Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1877

tdfiogf door de Nederlandache hoafd commissie e da aantaukel k na hare uitnoediging b roudgacoudea oiroulaire ontrangen zyn later uog belangryk toegeuomen Die toezeggingen zijn sedert op weinige uitzonderiugeu na aaiigeTuld met de gegereus noodig roor de samenstelling Tan den algemeenen eataiogua Alien die zich bereid hebben TcrklaaM door deelneming aan de tentoonstelling de eer Tan de kunst de nijverheid den land en tainboow ran Nederland in den aanstaanden grooten wedstrijd te Par s te helpen handhaven zullen met Toldoening de mededeeling vernemeu Tan de geTorUetden stand der werken die voor de schouvrplaats Tan dien wedstr d moeten worden tot stand gebracht Het uitroereud comité der hoofd commissie zal de wertuamheden ter Toltooijng un de Ncderlaudscha afdeeliug Tan de tentooustelliiig zoodanig regelen dat met de opstelling der voorwerpen en goederen tijdig kan worden aangeTangeó De Nederlandache inzenders zullen er derhalve op behooren te rekenen dat hunne Toorbrenaelen roor de teutoonstelliug bestemd in de eerste dagen ran 1S78 ter verzending moeten gereed zijn Van de negen antwoorden op de pr jsrraag ran JV orer ie besle middelen tot ontwikkeling tait Ael tekoonkeidtgevoel op de laj erelvoliatchool zijn twee Toorwaartielyk bekroond en werd omtrent ééa te kepnen gegeven dat het wenschehjk geacht wordt den schrijver aan te sporen zjjn opstel in het licht te geven Ms opsteller van de roet de gouden medaille en ƒ 200 behoudens enkele stylverbeteringen bekroonde verhandeling heeft zich bekend gemaakt de heer J H Tan Duinen te Muiderberg De schrijver die met een premie v n 100 is bekroond ia nog niet bekend die der verhandeling waarvan de uitgaaf wenschelyk wordt geacht is de heer W B G Molkenboer te Leeuwarden De heer W H Jacobs te Haarlem heeft eene stooBimachiDe uitgevonden waarbij de rechte beweging van den zuiger door den cilinder overgebracht door de Krukas rerrangen is door eene ronddraai ende beweging Ten de as die uit de stoompgp te Toorschjn komt Deze nitrinding zal naar de Haarlewteoie Courml meent een geheelen omkeer in bet toomweieu te weeg brengen Het kofliebuit La Vlatiandel op de Ylasmarkt te Rotterdam stond sedert geruimeu tijd onder verdenking hazardspel toe te laten Het waa ran rrg slgemeene bekendheid dat het potspel op het biljart er tot dobbelen aanleiding gaf Het potspel was slechts Toorweudsel om dikwerf aanzienlijke inleggeldeu toe te kennen aan den trekker ran een der nummers waarnaar de Tolgbenrt Tan de Terschillende spelers zich regelt Dat ook de Justitie kennis van de zaak kreeg tal niemand rerwonderen maar het isinrele gerallen naar het scheut roor haar gemakkelijker eene raste overtuiging dat het wettig bewijs van schuldig te bezitten VrDet elooa is onder leiding van den oflieier van justitie Patgn door den commissaris van politie Ëbbeler eene iostrnotie geopend Ook latere pogingen om de feiten wettig te constateeren bleven Truohteloos De belanghebbenden wieren uiteïrmate op hunne hoede en de geplukte slachtolfers garen er de Toorkeur aan maar het stilzwijgen te bewaren Het ging te moeilqker om de schuldigen op heetrr daad te betrappen omdat de habitués bet personeel van de Rotterdamsche politie kenden en zich zelfs door geen vermomming om den tuin lieten leiden De heer Van Hamel substituut officier van jnatie is toen op het denkbeeld gekomen zich iu dit jferat van de rqksréldwacht te dieoen waarmede het f ersonee minder of in hetKeheel niet in het