Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1877

Zondag 2 September N 2031 1877 GOUDSCHE COURAIÏT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ronlnkljke Amhemsche EAUBEGOLOQl FAEM A I 3 BC E 2s STHOLTO r kJ i R A i nT == 7 l i diverse merken verkrügbaar bfl B gÏÏe 5 ö Winkeliers en ÖSiffeurs iS het Gouda deuk van A Brinkman heeft k t Griektche go vememen eene nota aan de forte gericht wurio het betnigt vredelieTende bedoelingen te hebbeu eb b looft zoo noodig met de Turkache troepen samen te werken tot oudei drukking Tin de roovers De nieowe Turksohe leeniug is nog iet gesloten de Ottomanische Bank heeft een lyudicaat gevormd hetwelk e Fn millioen voorschot op de Iceuing verschaffen ia Suleiman Pacha seint dat de Kussen die de hoogte van Abekertefael w lke ter linkerzyde van den Schipkapaa door de Turken bezet was trachtten te hernemen met iwart vertieïen afgeslagen werden De lanvnllen op de versterkingen wordeji voortgezet l e Bussen hebben reeds 3000 dooden de verliezen der Turken ign nog niet bekend St Petersburg 29 Aug Een officieel telegram van 2S dezer uit Goruji Studcni meldt Sedert gisteren avond hield iet geweervuur in den Schipka p bgn geheel op Heden ochtend was alles rustig Onze troepen behielden hunne posities De Turken hebben zich achter de bergen welke onze posities omge en verborgen en taan buiten het be inik onzer batter en Het aantal gewonden van 21 tot 27 Augustus bedraagt 2480 wan onder welke 9t offioisren het aantal dooden is nog niet bekend Petersburg 29 Aug Des voormiddags ten ll s unr Volgeus de laatste bij de Begeering aangekomen berichten van iden Schipka pas welke berichten tot gisteren loopen was in de aanvallen der Turken langzamerhand onmiakenbaar verflauwing te bemerken De bestormingen der Turken waren tot dusverre vruchteloos en zonder duurzaam gevolg St Petersburg 20 Aug Officieel Uit Kurukdura werd gisteren gemeld dat den 25sten bij het aanbreken vau den dag Mouktar Paeha met al zgn strydkraohten een poging deed om onzen linker vleugel onder generaal Melikoff om te trekken De trgd duurde tot vyf nur s namiddags Over de gansche linie werden de Turken teruggeslagen Zij trokken met groote verliezen af Weenen so Aug Aan de PtUt Corresf wordt uit iBucharest officieel gemeld dat een deel ift Buraeensche armee den 28sten bij Corabia den Donan is overgetrokken Eoodra de brug geheel gereed is zal de Vorst met het gros des legers volgen Bumenie heeft geene militaire overeenkomst met Buslaud gesloten en is niet voornemens dit te doen Het bewaart zijne zelfstandigheid onder zijn Vorst MABKTBEBICHTëN QOUda 30 Augustus Tot ongeveer vorige pr zen was de omzet klein Poldertarwe puike oude ƒ 1 75 a ƒ 15 Nieuwe ƒ 10 1 13 Bogge puike ƒ 9 i ƒ 9 35 Mindere ƒ 8 a 8 B0 Voer O a ƒ Gerst puike 7 60 s ƒ 8 26 Mindere ƒ 6 76 a ƒ 7 26 Haver zware ƒ 6 è ƒ 6 50 lachte ƒ 4 25 a ƒ 4 76 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug Toorel in graskalveren vette schiipen en lammeren mede vlug varkeus en biggen iels trager varkens voor Londen van 24 a 26 cents per half kilo Kaas aangevoerd 107 partijen prijzen van ƒ 30 i ƒ 34 öoeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a ƒ 1 35 Burgerlijke Stand Oouda USBOREN 27 Aog Jieob anden W M nn Zee Eulto o M Borkal 28 AdrUoa Leoi oaders G Streedand ea C Stctofaargea Keialcr Cornells Heodrik oedars Bou ten en G D Jooateo 20 Beraurdus ouders ti vsq Zntpbea en M W Sthoatea OVERLEDEN 28 Ai i Soel 3 m J Hollestelle 14 d S to der Sloot Sm S9 i Ziiiduli l m tC Milder ti j M l Sebriek 70 j GEUUWOi t Aog J Jaaasea en C i rao der Wtot Bnrgarlqke Stand van onderstaande gemeenten van 23 tot 30 Augustus 1877 Hoordiöcbt GEBOREN Aplania oudeis i Balüier en H van Stijn Adrianns