Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1877

8t FetetSburg 24 Aug Offiaeel Een telegram uit Gornji Studeni van den 23nmeldt Onze troepen in den 8chibka pas hielden zich heldhaftig Den 2 In sUiegen zij tien aanvallen af waarna de Turken zich slechts tot schermutselingen bepaalden In eene door de Turken opgerichte batterij werden drie stukken geschut door ons vuur beschadigd en stortten in den afgrond De strydkrachten der Turken verminderen niet Iu den afgeloopen nacht kwamen onze versterkingen aan nadat zij deels 40 deels 56 werst op éénen dag hadden afgelegd Onze veriiezen zijn betrekkelijk niet groot ongelukkig echter worden vele officieren uit de gelederen gemist De verliezen der Turken zijn outiaglyk groot De Bussen in den Schibka pas staan onder bevel der generaals Doroschinsky en Btoljetoff KonstantillOpel 2S Aug Depêches van Mehemed AU Pacha melden dat de Uosaen bij ËskiDjuma geslagen zijn Zg leden groote verliezen Het gevecht was van ernstigen aard In 19 districten van Theasalie is de staat van beleg afgekondigd LondeD 24 Aug Een depfehe aan de Tiaei uit Therspia van den 23aten meldt dat de Porte den Britschen ambassadeur kennis gaf van eene schitterende overwinning van Mehemed Ali Pacha tusschen Eski Djuma en Oemanbazar De Turken maakten vcrsobeidene kanonnen buit Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Aug CernelU WillKlmias onden f C tkhiruli ei M G Jager U Genulu Muitea ooderi V viD ia Zudc OVERIBDÉN 22 Aug H PnnKnberg 8 m M Bwr 4 10 24 M raa Vliet Sm O NOEKTROUWD 2t kag A na Oi te Varik 28 j en O Terwat 18j I Brokaar 38 j en C M DerckHn te Delft 84j A vas der VrM 44j ei A v der KUia 50 j ADVÉRTENTIÊN end Tot Toorkoming Tan miabtuik is do hoofil I commissie door den Mmister van Marine geiuachtigJ ilit huudgcbl te ontvangen cu aau ouden of vougdea nit te betnleu hun daarbij echter bet belang vuu den knaap aanbevelende Alleeu de knapen die den leeftijd van levcntien jaar hebben kunnen terstond als ligtmatroös iu dienst treden en ontvangen zelf een premie an ƒ 6C Dadelijk bg het in dienst treden ontvangt eeu scheepsjongen een maaudelijksohe soldij van ƒ 8 Wanneer de kweekelijig de inriehtiiig verbiat koint hij in de tweede klasse van het opleidingsschip Aimiraal van Wuteitaer te Amsterdam en ontvangt gedurende nog l j jaar aldaar mier itgebrcid school zeevaarlkundigen militair onderwijs Behoort hij aldaar in de hoogste afdeeling gekomen zijnde tot de meest gevorderden d n oBtujiugt hy indien bij dit verkiest en Terdffe opleiding alsstunntiansof bootsmanslecrling Be Kweekschool staat ten allen tijde voor de toozeBding van knapen open Men zorge echter voor een tijdige opzending tegen den dag 4er keuring De knaap moet bij aankomst op de Kkeekschool om iu s Eijks zeedienst te knnnen treden bezittan Lichamel ke getehiktheid voor de zeevaart vooraf zoo jnist mogelijk te bcoordeelen door ten geneesheer op de plaats der iuwouing Bg oifieieele kearing geschiedt qp deu laatsten Maandag vau elke maand des morgens ten 11 ure Leeftijd 13 tot 17 jaar jongelingen die an 18e jaar zijn ingetreden worden in geen geval toegelaten Ia het AugustiM nummer van het Tijdschrift van X I leest men ouder de mbriek Varia een beschouwing over den toestand Tan Atchin waarin de heer H W van Waey aantoont d it als het gewest eenmaal onder een humaan bestuur tot vrede zal zijn gebracht er dau ook spoedig een I koopstad zal verrijzen die na verloop van tijd met atavii zal mededingen en wellicht het eenmaal zal overtreffen Atchin leverde toch reeds vóór den oorlog deu wereldhandel peper en betelno Verder heeft het olifantstanden kamfer benzoin tabak welke laatste uit Beli dat kortbij ligt Zijn rust eii vrede eenmaal hersteld dan zal Atchin ook koffie kunnen voortbrengen I