bedoelde offiehuis tiekend kon z jo De noodige berelen werden aan den m oor der rgksreldwacht Goudriaan gegeren Hij rermomde zich begaf zich in het koffiehuis maar 1 wekte zonder zqn schuld argwaan Men hield zich til Goudriaan liet toen uit aangrenzende steden B een paar reldwaehter orerkomen die zich flink rerBomd naar liet koffiehuis begaren Die twee wekten geen wantrouwen en schqnen getuige ran strafwaardige handelingen geweest te zyn De justitie besloot althans de zaak ahna door te zetten Dinsdag ran de kennis bezochten twee andere rermomde reldwaekten het koffiehuis Daarna werd besloten des Dinsdags den grooten slag te slaan De twee eerstbedoelde reldwaehten belraden hei huis andermaal ditmaal rergezeld Tan een meisje dochter van een der reldwachters De afspraak was dat Goudriaan die met andere reldwachters alle op rerschillende wgze rerreomd buiten op den uitkgk stond met deze in allergl het koffiehuis zoude biuQenanellen wanneer het meisje op den stoep rerscbeen Daarbinnen r cmoedde men niets kwaads en nam het bazardspel weldra een aanrang Op het oogenblik toen er ƒ 16 op het biljart lag garen onze twee reldwachters die tot dnarer nistig toeachouwera pU Tfa 9 V a R bet neiqe het signaal om naar buiten te gaan Gclijktydig verUimrdcu zy dut zy veldwachters waren Goudriaan met de z nen snelde toe en kort daarna ook volgens afspraak de commissaris van politie Ebbeler met inspecteurs en agenten die de Vlasmarkt voor het koffiehuis omringden De heer Ebbeler legde als hulpofficier van justitie definitief beslag op bet geld en op het meubelair Tan de koffiekamer dat ter griffie ran de rechtbank werd orergebracht terwgl tegen A Leenheer hou ler ran het koffiehuis proces verbaal werd opgemaakt De aanwezige spelers tien of twaalf iu getal liet men ougemotid rertrekken Dat de rerdeeling van goederen die met het honden ran verboden lotergen moet gelgk gesteld worden nog niet geheel uitgeioeid is bigkt onophoudelgk uit de feitKi Ziehier eene circulaire van bijzouderen aard Onderlinge Steenkolenhandel Gevestigd te Kralingen Kantoor Dijkttraat Qe onderlinge Steenkolenhandelistelt zich ten doel een ieder op een roordeclige en gemakkelgke wgze vn betaling iu bet bezit te stellen ran puike RuJtrKacJutlkolen Men verzekert zich hiervan door het nemen van een aandeel ieder aandeel bedraagt f B 20 te betalen in wjkelijksche termijnen van 10 Cents waarvoor wij aannemen u te leveren 6 Mud beste KulrrKachelkolen Verminderen de steenkolen in prgs ddu ontvangt ieder deelUemer zooveel mud als voor ƒ 5 20 kan geleverd worden zoodat men door deze wekelgksche betaling zeer gemakkelijk en voordeelig in het bezit komt van brandstof onmisbaar iu het huisgezin Ieder deelnemer ontvangt doa Jiet gestorte bedrag in steenkolen terug naar winketpr j berekend en wordt op den koop toe iu de gelegenheid gesteld het verkrijgen als cadeau van winterprovisie bestaande in aardappelen hout turf steenkolen ham spek worst enz Op iedere BOO Tolgefourneerde aandeelen zal als cadeau worden uitgereikt een bon Toor 6 mud beste aardappelen 10 mud beste steenkolen 5 mud dito 1 ham 1 dito 1000 beste turf 500 dito 10 bos hout 6 bos dito 10 pond best Geldersch spek 5 pond dito 10 pond besle rookworst 5 pond dito Mocht iemand in het jaar ophouden te betalen dan rerraU n roor hem de roordeelen der borenstaaude cadean maar behoudt hij het recht j m op het einde van het jaar het bedrag zguer gestorte contributie in steenkolen terug te vorderen De bijdrage wordt wekelijks door den bode opgehaald en