Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1877

VrUdag 31 Augustas N 2030 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrel en HARTING Frères Gtouda Oostliaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portjsits Albams Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés n jUl M UüilUUUliilj ZSSiDE laatste in het Abonnement door de het Korps Staf Musikanten van het Keg Schutterij te Motterdmn onder Dfrectie tbq dea Kapetmeester V J Uutschenruijtcr Win op Donderdag 30 Augustus 1877 des avonds ten Vf nie tSH Entree buiten inteekening Voor Heeren Leden hunne Dames of Kinderen 1 per persoon voor Niet Ledea ƒ i 70 per persoon Bij onganstig weder in de zaal Tevens wordt aa HH Leden ingevolge rt 30 van het Reglement kennis gegeven dat de iSocieteit te 5 uur zal GESLOTEN ZUN Het Bestoük Ma P J SNEL Premleni H JAGEB Secretam Gouda 28 Aag 1877 DeKANTONRÈGTEa te Gouda maakt bekend dat door signe Exë den Minister van Justitie is goedgekeurd het navolgende b zonder Keglement voor het Eantongeregt te Gouda De gewone Teregtzittingen voor de behandeling van Strafzaken zullen gehouden worden des WOENSDAGS die voor de behandeling van Bnrgerlgke ea Handelszaken des DONDERDAGS Voornoemde Zittingen zullen aanvangen svbormiddi s ten elf ure Extra judiciële werkzaamheden hebben plaats dee DONDERDAGS na afloop der Burgerlflke Teregtzitting J H VAN MIERÜP OpeDbarc Vrijwillige VerlïoopiDg De Notaris resideerende te DONDERDAG des voormiddiigs € DE Hakmoiii £ erst bg opbo bet nbaar te W J A SOZDAKUS Schiedam is voornemens op den 6 SEPTEMBER 1877 te 11 uren in het Koffiehuis te Goudd in ééne sitting d en daarna bg afslag in VEH EN en te VEBKOOPEN De licerlijlilicdcn van STEIN WILLE iS VBIJE HOEF CU RALVERENBROEK gelegen in het Kanton Gouda Anondis ement Motterdam met al hare reeh n vrijheden erfMenatbaarheden of lasten als die hebben of zooals die iot heden zgn bezeten en uitgeoefend of uitgeoefend hebben kunnen worden waaronder is begrepen de eigendom en het recht van visscherg in de rivier de LJssel strekkende van de stad Gouda af tot aan de VJierikke benev ens het recht van visscherg aan de zuidzgde van den ssel onder de gemeente Haaxtreckt van af de Haastrechtsche bmg tot aan het van onds genaamde houten Sluisje gelegen in den Lopikkerwaard in den poMer Rösendaal kadastraal bekend gemeente Reeuaijk Sectie I Nr lU fei en gemeente Haattrtcht Sectie A Nr 156t 556m Sectie B Nr 1293 en Sectie C Nr 979W allen lecht van visscherg De visscherg ie verpacht tot 1 JANUARI 1800 voor 7 50 in het jaar ten voordeele van de Kerk der Hervormde Gemeente te BdCendorp Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaria BOLD ANUS I J met driejarig en cursus De LAATSTE INSCHRUVING van het Schooljaar 1877 1878 heeft plaats op ZATERDAG 1 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het TOELATINGS EXAMEN en de HEREXAMENS worden MAANDAG 3 SEPTEMBER om 9 uren gmorgens aangevangen De ondergeteekende blijft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Mreeteur Dn W JÜUÜS DIJKGBAAP en HEEMBADEN van het Waterschap d £ Zuidfoldee bg Edam vragen om den 1 Januari 1878 in dienst te treden EEN BEKWAAM Y die de veieischtea bezit voor de bemaltog ivan een Watermolen daarenboven kennis lost en aanleg heeft tot bet besturen ofIfeeien besturen van een klein Stoomgemaal De jaarwedde daaraan verbonden bedraagt ƒ 800 met vrge woning in een nieuw huis Sollicitanten worden verzocht zich in persoon met overlegging van bewgsstukken vóór den l October a s bij den D kgraaf des polders aaa te melden bg wien nadere