oaders J Boere an A da Voa Pietertje oaders C Plak ea l boen Alid oaden i Krolt en L de Swaadateaiet OVESLEDENi Q Woirarts arednwe vuG Koolmera 66j ONDERTROUWD C Hniswaard 281 atn Scbiedam u H Rietveld t GEHirWD Gone Gtouderak 6EB0SEN Jokaant Alida oudera J MeotooT Boodettein Joiaona oadera C Rietveld ea P Uoorap OVERLEDEN Geena ONDERTROUWD GeOM CEBUffD Geene Stolwljk GEBOREN Aagje ouden B den Ouden en J Koolwqk OVERLEDEN C Ouderkerk 47 haiavr van A Bugsman i C J SeUII 10 w ONDERTROUWD Owsa OEHUWD Gaeae Haastrecbt GEBOREN ConalU ondtis C de Brif n en A Beg hop ÖVERUSDEH U va Dam f A Balk 1 B ONDERTROUWD J van der Eudt 2U mot E Simon 3i QKHLWU GaeuB Reeuwijk GEBOREN Adriaua oudeis J Hooftinan en N Xwakernank Lcendert ooders A va der Pyl en J Verhooij Johanna ondfrs N Vogelaar en J van Tnrt OVEKLtDEN G Kalkman S n i Vogelaar S nur ONDERTROUWD Geene GEHLVVU Orene Waddinxveen GEBOREN Johanna oudeis N den Hollander en M van Klavpren Janiiigje ooders A den Boer eu G van Baaren Cornells Jouannes A VVitteman en J Schneider OVERLEDEN W Ondiik 1 m P erstoen 76 0 Df RTROUWD Geene GEHUWD R U GerreUe met J Plomp ADVERTENTIÊM V Getrouwd AEIE KNOPPERT EN HELENA CORNELIA ALBLAS die tevens ook namens de Familie hunuen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelgk ondervonden Gouday 30 Aug 1877 V De Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN VAN GOOR Roest van Limboeg betuigen hunnen dank voor de blijken van belangstelhng ondervonden bjj de geboorte van hunne dochter Gouda den 27 Aug 1877 Tegen 1 November wordt GEVRAAGD een om tevens HUISWERK te verrichten Adres den Heer van MIEROP Turfmarkt Met NOVEMBER of eerder worden voor een Heer te HÜÜR AANGEBODEN TWEE NET mmmii m op goeden Stand Brieven franoo onder letter G bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda tgdelijk in een klein gezin een FATSOENLLJK BURGERMEISJE beneden de 30 jaar P G voor gezelschap en tot assistentie in de huishouding Brieven franco onder letter P aan de Boekliandelaars J van BENTÜM en Zoon alhier MevrTvOGELSANO BoofMlers Houtstraat te Nümegen VERLANGT TEGEN NOVEMBER EENE DIENSTBODE als MEID ALLEEN P G tegen goed loon Goede getuigen omtrent gedrag en bekwaamheid zijn vereischten Brieven franco Ol DAG a 8 ggaggjrooi weer 7 PORTRETTEN a L L H SERRE I A ANYANG DEI IePETITIES MAANDAG 3 SEPTEMBER a s des avonds ten 8 nre DAMES die wenschen LID te worden gelieven zich te vervoegen bg de Directie Mevrouw LUDERUS Mevrouw HOEFHAMEE Mejufvrouw de JONG De Heer van MILLIGEN ROORVROÜWT Wordt GEVRAAGD EENE KOOKVROÜW tegen 1 October zonder inwoning Adres aan het AdvertentieBureau van A KOK SsComp Boek en Kantoorhandel alhier WORDT VERLANGD tegen November a TWEE GEHEEL ONGEMEÜBILEEEDE op de Haven Adres Mejufvrouw tan MIEROP BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 13n SEPTEMBER 1877 des voormiddags ten 11 ure in het Raadhuis aldaar voor den tgd van DRIE of ZES jaren ingaande den 1 Jtr nuar 1878 en eindigende den laatsten December 1880 of 1883 te VERHUREN Het HQIS en de STALLING aaa de Goudsche Sluis mltsgaderB het regt va a overzetten met de Pont aldaar Waarvan de voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen MOOÏ HAAR wT wen in blond bruin ot zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAUCHROMAÏIQUB Haarflechten Pruiken eni kan men gemakkelgk de oorspronkelijke klenr wedergeven dan bespaart men geld f2 de flacon Op franco aanvraag t bekomen tégen blauwe lostzegels postwissel of rembours bg THEO HILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Regts KOKSMAs is steeds bij den ondergeteekende voorhanden en bevat 682 Nummers Car talogussen verkrijgbaar De MdiUe Peters lAtolf Holle Forberg Cotta MuxieTcale Correspondentie