men ontvangt kwitantie roor het betaalde bedrag Men kan ook meer dan een aandeel nemen en ontrangt dan ook in plaats ran 6 mud 12 mud Verder zal niets onbeproefd worden gelaten om zooreel mogelijk in het belang ran de koopers te werken en te zorgen dat hetgeen geleverd wordt van de beste kwaliteit is Wordt teruggehaald Firma F A EEINEB8 k Co Het komt ons voor dat de geringe man het verstandigst zal handelen door de centen die hij ter zijde kan leggen naar de spaarbank te brengen in plaats ran ze toe te vertrouwen aau allerlei onbekende firma s die in hare circulaires niet eens eenigen waarborg aanbieden dat de inlegger geld of goed ten volle terug zal verwerven De Iwdoeling van zulke firma s is zonder twgfel van louter raenscheiilievenden aard maar die firma s moeten leven bare agenten en boden moeten ook leven men kan bovendien het ongeluk hebben slechte zaken te maken waar is dan de stoffelgke garantie dat de onbemiddelde inlegger zijne zuur verdiende spaarpenning terugbekorat Die zekerheid biedt alleen de spaarbank De geringe man bedenke dat wel Het Fransche weekblad Si Sentinelle bevat iu haar no van 25 Aug jl een artikel getiteld La Hollande peutelle se défendre over de organisatie onzer strijdkrachten Ofschoon zgoe beschouwing iu vele details ver van juist is is de conclusie von den schr wel waard hier medegedeeld te worden Naar mijne bescheiden meening zegt hij zal bij een eientueelen oorlog men zien gebeuren dat of Nederland als in den oorlog met Spanje zich Jot het uiterste zal willen verdedigen wanneer het wordt aangevallen of met zich zal laten handelen als een schaap dat ter slachtbank wordt gevoerd In het eerste geval zou het van stonden af met ernst de organisatie zijner verdediging moeten ter hand nemen Dit is slechts een geldkwestie In het tweede geval zouden d Nederlanders wgs handelen met oogenblikkelijk de onnutte uitgaven te staken die zij elk jaar voor een halfslachtig doodgeboren verdedigingstelsel doen en met zoo spoedig mogelgk nederig de geuade in te roepen van de mogendheid die zich de moeite ztil willen geven zich van hanland meester te maken Die handelwijze kan misschien niet zeer raderlandslierend zijn maar zeker roorzichtig Orerigens wanneer ik den gang der zaken daar ginds naga dan vrees ik zeer roor Nederland dat de tijd der de Witten van Willem III Tromp en de Ruiier roorbij is In dat geval tic traniit gloria mundi 1 Wat er in September bij de openii g der kamers zal en moet gebeuren blijft zegt de Haagsche oorrespondent der Zu C uit den aard der zaak e n raadsel maar het heeft hierin politieke kringen no al de aaudaaht getrokken dat het DagM dezer dweu de ministers adriseerde om terstond nit rrije beweging de kwestie ran vertrouwen te stellen Meer en meer wint de meening reld dat het ministerieHeemskerk zijn schoolwet niet meer id behandelinij zou krügeu Buitengewoon dikwijls wordt er tegenwoordig ministerraad gehouden maar zelfs de intiemen weteu niet wat er voorvalt Ondertusschea nadert de tyd der eerste ontmoeting met raasche schreden reeds zgn tal Tan afgeraardigdeo weder in de residentie temg Onder voorzitterschap van mr A de Pinto is dezer dagen te Utrecht gehouden de 278te algemeene vergadering van de Maatschappij tot nut der Istaèlieten m Nederland Uit het verslag door den algemeenen secretaris uitgebracht bleek dat de ficanciéele toesUnd gunstig is en dat de Maatschappij zich Toornamelülc bezighoudt met het doen geren Tan onderwys san Diinrermogende kinderen ran aanleg Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeren