Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1877

BINNENLAND OOUDA 23 Augnstus 1S77 Ut is van hop erhaud t last jjeeiic sclierpe patronen meer te gebruiktu die in het jaar 1874 of vroeger ïya aangemaakt Naar mpu verneemt staat dtze maatregel iu vei ljaud met oijgelukkcn bij het schijfschiéteu De zittingen van de Synode der Chr Oer kerk z n afgeloopeu Donderdag was de voonuiddugzitting gewijd aan de bcautwoordiug van verschillende vragen aangaande sabbathvieriug liederen voor jongelingsvereeuigingen en zoudagseholen enz De nnmiddagzittiug nerd besteed tot beantwoorilingvan verschillende verzoekschriften aan de Synode gexouden Ook werd nog vershig uitgebracht door den Igemeenen penningmeester over de uitbreiding der theologisclie school Eenc soui van tu schen öO OOO en 40 000 galden was tot dat duel reeds bijeengebracht dit gaf stof tot dankbaarheid Commissicn werden benoemd om de Chr Üeref kerk ten volgenden jare in het buitenland te vertegenwoordigen op de synodale vergaderingen in België euü De provincie waarin de eerstvolgende Synode moet gehouden wtrden is Gelderland Gisteren had te s Gravenh ige iu het gebouw voor kunsten en wetenschappen bij gelegenlienl van het sehdakconceurs de algemeene vergadering plaats van den Nederlandschen schaakbond Uit de mededeelïngen van het bestuur bleek dat de kas een batig saldo heeft van rnitn ƒ 320 maar dat het aantal leden verminderd ts Ken krachtige steun voor deze vereeniging verwachtte raen van een samensmelting met den Noordschen bond e n tot bereiking van tiat doel werd een der aanwezige afgevaardigden uit de Noorder provincien waar de schaaklust toeneemt opgedragen in dien geest pogingen in het werk te stellen ten einde versnippering der reeds geringe krachten te voorkomen De overige werkzaamheden waren grootendeels gedijd aan de huishoudelijke belangen der Vereeniging O tt werd besloten tot het in stand houden der nfdeelingen ook al daalt het getal harer leden t del k beneden 7 met bepaling evenwel dat afdeelingen minder dan dat getal gaen recht hebbon op het zenden van een afgevaardigde ter algemeene vergadering Tot bepaling der plaats voor ds volgende bijeenkomst die met een gewonen wedstrijd zal gepaard gaan aangezien de vergadering besloot tot afschaffing der zoogenaamde kleine wedstrijden ia het bestuur gemachtigd een keuze te doen feschen Amsterdam en Gouda Ook heeft het bestuur toestemming verkregen om cani quo voor rekening van het boud een tijdschrift voor schaakspelers te steunen Onmiddellijk na afloop der vergadering is het schaakconcours waartoe uitsluitend leden van den Schaakbond worden toegelaten aangevangen om des avonds en do volgende xlagen te worden voortgezet Het gerechtshof te s Hage bevestigde Zaterdag in hooger beroep een vonnis van de rechtbank te Kotteidam waarbij L en B v G vader en zoon kooplieden te Rotterdam zijn veroordeeld de vader tot 2 jaren en de zoon tot 1 jaar celstraf ter zake van medeplichtigheid aan diefstal eener partij erwten boonen en r stmeel bedreven door twee werklieden in het pakhuis hun eesters De medeplichtigheid van den vader werd gegrond op het feit dat hij wetende dat de goederen door diefstal waren vertre2en nleze 60 a 80 pCl beneden de waarde heeft getocht de medeplichtigheid van den zoan rustte op de omstandigheid dat hij door het in ontvangst nemen der goederen den koop lieeft bevorderd De 7e algemeene vergadering van het Nederlandseh Tooneelverbond zal plaats hebben te s Gravenhage op BKterdag 15 September a s des vooruriddags ten 1 ure tt de bovenzaal van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Na de huishoudelijke zaken zal worden behandeld het rapport van de commissie benoemd naar aanleiding