terwijl het mede iu aanmerkiug komt voor indigo A kaneel vanille cochenille cacao en notenmnscaat Ook zal het suiker kunnen voortbrengen doch vol gens den schrijver zal men daarmede met groote omzichtigheid moeten te werk gaan en is het veeleer Ie weiiechen dat aan de rijstcultaur de meest mogeIgke uitbreiding worde gegeven Naar men venieemt ttgt het ITiéltU e RnU heeft m J de Wal emeritus boogleeraar der Leidsche hdogesdiool bij het overbrtngfu Tan zijne woonplaats van den Haag naar DeTcotcr zijne uitgebreide en keurige boekery overgedragen aan de koninklijke bibliotheek onder voorwaarde dat zy afisonderlijk bewaard en gecatalogiseerd zal worden Wij voegen bij deze mededeeling den wensch dat aan de voorwa irden der overdracht spoedig gevolg zal worden gegeven opdat rechtsgeleerden en geschiedkundigen die prijs stellen op wetenschappelijke onderzoekingen iu staat mogen worden gesteld de met zooveel zorg bgeenTerzamelde boekerij Tan den heer de Wal welke vooral op het gebeid Tan strafrecht en N ederlandscbe rechtsge$chie ieuis door zeldzame tolledigheid oitmont op deu duur met vrweltt te Madpiegex Te Bordrecbt is Woensdag teken L K Teehanddaar te Zalt Bommel onder een Toorb nellenden spoortrein geraakten onmiddellijk gedood De D Cï deelt daaromtrent het volgende mede L H was in den namiddag werkzaam gewesst in de nabijheid vaa de SpoorweghaTcn au vee voor transport naar België bettemd in een spoorwegwagen te laden Ut den afloop omstreeks 3 reu heeft hq zich tanga dé rails begeven in de ricfatidg naar bet station en wilde nab den Spniifcg gekomen een der stellen rails overstdcen toen hem dit dogr dai van Rotterdam aankoraenden trein belet werd zoodat H Tenefarikt dcb orakeerende un de rails in de tegenOTeisestdde richting orerstak juist toen oek op die rifls de Maden T wagen gedmwd door een locomotief Tan af de Spoorweghaven kwam aanrijden met bet nooiflottig gevolg dat H door een dor tntSen van den wagen tegen bet hoofd werd giffen ea op de rails nederstortte waarna de wielen aa den wagen en vervolgens die der loo motief orer bet midden van het Uehaam zijn gegaan waardoor 8t ab het ware van elkander werd gesebeideq en de dood onmiddell moet gevolgd zijn Het Iqk ia vervoeid naar bet Israëlitisch badhuis Tan de Varkenmarkt Door de firma U Hakkert fc Co te Kotterdam is sngekot t een hnis stet tain en koetshuis aan de Korte Hoogstraat Tan aditer Uitkomende aan de Test met bet voorvmen daarran te maken eene passage koffiehoia en höteL Aan de Hoogstraat zal een icgang zijn Ier groolle van de Dejflsche Poort en daarnaast zal het koffiehuis met bülel worden gebouwd oowel in de passage als aan de Korte Hoogstraat toegangen hebbende Hct inwendig gedeelte der passage zal breed zgn 10 H en hoog 30 meter en nit gbis en ijzer worden vervaardigd Hoogte en breedte zullen dns aanmerkelfk grooter ziju dan de reeds bestaande pasaagea iu het baiteuland De passage zal bevatten 25 a 30 winkelbaizen naar gelang der grootte De uitgang aan de Vest 430 M breed zal gel k zijn aau die van de Hoogstraat Allet Eal iu naissance stfll worden gebouwd Mundag ochtend waren te Middelburg eenige kinderen op een bovenwoning aan het spelen toendemoeder eensklaps erii hiid gesehreeuw vernam en toesnelde £ eu 4 jarig kind stond iu brand tengevolge Tan het spelen met Inoifen waarvan verscheidene op den grond verspreid lagen terwijl overigens geen vuur in het vertrek aanwezig was Het kind werd terstond in eeu deken gewikkeld waardoor het vuur dat zich niet verder had verspreid gebluscht werd terwgl dadelijk geneeskundige hulp ann het geheel met brandwonden overdekte kind werdverleend De toeatane an liet kind ia zeer zorgwekkend Êk In Belgisch tM raolMinen ie eenie levensbehoeften bij uitstek goedkoop ja schier voor