dr J Teiletra de Mattos te Amsterdam mr M Tan Lier te Groningen en M L Tan Ameringen te Amsterdam Aangenoraesn werd het roorstelder Afdeeling Groningen om middelen aan te wenden tot opwekking der belangstelling in de Maatschappij Als plaats der rolgende vergadering werd Rotterdam gekozen Bij de parade op jl Zaterdag hebben de Haagsche piok pookets weder huisgehouden Versohillende personen hebben voorwerpen Tan waarde rermist eu onder anderen werd den kastelein G 8 aan den Rijswijkscheu straatweg woonachtig tem l hij met bewondering de vlugge bewegingen der troepen gadesloeg door een nog rlugger beweging zgn horloge met ketting ontfutseld De man deed er aangifte van bij de politie doch het zal wel niet gelukken den behendigen dief op t spoor te komen Op het voorplein ran de tentoonstelling te Amsterdam biedt men den bezoekers loten te koop aan Ben paar dagen geleden namen twee personen als heeren gekleed rijf loten van een jongen betaalden één gulden en de vier overigen zouden zg eren bij merrouw halen die binnen in de zaal was De jongen wilde hen volgen doch de heeren zagen dat liever niet daar bij met zijn roode uniform zoo n rare rertooning maakte De jongen wachtte eu wacht nog Uit de waterrijke streken van Overijssel en Frietland nitgeveende kraggen en rietlanden schrijft mes dat het onstuimige weder hoogstgunstig werkt op den aalof palingvangat die in geen tgden zóó voordeelig was als zulks thans t geval is Er worden gansehe partijen naar Frankrijk en EngeUnd verzonden waar ze duur worden betaald tot zelfs ƒ 1 50 per kilo De opkoopers doen alom goede zaken daar de visseherlui weinig verandering in de prijzen maken en men tegenwoordig voor 80 i 9ft et per kilo puik soort ontvangt Ook de vangst ran snoek blei en baars is belangrijk t meeste wordt eveneens naar Holland en t buitenland g expedieerd De treinen die Donderdag ten half negen ure Tan Rosendaal naar Moerdgk en rice rerea liepen eu te Oodenboseh moesten wisselen waren in rollen aaatooht tot op zeer korten afttand genaderd toen de beer ran Bentnm commiea bij den Grand Central Beige bemerkte dat beide treinen zioh op dezelfde rails bevonden Naar het station te rliegen en ran het geraar kennis te geren was het werk van een oogenblik dadelijk begaf men zich aan het werk om door signalen de machinisten op het geraar opmerkzaam te maken dooh te laat i beiden waren reeds den wissel gepasseerd De paniek tt beschriJTen die op dit oogenblik op het perron heerschte was onmogelijk ieder rlood weg tw 6 slechts bleven op het perron de ohef Peeters en van Bentum moedig vlogen zij elk een der aankomende treinen te gemoet en na veel moeite en inspanning gelukte het den chef en de machinisten een der treinen te doen stil staan welke rerrolgö met den meesten spoed achteruit stoomde het geraar was geweken maar het was hoog tjdi de loeomotieven bleven slechte eenige meters van elkander Ten bewijze hoe de tgden veranderd en de toestand vooral in zake het onderwijs verbeterd zjJD kau het volgende dienen In 1727 werd in een dorp in Gelderland een ondelwijzer door een Kerkraad aangesteld onder die voor waarden en met dat expresse beding dat hg niet alleen sal gehouden sijn in lesen schrijven rekenen gfB singen meer en meer slg dagelijke te ocffenen de jeugd in de gronden van de Religie te onderwijzen met deeelve sagtsinnig en niet wreet om te gaan dog betamentlijk daar t vereijst Jird meriten te straffen en vervolgens al d bjp pligten meer in kerkea ordre vermeldt als ee Wf