inUchtingen te bekomen zgn Dgkgraaf en Heamraden vaa den fZuiDPOLDEB bg Edam P Az PLAS Dijkgraaf KLAAS Dz VEEN Seeretarit Mejuffrouw KORTLANDT Aan den Flnweekn Singel verlangt met Novemb eene Dienstbode van de P G tgdelgk in een Jdein gezin een FATSOENLIJK BURGERMEISJE P G voor gezelschap of lot assistentie in de Jiuishondiag Brieven frano o onder letter P aan de Boekhandelaars J vas BENTÜM ïn Zooh alhier mM LAROCHE Tan KKAEPEIilElV en HOLIf Jpotieier te Zeitt De eenlfe HVDik LABOCHE nelke door 4e Red van de feneesk Coar aan HH Gen M kundifen te aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetloït sleehte spijsvertering zenuirziekle in het tydperk der heistelling na zvare ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flaoou bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda Gouda dbük vas A BwKKifAH 18 OllDSm GUIMSTIEK EI SCHERH VEREENIGIN6 noodigt HH Liefhebbers van GYMNASTIEK Pn SCHERMEN welke van deze Vereeuiging lid wenechen te worden uit zich hiertoe voor nf op den 31 AUGUSTUS e k tan te melden bg den President Ier Vereeniging Namens het Bestuur De Presidtnt D VAN DEB LAAR Dz Korte Tiendeweg Daar mg de uitstekende genezing van de CAPÜALA een art door den beerL SERNÉ Veearts te Haarlem als geneesmiddel in den handel gebragt geleken i bg mgn paard dat aan een vreeselgke huidwonde leed binnen weinige dagen volkomen is genezen en in een clansrgk behaarde huid is herschapen durf ik dat artikel aan alle eigenaars van pauden ten zeerste aanbevelen J BAARS Aannemer van s Lands wateren ribwerken JZandwgk bij Tiel NAAR DS CAPV ALA wanneer uw paard of hond aan huidziekte Igdt welke de gebeele herstelling binnen weinige dagen bewerkt waarvoor ik lederen verbruiker w i L SERNÉ Fabrikant HAAaum Dit att is buiten den fabrikant verkrggbaiu bg de depothouders voor Zuid HoUand a 1 50 per bns N P CATENIUS s Gravenhage J L F C SNABILIÉ J M SMELTZER F E v SANTEN KOLFF Rotterdam jC f MULLEB Brielle B J B BOSCH Gorinchem G A J TETTHOFF Leiden G C DBABBE Delft BfiUST en KRAK Leiden KinJte AGENTEN worden wvraagd Toor de proTZ HoIliuid en verder alom Dr CiiaDtomeiaous Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den kor ten tgd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelp artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewgs hiervan kan strekken dat er reedi duizenden bjj tienduizenden flacons van verkocht zgn en de aJtlrek van dit voortreffelgke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Igders aso verschillende oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevo en en zullen zg na een betrekkelgk korten tgd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogen water ondervinden Zg die genoodzaakt ziju de a lastige bril te gebruiken zullen die bg eea voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen pen of lezen beginnen te steken of die waaruit bjj harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make dus eer het te l t isgebruik van Dr CliantoinelaDUS Oogenwater en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwgring a 60 Ct per Flacon bg T A G vak DETH Gouda J J BEUZEMAKEB Leiden J H KELLER Zoon Westewagenstr Boüerd BUITENLAND Buitenlandsch Overzicbt De Xepuilique Frm aiu heeft tot heden geen kennis gekregen van de tegen haar op laat van den Miuiaterraad ingestelde verfolgmg waarover wij in een vorig nr spraken üambetta evenmin Het blad drijft lutuasclieu den spot met de iulichtingen die de officieuse bladen over de zSdk geven en waaruit blijkt dat de grootste moeielijkheid bestaat in het formubMtren van de aanklacht