niets te verkrijgen te zgn Althans op eeu kostsehool wordt aldaar voor jaarlijkach kostgetd de kosten voor het onderwijs daaronder begrepen de vier levende talen rekenen letterkunde geschiedenis aardrijkskunde sang toon en teeketkunst handwerken zelfs en aUes wat tot een eebt beschaafde opvoeding fieischt wordt slechts 310 franken nog geen volle 170 vereischt Wie vele fcichtere heeft kan ze goedkooper daai heen sturen dan ze zelf onderhouden t Is alfecn maar de vraag wat er voor dat weinig e geld itderdaad aan de meisjes geleerd wordt Het getal der kroegen in Duitschland is blijkens de jongste officieele rapporten uit vele Duitsebe provinciën zeer aanmerkelijk toegenomen en veel grooter geworden dan uoodig geacht worden kan Vooral op het platteland zyn zij bij menigte opgeriebt onder dep weidsehen naam van irlogementen omdat bij deze laatsten het bewijs niet geTarderd wordt dat er aan de oprichting behoefte bestaat Naar aanleiding dier ntp ten wordt er van verschillende zijden op aangedrongen dat men jegens de houders dier logementen stipt de door de wet gestelde eiscbeii zal hmidbaven zoodat zij verplicht zullen zijn werkelijk lokalen te bezitten ert iii te richten die tun herberg den naam van log a it waardig maken Men scbrp it Leiden dd 23 Augl Met de werkzaamheden voor den spoorweg Leiden Woerden gast men flink vooruit Tnsschsn Bodegraven en Zwammerdum schijnt men met de eigenaars der te onteigenen perceelen in eene minnelijke schikking te zijn getndcu zoodat alle perceelen aldaar aau de ntaatsebappij zyn overgegaan Buiten deze stad is men reeds druk bezig met bet bouwen eener opzichterwoning en het noodige heiwerk voor de overbrugging van den Uijn Vaof een paar manndea werd bij eene scbietoefsning te Kampen een korporaal titulair bij ongeluk door een zyner kameraden doodgeschoten De dader die voor het feit raeeet terecht staan voor den krijgsraad te Leeawarden is thans vrijgesproken De uitvinding van magahoniehoutenmeubelen Gedurende twee eeuwen badden de Spanjaarden MiddenAmerika in hun bezit gehad zonder om het raogaboniebont als Toonnara handelsartikel te denken en na die Spanjaarden heeft tot beschaving ap ontwikkeling iu de ISe eeuw meer doordrongen ook niemand anders er om gedacht In 1700 was er zekere kapitein die een reis op IndiS maakte bg zocht een veilige baven aan ft kost van Honduras om daar zijn gehavend schip ia orde te brengen dat gedurende den storm danig toegetakeld was De scheepstimmerman landde met eenige manschappen om het noodige host op te zoeken en zy vonden daar een stpk magahoiüeboat Met veel moeite velden zij den boomen zaagden hem aan planken die zij aan boord van het ontredderde sciiip brachten Na de kerstellin bUveu er eenige slakkcB over die men nauwkeurig bezag Men keerde naar Engeland terug waar des kapiteins broeder en doctor van pUn was een huis te dooi bouwen De zeeman schonk hem dit boot maar de werklieden verklaarden dat deze bouwstoffen te bard waren en wierpen ze weg Doch onze geneesheer die een zuinig man was wilden niets laten I TerUir gaan en gelaaWe zyn schrijnwerker en een tafel van te maken Öe handwerksman klaagde hem over de hardheid van die planken maar verrukt over den schoonen glans die hetiout verkreeg werkte hij de tafel f De geneesheer verzocht toen zijn cliënten en keunissen om zyn uit een onbekend soort van hout gemaakt meubel in oogenschouw te nemen de geheele stad was er vol van en de medbeUabrikanteu wilden ook zulk hout te zien krijgen De pavin van Bttokingbam kocht de tafel Toor een zeer koogen prijs andere zeer voorname dames Terlangdei het materiaal eveneens en men zond spoedig sokenen naar Honduras om er van dat kostbare hout te zoeken Sedert deze kapitein met zijn matrozen het eene stak hout vonden heeft