ntlijk Mees r en Custos waarnemen en stiptelijk soelcen optevolgén maar ook in specie aan den E Kerken raat als daar toe wel redenen hebbende van betuigt te sijn niet alleen met mond neen maar ook roet eijgenhandige ondertekening verbinden en verplichten sig christelijk de jeugd en anderen ten roorbeelde te gedragen geen dronkaar kreijter ofF vechter te sgn met sijnen Erenaasten in alle oprechtigheijt sender ralsheijt bedrag ofte leugens om te gaan en wat dies meer is Uit een particulieren brief uit Atchin dd 10 Juni is het rolgende ontleend Ik kau niet ontkennen dat een goede dosis nieuwsgierigheid mij plaagde toen ik te Samarang aan boord ran een prachtigen zeestoomboot stapte om als Gourernements passagier naar het noorden ran Sumatra te worden overgeroerd Na een dag oponthoud te Batavia zetten wg koers naar het eiland Bauka ik bezocht vluchtig de hoofdstad Muntok en wg stoomden door langs Bionw naar Singapore alwaar de boot het anker liet vallen U eene beaofarijving te geven van de prachtige hoofdstad van Engelüh Indié ligt buiten mijn bestek t zij voldoende aan te stippen dat gene der Oost Indische havens bij Singapore in de chaduw kan suan Na nog even te Poeloe Pinang te hebben aangelegd bereikten wü eindelijk de reede van het beruchte rooversnest Atchin wq hadden negen dagen en nachten gestoomd De eerste jianUik op de kust is prachtig schoon het oog rust met welgevallen op het een drietal uren verwgdcrde grillig zich hemelhoog verheffender gebergte hetwelk de uiterste pont van Sumatra in de geheele breedte doorsnijdt Nu voor dat ongelukkig plekje groud zijn reeds millioenen besteed cu duizenden meuschenleveus opgeofferd het zoo t schijnt voor Biyt pennen schier ontoegankelijk gebergte strekt tot struikelblok en het is iu de kloreu en rnrijnen dat het Atchineeeche Tolk zich met have en goed ophondt het is daarheen waar zij zijn gevlucht en van waar nit zg den guerillaoorlog voortzetten De door de genie aangelegde spoorweg bracht mij van de landingsplaats Oleh leh naar binnen KottaRadja den Kratou ik installeerde mij en trachtte mü al spoedig in deu doolhof van militaire en andere gebouwen te orienteeren want ia de paar jaren dat dit gedeelte van het uitgestrekte rijk in ons bezit is is er zeer veel gebouwd en werken thans dagelijks p m 2500 vrije arbeiders p m 150 Jaraansche en 200 Chineescbe timmerlieden en tal van andere amboohtlieden uit alle oorden ran den Archipel aangeworven De sommen gelds die hier bg de uitvoering van werken worden verknoeid zgn verbazend groot ik heb hiervan aardige staaltjes aangeteekend De oorlog woedt nog onafgebroken voort nog heden morgen vertrok het 12 bat inf om het weerspannige Analaboe te gaan tqcbtigen dat is nu de tweede maal in de drie maanden dat ik mij biet bevindt thans hebbeu zg onze kleine bezetting ingesloten er er zullen spaanders vallen het heet dat de geheele Oosten Westkust is onderworpen maar het dikwerf herhaald gebulder ran het geschut bewgst het tegendeel het ongeluk is dat een groot gedeelte onzer t oepen over een zestigtal kleine posten van 40 50 bajonetten is rersuipperd Er heersoht hier eene Tersohrikkelijke hitte meermalen rijst de thermometer tot 98 Fah en ofschoon de gezondheidstoestand gunstig wordt genoemd is het hospitaal gemiddeld met 12 a 1300 lijders bevolkt de sterfte onder de rrije arbeiders en dwangarbeiders is groot Ik zag er jl Zondag 17 in zakken genaaid naar het kerkhof dragen Te Keulen is een bediende van een handelaicantoor aan bloedrergiftiging gestorren Hij had