de fran aite zegt dat de geheele redevoering aU beleedigend voor den Maarschalk en de Miuistera wordt aangemerkt Ook noemt de FranqaiM slechts twee bbtden die mede vervolgd worden Twee is leker gemakkelijker dan tweeof driehonderd die aan hrtzelfde vergrijp zich hebben schuldig gemaakt üe Monileur het orgaan van Deense spreekt alleen van de vervolging van Oanibetta en de RejmUique Franfaue De Rappel noemt itf vervolging een monster reclame voor Gambelta De Éhgaro is buiten zichzelf van vreugde over le vervolging en vindt t alleen jammer dat z J zoo laat plaats heeft De Payê meent echter dat hier geldt beter laat dan nooit en vraagt waarom iambetta nog niet gevangen genomen ia Gisteren morgen moest de Ministerraad vergaderen maar zij werd uitgesteld tot s middags naar de Tempi wil omdat de Minister van Justitie nog niet recht wist hoe de vervolging van Gambetta moest worden ingekleed De bekende correspondent van de Daüg Neut Archibald Forbes woonde den tryd Vrijdag 11 b j en gaf in een nagenoeg 4 kolommen lang telegram eene beschrijving van hetgeen hij dien dag met eigen oogen waarnam alsook van den strgd der vorige dagen zooals hem daaromtrent door Uussische stafofficieren mededeeling werd gedaan Douderdiignamiddag scheen de Kussische positie met de troepen die zich daarin bevonden verloren de Turken waren er nagenoeg in geslaagd hunnen rechter en linkervleugel op dtn eenigen verbindingsweg in den mg der Kussen te vereenigeu toen juist bijtijds het eerste bataljon eener jager brigade op Kozakken paarden gezeteu aankwam eu door onmiddellijk aan den stryd deel te nemen het dreigend gevaar afwendde Sedert dat oogenblik kwamen van lieverlede meer versterkingen aan met wier hulp de reeds verloren posities herwonnen verden De Schipka pas ia niet gelyk men zich dien voorstelt een min of meer breede weg aan beide zijden door hooge bergwanden ingesloten maar een bergrug met ravgnen dalen en spleten aan beide zgden door welke t voor infanterie mogelijk is de positie om te trekken De correspondent van de Daily New zegt dat deze positie met alleen volstrekt niet onneembaar maar zelfs niet eens een sterke defensieve stelliug is daar het geschut niet alle dalen en ravijnen waardoor de weg aan beide zijden omzoomd is bestrijken k zoodat op enkele plaatsen eene geheele brigade infanterie door de rotswanden tegen het vijandelyk geschutvnnr gedekt zich op een 100 el afstand van de Eussiiche positie vereenigen kan Voor het transport van voertuigen en geschut is het bezit van den weg noodzakelijk zoodat de Turken die in t front bergbatteryen en zelfs belegeringsgeschnt in positie brachten in de flanken uitsluitend met infanterie kunnen manoeuvreeren De zeadaagsche strijd van Dinsdag tot Zondag bestond dan ook nagenoeg uitsluitend in een infanteriegevecht Den eersten dag telde de Uussische bezetting niet meer dan 3D00 man Vrydag was die 18 000 terwjjl de oorrespondent de strijdmacht van Suleiman Pacha op 60 000 schatte dooh met de versterkingen welke hij op zijn terugweg naar het hoofdkwartier ontmoette acht h j t waarschijnlijk dat de Bussen den Sohipka pas voor zich behouden kunnen tenzij de Turken ook op de rechter en linkerflank der Kussische positie den aanval beginnen en noordelijk van den pas en in den rug der Bussen met succes opereeren Geschiedt dit echter niet dan zal Suleiuiau Paoha zijn leger te pletter loopen tegen de rotsen van Sohipka De Daily News zelf is echter nog voorzichtiger dan haar correspondent bet aanvankelijk succes der Bussen zegt zij mag ons echter niet blind maken voor de gevaren