Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1877

Woensdag 29 Augustus N 2029 1877 GOUDSCHE COURANT en Advertentiebiad voor Gouda en Omstreken ZOMER COi CERT IE aSVBN DOOR DE Stafniuztek van het 4e Iteglnient Infanterie OKDXR DiRBCTIÏ VAN DEN Ieer op ZONDAG 26 Aug ustus 1877 des avonds ten 7 are HH Leden hebben met ééne Dame en bnnae by hen inwonende Kinderen Vrijen Toegang Introductie voor Dames en Kindoren 25 Cents per persoon VreemdeJingen 49 Cents per persoon UF Naar aanleiding van het eerste lid vanArt 19 van het B lement wordt aan Kinderen beneden den keftgd san 4 jaar alsmedeaan Dienstboden de toegang verboden EET BESTUUR te wachten zijn De vrienden van den gevallen keizer die weder twee partijen vormen voeren het hoogste woord voor heü bestaat geen Sedan zj herinneren zich niets van do rampen door het keizerrijk over Frankrijk gebnicht zg herinneren zich alleen de genoten gunsten het verloren gezag en zg deinzen voor niets terug om Egypte s vleescbpotten weder in bezit te krggen Even stout als de mannen van het keizerrgk treden de volgers van den Koning op ook zg denken nu of nooit en trachten zich eea meerderheid te verschaffen niet bedenkende dat de tgd van het Koningschap bg de gratie Gods in Frankrgk een onmogelijkheid is geworden en dat al hun werken slechts aan Loulou ten goede komt Zg vormen de partg die nooit geleerd heeft en nooit zal leeren Minder openhartig en meer bedaard trachten de volgers van Orleans van deze trot bele tgden partg te trekken om zoo mogelgk dat stamhuis weder in eere te herstellen Heerschzacht en eigenbaat vormen den band die in de nre van den strgd deze partyen vereeuigt maar reeds nu is zichtbaar wat na de overwinning Frankrijks lot zal zgn dan overgegeven aan de overwinnaars zal de geestelijkheid beslissen over de deeling van het gewonnene en deze zal als de Iseaw in de fabel bet grootste deel voor zich behouden Frankrgk onderworpen aan de geestelijkheid dat is oorlog tegen ItdiS oorlog en Duitschland oorlog tegen verlichting en beschaving Hoogst gewichtig voor geheel Europa is de strgd die thans door de republikeinen in Frankrgk wordt gevoerd De nitslag van dien strijd zal voor vele jaren over het lot van Frankrgk over dat van geheel West Europa beslissen Met tact en beleid handhaven de aanvoerders allerwege de rust houden zij hun meer driftige aanhangers binnen de palen der wet Hoezeer verschilt hun houding van de kleingeestige handelingen der mannen van de moraele orde Tracht een de Fourtou een de Broglie en hun knechten de stem der openbare opinie te smoren luide weerklinkt Gambetta s stem van het feestmaal te Rgssel door geheel Frankrijk en verre daar buiten en men weet waarlgk niet waarover men zich meer moet verwonderen over de kortzichtigheid en vermetelheid 4er monarchalen of over de bedaardheid en het politiek beleid der republikeinen Klinkt in het oosten het kanon in het westen is de strgd niet minder hevig al wordt die abnog met mond en pen gevoerd en die strgd boezemt ons meer belang in d n een overwinning van Rus of Turk In Frankrijk toch wordt een strgd gevoerd die moet beslissen over oud of nienw over oorlog of vrede misschien voor vele jaren Hoe of men ook het tijdstip wil verschuiven spoedig zal de stembus moeten beslissen Moge het Leve de republiek dat Mac Mahon alom op zgne reize tegenklonk een voorteeken van den afloop der stemming zjjn Frankrgk en Europa zouden daardoor voor tal van rampen bewaard blgven Dl mm mmmmm SGHERIVfiREENI ING noodigt HH Liefhebbers van GYMNASTIEK en flCHERMEN Welke van deze Vereeniging LID wenschen te worden uit zich hiertoe voor of op den 31 AUGUSTUS e k aan te melden bg den President der Vereeniging Namens het Bcstnnr 1 De Pretiil nt D VAUT DER LAAR Dz Korte Tiendeweg SHAIVG HAI THEE DEPOT Deze THEE is bijzonder aan te bevelen om hare FIJNE SMAAK Monsters en Prgsconrant zyn te bekomen bij Gebr Kamphuizen Delft VAN SEÜREN SMIT J Cz IvOKSMA s is steed