en em worden binnen enkele dagen op bestelling geleverd DAGELIJKSCHB Correspondentie 0 1 Boeken Muxiekhandel Lange Tibndbweg BUITENLAND Biiiteiilaiidscli Overek hl Eindel lc is QiamheiUi gedagraard om te verBchijnea voor den rechter van instructie niet om het uitspreken van de bekende rederoeriug maar ais medepliohtige van den Hitgever van de RépuUique frangaite welke die redevoering heeft verspreid de Ministerraad heeft namelijk nog intijds bedacht dat Gambetta om het uitspreken van de redevoering niet kon worden vervolgd aangezien dit geschied was in een besloten vergadering Onder de bladen die de vervolging zeer prijzen behoort het orgaan van Dupauloup de Délenae die met de Figaro onlangs ook de afkondiging van den staat van beleg aanbeval een nieuw bewijs voor het oUrioaal karakter van deze Eegeering Het moet Fuurlou heel wat moeite gekost hebben de zaak in den Ministerraad door te zetten drie Ministers temden tegen vier voor Met groote spanning natnurlgk ziet men tegemoet ♦ elk verloop het proces tegen Gambetta nemen zal Waarschijnlijk zal het bij de bekende volgzaamheid der rechtelijke ambtenaren in Praukrnk niet bizouder veel moeite kosten hem veroordfeld te kragen Volgeus de Fraiische wet wordt beleedigiug van t Hoofd van den Staat gestraft met drie maanden tot vijfjaren gevangenisstraf en 300 tot 6000 fr boete Het oordeel der buitenlandsehe peh over de vervolging van Gambetta is over het algemeen zeer scherp l e Timet vooral spreekt een hard oordeel uit en begrijpt niet welk het resultaat van een zoodanigea maatregel moet wezen lu het ongunstigste tijtlvok dec Enggltnlw gtachiedeuis zou het oumogttgk J zijn geweest eeue veroordeeliug te verkrggen voor woorden als door den beer Gambetta zgn gesproken en het oity bUd gelooft dat dit ook in Frankryk niet mogelijk zal wezen en mocht dit tooh het geval zyu dun tal het ernige resultaat er van wezen eene vermindering van het prestige der regeering terwijl de kiezers van den heer Gambetta zich zullen wreken over den slag hem toegebracht Het gevaar dat de regeering beweert te bezweren roept zij door dergelijke maatregelen jnist in het leven Hoewel op meer diplomatieke wijze Iaat de Brusselsch Nard zich in denzelfden zin uit eu meent dat welke ook de uitspraak der rechterlgke macht moge wezen zg in ieder geval zal neerkomen op de regeeriug Na aeht i tien dagen strgdens is het thans volgens de Russische berichten in den Shipka pas rustig geworden maar t zal wel slechts eene betrekkelijke rust wezen De vgand dus heet het in het Russische bericht tracht ons niet langer te naderen eu vertoont zich niet meer t zg dan dat hij zich heeft teruggetrokken om later den aanval te hernieuwen t zg dat hij trachten zal onze stellingen om te trekken Het verlies der Rossen alleen aan gewonden heeft in de laatste dagen bedragen aan officieren ongeveer honderd en aan manschappen bijkans drieduizend Ue Turken vinden het blgkbaar in den pas niet zoo rustig Sttleiman Pacha althans telegrafeert naar Constantinopel dat het artilleriegevecht wordt voortgezet en dat hij voortgaat den vgand te blokkeeren en diens linie terugtocht te beletten Volgens te Weenen ontvangen berichten wanhoopt de Tnrksche Generaal aan zgn uoces en zou hg reeds besloten hebben den verderen aanval op te geven Zgne poging om den pas met geweld en overmacht te foroeeren schijnt hij althans bepaaldelgk te hebbeu gestaakt Van Russische zijde komt een vrg uitvoerig bericht over het laatste gevecht in Klein Azie hoe weinig de Turken ook hier de Russische macht vreezen blgkt daaruit dat Moukhtar t geweest is die het Russische leger heeft aangevallen de aanval is afgeslagen maar niet zonuer zeer groot verlies vertellen de Russen maar al de