Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1877

Zondag 26 Angu ns NEO BHIJNSP0OBW116 Pleizier Trein 1877 N 2028 GOUDSCHE COURANT lenws en Advertentieblad voor Gouda m OinstrebeD Den Haag Rotterdam en Gouda naar ARNHEM en terug op Donderdag 50 Augustus Tit AANPLAK en STB90IBILLBTTEN BELANGRIJK BERICHT Eigenaars van Paarden Door de veelvnldige ondervinding van de ender de geheime behoorende geneesmiddeleB met name C A P U A L A gevoelt de ondeigeteekende eich gedrongen dit bedrogvrge middel ten algemeenen nnite ts maken Oeze CiJ UALA leTert b elke beleedigde dierlgke hnid welke door Tallen sdmim dmkken Tan het tnig het aanleggen Tan Spaanscbe TÜegen of scherpe zalren enz enz i ntsiaau de verrassendste resnlt n eok Toor het zoo menigvuldig voorkomen Tan des Eoogenaamden Battenstaart welke de dieren zooveel in waarde doet Terminderen alsmede roor den te sterk gevoederden Hond die men zoo dikwerf aan hnidziekte ziet Igdao dat geheele plaatsen Tan het haar ontbloot zgn Hier schgnen de smeerklieren wefte ia de ledeifaoid gelegen zgn geen voldoende staf af te scheiden de haren hlgren ep £ e pladwn geheel w en de haid ignt ala dood Na gebruik Tan deze zalf zgn die plaatsen bimen 3 weken waar die ook voor mochten komen geheel verdwenen en b roeid Dit tot heden lang verwachte middel kan en mag op geen enkelen stal ontweken 1 pot is voldoende Na ontvangst van postwissel groot 1 50 geschiedt de toezending met volledige gebroïkiaanwgzing anco door het geheele Rgk Dit artikd k bniten den Fabrikant vsrkrg iaar bg de Dépdtbondera tooc Zmd HafliBd 1 50 per Bns L SERNE Fabrikant De inzending van advertentlën kan gegchleden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave HAABLEM B J B BOSCH Oormehem G A J TETTW F Leiden O C OBABBE Delft BEUST ES KEIAK Leiden N P CATENIDS Gravenhage J L F C 8NABILIB idem J JL SMELTZEB idem JF E VA SANTEN KOLFF RoUetdam C F MÜLLEa BritOe ninke AGENTEN worden garraagd voor de Provinoto Soid HoUand o verder alom f vtea te hebben dat de keiierlyk Kegeeriiif np graad vau offioieele berichten auifctuutde gtawétu Tau Tarksche troepen jegeai Bussiicbe gewonden en getuugeneu de Forte beeft hermuerd aan de bepalmgen van de Oeneebche overeeukonut waartoe Tnik eii toegetreden SuitscUand beeft tctena bij de Ëuropeeiche Mogendheden stappen gedaan om tioh in deuielfden Bo tot Turkije te wenden Weenen a Aogostoa De £ olitUche Cormfomdau meldt uit Buchareat van heden De Bus icbBumeenacbe orereenkomat die naar men zc t eer gunitige bepalingen voor Bamenie behelat ia definitief gesloten Hat baricbt an het bezetten van Kuatendje door Turkacbe troepen ia oqjuist De Boaaen nemen in geheel Bumenie maatregelen voor een wiutenreld tocht Madrid 22 Ang De Keizer en Keizerin Tan Brazilië vertrekken morgen naar Liaaabou vanwaar uj ulSir Brazilië zullen temgkeeren MARKTBBKIOaïEM Gouda 13 Angutua Bq kleines omzet was de stemming flauw Foldertarwe puike ƒ 1 75 14 50 Mindere ƒ IS l f 1S 60 B ge puike 9 i f 9 25 Miadeie ƒ 8 1 ƒ 8 50 Voer ƒ 6 75 i ƒ 7 25 Gerat jmike ƒ 1 50 i ƒ 8 50 Mindere ƒ 6 75 i ƒ 7 60 Haver zware ƒ 5 25 i ƒ 5 7B licbte ƒ 4 75 i ƒ 5 Kooinwl ƒ 1 50 i ƒ 15 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vUg Toenl in grasfcalveren die tot enorme hooge prezen door buitenlandsehe kooplieden werden opgekorbt ehapen vlug varkens voor lyondea van 24 a 26 eents per half kilo varkens en biggen vlug verbocbt Kaas aangevoerd 77 partijen prijzeiij ij JÜ Ooeboter ƒ liO 4 ƒ 1 60 eiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 3Ü Bargerlijke Stand 8ouda GBBOSni 46 i UMa CoraOb miert C I ii jiieiik rK ea A Metn Gorit oaden J T C hmcc ea A J Wtniak laourdu nim G Hoadgk cu W Mcjerbof Jl hkMWÊt omim a Upelur £ J t Afwijk Dawal ofldo J Hofcrroort ca W vma Vera 