der Bussische posities De verdedigers van den pas staan tegenover eene numerieke overmacht en goedgeslaagde flunkbewegingen zouden hunne verbinding kunnen afsnijden Donderdag b v had het Bussische geschut eenigen tijd geen amunitie meer en waren de soldaten zonder een droppel water daar dit in de versterkte positie niet gevonden wordt terwijl de weg naar het noordelijk dal en Grabowo door hst moorddadig kruisvuur der Torksche scherpschutters bestreken werd Volgens een telegram van een Weener blad zijn de opstandelingen iu Bosuib weder slaags geweest eu door de Turken voor een goed deel op Ooatenrijksch grondgebied gedrongen BINNENLAND GOUDA 30 Augustus 1877 De dezer dagen door Burgemeester en Wethonders bij den raad ingediende begrooting dezer gemeente voor den dienst 1878 bedraagt in ontvang en uitgaaf de som van ƒ 241 030 43 Gaarne vestigen wij de aandacht van hen aan wie t ontsnapt mocht zijn op het zesde en laatste der HarmonieConcerten in het abonnement d t heden avond in Ons Genoegen plaats heeft De wisselvalligheid van het weder heeft aan de opkomst van dit jaar zeker eenige afbreuk gedsm maar heden belooft het we6r gunstig te zuHen ziju althans terwgl we deze regelen schrijve is het zeer fraai In groeten getale zal don ook voorzeker het Goudsche publiek aanwezig zijn om te genieten van het heerlijk spel der Stafrauzikanten van de Botte damsche schutterij De heer llutschenruijter heeft voor een prachtig programma gezorgd Men oordeele zelf No 1 Marche No 2 Ouverture die Zauberiiote Mozart No 3 Fiintaisie sur des Motift de l Opera la Traviata de Verdi Lemaire No 4 Neu Wien walzer Strauss No 5 Pantaisie op von Weber s Oberon de Jong Pauze No 6 Ouverture der Haideschaoht v Holstein No 7 op verzoek B verie Vienxtemps No 8 Ungarische Tanze No 4 en 6 Brahras No 9 Grande Pantaisie sur des motifs de l opera Faust de Gounod Dunkler Blijkbaar wenscht hg dat zijn corps een besten indruk zal achter laten Zou het niet streelend zijn indien men toonde dit op prijs te stiellen door hem wederkecrig den indruk mede te geven dat Gouda nog steeds zeer vele oprechte kuustminnnars onder zgue inwoners telt Gisteren werden op den Bij ispoorwcg in de gemeente Eeeuwijk zes op dien weg zich bevindende runderen va dtn landbouwer T de B overreden waardoor er drie onmiddelijk werden gedood twee zwaar en een licht gekwetst de trein heeft geen oponthoud ondervonden De voor 1878 aangeboden begrooting der gemeente Waddinxveen bedraagt zoowel in ontvangst als in uitgaaf ƒ 30194 19 Ten gevolge op het bericht in de Staaticourant van 17 dezer kan worden medegedeeld dat volgens een telegram van den Gouverneur Generaal van Neder landschIndie gedurende drie dagen te Samalangen eenige vijandelijke sterkten genomen zijn waaronder zeer belangrijke De vijand liet 38 dooden achter Van onze zgde werden één luitenant en 9 mindere militairen gewond terwgl één man sneuvelde Het bericht dat op de begrooting voor 1878 gelden zouden zyn uitgetrokken tot verhooging van de traktementen der kapiteins is naar wg van goederhand vernemen onjuist N S Ct Door den Minister van oorlog is bepaald dat de onderofficieren die de lessen der 2de klasse van den wetenachnppelgken cursus bij de corpsen volgen alle diensten zuUen moeten mede verrichten en daarvan niet mogen worden vrijgesteld O ntrent de handelingen van de Alg Synode der Nederl Herv Kerk meldt de £ eri Ct onder andeien het volgende In de zittingen van 15 tot 22 dezer kwam in behandeling ecu voorstel van den hoogleeraar Doedea tot wijziging der reglementaire bepalingen op de