van Jiet behandelde in de 6de algemeene vergadering en ter beantwoording van de vraag Is het wensohelijk en mogelijk en ligt iet op den weg van het Tooiuetverbimd een pensioenfonds voor tooneelspelers op te richten Verder de volgende vraagpunten Welke eiaohen behooren in ons land en in onzen tijd te worden gesteld aan stoiTeeriug kleeding en schikking ue en iciné op het Nederlandsch tooneel Wat moei in de bestaande omstandigheden in het oög worden gehouden bij de aam stelling van de Iqtt der op te voeren stukken répertoire van het Nederlandsch tooneel Welke maatregelen kunnen door Nederlandsohe tooneelbestunrders worden genomen om ontijdige en dtn gang der voorstelling storende toejoichingeu eo iidd bUjken omtim te voorkomen De commissie voor de vraag omtrent iiet pensioenfonds stelt de volgende besluiten voor 1 De oprichting van een eigenlijk pensioenfonds voor tooneelspelers is niet wenscheljjk noch noodig en ligjt ook niet op den weg van het Tooneelverbond 2 Het oplichten door de iifdeclinijon van waardecringsfoncisen waaruit verdienstelijke tooneclkunstennars door vaii hun wil onafiiaiikeiijke oorzaken ongeschikt geworden voor de uitotfoniug van hun vak een jawgeld ontvangen is wenschelijk in het belang der kunst en verdient aanmoediging en zoo mogelijk ondersteuning van wege het hoofdbestuur Uit Arnhem wordt aan l N R Cl gemeld Maandag was het de dag waarop anders de nu voor t eerst afgeschaft kermis werd gehouden Nadat de dag kalm was afgeloopcn begonnen zich des avonds half negen eenige troepjes zingende door de sttaten te bewegen onder het gesclireeuw van hop hop hop hangt den burgemeester op Zij kozen op het nieuwe plein voor de woning dis burgemeester hunne verzamelplaats waar zich weldra eenige duizenden hiuideu vereenigd Enkele steenworpen brachten geen schmle aan doch spoedig werd het tumult zóó ernstig dat de Burgemeester mr Pels Kijken uit zijne woning kwam zidi onder het volk begaf en het toesprak om het tot rust cu orde au te sporen Overtuigd door zijne gezonde taal en zijne flinke houding trok men daarop met een le e de Burgemeester af Een uur later echter werden de ongeregeldheden ernstiger zoodat de plaatselijke kommandant alarm in de kazerne liet blazen en de militaire patrouilles deed versterken Tal van spiegelruiten en honderden andere ruiten werden door de baldige menigte ingeslagen in welk lot mede een paar hgndcrd gnslantaarns 3celdeu Een detachement artillerie doorkruiste daarop de stad en nadat talrijke arrestatieu door de politie waren gedaan Svas de rust omstreeks half twee des nachts hersteld Enkele agenten van politie werden gewond De volgende proclamatie werd gisteren ten 12 ure van het Baadhuis afgekondigd De goedgezinde burgers worden verzocht ten hunne huize te verblijven ten einde de kwaadwilligen beter te kunnen onderscheiden en tegen hen maatregelen te nemen Men schrijft aan t Uil dat 18 mineurs die uit Friesland naar Utrecht moesten worden vervoerd per llarlinger stoomboot iu plaats van per spoor de reis moesten doen welke daardoor 6 a 7 uren langer duurde omdat dit per man bespaarde één halven cent of te zamcn negen centen De 87 jarige heer M Kalff te Leur bg Wijchen herdacht dezer dagen zijn zevmtig Jariiie dienst als onderwijzer Blijkens Ijeriohtcn uit Zaid Afrika van 31 Jnli door het HU medegedeeld werd de sluiting van het parlement spoedig verwacht Over de confederatie is weinig of niet gesproken De rogeering heeft twee leeningen voorgesteld de eene voor spoorwegen de andere voor de betaling der schulden in West Grikwaland Het gerucht is in omloop dat de gouverneur Bartle Frère tot gouverneur generaal van Indic zon worden benoemd Dit zou een groot verlies voor de