t aan magauoniehout nietoutbrokeu Een Engelsoh geleerde M Bichardson heeft door nauwkeurige proeven op gevangenen genomen bevonden dat het menschelyk lichaam zwaarder of lichter wordt in de verschiUende jaargetyden Gedurende 6 jaren heeft men geregeld 4000 penoaen ondereoeht Daaruit is gebleken dat het liiAaani gedurende de wintermaanden in gewicht achteruitgaat de verandering openbaart zich in de etste dagen van September de afneming duurt voort tot het einde van Maart In September Teriiest het lichaam 0 21 pet Tan bef geheele gewicht in October 0 1 in NoTember wordt er bij uitzondering iets gewonnen in December bedraagt bet Terlies 0 03 in Januari 0 14 in Februari 0 24 iu Maart 0 06 In April is de Toomitgaiig 0 03 in Mei 0 01 in Juni 1 52 in Juli 0 08 in Augustus 0 7 percsnt In de gemeente Born heeft zich het zonderlinge geval voorgedaan dat van de aldaar gehouden herstemming voor een raadslid en door den voorzitter en door de beide atemöpnemers ieder een afzonderlijk procesverbaal van stemopneming is opgemaakt Dat X m den voorzitter wijst aan dat lyn uitgebracht op F J E 64 stemmen op M S 58 stemmen ea alzoo eerstgraioentde gekozen ia Dat ran de stemcpnemets kent ook 68 stemmen toe aan M S doch trekt van de 64 stemmen op P J E af 82 briefjes omdat deze opiettelijk van n nniera Waren voorzien zoodat de stemopuemers M S als gekozen hebben geproclameerd Tengevolge van deze wijze van handelm is geen der geproclameerde raadsleden in het bezit van een overeenkomstig de wet afgegeven afschrift van gbet proces verbaal van stemopneming dat tot geloofsbrief moet strekken De Pruisische regeering heeft het besluit genomeB voor goed een einde te maken aan een toestand dü reeds veel te lang beeft bestaan en waardoor edn ende eeu reeks van jaren allerlei onaangenaiimhede zijn voorgevallen In de industrieele gedeelten van Uijnland en Wcstfalen beb Kn zich in den loop der jaren vele Nederkuden en NederUndsobe familièi nedergezet die ten gevolge van hun verblyf buitenslands hun Nederbinderschap hebbeu verloren zonder tot heden eeuigerlei poging in bet werk te bebbei gesteld om zich in Pruissen te doen oatoraliseeren Zij genieten op die wyze al de vnerdeelea der Pruissiche wetten in gelijke mate als de inboorliBK zonder dat zij de staatsburgerlijke plichten op genes berustende behoeven te vervulkn zoo zijn ze bgvoorbeeld vrij gebleven van den millitairen dienstplieit Dewyl het blijkt dat de Bcgeering thans ernitig gezind is om daarin de noodige wijzigingen te brengen zegt de mber eUerzalmg zal naar wj vernemen door de meerderheid dier Nederlonden aanvraag worden gedaan om genaturaliseerd te wonhi Men meldt uit Goes Eenige jaren geleden werd door het gemeenteb stuur alhier een lokaal op bet raadhuis ingericht tot bewaring van onderscheidene voorwerpen tot d geschiedenis en oudheid der stad betrekking he bende De verzameling waarvan een catalogus WM gedrukt en die vooral door vreemdelingen niet zonder b JaugstcUing bezocht en door oudheidkuudigen gfr waardeerd werd groeide lai paam aan en bclooiU wel voor de geschiedenis van menige Zeeuwsol instelling en voorvaderlijke provinciale toestanden Een der sehoonstc en merkwaardigste voorwei iet nit die verzameling werd door de oommisaie T0 de tentoonstelling te Anxterdam in bruikleen gevraagd en daarvoor afgestaan De schoone gebeeUbouwde kast met de wapens van Zeeland en Oo versierd trok daar de aandacht van een koepmii in oftdheden Deze deed een bod en het gemeenttbestuur sloeg dadcl k toe en verkocht de kost D lid hebbers Tan oudheden tullen woarschynlyk veUn op het restant der Terzameling afkomen enkuMen dan den gednktau Mtalogo seker nog op den koop toe kr en Op een thans te Manchester gehouden wordende hygienisehc tentoonstelling komen een