zich bij het scheren gesneden en een der uitstekende witte randen ran een blad postzegels op de woud geplakt Zeer spoedig bleken de nadeelige gerolgen en alle pogingen om hem te redden waren te rergeefs Een landbouwer te Rienly nabij Douai had zes weken geleden toen hg op t reld werkte uit een bedtje wat water geslurpt Sedert dien tijd roeide hij een beklemming in de keel kon nauwelijks ademhalen en bijna geen Toedsel gebruiken hij spuwde en braakte bloed kortom was allerellendigst Dezer dagen bezocht hem een zgner vrienden dat wat aan de geneeskunde had gedaan hij vernam wat er gaande was en liet den patient een teug sterk zoutwater drinken Onmiddellijk daarop raakte de boer een bloedisiger kwijt ongeveer 12 centimeter tang Na dien tijd gevoelt hü zich red beter en herstelt hij langBunerhand geheel Ia rerschillende kleine bladen rindt men nu en dan Brieren uit Parijs welke eene verrassende gelijkrormigheid vertoonen De Zierikietiche Courant een dezer bricren opnemende geeft van dit vcrsohijusil de rolgende rerklaring De lezers zullen wel bemerken dat de brieren nit Parijs niets anders zijn dan een bijzonder soort van reclames die echter men zal t wel willen erkennen al heel aardig gevonden zijn En wat steekt daar in F Zoolang die briefschrijver pnd er aangename praatjes over allerlei de aandacht van het groote publiek ook m foitant op goede artikelen van huiselijk verbruik restigt zien we daarin niets kwaads en zullen we gaarne zijn brieren lezen al hopen we ook de kina likeur die hem zoo opknapte zelf niet van noode te hebben Wij willen over deze redeneering rolstrekt geen twist zoeken met de Z Ct hoewel de betrekkelijk onschuldige reclame roor de kina laroche wel eens gerolgd zon kunnen worden door eene aanpreking ran het boonenmeel alias reralenta of ran andere speculalién op de beurs en de lichtgeloorigheid van het publiek In het belang der journalistiek zou het echter weuschelgk zgn dat dergelijke correspoiidentien welke door de groote advertentie agenturen te Parijs en elders gefabriceerd en aau al huu cliënten te gelijk gezonden worden op eene of andere wijze door de bladen die ze opnemen als zoodanig aangeduid werden De Z Ct is opreobt genoee geweest eens voor altijd bekend te makeu wie haar Parijsche berichtgever is Het Nederlandsch publiek eohtcr kon wel eens geneigd zijn alle correspoudeutiën zouder onderscheid in dagbladen nu over dezelfde kam tegaan scheien Op die manier zou de eeriijkheidder Z Ct utt de journalistiek nog meer kwaad dangoed do Midd Ct Het verslag omtrent de verwachtingen van den oogst iu de provincie Zuid Holland voor het jaar 1877 opgenomen in de St Ct luidt aldus Tarwe De berichten omtrent deze graausoort zijn ook ditmaal van zeer ougunatigen aard De hooge waterstand en de langdurige koudi in het voorjaar waren voornamelijk oorzaak dat dit gewas voor een groot deel mislukte Vrij algemeen werd gewezen op de schraalheid van het gewas en op de kortheid en geringheid van het stroo zoowel van de zomer als v8n wiotertarwe Alleen in hel Westland is hieromtrent gunstige uitzondering te waardeeren De wintertarwe staat aldaar uitmuntend te velde rn doet een voldoend beschot verwachten terwijl de zomcrtarwe alhoewel niet Teel uitgezaaid mede een ffdtde uitkomst belooft Op het eiland Goedereede en Overflakkee wordt een middelmatig in de Alblasserwoard een redelijk goed beschot verwacht Rogge Omtrent de uitkomsten zijn de verwachtingen mede niet hoog gespanneu vooral niet in het land vai Voorne eu Putte Er is aldaar