Kaapkolonie zijn Berichten uit de Transvaal verklaren bepaald voor onwaar alaof de boeren met de iiincxatie zouden ingenomen zijn In afwachting van den uitslag der zending van de deputatie verkroppen zij hunne woede Nog een 400 tal onderleekeniugen tot het protest zijn afgezonden Het besluit van Shepstoue tot staking van den spoorweg werd zeer afgekeurd Dr AUwood geneesheer te Macclesfield heeft in de stad zijner inwoning groote sensatie tMreeggebraoTit Hij betuigt namelijk in het openlftar dat de enorme sterfie onder de zuigelingen hoofdzakelijk te wijten is aan de moeders Verwaarloozing en onvoldoend voedsel blijken maar al te dikwijls de oorzaken van den dood der kleinen te zijn geweest De geneesheer geeft zijn leedwezen te kennen dat geen wettelijke Ijepalingen hier kunnen helpen en doet een beroep op het zedelijkheidsgevoel der vrouwen in het algemeen Naar aanleiding van dr AUwoods onthullingen heeft de gemeenteraad eene geneeskundige commissie benoemd ten einde een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke oorzaken van voorkomende sterfgsvallen onder de kleinen Hoewel wjj reeds ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering der afdeelingen en leden van de Maatschappij van Weldadigheid den 19n Juni jl te Amsterdam gehouden melding maakten van de belangrijkste besluiten en mededeelingen wenaohen wij toch nu het pas verschenen verslag van die bijeenkomst uitgekomen is enkele bijzonderheden aan het toen uitgebracht rapport over den toestand der maatschappij t £ ontleenen ten einde daardoor nog eens et op te kmiuen wijzen dat deze instelling wel te onderscheiden van een bedelaars of strafkolonie een stichting is voor vrije lieden die door arbeid eerlijk het brood trachten te verdienen De talrijke en grootendeels welvarende en gelukkige bevolking van het liefelijk gelegen Willemsoord van Frederiksoord en Wilhelraina soord bewijzen hoe autliir deze weldadige stichting werkt en dit zal kunnen blij ven indien haar slechts by voortduring de toenemende ondersteuning te beurt valt die zij zoozeer verdient In 1870 werden beteeld Sl j heet rogge SS j heet haver 42 heet boekweit 38V heet aardappelen llfi heet groenland 23 heet koolrapsa en diverse gewassen 127 heet brem 51 heet herfstknollen en spurrie totaal 393 heet en C8000 kilo hooi werd verkregen De veestapel bestond op ultimo December uit249 stuks rundvee en trekosscn 32 stuks vette kalveren 27 stuk paarden 207 stuks schapen ca 28 stuks varken Totaal 543 stuks De fabriekmatige arbeid niattenweverij mandenmakerij JatSWeverij kleeder en loopormakerij touwslagerij enz leverde gunstige resultaten op Op 1 Januari 1876 telde de bevolking met inbegrip der ambtenaarsgezinnen 1887 zielen tegen 1839 op uit Deo 64 kinderen werden geboren terwijl 24 sterfgevallen plaats hadden Ter vervonging van vertrokken gezinnen werden zeven huisgezinnen geplaatst als 6 door de afd Amsterdam 1 door de afd Rotterdam Negen gezinnen verlieten de Koloniën van ilc maatschoppij hieronder waren er twee die wegens schulden heimelijk vertrokken zijn Vhn vrijboer tot kolonistarbeider werden teruggeplaatst drie gezinnen Twee hiervan voldeden niet aan hun vcrpliehliugeu terwijl de derde wegens hoogcn ouderdom niet meer in zijn onderbond kon voorzien Van kolonistarbeider tot vrijboer werden bevorderd drie gezinnen 68 kolonistenkinderen vertrokken als nuttige Icilea der maatschappij als werklieden dienstboden en militairen uit de koloniën Voor den ecredienst der kolonisten protestanten katholieken en israelieten wordt pteeds behoorlijk zorg gedragen De Israëlitische gemeente is tot een minimnm gedaald zoodat het voor het voortdurend bestaan dezer kerkelijke gemeente alleszins wenschelijk