heer K gehoor geeft t Spijt mï voor den steller der vraag maar t verblijdt mij ia het belang drr zaak dat verscheiden Cliristelgke onderwgsers blgkene ban HtwoeideB op miju verzoek er andeis over denken £ a n dier antwoorden dat van den heer B Uaseu hoofdonderwijzer der Ned Herv Diaooniesehool teUlreeht heeft een bgvoegsel merkwaardig geuoeu ara het met toestemming van den schrqrer onder cie bgsondere aandacht uwer lezeis te brengen Ziehier de woorden die de beer Husen op zga beantwoording mgner vragen laat volgen Wel verre van te vreezen datmgne opgaven een weinig zoaden helpen aan het bereiken van ketgeen door u in het belang vaa het onderwgs noodzakelgk geacht wordt zou niets mg aangenamer i JB dan te zien dat elk Nederlander verplloht was ea dat niet alleen zedelqk maar ook wettelijk om zga kinderen te doen onderwgzen in nuttige en noodzakelijke kundigheden Het liefst sag ik dstbü de vaststelling van den leerplicht ook de godadiw stige behoeften van Christenkinderen tot kaar vervuUiug konden geraken d i dat CkristenkindeiMi Christelgk onderwgs machten ontvangea Maar zg dit vooral nog voor het grootste deel omee volks onbereikbaar dan wenseh ik niets liever daa de algemeenmaking der grootste volksweldaad onderwas En OEtdat ik die algemeenmaking alleen aagd k acht door de wet daarom ben ik wat ik sedert lang was voorstander van den leerplioht Waarde ChristelglK school die ik liefheb onmogeljjk bljikt daar brenge eenvoudig de school aan ieder kind vaa ons volk dat minimum van ontwikkeling en kennis t welk het in staat stelt een gelukkige plssts in ttmt ssmenleving in te nemen Bedenkt men dat de heer Husen een invloedrijk man zgner richting is en in de antis Jiool rt beweging een leidende plaats heeft ingenomen das zal men de bovenstaande verklaring wel niet fn beteekenis ontbloot sohten Zg eeft hoop op de toekomst en bewgst in allen gevalle dat er onder de autirevolntionairen zgn die niet als dê SUitimrt in den schimpscheut van het dêcretim iarriiilt kva heil zoeken Zou het niet goed zgn indien h v de arUUtj ii Sckoa en de SImdtmri hssr l m bekend maakten act de zienswgse vsn een i f gverigsten onder hun medestanders De wasikeid zou er sleehts d oor kunnen winnen Als eene bqdrage tot de kennis van de taohtiriiddelen der school in Duitschland die tevens tót verklaring kan dieneer waarom nog zoo vele stemmen ddi daar voor licbamelgke kastgding verheffen moge het volgende gevoelen deronderwijzers veieeni ng VolkssChooli in Weenen dienen Waafsohnwing en berisping zijn getvooutijk bg goedgeoanle kinderen voldoende vebsn echter blgven üaarvoor onverschillig en zoo z al tot erkenning van het verkeerde in hun gedrag worden gebracht tot verbetering komt fe t bij hen niet Het uit de bant zetten kan niet worden toegepast iSja het onverKhi liga kinderen dan doeb deze door hooding ea g aréi bij bet oadergBou der straf soms veel kwaad voor de anderen Het schoolbooden boe doeltreffend ook wanneer dat mder behooiij toeddht en iu overleg net de ouders geschiedt wordt door de wet uiet bepaald toegestaan de ouders kunnen ditt eenvoudig de kinderen uit de school halen Het ontbieden der leerlingen voor bet scboolbeetunr is voOr da jdnge leérltufee zander veel beteekenis voor de oude die weten dat er hu niets verder op volgen kan beteekent het niets Wegzenden van de school is toch niet te doen bg het bestaan van verpliaht m rw s het ODvermogen der meeste ouders om hlMonderwgs te doen geven en het niet besiaku van otouderlijke inrichtingen voor kindeicu die verwaarloosd zijn of het dreigen Ie worden Met ingenomenheid woKit eiiidelgk geweten op het kouiukrgk Saksen waar de onderwijzer vulgeus de schoolwet van 1873 het recht heeft de ouilers vau weerspannige leerlingen voor het plostselgk of districtsschoolbestuur en zelfs voor deu rechter te doen komen en die zelfde wet bepaalt dat kinderen die zedelgk verwaarloosd zgn of gevaar loopen het te wolden in geval de tuchtmiddelen der school te kort sdiieten door de overheid van de onders afgenomen en op hunne kosten of in geval van onvermogen op kosten der gemeente iu afzonderlijke ioriehtingen des noods in verbeteriorichliugen kunnen gepUaut orden Moekt men die voorschriften algemeen maken dan acht Volksechool liohamelgke straffen overtollig i at men in Saksen goed ingespannen is vpor lastige leerlingen blijkt ook uit bet volgende bericht aan de SScht SeluUicUung ontleend In het arrestlokaal van voortgezet onderwgs te Dresden hetwelk iu het laatst van Maart 11 werd ingericht hebben reeds 22 leerlingen hnnue straf