weinig van dit gewas te reld het staat Tooral dun en is meest smal ran aren zoodat slechts een matige opbrengst wordt te gemoet gezien In de orerige streken ran deze provincie wordt echter op een tamelijken in het Westland op een gunstigen oogst gerekeud Gerst is bijna algemeen niet reel uitgezaaid dooh de stukken die er mede bezet zijn staan rrij gunstig met uitzondering erenwrl op het eiland Goedereede en Overflakkee en ia de Hoeksche waard waar bij goede korrel niet meer dan ruim de helft van een gewoon beschot is verkregen Haver De mededeelingen zijn ook thans zeer voldoende Zij staat vrij algemeen goed te relde en belooft een ruim beschot In de Hoeksche waard erenwel wordt geklaagd over dunheid en kortheid ran stroo Meekrap werd in dit gewest niet noemenswaardig meer gebouwd Vlas Weinig bevredigend luide hieromtrent de inlichtingen Op Goetlereede en Overflakkee is het grootste gedeelte te kort gebleven terivgl in de Hoeksche waard en in het land van Voorne en Putten dit gewas als beneden het middelmatige is te beschouwen en met weinig lijnzaad is bezet Koolzaad Bepaald ongunstig luiden algemeen de berichten Zoowel op het eiland Goedereede en Overflakkee als in de Hoeksche waard gaf het nog minder dan de helft van een gemiddeld beschot terwijl in het land van Voorne en Putte de gemiddelde opbrengst hoogstens op 18 hectoliter per hectare wordt geschat Er waren stukken die nauwelijks 10 hectoliter per hectare opbrachten In tal van jaren is dit gewas niet zoo weinig productief en zoo ongelijk in beschot geweest als uu Hennep Belooft iu de Alblaaserwaard een flinke schoof dooh staat in de Vgf Heerenlanden overal slechts te velde hetgeen aau die streek belangrijke verliezen zal reroorzaken Aardappelen Over hoeveelheid en hoedanigheid der vroege soorten wordt vrij algemeen geroemd ook de late beloven een berredigende uitkomst hoezeer niet Terwaoht werd dat in den regel de ki ol groot van atnk zon worden Epbter had de gerrecsde ziekte zich iudfu laalaten ti d in Terschillende deelen der provincie weder op de aardappelrelden rertoond en nam vooral in het land Tan Voorne en Putten onrustbarende afmetingen aan Van den invloed ran gunstig weder mocht evenwel ook hier nog grootendeels behoi d van het gewds worden verwacht Erwten en boonen Hieromtrent zijn bijna algemeen zeer gunstige berichten ontvangen Een mime opbrengst werd verwacht in Voorne en Pntten op Goedereede en Overflakkee en het Westland en in de Hoeksche waard In de Vijf Heerenlanden wordt de uitkomst beneden het middelmatige gerekend Boomvmchten Evenmin kau de pluk van appelen en peren als die van steenvruchten beduidend worden genoemd Vooral in de Hoeksche waard werden de boomgaarden zeer door de rups geteisterd Van de uitkomst van den dmivenoogst in het Westland worden niettemin zeer gunstige verwachtingen gekoesterd Hooi en weilanden De graslanden hebben zeldzaam schoone uitkomsten opgeleverd De weilanden waren schier overal overvloedig Tén gras voorzien en dientengevolge ruimschoots ter beweiding geschikt In geen tal van jaren was zoo overvloedig hooi gewonnen Dit was daarenboven algemeen ran uitmuntende qualiteit terwijl o a in de Vijf Heereulanden niet miuder dan een bijna duBbele oogst werd verkregen Ook ran de klarer is een uitmuntend snede goed hooi gewonnen Uit het borestaandeu blijkt dat de rerwaehtiugen Tan den oogst zooreel deze prorincie betreft niet borenmatig gunstig kunnen warden gerekend ja dat ze wat de graansoorten betreft bepaald ongunstig zijn Aardappelen beleren