vereisehten van het lidmaatschap der synode De strekking van het voorstel was dat die benoeming alleen zal mogen geschieden uit hen die werkelijk leden van een provinciaal kerkbestuur zgn en de gekoïene die ophoudt lid van zulk een bestuur te zijn als lid der synode door zgnen secundus zal moeten vervangen worden Tegen dat voorstel had echter de vergadering bezwaren ontleend aan den strijd die daardoor ontstaan zou met het beginsel van de driejarige zitting der synodale leden en aan de daardoor ontstaande beperking van den toch niet zeer mimen kring waaruit zoowel predikanten ala ouderlingen tot leden der synode naar de reglementen kunnen jjekozen worden Zij meende daarenboven dat hierdoor inbreuk zou worden gemaakt op de vrgheid der keuze aan de claasicale vergaderingen toegekend Op een schrijven van het classikaal bestuur van Appingadam waarbg aangedrongen werd op eeue wgziging van art 41 van het reglement op de vacaturen het wegnemen van bezwaren in enkele gemeenten waar het recht tot beroeping van predikanten bij coUatoren berust heeft de synode het bezwaarlijk en ongeraden geoordeeld door wijziging van eenig reglement aan dete bezwaren te gemoet te komen cooUng de door haar met den Minister van Justitie over de af koopbaarstelling der coUatierechten gevoerde onderhandelingen nog niet tot eenig resultaat hebbeu geleid De commissie voor de zaak van het hooger onderwijs heeft rapport uitgebracht omtrent enkele punten welker bespreking en beslissing aau de redactie en de voorloopige aanneming van het gewijzigd reglement op het eitamen ter toelating tot de evangeliebediening in verband met het reglement op het hooger onderwijs moeten voorafgaan Door de Nederlandsohe hoofd coramisiie voor de in 1878 te Parijs te houden internationale tentoonstelling is eene circulaire ontvangen van den heer directeur des sections étraugères aldaar waarin uitvoerig verslag wordt gegeven van den stand der werkzaamheden op het terrein voor die tentoonstelling bestemd Men stelde zich in de eerste plaats tot taak het paleis op het Champ de Mars dat het hoofdgebonw voor de tentoonstelling zat zijn spoedig te voltooien opdat zoo tgdig met de werkzaamheden voor de inwendige inrichting zou knnnen aangevangen worden als noodig is om het gereed komen van de geheele opstelling vóér den dag tot de opening bepaald te verzekeren Het eerste gedeelte van dit programma zal weldra verwezenlijkt zijn Op 15 September e k is de voltooiing van het paleis op het Champ de Mars te verwachten Het tijdstin waarop de commissiên der verschillende landen de aan haar afgestane gedeelten in het gebouw in bezit zullen kannen nemen is dan gekomen De voor haar in de parken en tuinen bestemde terreinen zgn reeds uu ter barer beschikking gesteld De Frausche commissaris generaal wenscht dat elke der commissiên door de regeerineen van de verschillende landen voor de tentoonstelling benoemd met hare werkzaamheden op het terrein terstond na den genoemden datum aanvange opdat de werken i de buitenlucht vóór het ongunstige jaargetijde voltooid of onder dak gebracht E jn en gedurende den winter alleen werken voor inwendige inrichting tt volbrengen blijven Hij houdt er op aan dat kasten tafels enz tijdig vóór de verzendingder goederen worden geplaatst in één woord dat elke medewerke tot volledige opstelling vóór den dag voor de opening van de tentoonstelling bepaald Voor October e k moeten de opgaven voor het zamenstellen en afdrukken van den atgemeenen catalogus aan bet secretariaat generaal toegezonden zijn De toezeggingen tot deelneming aan de tentoon