MJ den ondergeteekende voorhanden en bevat 683 Nutnmers Catalogttsaen verkrijgbaar De Editie Peters Idtolf UoUe Iforberg Cotta Muziekale C rrespondent e ens enx tvorden btnnen enkele dagen op bettMing geleverd DAGELIJKSCKE Correepond ntie Boek en Mu lekliandel Lan6i Tundbwïg UIT DE HAND TE KOOP een bespeelde goed onderhouden voor een billgken prgs Adres ond r leiL 0 san het boreso dezer Cónraat UITVERKOOP De ondergeteekende heeft de eer de Dames te berichten dat zg de UITVEEKOOP van ModiKArbkelen zal staken om MAANDAG 3 SEPTEMBER die weder voort te zetten tot nog veel verminderde prgien H C ALBLAS Zenggtraat Q 41 ÜODB jisox TA A BaanauM Bultenlandsch Overzicht Uit Parijs komt het haast ongelooflijke bericht dat de Ministerraad na rijp beraad besloten heeft om een vervolging in te stellen tegen Gambetta wegens de rede te Kijssel de besohttldigiug luidt onge m BHUNsroDms PleizierTrein Den Haag Rotterdam en Gouda naar ARNHEM en terug op Donderdag 50 Augustus Zie AANPLAK en 8TR00IBILLETT EN Koninklijke Arnliemsciic imimm m m j 5l i 3sr H E im hei De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrügbaar bg B SCHOLTEN Gebr ns BAADT en verder bg alle roomame Winkeliers en Coiffenrg in hel gèheele rgk Openbare Verkoopinjf TE GOUDA Toilet Artikelen Ten einde aan de grgze haren de OORSPRONKELIJKE klenr te hergeven of het ONTUDIG grgzen te voorkomen bevocbtige men het hoofd slechts EENS per maand met het EAU MERVEILLEU8E d 1 per fl Adres LOUIS P WELTER Coifiear Westhaven B 193 ep WOENSDAG den 29n AUGUSTUS 1877 des voormiddags ten Elf ure in de Sociëteit der R K Leesvereeniging aan de Westhaven aldaar van een goed onderhouden Openbare Verkoopingf op MAANDAG 3 SEPT 1877 in het ZuidHoUandsch Koffijhnis te Gouda des voormiddags ten elf ure van Twee HUIZEN en ERVEN aan den Finwelen Singpl K 317 en Wachterstraat P 127 en van BOUWGROND achter D 26 Tiendeweg te Gouda alles reeds bg Biljetten en Advertentiën breeder aangekondigd En des middags ic twaalf nre van een overdekt RIJNSCHIP genaamd db stad Amstübdam groot uuim 70 Ton met deszelfs voliedigen en ERF waarin de BROÜDBAKKEBIJ met goed gevolg wordt nitgeoefend staande en liggende aan den Veerstd te Gouda wgk B Nr 133 Zjjnde in het Huis en goed Voorhuis met Bakkerjjdaarachter twee Kelders vier Kamers Graanzolders en hetgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt Woon en Winkelhuis behoort Te aanvaarden 1 November 1877 En Vijf HUIZEN e BEVEN in een gang in den Vogelenzang te Gouda wgk M Nrs 44 46 47 49 en 51 Nadere inliëhtingen zjjn bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOKTÜJJN DUOOGLEEVEB te GonJa Openbare Verkooping van eene BOUWMANSWOiraTG bestaande in HUIZINGB met STALLING voor 15 stuks Vee SCHUUR 5 ROBDEN HOOIBERG enz benevens 12 Bundej s liggende in de Cattensingelgracht te Gouda vóér de Loodwitfabriek en bevaren door de eigenaar 6ERARDUS JOHANNES TROOS TER Dagelgks te bezigtigen Inlichtingen ten Kantore van Notaris H KIST te Gouda S3 Roeden 44 EIie n WEI OF lOOMl e en gelegen in den polder Eüneveld de gemeente Alphen nabg Botkoop veilen in 6 pcrceelen eerst afzonderlek staande ondar d 701 Getuigschriften waarvan 428 geadverteerd mogen worden JJ Milll Gelieve mg tegen rembours te doen geworden twee flacons AMERICAN JBALSBM tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over de uitwerking van nw preparaat zoo zal ik u bjj een ieder aanbevelen Wil u dit publiek ma ken zoo heb ik er viede mede Met achting brt rmeer Juni 1877 J MOLEMAN Uitval van Haar Roos of ScMlver S Haar Kale Plekken Pijn in de S edemuld haarworm vroeRÖjdlg tpnjB Worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMIRICAN BALM Binnen korten tgd verkrïïgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bg THEOPHILE Haarkundige Fredenksplein No 32 Amsterdam Begts Te veilen in 6 pcrceeL daarna in combinatlën en massa Te aanvaarden de Landergen 25 December 1877 de Gebouwen 1 Mei 1878 Bg verkoop in