ondergaan in opaluitinggedurende 2 tot 8 uur bestaande 5 leerlingen die niet tgdig of in bet geheel niet tot het ondergaan hunner straf opkwamen zgn door de stedelijke politie gehaald voor eeuen verlengden atraftyd Deze straffen die in den regel des Zondags namiddags worden voltrokken werden derU wegens schoolverzuim deels wegens oubehoortyk gedrag opgelegd Men schrijft uit s Hage Tol de cigenasHtigMe verschijnselen van het seizoen behoort hier de groute bedrgvigheid die de ondernemers van vervoermiddelen tussohen den Haag en Sckeve ageu ontwikkelen l i JJaafscit tramtxtfwlMttMfpg Wier concessie aanvrage voor twee nieuwe Ignen binnen de stad nog steeds hangende is wordt voor de Ign Scheveningen bedreigd met een geduchte cöneurientie de Ntd Jlhijiupottne ifaatieiappij die in hare aanvrage om concessie voor den aanleg eencr tramverbinding vsn haar station aau den Beznideubont met Scheveningen gesteund wordt duor een hanzlenlgk deel van de ingezetenen wonende in de ooetelpe aan den Bosohkwit grenzende wijkeu van de residentie Diiisdw kwamen bg den raad en tiertal adressen van die bewoners in waarin kraettk wordt aangedrongen op het verieenea vad bed elde ooncessle Terwgl het raadslid Htiggeni B en W aanspoorde om niet langer te dralen met de sfdoeniag dezer taak B en W beloofde hun prsdvies voor de volgende zitting maar brachten te gelgkeft d een gonstige beschikking ter tafel op bet verzoek van de Saoftcié Trammt f maattci ipy om langs den nieuwen Badweg eee proef met een stoomstrastlooomotief te mogen nemen Eigenaardiger ooneurrentie is moeielqk te denken Een kkssieke spoorwegmaatsckappg gaat zich vernederen om tramwagens te gebruiken alleen om een conourreerend liehoam in de wielen te rgden en een moderne pasrdenspoormaatschapp j wreekt zioh door het nemen van een proef met een stoomwagen Men ziet hier met belangstelling de verdere ontwikkeling van deze interessante concurrentie te gemoet Intussohen behoeven de Hagenaars ea de vreemdelingen niet bezorgd te zijn dat zg het volgend jaar uiet naar Scheveningen zullen vervoerd worden Een oonourrentie van Ixxlenkelgker aard zal dezen inter aan opera en eoroédie geboden worden Na een merkwaardig debat ditmaal niet over de hoogere politiek maar over de hoogere rgknnst is de osnvisge van Ösoar Carr om zgn tenten gedurende de maanden November en Deoem ier op het Pleia Ie mogen opslaan door den raad toegestaan Ver Ullende l ten maakten bezwaar op grond dat men eat geirobsidieerde instelling alt de open die toeh si moeite genoeg heeft om rekening te maken geen eonotrrent tegenover mag stellen anderen wezen op de onlsiering van het Pliiit maar de heer Stam die op het Vlein woont sloot zich bjj demeenier heid aan die meende dat de residentie ingezetenen genoeg heeft om zich des winters de weelde van twee amusementen muziek en paarden dressnur te kunnen veroorloven Van het arme BtUandtcie Tooiuel wordt natunrlgk w r niét gennken De voorzitter nam het op voor de eer en dea toem van bet paardenspel tegen deu heer Soeiy die een verschrikkelijk getal aanhaalde van een pasidrgdster die in den schoot van aea dame op dan ten rang doodgevaUen was De burgeaeester feliciteerde den heer Soery dat hg dit tiefead geval niet hsd bijgewoond Overigens vreesde hij niet voor concurrentie als de opera een goed geeelschap medebrengt zal het cinjue baar geen nadeel doen presenteert de directie daarentegen geeU goed gezelschap welnu dan utUm de Haf eiaan vergoeding viudea in bet pasidecspel Het sehgnt dat de Burgemeester een heel goed denkbeeld heeft van de bennen der Hagenaars Voor ket gerechtshof te Amsterdam stond Maandag terecht Frans Leder ontslagen eonstabel bg de kou marine beaohuldigd van doodslag op den persoon van Wnrsch Het stoomschip FrUi vam Oranje stoomde den 1 On Maart jl in het Snez kanaal op zijn reis van Java naar NederUnd Tusschendeks speelden toea volgens de verklaringen der getuigen de beschuldigde de verslagene met nog twee andere prsonen kaart De besoh verloor en moest 2 18 inzetten Hij beweerde echter dat dit bedrag 2 eenten te hoog was en wilde dus niet betalen hoewel al de aanwezigen hem ougelgk gaven Hg wierp de kaarten wegen wilde niet meer spelen De versUgene noemde dit een kwSjongensstreek Besch werd hierover gebelgd en daagde den verslagene daarover uit Deze had echter geen lust om te wechten doch toea Leder aanhield eu hem een paar keer geduwd had trok hg zgn hemd uit en ving het gerecht aan Spoedig Ugen beiden op een kist besch echter ouder De kist kantelde en Wnrsch kwam toen onder te liggen