was dat een of meer Israëlitische gezinnen geplaatst werden Ook voor t onderwijs wordt het noodia e gedaan Na afgelegd examen werd aan 74 leerlingen ontslag van de school verleend terwijl 27 een eerediploraa ontvingen omdat zij in miualens drie hoofdvakken goed voldaan badden Het voortgezet onderwijs zoowel als naai en brei onderrieht werden gereg d voortgezet De maatschappij ontving in 1876 talryke giften en legaten p m ƒ 16 000 en reeds 3100 iu de eerste maanden van dit jaar De hoer Revers te Dordrecht kondigt de verschoning aan van Myn leven door Mina Kkucman Daarin wordt volgens het prospectus door mej Kriiseman een zelf biografie gegeven boeiend door waarheid zonder eenige terughouding Haar kunstenaareloopbaan in Amerika haar letterkundig optreden in Nederland baar reis door Duitschlanil en Italië haar kaunismaking met Multatuli ear worden er in beschreven t Boek zal verschijnen in drie doelen en ook een portret van de schró fitir bevatten Een postduif van Rotterdam heeft den afstand van Brussel naar die stad in 1 uur 15 minuten afgelegd Ook te Amsterdam bcat u t eene reeds ruim 300 leden tellende afdeeling vïs het Multapatiorsb id dat ten doel heeft bestrgding van het misbruik van bedwelmende dranken Bij het overwegen der middelen welke de Amsterdamsohe afdeeling raadzaam achtte meende sij bovenal een poging te moeten doen om en wel op ruime schaal eene samenwerking van werkgever ia hst leven te roepen die overal waar zy het vermogeO zullen trachten te bewerken dat het misbruik van bedwelmende dranken inzonderheid bij de arbeidend klasse binnen de ngst mogelyke grenzen beperkt worde Een aanzienlek getal van de voornaamste fsbriJcanten en werkgevers werden daarom in den loop van het vorige jaar uitgenoodigd om hunne ervaring ten aanzien van het geduchte kwaad en de naar hun oordeel meest gepaste middelen tot bestrijding er van bij do arbeidende klasse ter kennis van het bestuur to brengen Zy brachten rapport uit u als uitvloeisel van de beraadslagingen over dat belangrijk rapport werd door de aanwezige werkgevers wenschelijk geacht gezamenlijk de volgende regelen toe te passen 1 Do werkgevers cu de werkman moeten doordrongen zyn van de overtuiging dat zij door elkan das wclf ijn te Bcliartigcn hun eigen belang het best bevorderen 3 Door zedelijken invloed en overreding van de zijde van den werkgever moet het misbruik van sterken drank worden tegengegaan 3 Blijken deze middelen onvoldoende dan moetde arbeider die misbruik maakt a bij de verdeeling van werkzaamheden zooveelmogelijk bij anderen worden achtergesteld b bij herhaling tijdelijk worden weggezonden en baat ook dit niet c eindelijk geheel worden verwijderd 4 l loeg en onderbazen worden niet in dienstgenomen of toegelaten wanneer zij kroeghouders zijn 6 Aan ieder werkman wordt zijfl loon zooveel mogelijk afzonderlijk uitbetaald Een wegens dronkenschap ontslagen werkmanwordt niet door con anderen werkgever iu dienstgenomen Ten aanzien van ecu werkman die nietkan bewijzen dat hij om een andere reden dandronkenschap zijn vroegeren meester heeft verlaten wordt vóór de indienstneming een onderzoek ingestild De werkgevers zijn overtuigd dat voor detoekomst het misbruik wordt bestreden door enwillen daarom zoovoel iu hun vermogeu is gaarnemedewerken tot a de aanschaffing van behoorlijke woningen aande werl lieden ter annkweeking van huiselykheid b den werkman in de gelegenheid te stellen goedeen goedkoope levensbehoeften te bekomen c bevordering van verstandelijke ontwikkeling derwerklieden cu vooral van het geregeld en goedschoolgaan hunner kinderen Vooral op dit puntkan de werkgever door zijn invloed krachtig tothet beoogde doel medewerken d de uitspanningen