aantal toestellen tot zuivering Tan drinkwater voor Een onderzoek naar den aard der samenstelling dezer filtreer raaohine doet duidelijk zien dat men langzamerhand ven M indertyd zoo hoog geroemde blok filters waarbij ds vloeistof door een stuk geperste kool gezuiverd weWi terugkomt en losse boutskool in kleine stukjes prefereert daar deze veel beter kan gewasschen en zoo doende herbanldelijk gebezigd w rdon In deze afdeeling verdient no 284 bijzondere vermelding dit is een zoogenaamde A B C Kalerleikr van Joseph Davis C te londen en besUat uit negen stopfleschjes en twee proefglazen netjes in een houten doosje gepakt de flesolijes bevatten verschillende ohemisohc preparaten waarvan de vermenging met water aantoont of dit door ammonia ijzer kalkof andere verbindingen verontreinigd is Daar deze proefneming roet een paar druppels der vloeistof kan gesohieden kan men er jaren lang meê toe en dit in aanmerkiug nemende is de prijs 12 sh en 5 pence = ƒ 7 50 per doos niet te duur Vooral voor veehouders en allen die door slecht drinkwater behalve aan bun eigen gezondheid soms groote geldelijke schade lijden is dit zaklaboratorium zeer aan te bevelen Onder de inzendingen op bet vraagstuk derbegraving betrekking hebbende verdienen vermelding de nieuwe lijkkisten van Seymour Haden den uitvinder der teenen lykmanden Daar velepersonen het gebruik van rieten of teenen kistenals te veel van de houten kisten verschillend bestreden is de heer Hadeu op het denkbeeld gekomen papier te gebruiken en zun dan ook twee kisten van eeu soort papier machine vervaardigt hier tentoongesteld ïlruU uitwending bijna niet van de houten kisten verschillen is het doel van den uitvinder ui om een lijkkist te vervaardigen die spoedig vergaaten het lyk aan den invloed vau aarde en lucht blootstelt Tulkoinen bereikt UU Gevonden en aau het Bureau van Politie alhier gedeponeerd is edert drie maanden een Den ongeveer 35 centimeters dik en 15 meter lang die iu de Kromme Gouwe drijvende is gevonden en ter beschikking gesteld van de Politie bij wien inlichtiugeB te bekomen zyu Gisteren gevonden een Zilveren horlogie Kettingje Scfaanersraad te Gouda De Raad beeft veroordeeld de schutters 1 P J in eene geUlboete van 3 wegens gedrag tegpn de ondergeschiktheid 2 C Z in twee geldboeten van 1 wegens plichtventuim door eoiider i e uniforme kleeding bij twee excrcitiön te vcrschynen met aanneming van vecxiichteade omstandigheden 3 T f R in eene geldboete vuu ƒ 5 wegens plichtvcrzuin door drain kensdiap En bovendien allen iu de kosten r j rüJix ijr r INGE ZON BIT Jdijaher de Rtdacteur I Na de lezing vuu bet roiulsverslng van Dinsdag 14 Augustus gevoel ik my gedrongen a beleefd te verzoeken deze weinige regelen een plaatsje in uw Courant te verleenen De heer vun Siraatcn heeft gezegd Het is een ongelukkig ding dat ik aityd over de gasbbriek moet kkgen het is at dikwijl door mij gedaan maar die fabriek schijnt om t zoo eens uit te drukken geen schoenen naar de voeten te kunnen maken De beer Tan Straaten sohynt niet op de hoogte te zijn van de oontraoten en de regeling der fabriek anders zou Z E weten dat er jaarl een staat van verlichting wordt opgemaakt waarin voor eiken dag het aantal uren wordt opgegeven lie de lentaarnen branden moeten Die staat woidt opgemaakt door den arehiteot in overleg met bet dagelyksoh bestuur Daaraan heeft de faoridc ticb te houden En dat doét zij De hintaaraopsteken worden gelast jnist naar dien staat op te steken en uit te doen Bij overtreding worden zy beboet In deu nacht van den brand zyn de lantaarnen uitgedaan doch later op bcTcl Tan den directeur der fabriek weer in dè nah heid Tan den bt a d aangeëtdten De dincteur heeft dus meer gedaan dan hyiirer plicht was te doen Volgens de lyst moesten