nadat hy onder het vallen zijn hoofd tegen den waud van het echip had gestooten Beech gaf daarop eenige vnisisUgen tegen den reohtenla van het hoofd van den verslagene en vroeg daarna of hij nu genoeg had Leder stond toen op Wursch bleef liggen en blies eenige oogenblik later den laatsten adem uit De besch ontslagen nit de zeedienst wegens feitelijke insubordinatie erkende de uitdaging gedaan te hebben beweerde slechts twee vuistslagen op het hoofd van Wnrsch te hebben to ebraoht en geen bedoeliug gehad te hebben Wursch te dooden of letsel toe te brengen en dat aan Wursch na de vechtpartij niet anders was waar te nemen dan een vrg groote gezwollen plek blanwachtig van kleur op de koogte van rechterslaap en oog z i veroorzaakt door het vallen tegen den wand van het schip Volgena hem steunde Wursch met deu reehtersloap van het hoofd daartegen zoodat het slaan op die zgde van het hoofd niet heeft kunnen plaats vinden Vgsndschap bestond er niet tussohen iKscb en verslagene De aan boord zijnde officier van gezondheid verklaarde met den scheepsdoctor het lijk van Wnrsch te hebben onderzocht echter niet ter Tiaie u j Bappoft ean B en W op bet in knsae bssda tutelde inwendig wgl daarvoor geene instrumenten aan boord adiea an J Holder tot lo gebmik ge i g ts g d n waren dat z i de kneuzing uit haar aard toegebracht ras met den vuist en daaruit een hersenschudding met doodelgken afloop ontstaan kan zgn Het O M achtte de schuld van besch wettig en overtuigend bewezen het toebrengen der slagen stond vast waarop onmiddelijk de dood is gevolgd bovendien waa het ulet aannemelijk dat door deu val van het kistje de dood zon zgn verooozaakt Op gronden van een en ander werd een tuchthuisstraf voor den tgd van 15 jaren gereqnireerd De verdediger mr Kappeyne van de Coppello trachtte aan te toonen dat niet vast stond dat de dood was veroorzaakt door de viristslagen en niet door den val van het kistje Hg wees verder op verschilpunten der getuigenissen en op het twijfelachtige der zaak Pleiter concludeerde naar aanleiding tot vryspraak de Houlnaugracht daar kedoelde grond sla aaulmn niet geniit kas worden achten B en W dat ket verzoek voor geene inwilliging vatbaar ii ter tisie een adna vsn L de Brnijn venoekende een stekje grand ky ken in gebrnik in de Kreidenierutraat weder toot 6 juten in knnr te aiogea kebben wordt gesteld la hsudn tan B ea W ter tiaie van beriekt en raad een adres tan bet Peraoneel der krandapsit No l eerzoekende terbooging tan werkloon wordt gesttU in banden tan B en W on kerickt en raad een adrea tsn L Zoet venoekende e a itnkje gcrioleerden gnud achter i n woning in gebmik wordt gesteld in hsndea van B en W twee adreaaen tan Mewezen en tan den Berg bondende venoek om ela bragwachter benoemd te worden ter viaje Aan de orde is bet benoemen van pen bnlponderw xer aan de Ie Upenbere armenaebsot wordt benoemd de beer J C an der Hek Tot acbipper aan ket veer op den IJsael wordt benoemd T den Heidt SempenireHi geeft tegen de trespen vliegen mieren en soortgelijk gespuis die op onze abrikozen perziken enz awn t volgende eenvoudige middel aan de hand t welk steunt op de versUiafdkeid dier iaeeoten aan den drank FUata eenvoudig lleselyea of andere gUzeu voorwerpen gevuld met water waarin lioh bevindt een weiug roode wgu ket is reeds voldoende dat het vocht rood gekleurd IS in de provisiekamers en bg de vruchtboomen Het is niet noodig om de flesohjes tussohen de vruchten en het gebladerte aan de ranken of takken te binden integendeel zet ze ia de ounidddlijke nabgheid der boomen too ver mogdgk bovenden grond verheven opdat ze in het oog vallen en de uitkomst van dit eenrotdige middei a boven verwachting verassend wezen De voorsitter deelt mede aea bij B ea W ingeksmen rapport tot overacbrgting van een atnkjs grond aan bet rijk waarop een brngwscbterakaisje is gekoowd aan de mallegatalnis B en W tragen mocktiging tot onderhandacke aaakeetediag van een gedeelte der reataoratie san ket stadknia dis macktiglng wordt verleend Na maebtiging om aan de genomen kealniten nitvoering te geven under reaamptie eindigt de vergadering Laatste Berichten PetenIniTg 12 Ang Offldeel in den Vroegen ochtend van gisteren vielen 40 bataljons onder Suleiman Poeha den Sohipka pas aan z j werden herhaaldelijk ternggetlagen de strgd duurde in Weerwil van de vollend duisternis voort In denzelfden tgd rukte de rukte van Lowtaeha op Selwi aan des middags begon bg onze voorhoede te Selwi het geweer vuur de uitslag van den strqd is nog onbekend BerUJn 22 Aug De SekAumttiftr zegt verno