andere berichten eok de niet Turksche stemmen daarin overeen dat lij klop hebben gehad en in elk geval kunnen zij t ook hier niet verder brengen dan liet behoud hunner stellingen Be nieuwe overeenkomst die tusschen Rusland en Rnmenië i gesloten en ten gevolge waarvan de Rumenen over den Donna zijn getrokken is volgens de PoKl Corr die er van weten kan geheel naw den zin van Vorst Karel uitgevallen deze heeft namelijk steeds weerstand geboden aan den Russischen eisch dat het Rumeuisohe leger een onderdeel zou vormen van het Russische eu onder bevel taan van den Russischeu opperbevelhebber en in t eind hebben de Russen toegegeven Toch blijft er nog veel onzekers in de verhonding dat eerst naderhand zal worden opgehelderd Serviè heeft naar t schijnt ten vorigen jare nog niet genoeg klop gehad en zal opnieuw Turkije den oorlog verklaren zoo althans meldt de FolUuche Corretpmdem welk nltra Slavisch orgaan zeker in staat is t zeer goed te weten t Is inderdaad of de oorlog maar een kinderspel is want elke reden kan Servië thans hebbeu om Turkije den oorlog aan te doen Nadat het reeds ten vorigen jare zonder eeiiigen reohtmatigen grond tegen den suzerein opgestaan was en daarvoor de verdiende straf bij Alexiuac eu Djuiiii ontvangen had stond de Porte den oproerling een eervoUen vrede met behoud van het status quo en zouder eenige oorlogsvergoeding toe Uit dankbaarheid voor deze welwillendheid misschien wil het thans beproeven of het niet oit nieuwe nederlagen directe voordeelen kan trekken Latere berichten zijn meer geruststellend Er zou nog geene mobilisatie bevolen zijn De Engelsche Consul te Belgrado kwam ernstig op tegen de oorlogzuchtige houding eu verklaarde dat het geen onverdiend ongeluk zou zijn als Servië aan Tnrkije s discretie weid overgelaten Brigham Voung de bekende profeet der Mormanen ia te Salt Lake City in Utah na eene ziekte van zes dagen overleden BINNENLAND GOUDA 1 September 1877 VERGADERING WN den GEMEENTERAAD Dinsdag den i September 1877 des namiddags ten 1 ure ten einde te doen plaats hebben de beéediging der in Julijl verkozen Raadsleden Te behandelijn Het adres van J de Bmijn houdende verzoek ora een stuk grond te mogen huren Aangehouden benoeming van een brugwachterslnisknecht Men schrijft ons uit Ammerstol van 31 Aug Vau 24 Augustus tot op heden zijn alhier aan den afslag verkocht 51 zomerzulmen wegende 9 a 24 halve kilo s prijs per half kilo f 1 20 a 1 50 45 St Jacobazalmen prijs per stuk 4 a 9 75 l winterzalm wegende 22 halve kilo s prijs per half kilo 1 56 Drietal te Schoonhoven dd G J Anting te Zegveld G van Goor te Oud Beierland en H v in der Hogt te Genemniden Donderdag is tot predikant te Nieuwerkerk a d IJsel beroepen de heer J J Ruijs predikant te Hoevelaken Woensdag werd te Haastrecht de nieuwe pastorie ten dienste der r k gemeente opgeleverd Zoowel uit als inwendig voldoet het gebouw aan zijne bestemming het vormt met het bestaande kerkgebouw een goed geheel en doet den architekt W J van Vogelpoel te Utrecht alle eer aan Het kerkgebouw der Hervormde gemeente te Stolwgk zal eerlang inwendig eene groote verfraaiing ondergaan Heeft men reeds lang gewenscht een orgel in de kerk te plaatsen thans zal spoedig aan aller verlangen voldaan worden Blijkens achterstaande advertentie zal dezer dagen het maken van een Oksaal aanbesteed worden liet orgel belooft iets goeds te sullen zgn De vervaardiging daarvan is opgedragen aan den heer Holtgreve te Deventer Semper Viréni deelt mede dat door den heer H van Nes te Boskoop door zaaiing aardbezien zijn gewonnen die bg een hoogte van 10 een omvang van 25 cM hebben De kweeker heeft ze Boskoop wonder genoemd De smaak van die aardbei is nitmuntend en het suikergehalte bgzonder