massa kan 3 van den Koopprgs als eerste Hgpotheek tegen 47jpCt rente s jaars gevestigd blgven De Veiling en Afslag zii geschieden op WOENSDAGEN 12 en 19 SEPTEMBER 1877 telkens des morgens te 11 nre in het Logement van HULSBOS van dkr BIE te Boskoop Nadere inlichtingen zgn te verkrngen ten Kantore van de Notarissen J MAARSCHALK te Botkoop en J G BROUWER NUHOFF te Utricht Bonnebaan P n 247 Op Franco jianvraag oatTiDgt een ieder die zich van de waarde van het fiollmtretrde Werlc IJr AIKY NAÏUUKGENJitSWlJ IE wil overtuigen n iiittrekael daaruit fraUt tn rmu toegezonden doet icii T BÓeUuBdel te RoUtrdtm Geen verzuime het dit uittrekiel t ontb ke Republiek of Van het hoogste belang is de strgd die thans met afwisselend geluk in het verre Oosten gevoerd wordt Door dien strijd toch zal besUst worden wie in het Oosten heerschappg zal voeren of Rusland heerschen zal in Oost Enropa of dat de halve maan door Engeland gesteand nog eeuige jaren een kwgnend bestaan zal voortsleepen Zullen de gtoote mogendheden in staat zijn den strijd tot Rusland en Turkge te bepalen of zal deze strgd het begin vaneen algemeenen oorlog zgn die ons geheele werelddeel met wee en ellende zal vervullen Die vraag moge van tgd tot tijd gedaan worden men blgft hopen op de wgsheid der mogendheden die zeker alle middelen zullen aangrijpen om onb werelddeel voor de grootste rampen te bewaren men Vertrouwt op die wgsheid en van daar een der oorzaken dat het algemeen over het geheel met onverschilligheid oe oorlogsberichten ontvangt het is vee weg en de sympathie voor Rusland is al feven genng als die voor zijn tegenstander Maar er is misschien nog een andere oorzaak voor die onverschilligheid Wordt in het Oosten de strgd gevoerd met de wapenen desgewelds is 4aar de beslissing aan Krupp n consorten opgedragen in het westen wordt een niet minder hevige strijd gevoerd met de wapenen des geestos eea str die misschien van nog grooter gevolget zal zgn dan de oorlog die thans Turkge verwoest en doizende moeders in Rusland doet weenen over het lot van haar zonen Wat zal het lot van Frankrgk zgn in de naaste toekomst Eeaig zins hersteld van de slagen die het van Duitschland ontvangen heeft begon men de hoop te koesteren dat net onder het wgs en bedachtzaam bestuur van den wettig gekozen president den lojralen maarschalk weder den rang zou innemen onder de Europeesche mogendheden waarop het om zgn grootte om de energie zgner növere bevolking en om zijn hulpbronnen aanspraak heeft Lang tam maar zeker won de republiek in kracht het vertrouwen herleefde meer en meer en het besluit tot het houden eener wereldtentoonstelling t Pargs in 1878 was als het ware het bewgs voor geheel Europa dat men de rust voor verzekerd hield en met bedachtzaam overleg wilde voortgaan om den tegenwoordigen toestand te bestendigen Maan die toestand van rust dat wortel schieten van den repnblikeinschen regeeringsvorm was in strgd met het belang der oude partgen Deze hoopten door in troebel water t visschen het doel dat zg zich van den beginne voorgesteld hebben te bereiken Zooveel in haar was bestreden zij daarom de republiek zg konden evenwel slechts vertragen niet tegenhouden Zonder door tegenspoed ontmoedigd te zgn gingen de aanvoerders der republikeinen bedaard voort steunende op de loyaliteit van den presidentKtearscbalk en geruimen tgd beschaamde deze hun vertrouwen niet Hoe ook van verschillende zijden aangezet bleef hg standvastig om te regeeren met de meerderheid van het Wetgevend Lichaam Maar den 16 Mei is hg voor d n aandrang bezweken hij heeft zijn ministerie ontslagen en zich in de armen der partgen geworpen die zich zoo gaarne die der moreele ofde noemen Want is de republikeinsche partjj aaneengesloten van de tegenwoordige regeenngspartg kan men dat volstrekt niet zeggen slechts in één zaak komen zij overeen in haat tegen de verafschuwde republiek is die gev len dan loopen haar wegen verre uiteen en bloedige strgd