22 Auctta JoluiM ovden C éa Klii es H B at iia OtESLfCEV 11 Aii J BUakea S j IS J Tirkuaf 8 B CSHCVO n Aag W Mum ea 1 taa ingni I 1B iuik ca M Buitaaa R T na UMaea ca A sa icr Tlict Haili h Staad van ondentaaade gemeentes van 16 tot 22 Augustus 1 77 Moordrecriit MROUBV Tcaau ouden 5 raa Vlaarjn n ea W Ite omUDEK 6c p O5DERTR0CW0 T f na te Btdt 2i j n E Mie 24 j eEHlWlt F T B wal na A ttialer t tcol 37 j ea I K ó karg J OoadOTak eEBOBXS Aric nmitrt U Sckxica n A B t ne haai oalcn O Rsok ca A ia Itmf OVBEIEDEH P rija 82 j F a ar D Sc Mitea 2 m ONDEBTKOUWI C Ecca n a 22 j laa O ol fritfr A M 4n UtcT n A Kaftaaa 41 j CEUUWI Caeaa Stcriwtjkt eOOBXX Tiaau Birk sén f atk CB A Hak Jfana loUaai méin 6 6n claai aa A Bckku OIEBlZDEKt TW te j OnHWTMMTVD eeeac GHirWD r faa Dl ca A 4a Taaa Haastrecht GEBOREÜ Caradn oaAcn B taa Z aa A Vutart OTXaLOl omBixocwa Beenwijk eKBOBDI WiUea alm A Tswaaka ca IL Qi OVUISOES L Sal 1 aL C Bant I ai CaHSBTBOOVIl G Knaa aa J IL Oiale Waddinxreen eEBOUR Scnrlat nlm 1 B aa Icc Tacna ca r S A Tia taafc iaa aa n P Il ssfi i ea A Zaart PicSer aaien D na Aaacba aa V na Erk OTXItZDEX M ia Xmfl a T Tetalaat i L NaiicW 2 j CESüVD A na Voa aa A na iav IT iair a K TBitej n A C Bkt osDEmorw gok APVERTEBrnfilt fiadaioTeiked wri i W KMi a j Bora A B HEK UnuAJt aaau S Abk 1877 TOOT Zaterdags Tan s morgens 9 tot s avtnids 8 uDr en in de week een of meer dagen vast een nette WËBKVBOÜW welfce bekwaam ea gewoon is kamers netjes schoon temidcen Tan de F 6 a 70 cent daags Aanbiediugen en iolarmati i hg Jofvroaw KOI TEB geb MigaSujs Of de Haren o de Molenwerf VERLOREIV es GOUD CACHETJE met brain BTEENTJE van een horlogie ketiiag die hetzelve terogbezorgt zal de hdfi raa de waaide ontvangen Adrea Buvaa dcier Coatant Te Huur gevraagd eeae Ueine BENEOEN of BOVENWONING fainoeodiais Toonüm vao de noedige gemakken en op en netten vtolöken Maod ef wel TE m m HUISJE BMde van niet Ut grootai wvang Franco iMrwD ader Letter M Uai A van dit blad ZONDAG a 8 weer 7 P IRTBETTEN k ƒ 1 I H SEREÉ OotWA BtPI TA A BlIÏKMAX Bbare VrUwilltge VerLooptos De Notaris W J A BOLDAJrUS resideerende te Sdóedam is Toomemeni op DONDEBDAG d n 6 SEFTEMBEB 1877 des Toormiddiigs te 11 nren in het Koffiehnk Dl HAKMOifua te Geuda in ééne xitUnf eent hg opbod en daanw bg filag in bet openbaar te VEILEN en te VEBKOOPEN De lleeriykhedei vao STEIN WILLEMS VRlJËNDOËf en KALVERENBROEK gelegen in het Kanton Gouda Arrondissement RotUrdam met al hare rechten vrijheden erfdieniithcMrheden of Iwsten als die hebben of zooals die tot heden zgn bezetenen niigeoefend of uitgeoefend hebben kimnen worden waaronder is begrepen de eigendom ea het recht van visscherg in de rivier de Usael strekkende van de stad Gouda af tot aan de Wierikke benevens het recht van Tisscherü aan de zoidzgde van den Ussel onder de K meraite Haaitrecht van af de Haastrechtow bmg tot aan het van onds genaamde bonten Slniqe gelegen in den Lopikkerwaard in den polder Rosendaal kadastraal bekend gemeente Reeuwijk Sectie I Nr 11476Ü en gemeente naattrecht Sectie A Nr 15W 556m Secti B Nr 1298tt en Sectie C Nr 979W lh recht van visscherg De visscherg is verpacht tot 1 JANÜAW 1890 voor 7 50 in het jaar ten vootdew van de Kerk der Hervormde GemeMit t Bekendorp Nadere inlichtingen zHn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris BOLDANPS De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving lorigtlngen welke Gevaar Soiiadeof Nadeel kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente 0oud Gelet op attt 8 en 7 der wet van den Zn Jnni 1875 Staatshl no 95 Brengen ter algemcene kennig dot op de Secretarie ter visie is p elegd een verzoek met bijlagen van den Heer J T Jaspers om vergunning tot het plaatsen ran een nieuwen Stoomketel in zijne