groot Na een vijfdaagschen kampstrijd is in het concours van den Ned Schaakbond de eerste prijs behaald door den heer A Polak Daniels uit s Hage Voor de 2e 3 e en 4e prijzen wordt overgespeeld tusschen de beereu Messcniuker Stolte en Veraart Gisteren heeft de Koning het regiment grenadier en jagers geïnspecteerd Z M liet beurtelings elk der bataillons excercitiën uit de bataillonsschool uitvoeren Na afloop sprak Z M de troepen met de volgende woorden toe ffOffieieren onderofficieren korporaals en man schappen van het regiment grenadiers en jagers Het doet Mij genoegen dat Ik aan Mijn keurcorps Mijn bizondere tevredenheid kan betuigen voor zgn uitstekende houding Om u allen een bewijs daarvan te geven benoem Ik u veelgeliefden komraandant den kolonel Queijsen Mijn adjudant iu buitengewone dienst tot Grootoffioier van de Eikenkrooii Eu terwijl Z M op hetzelfde oogenblik het Grootkruis van genoemde orde aan den kommandant overhandigde hem hartelijk de hand drukkende klonk het uit honderden kelen met geestdrift Leve de Koning Leve de kolonel viel de Koning zelf in terwijl hij langs de bataillons reed Leve de kolonel antwoordden nu ook de manschappen Blgkens een tel am van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch ludic van 30 Angutus is in Samalangen een kampong waarin vier sterke bentiiigs met voorwerken genomen De vijand lerd groote verliezen Na een hevig gevecht w erd nog eene benling genomen waarin de vijand 30 dooden achterliet Aan onze zijde sneuvelde de 1ste luitenant der infanterie f W B roker de 1ste luitenant der artillerie J L Granpré Molière en iO mindere militairen Den 278ten dezer zijn onderhaudeünge geopend doch inmiddels zijn onze troepen doorgenikt en wordt door hen eene versterking gebouwd De Synode der Ned Herv Kerk heeft bg de behandeling van het reglement op het hooger onderwijz de volgende bepalingen vastgesteld 10 ï Leiden Utreclit en Groningen en indiendit zonder geldelijk nadeel voor de kerk geschiedenkan te Amsterdam zd vanwege de kerk hoogeronderwijs tot vorming van aanstaande evangeliedienaren worden gegeven 2o Dit onderwijs zal worden gegeven in o de geschiedenis vmi de Ned Herv kerk en hare leerstellingen b de bijlielsche godgeleerdheid e de leerstellige godgeleerdheid d de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen het Ni d Herv kerkrecht f de geschiedenis der Christelijke zending en voor zoover zulks noodig is in g Ie oordeelknnde en uitle kundt des Bijbtls h de bijbelsche geschiedpiiis i de Chri t lijke zedekunde en voorts in nile eindere vakken Waaromtrent te eentgcr tijd blijken zal dat aanvulling van het nniversitair onderwijs noodig is 3o In elke slad waar du onderwijs zal gegeven worden zal dit door twee hoogleeraren geschieden 4o Tot hoogleeraar kunniu benoemd worden o zij die herder en leeraar ziju of geweest ziju in de Ncd Herv kerk i caudidateu tot den H Dienst in diezelfde kerk die theologiae doctores zijn mits zij niet geroepen worden tot het geven van onderwijs in practische vakken 5o Hpt ambt van kerkdijk hoogleeraar of buitengewoon hoogleeraar aan eene Universiteit wordt iugebteld De Synode der Ned Herv Kerk heeft 1 1 Woensdag de bevestigingsvragen van welker toestemmende beantwoording de aanneming tot lidmaat afhankeli wordt gesteld aldus geformuleerd I Verklaart gij in oprechtheid des harten u te vereenigen niet allen die God aanbidden als hunnen hemelschen Vader die Jtzus Christus ereere i als den Zoon Gods hunnen leidsm in tot den Vader en door den Heiligen Geest zich willen laten besturen P 11 Hebt gij mitsdien het ernstige voornemen d zonde te verzaken en matig rechtvaardig en godzaligte leven gelgk het ware Christenen betaamt m Ms d Sde t thans gqbruikeVikc yrij