van den werkman zooveelmogelijk te doen strekken tot zijne aesthetische enzedelijke ontwikkeling Tot do uitvoering van bovenvermelde maatregelen tr en bijna alle aanwezige werkgevers toe en het b tuur heeft zelfs oiigevra igd van eene firma bericht outvangon dat zoowel hare gezellen als zij zelve van ganscher harte met de vastgestelde regelen instemden ïiiaus heeft hut bestuur zich tot de andere werkgevers gewend met het verzoek mede te werken lot bereiking van het groote doel de beteugeling van bet misbruik vau bedwelmende dranken en wel bepa ildelijk door aan de vastgestelde regelen hunne goedkeuring te schenk en Op het voorstel van het Hoofdbestuur der HoUandselie Maatschappij van Landbouw om ter eete van wijlen den heer mr D R Oevers Deynoot een gedeukteeken op te ricbten op een der landerijen behoorendebij de hofstede Eml Hoek heeft het bestuur der afdeeling De Hoeksohe Waard geantwoord dat het lieverop een andere wyze den naam van den waardigenbevorderaar van den landbouw aan de vergetelheidzag ontrukken te meer omdat die landerijen wordenverkocht en dus weldra aan anderen zullen toebehooren Het bestuur verklaart zich echter bereid mede te werkentot het stichten van een fonds voor laudbouwonder wijs of iets van dien aard dat de herinnering aande vele verdiensten van den oud secretaris Maatschappij zul levandig honden Naar de Middelb Öouraul verneemt zullen verraoedclgk tegen het einde dezes jaars twee nieuwe stoomschepen der Maatschappij Zeeland op de lijn VlissingenQueenborough in dienst gesteld worden die thans nau de Clyde te Glasgow in aanbouw zijn Zij zullen de namen dragen van l rinsei Marie en Prinsei EUsabel l naar de dochters van den groothertog van SakseuWeimar Eisennch wiens gemalin de zuster is van Z K H prins Hendrik Deze beide stoomschepen welke ieder 100 meter lang zijn zullen in mimte en doelmatige inrichtinvoor passagiers de Slad Middelburg en de Stad VU tingen nog overtreffen De salons zullen met weelde en smaak ingericht worden terwijl sobildir van naam als do heer Mesdag Heemskerck van Beest enz hunne medewerking hebbeu toegezegd om de paneeleu der beschotten met hunne werken op te luisteren Men deelt verder mede dat het Ivoornemon zou bestaan bij de iudienststelling dezer schepen de kleinere Stai Breda niet meer voor de dagelijksehe vaart te gebruiken Ook zou dan de dienst zoowel van Queenborough nis van Vlisaingen niet alleen op alle dagen der weck maar ook des Zondags aangevangen worden Over de statistiek van het aantal redevoeringen door de Afgevaardigden gehouden dezer dagen door Ie meeste Nederlandsche dagbladen opgenomen zegt Amh Wij hebben achting voor het geduld van hem die zich de meeste getroostte om dezen arbeid te verrichten Zien wij er niet zoo dadelijk de waarde van in die waarde kan niet wel in twijfel worden getrokken daar allo dagbladen op zeer enkele uitzonderingen na de opgave nan hun lezers mededeelen Eén wensoh koesteren we slechts dat deze statistiek nist moge strekken om leden der Kamer die weinig redevoeringen hielden aan ie sporen om er meer te gaan houden ten einde bij een eventueele volgende opgave een hooger rang op het lijstje te verwerven Veel te spreken is geen eer en weinig te spreken is geen schande Liever echter dan een volgende opgave over het zittingsjaar 1877 1878 van het aantal redevoeringen zouden wij in cijfers wenschen uitgedrukt te zien hoeveel maal onze vertegenwoordigers de vergaderingen der afdeelingen hebben bijgewoond Kon dit eenige emulatie tengevolge hebben dan zou de moeite van hem die de telling op zich nam waarschijnlijk beter beloond worden Het klerikale gemeentebestuur van Brugge heeft een groot deel van de gemeente bibliotheek bij