kleederwssscherg ia het perceel gelegen aan den Winterdijk wijk Q no 89tt kadaster sectie A no 1898 1397 en 1898 Dat op Vrijdag den 7n September 1877 de namiddags tcu 3 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tci cn de plaatsing van diru Stoomketel in te breugcu en dat gedurende drie dag n voor dien dag op lp Secretarie der gemeente van de ter sake ingekamcu schrifturen kan worden kennisgenomen Oouda den 21n Augustus 1877 De Secretaris De Bargemeester Brodwer Rehu BUITENLAND Bultciilandsch Overzicht Uit de Russische hoofdstml komt een zonderling telegram dat desniettemin geheel officieel is het houdt in dat de Turken deier dagen in Bulganje weder olfsoaief ijjn opgetreden en wel op twee plaatsen Suleiman deed een aanval op den Schibkalas gelijktijdig met het oprukken van troepen van sman van Lowtscha op Selwi Yan geen der beide gevechten wordt de uitslag gemeld van Turksohe tijde hebben wg in het geheel niets van dese gerechten vernomen alleen wordt gezegd dat Suleiman den 19u derhalve een dag vroeger het dorp Schibka niet den paa bezet heeft Vanwaar heeft Suleiman den 24n den aanval op den Schibka pas gedaan zuidwaarts of noodwnnrts van den Balkan Is het eerste het geval wat het waarsohijnlijkst v daa moet het bericht van den tocht van Suleiman over den Balkan onjuist geweest tija of zon slechts een gedeelte van zijn leger Mehemed AH de band gereikt hebben en hg zelf zijn achtergebleven om deu Sohikba paa ip het oog te houden P Wij weten het niet en zgn wel verplicht andere berichten af Ie wachten Dat met den stijd om Tirnova zoo kunnen wg de gevechten in Bulgarije het beat karakteriseeren reeds een aanvang gemaakt it mogen wij in elk geval voor waarschgnlgk houden De berichten zgn echter hierover uitermate verward ta tegenstrijdig De President der fransohe Republiek heeft zgn overstemmen en zoo verliet de loyale man de stad irHaras deelt mede dat da lüat van de officieele osndidaten grootendeels ia vastgesteld Te Bordeaux zijn 16 zoogenaamde boekhandelaars veroordeeld tot 50 fr boete Op Kandia is een opstand uitgebroken Een aantal Turksche familien vluchten naar de vestingwerken De Christenen zijn naar de bergen vertrokken Er hebben twee gevechten pbiats gehad het eene bg Barypetron in bet departement Canea het andere bij Bachaliobovi in de provincie Hethino In die geveohaen zgn 30 Turken ea 17 Christenen gedood BINNENLAND GOUDA 25 Augustn 1877 Si priiskaing 101 kaas is 4 Antwerpen de zilveren medaille behaald door A van Vliet te Bergambacht en de bronzen medaille door K de Haart te Oosterblokker VERGADERING van mn GEMEENTERAAD Dinsdag den 28 Augustus des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De rekening der gemeente over 1876 De begrooting der dd schutterij dienst 1878 Een voorstel van Burgemeester en Wethouder tot overdracht aan het Rijk van een stuk grond waarop het Brughuisje aan de Mallegatslnis is gebauwd Een adres van J Mulder houdende verzoek om 60 a 60 cA grond aan de Houtmansgracht in gebruik of in huur te mogen hebben Te benoemen Een wachter aan de zoogenaamde Sleepersbmg Ia de Dsnderdag gehoudene buiteugewone sitting der Provinciale Staten van Noord Brabant is ter oorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer II E Verschoor te Sleenwijk tot den Sn Maandag in September e k naar aanleiding van art 89 der kieswet gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaol de heer mr P J A Smitz te Eindhoven De benoemde neemt ook na dat tijdstip tengevolge züuer benoeming in Juli jl zitting ia de Kamer Naar men verneemt zullen de traktementen der kopitein bg het leger op de volgende begrooting verhoogd worden Op de 63e algemeene vergadering de Vereeniging van en voor Nederlahdsche Induatrieelen tegen Woensdag 5 Sept a s belegd