om 2 uur de lantaarns uitgedaan zyn Ala de beer vnn Stronten de weikiag d gasfabriek vergelijkt bij vroeger zal hy zeker met mij tot de overtuigii kam u dat die tbuns veel verbeterd is Wanneer hst uoodig mbcbt zyn dat er biUyke Tetandaringeu in den staat van verlichting gemaakt wi rdeu dan za de directie er gaarne toe bereid zyn Het getal uren brandens door den heer Viruly opgegeven als 2600 is maar 2100 dat maakt een groot verschil Ten lotte M de B als med in aanmerking neemt dat deze faWek zoolang zij gewerkt heeft altyd met de meest mogelijk ieiatterê te doen heeft gehad het kapitaal was te groot het buizennet te klein enz enz en tot overmaat van ramp dat Uet toenmalig OFSmRE SGIOLEN De gewone Inschrijving van leerlingen zal plaats hebben op DINSDAG 28 AUGUSTUS 1877 des namiddags ten 5 ure in de respectiere Schoollokalen Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiUetten De Secretaris der PlaaUelijke Schooleommtsêie te Gouda NOOTHOVEN van GOOE bestuur weer een nieuw contract geni iakt heeft dan mogen wij nog tevreden zijn dat er een directeur aan het hoofd staat die met zaakkennis gewapend langzamerhand zoo Teel als jie kas het eanigszins toelaat verbetering aanbrengt door een nieuwen ketel zuiveringstoestellen verruiming van het buizennet als anderszins Mocht het bestuur in deze geleerd hebben dat dergelijke ondernemingen als gasfabrieken en drinkwaterleidingen niet bij een maatschappij maar wel bij het bestuur thuis befaooren U by voorbaat dank zeggende voor de plaatsing van deze regelen ben ik met hoogachting UEd Dv Dienaar M Laatste Berichten BUmMONDSCBOOL De COMMISSIE VAN TOEZICHT op het Middelbaar Onderwas brengt ter kennis van belanghebbenden dat de INSCHRIJVING voor de Surgeravondschool zal plaats hebbeu van OUDLEERLINGEN op DONDERDAG 30 AUGUSTUS van NIEUWE LEERLINGEN op VRUDAG 31 AUGUSTUS telkens s avonds ten 7 uren in het gebouw der Bnigeravondschool op de Houtmansgracht Het TOELATINGS EXAMEN zal gehouden worden óp MAANDAG 3 SEPTEMBER en volgende dagen s avonds ten 7 oren Na afloop van het Examen worden geena Nieuwe Leerlingen meer aangenomen Het schoolgeld bedraagt drie Gulden voor eiken Leerling indien meerdere Leerlingen uit één huisgezin de school bezoeken voor elk tmes Gulden terw l onvermogenden van betaling zjjn Trjgesteld Namens de Commissie ran ToezidU Db P H G VAN ÏTBRSON Gaüda Augustus 1877 Te Huur gevraagd eene kleine BENEDEN of BOVENWONING binnenshuis voorzien van de noodige genwUEeii en op een netten vToiyiwD stand of v liK TE m EEN nnsjE mede van niet te grooten omvang Franco brieven onder Letter M Bureel van dit Uad Mevr van AKEN IJzendoom Ondertrouwd IZAAK BBOKAAR Wedr van Jassetjb Bekluk EK CORNELIA MARGABETHA DBRCKSEN Ootda 24 Angofitna 1877 te s Harje 2de v d Bosch straat 33 verbuigt tegen 1 November a S EENE KÜKMIIIB en EENE TWEEDE MEID i mmmm V Getrouwd I B U GEE irrSEN IS JANSJE PLOMP die tevens bonnen dank betuigen voor delangstelUng bfl bun hawelgk ondervonden WaMinviMn 23 At uBtM 1877 Kamemelksloot Noordzijde R 160 B Voorspoedig bevBllen tw een Dochter M G SCHEIBK Jageb Goudin 23 Ao g 1877 Verkoopt de echte SINGER TRAP en HANDMACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zich ook b eefdelyk aan tot het repareren van alle soorten van NAAIMACHINES met drie Baanden guwrantie belovende een spoedige bediening ♦ j Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A RECKBUS VAN de Vei Cotu t o 25 Ang ti stug 1877 J H KIEBERT uRKT iiogDA Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photograpliiën overtirffen VEUGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz GEERTRUIDA tan WUK Ouders J C VAN WUK J Van WIJK Niebübo Rotterdam 23 Augustus 1877 ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN a L H SERRE