t gewicht verkoch t aan Gebroeders De Vriendt die er gelijk zij gul weg erkenueit een schitterende zaak mede gemaakt hebben Er moet o a eene prachtige uitgave van al de plakkaten en ordoii nancies vau de Hertogen van Brabant bij zijn geweest Daar voor het gereedmaken van het Tentoonstellingsterrein te Parijs de karrcpaarden hoe ook afgebeuld slechts zeer weinig kunnen vorderen bespreekt men in allen ernst het plan om voorjdat vervoer va 240 000 000 kilogrammen aarde gedeeltelijk olifanten iu gebruik te nemen Het in sommige bladen voorkomend bericht dat tengevolge van het aan de organieke sterkte vau het lener groot aantal ontbrekende vrijwilligers geen millicieus van de lichting van 1877 na het verstrijken van den termijn voor perste oefening bepaald met verlof zullen worden gezonden heeft weinig grond van waarschijnlijkheid wanneer men in aanmerking neemt dat de jaarlijksche lichting ook die van 1877 nagenoeg 1 bedraagt van de sterkte der militie te land en dat behalve de lichting welke voor het eerst dient slechts 1 7 van het geheele bedrag der nijf lichtingen van de militie te land onder de wapenen kan worden gegchonden of geroepen Een eerzaam burger der hoofdstad die een paar eigendommen heeft te Arnhem ging voor cenigeu tijd die peroeelen eens bezien en was niet weinig verbaasd toen hij een daarvan naar zijn beste weten onverhuurd bewoond zag Er hingen gordijnen de rook steek vriendelijk uit de schouw eene dienstbode ging met de leutel uit en in enz enz Blijkbaar niet gaarne met de deur in zijn eigen huis willende vallen snelde onze Amsterdammer naar zijn zaakwaarnemer enriep hem ter verantwoording Ja hij had den sleutel afgegeven aan een mijnheer die gezegd had den heer eigenaar zeer goed partiknlicr goed te kennen en van hem verlof te hebben ontvangen ter wille zijner teringachtige vrouw uu en dan eene iu t perceel te mogen zitten Nn ze zaten er dan ook wel als muren zelfs tamelijk netjes geïnstalleerd op hunne medegebrachte kleeden en omringd van hun op twee groote verhuiskarren medegevoerd roerend goed De particuliere bekendheid bleek alleen van de zijde van den Arnhemmer te bestaan maar onze Amsterdammer die een goed hart heeft wa toch niet hardvochtig genoeg hem oogenblikkelijk met en benevens zijne leringachtige vrouw die al bijzonder veel van de gezonde lucht scheen geprofiteerd te hebben op straat te zetten Ze liadden dan ook al zooveel kosten gemaakt heette het én dat verhuizen was lastig Men bood zelfs edelmoediglijk aan een gulden zegge f 1 00 per week huur te betalen maar dit genereuse bod werd niet aanvaard Dan en dan echter zei de eigenaar moesten ze weg rijn Die termijn verstreek maar het zitten duurde voort Nieuwe aanmaning tot vertrek nieuw verbidden van den gratis verhuurder malgré lui die er in toestemt nog wat tijd te laten Maar inmiddels verhuurt de zaakwaarnemer het perceel heuschelijk in ernst voor geld waarop de eigenaar aan de vrijwilligers die zijn huis bewonen kennis geeft van dit feit met bijvoeging dat de tijd van gaan nu bepaaldelijk voor hen is aangebroken En wat volgde Een uitert sarkaatisoh brieQa van den indringer vol bedekte verwgten over goedkoope vriendelijkheid en niets meer of minder in nueereud dan kontraktbreuk y V d D In den nacht van 21 op 22 Aug is te Karlsbad een moord gepleegd op den heer Knoptermacher iniijn huis in de Parkstrasse Kasten waren opgebrokenen er werden eenige voorwerpen van waarde vermist Onder de badgasten heeft dit groote opschuddingveroorzaakt daar de Prakatrasse aan de Gartenzeile het elegantste gedeelte der stad grenst Dit seizoeukwamen verscheidene diefetallen met inbraak voor Men klaagt dat de politie volstrekt niet vgor haartaak berekend is