zullen de volgende gewichtige onderwerpen besproken worden lo Het recht van den auteur en het recht van den uitvinder 2o De belangen der Nederlandscbe ngverheid bg een krachtige ontginning van Nederlandscbe steenkolenmgnen 3o Vervalscbing van levensmiddelen in verband met de opgeheven invoerrechten op meel brood en beschuit 4o De aanhangige vier overeenkomsten van den Staat met de Ned Ind Spoorwegmaatschappij in verband met de belangen der Nedertandschc nijverheid 6 Onze katoen industrie Aan bet station van den staatsspoorweg te Boxtel ia Donderdag door den brigadier komraandant der mnréobnusée een mnchinist aangehouden die des ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN nacht reserve dienst hebbende zich beeft schuldiggemaakt aan diefstal van twee flesschen sterken drank en eenige liimen zakken uit een waggon waarvanhij de afsluiting verbroken heeft Volgens berichten uit Dortmond is in eene koleOttga nabij Marten brand uitgebroken en zijn bij die ramp vijftien menschen omgekomen Den Uu September e k zal voor het Geiwhlshof te s Grave hage behandeld worden het hooger beroep van den reeder de Decker die door Rechtbank te Rotterdam wegens oplichting tot celstraf i veroordeeld Den 20sten dezer had te Leeuwarden de 27ste algemeene vergadering der Broederschap van oandidaat notarissen in Nederland plaats ouder voorzitterschap van mr P G Bijstra uit Rotterdam Madat besloten waa on aan de volksvertegenwoordiging in te dienen een adres naar aanleiding van i het ontwerp van wet tot wgziging van het notaris ambt en de behandeling van het algemeen reglement was uitgesteld tot de eerstvolgende jaarlijksche ver gadcring werd tot hoofdbestuurder herbenoemd de heer J W van Wieringen te Zwgndrecht en in plaats van den beer J S Jiskpot die tot notaris benoemd niet herkiesbaar was gekozen de heer W Figler Wybrandi te Leeuwarden terwyl ala plaats voor de volgende algemeene vergadering Utrecht werd aangewezen Tot mede redacteur van het door de Broederschap uitgegeven tijdschrift Begl en et en van het Wtehhlad voor Notarisambt en Sejfiitraiie is benoemd de heer H M J Wattel candidaalr notaris te Woerden De oommissie van oppertoezicht en beheer over de Kweeiichool toor Zeevaart te Leiden heeft opnieuw per circulaire inlichtingen openbaar gemaakt aangaande de strekking eu bet doel van die bg uitnemendheid vaderlandache inrichting Nog niet lang geleden vestigden wü de aandacht op de groote crisis welke de kweekschool gelukkig doorstaan beeft Zij is die crisis krachtiger dan ooit te boren gekomen en verheugt zich thans in de warme sympathie van Z Exc den Minister van Marine Maar wil de inrichting haar zuiver philantropiscb karakter behouden dan moeten onze landgenooten zich barer nog veel meer aantrekken De zeer eenvoudige en weinig kostbare weg daartoe is lid te worden tegen betaling eener jaarlijksche bgdrage van minstens ƒ 2 60 Van hoeveel bouden en ontibonden is men tegenwoordig lid wier practisohe resultaten denkbeeldig zg n in vergelijk van de vrnchten die een kweeksohool voor de opleiding van flinke jongens voor onze marine kan opleveren Het tot dusver verkregen resultaat van de Leidacba kweekschool is dat reeds 1421 knapen als scheepsr jongens eu Itgtmatrozen voor de Marine en 71 voor de koopvaardijvloot zijn opgeleid Aan de ouders wier jongens lust in de zeedienst hebben kunpen wij de kweekschool warm aanbevelen De vooruitzichten voor de jongens zgn uitmuntend De knapen worden aanvankelijk zonder eenige verbintenis tot een proeftijd opgenomen Daarna kunnen zjj beslissen of zij zin en neiging voor hun toekomstige loopbaan gevoelen eu mogen in tegenovergesteld geval huiswaarts keeren Bij de in dienst treding wordt door de regeering aan lederen jongen een premie van ƒ SO toege