zou bg de deeling van den buit oorloofde aanvallen op den Maarschalk Dat Fonrtou en Broglie er van droomen om Gambetta door een veroordeeling vooreerst onschadelijk te maken kan men van hen verwachten maar dat zij de zaken zoover drijven getuigt meer van hun onbeschaamdheid dan van politieken takt practisch nut kan de maatregel toch niet opleveren want gesteld dat men het zoover kan brengen dat Gambetta wordt veroordeeld dan worden de republikeinen daardoor nog vaster vereenigd onder Thiers wien woord thans van Noord tot Zuid van Oost tot West door gansch Pranljrqk wordt gehoord en gevolgd Te Saint Germain waar Thiers thans vertoeft heeft de oud President der Bepubliek Zaterdag een deputatie ontvangen bestaande uit leden van den gemeenteraad en den districtsraad ter overhandiging van een praohtigen bouquet In het antwoord op de tofispraak aeide Thiers dat hij ateedi ran meening bleef dat de Kepubliek de eenig mogelijke regeering voor Krankrijk is Zij ging hij voort die niets in haar plaats weten te geven en haar herstelling trachten te verhinderen lijn de ware rustverstoorders de nare anarchisten en Frankrijk zal hun weldra rekenschap afvragen van het in dit jaar veroorzaakte nadeel Se Kepubliek moet echter conservatief zijn want om krachtig te worden behoort zijeven kalmeerend als liberaal te zijn Een Vive Thiers VivelaKépublique volgde als echo op deze toespraak Lord Beaconsfield heeft wegens drukke beeigheden een uitnoodiging van de hand gewezen tot bijwoning van het feest van het messemakersgüd te Sheffield Lord Derby heeft zich om dezelfde reden verontschuldigd wegens het niet bijwonen van een feest dat eerstdaags te Liverpool wordt gegeven Het kan evenwel zgn dat deze heeren t minder aangenaam vinden om zich op die wijze in het publiek te rertooneii omdat zij dan in de noodzakelijkheid zijn om zich nit te laten over de Oostersche kwestie wat op dit oogenblik beter vermeden wordt Op de MontenegnJBSche grenzen hebben wederom ernstige gevechten plaats Zooals bekend is hebben de Montenegrijnen de forten rond Niosic waaronder de sterke positie op den berg Tschadjelitza bestormd en bereiden zich voor tot een storm op de eigenlijke vesting hun vordering dat de Turksohe bezetting zich zou overgeven werd natuurlijk van de hand gewezen Van uit Kolatschin rukt thans ecu korps van 10000 Mustahnfiz uit om de vesting te ontzetten Vorst Nikila heeft hen 5000 Montenegrijnen naar Krstac tegemoet gezonden doch tot een treffen is het nog niet gekomen De opstand in Bosnië die na de groote nederlaag van den insurgenten aanvoerder DespdtSwitsch door Izzct Pscha geheel is onderdrukt begint weer op te vlammen Van openbare gevechten zal echter in den eersten tijd mets komen Het i derhalve een feit dat Turkije nog meer lasten heeft te dragen dan de oorlog met het reusachtige Czarenrijk die al s aan de kansen niet bepaald slecht toch al zwaar goenoeg is De tj oepen uit de oproerige Caucasisohe provinciën zijn rmis teruggeroepen en door Hobart Pacha s vloot aan de SuUnamonding in de Dobrudscha ontscheept ook het Egyptisahe corps ond r prins Hass n is op marsch het rukt op tegen den muur van Trajanus Osman Bazar heeft een kolossale macht bij Eskidjuraa geconcentreerd en gaat langzaam voorwaarts in de richting van Tirnova dat ook door Suleiman Pacha wordt bedreigd Ongetwyfcld zon bij dezen stand van zaken reeds een ernstige aanval van Turksche zijde hebben plaats gehad indien generaal SkobclelV die met veertig oompagnien den Shipka pas verdedigt Suleiman niet de handen vol gaf Gelukt het den Tnrkschcn veldheer den bergpas te overmeesteren hetgeen nog zeer twijfelachtig is dan ligt Tirnova aan de beurt want de Sultan heeft beplaUl gelast aanvallenderwijze te werk te gaan Oirfdit op den duur mogelijk te maken worden dagelijks troepen uit Konstantinopel afgezonden het zgn meerendeel rijwilligers uit Klein Azié die bg honderden met trausportsohepcu wordea aangevoerd tsaj X