erenwel een berredigende erwten en boonen een orervloedige opbrengst terwijl mede de uitkomsten van gras en weilanden aU bijzonder gunstig kunnen worden beschouwd Vergadering van den Oemeenteraaa DINSDAG 28 AUGUSTUS Tegenwoordig de hh Senij voorz Virsly Prioce Kiit Lagtco Noothoven ven Goor Maller vsn Stnatsa Foit Drott mioin Strater GoedeTiagco ea Soel De vooraitter deelt mede dit de heer MeHemaker heeft Iccaais gegeve door ait de gemeeate te wexea terhioderd te igo de vergederiag bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd I De heer Kranenburg kent ter vergadering Ingekomen ie bet ripport der eommiseie in wier banden sijo geiteld de begrootmgen van de vcncbiUende loeteUiBgen au weUadigbeid adfiaeerende tot goedkeunog doch den wenteh uitende om bg volgende brgrootlngen in de dmarbg gevoegde memorie vau toelichting wat dnidelgker te wijlen zijn de Toorz dankt de commiaaie voor bet aitgebraahl rap port ter viate B en W brengen npport nit op het in boBM banden gettelde adres an de Bragn tot weder lobunng van ea stokje grond io de Kruideulersstraat groot 2B centlaren dit strekt om op bet verzoek goostig te beschikken ter visie H en W bieden aan den Staat van Begrooting met memorie van toelichting oor 1878 tot een bedrag van tilOtOM in ontvang en nitgaaf die na gedrukt te xyn aan de leden zal worden rondgedeeld dere wordt gesteld in banden van de bh van Straaten Post Drost en Muller een adres van J de Werk serzoekende een gedeefte gerioleerden grond in de Komgosteeg m gebratk wordt gevtcid in banden lau B en W een adres van de Agenten Van Politie verzoekende om do duurte der levensmiddelen en hniaburen verbooging van tract ment wordt gesteld ia banden van den Dorgemeestcr als hoofd der Politie Aan de orde is 1 de Rekeniag der gcmeento over ISTtl deze wordt met algem stemmen goedgokeard B en W nemen aan de stemming geen deel De beer F9rtaua Droogleever komt ter vergadering de Ëegrooting der dd schutterij dunst 1878 wordt algemeen goedgekeurd een Voorstel Tan B en W tot overdracht aan bet Bij k van een stok grond waarop bet Brngbuivje aan de SCallegatalais IS gebouwd mede algemeen goedgekeurd ca adrea van J Malder houdend verzoek om fiO A 60 cA grond un d Houtmaosgracht ia gebruik of in banrte mogen hebben met bet rapport van B en W tot afwijzing van het verzoek wordt algemeeu goedgekeord Daarop was aan de orde de benoeming van een Wfebter aaa de zoogenaamde Sleepcrsbrog Voor hiertoe wordt overgegaao vraagt en verkrijgt de heer Strarei het woord merkt aan dat de sollicitanten in de meening sullen verkeeren dat het traetement even als van Kaaap 365 loode zgn maar dat dit was doordien Knaap als commies dit gewoon was dat anders dezo brug even als die aan bet eind der haven maar ƒ 250 gaf waarom spreker voorstelde de bedienkg aan da drie sluisknecbten op te dragen an die gesamenl 100 daarvoor aaa te bieden Ka korte dijeauiu stalde de heer Virulij voor de benoeming aan te houden ten einde hierooitrent inlichtingen van den controleur der Mh pvaartrecbtca m te winnen biermeda vereeoigde sieb de vergadering Na machtiging om aan de genomen basluiten nitvoefia te geven ronder reanmptie eindigt de vergaduriag Laatste Berichten KonStantinOpel 21 Aug De Porte richtte eene nota aan Musurus Pacha waarin zy de aandacht der Engelsche Regeering vestigde op de vapeningen ran Griekenland onder verklariag dat zij in geral van rijandelijkhedea war Athene zon gaan om het kwaad bg den wortd tMa te tM B Ingeland lichtte daarop Tirtoogen tot Orieketiuitd Thans