en vele kroegen waarin allerleigespuis met drinken en spelen den d g doorbrengt volstrekt niet surveill eert Inhoud van Ceres LANDBOUW en VEETEELT De braak Programma s der Examens ter verkrijging van akten van liekwaamheid B voor schoolonderwijs in de landbonwkunde enz Bijcntcelt Verslag uitgebracht door den heer P Bijdendijk te Asperen in de vergadering der Afdeeling Viauen en Omstreken der HoUandache Maatschappij van Landbouw Vraagbus FEUILLETON Wat ik op een Undbouwrciaja hoorde en zag door V d H IV GEMENGDE BERICHTEN Uit de Pers Varia VAN ONZE LEESTAFEL MARKTBERICHTEN ADVERTENTIEN Als gevonden gedeponeerd een SLEUTEL en een PARAPLÜIE die blijven staan is aan het telegraaf k antoor Laatste Berichten Konstantinopel 26 Aug Een telegram van Moukhtar Pacha meldt eene groote overwinning Zaterdag door hem bij Kars behaald De Turk n vermeesterden iu den nacht van Vrijdag op Zaterdag den heuvel Kisil Zaterdagochtend wilden de Bussen deze positie hernemen het gevecht nam daarop groote proportion aan en duurde tot tegen 5 ure Tweehonderd vuurmonden waren in de gevechtslinie drie aanvallen der Russen werden afgeslagen en de Turken bleven meester van het slagveld De verliezen der Russen worden op 3000 a 4000 man gerchat De Turken verloren 1200 man AU Pacha werd licht gewond Generaal Zozovayoff kommandant der Russische cavalerie sneuvelde Het paard van Moukhtar Pacha werd gewond Petersburg 27 Aug De laatste gisteren avond ten lO j ure uit het hoofdkwanier ontvangen berichten melden dat de Russische troepen nog geen duimbreed hunne positie in de Schipka pas opgaven De berichten uit Konstautiuopel omtrent het veroveren van eenige versterkingen in den Sohipka pas door de Turlcen zijn dus volgens de tot dusverre ontvangen berichten volkomen ongegrond Londen 27 Aug Reuter Ofice verneemt van heden uit Konstantinopel dat geen ofBcieele dépêche de verovering van den Schipka pas bevestigd heeft Het binnenloopen in de haven van Prevesa is na zonsondergang verboden Londen 28 Aug De Daily Telegraph behelst eene dépêche uit Pera waarin gemeld wordt dat Gladstone in briefwisseling was met een Griekacb koopman te Konstantinopel en dat men ontdekt heeft dat Gladstone de Grieken tot een opstand tegen Turkije trachtte aan Ie zetten Hij spoorde de Grieken aan zich te vereenigen met de slaven De Grieksche koopman antwoordde dat het eene betere staatkunde voor Griekenland was Rusland te bestrijden veeleer dan Turkije Rome 27 Aug Op het Vaticaan ïs de bul hereed gemaakt aangaande de bijeenkomst van het toekomstig Conclave De bul laat aan den kardinaalkamerling de vrijheid om het Conclave casu quo onmiddellijk bijeen te roepen of te wachten totdat de vreemde kardinalen zullen zijn aangekomen Burgerlijke Stand GEBOKEN 25 Aug Jolias Wilhclmos ODdcrs K I ReckfrB eo A van der Veer 26 Cornetis coders J IJsseleteio CD K vao der Kiodt 27 Gerardut ouders J Bremraert en M IJpeloir 28 Adrian Anna Mana ouders J M Kerx en J Lijs OVERLEDEN 25 Ang H van Loon 6 w ADVERTENTIEN V De Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN TAN GOOR RoBST TAN LiMBDiLQ betuigen hnnuen dank Toor de bljjken Tan belangstelling ondervonden bij de geboorte van hunne dophter Gouda den 27 Aug 1877 Voor alle blyken van deelnenfing bij het overlijden onzer geliefde Moeder betuigen w onzen hartel ken dank Namens de Familie H W KRAMEBS Gouda 28 Ang 1877 Univcrseel Zulveringszont Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERIitGSZOUT een zeker middel tegen maaghoaUn zuur hraldng liartwater enz ia thans echt Terkiflgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes ïi 27Vj Cent en neele pakjes h 50 Cent te Gouda by J H BOERÖ Apotheker en te Boskoop bü A J TAN TWOUT 1