Goudsche Courant, zondag 2 september 1877

i Tc NieuwMkerk d IJ ael ia een knaap van i i jaar in het water gevallen eu verdronken Woensdag werd te s Hage de tweede jaarlijksche Tergadcnog gebonden van den aatidienstvervangiog bond De werkzaamheden erdcu door den president van het hoofdbestuur M 1 graaf van Limburg Stirum ingeleid met eene uitvoerige rede tot afgevaardigden bondsleden ene wie h een ba el ken welkomstgroet bracht Hierop volgde eene meiledeeling van eenige bijzonderheden aangaande den toestand in het tweede bondsjaar voor ïooverre niet in het bondsverslag besproken Als een sporadisch ziektevcrsohgnsel in deze ligue ia opgemerkt de nalatigheid van onderscheidene afdecliugen in de overmaking der gelden aan het hoofdbestuur en verflauwiug in de behartiging der belangen vau de vereeniging zoodat een opwekkend woord tot de nnlatigen in s voorzitters rede voorkwam Vervolgens besprak hij het in deze bijeenkomst te behandelen voorstel der afdeeling Wageningen oin den naam van den bond te veranderen in boml voor de invoering van algemeenen dienstplicht welk voorsiel door het hoofdbestuur is veroordeeld en waarvan hij het onaannemelijke tracht aan te toonen zich vereeaigende met een advies van prof Buys die den persoonlijken dienst als hoofddoel niet wenscht los te laten en in den algemeenen dienstplicht meer een militair dan een nationaal karakter ziet Xa verder op het gevaar voor Nederland in het Terstooten van den persoonlijkett dienst te hebben gewezen trad de spreker in beschouwingen over de verhonding der partijen in de Tweede Kamer na de jongste verkiezingen tea aanzien der quaestie die den bond beiig houdt en kwam hij tot de con dusie dat komt er een sterk bewind uit de liberale partü tot stand er eenige kans bestaat dal zij zal traohtea het moderne beginsel in de wet gevestigd te krygen uita niet de heer de Roo van Alder werelt hare toekomstige minister van oorlog zij Met het oog op den tegenstand der katholieke leden trachtte de voorzitter aan te toonen dat in den persoonl dienst niets is wat strijdt met de macht hunner kerk Na in eene opsomming te zijn getrtden van de icdenen die vermoedelqk de oorzaak zijn van het Ubeantwoord laten van s bonds adressen aan den toning tot wien men zich deswege niet nader zal enden besloot de voorzitter zijne rede met nogmaals te wgieo op het hooge belang dat de koning en het liais van Oranje hebben bij de groote qnaestie der invoering au dei persoonlijken dienstplicht t e bond telde qp 30 Juni 11 CS afdeelingeu en 8359 deelnemers Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de hb Holst Boéll Buys van Lynden en Broei Ook keurde de vergailering goed de toevoeging van prof Bays en generaal Verspeyk aan het dagelyksch estuor By de bebaudeling van de tan de orde zijnde Toorstellen der afdeelingeu werd de door de afdeeling Wageningen voorgestelde naamsverandering verworpen D overeenkomstig het vooretel van dezelfde afdeeling bcalist dat vrouwen gewone Uden kunnen zijn Door de Vereeniging tot Verspreiding van Kennis aangaande s Lands Verdediging is de volgende pnjsTraag uitgeschreven Een ontwerp van wet tot regeling der Nationale Jülitie en Schutterijen op den grondslag van verplichten persoonlijken dienst en met inachtneming der bepalingen van de bestaande Grondwet Het ontwerp moet vergezeld gaan van een memorie van toelichting Voor het beste en op zich zelf voldoende antwoord wordt uitgeloofd ƒ 500 Tot beoordeeüug znlleD bevoegde personen uitgeaoodigd worden Antwoorden worden vóór of op 1 December ingewacht De Kamer van Koophandel te Veendam heeft den Minister van Finantién verzocht den accijns op het llier af te schaffen ten einde daardoor het gebruik Tan den jenever krachtiger tegen fe gaaiL Per Fransche mail van Curaipo zijn te Amsterdam wederom ruim 14 000 gulden goud uit de delverijen aangebracht Te Nootdelooa moet de spits des kerktorens Ter ieawd worden Toen men aan het afbreken was gegaan bleek het mnnrwerk des torens zoo slecht Selfs op sommige plaatsen hol te zijn zoodat men genoodxaakt is geworden den toren tot op de hoogte Tan het keikdak af t brekeo In onae kolonie Sorjname i onder dagteekening van 8 Dec 1876 GamitrnemenMl No 10 een verordening ingevoerd hoodende voorloopige voorzieningen betrek kelök het lager onderwijs in de kolonie Suriname in afwachting eener definitieve regeling van het ontmwf ia 4h rarotdauiag komen o a voor lo Art 17 al 2 Dit ouderwys wordt door middel van toelagen of bgdragen uit de koloniale kas bevorderd en zooveel noodig voor zoover de middelen hél gedoogen van gouvernaraentswege kosteloos verkrijgbaar gesteld voor degenen die het verlangen 2o Art 18 Ouders voogden of verzorgers zijn verplicht nan hun kinderen of pupillen van 7 12 jaren waar gelegenheid daartoe bestaat gewoon lager onderwijs geregeld te doen geven Het Sctoolblad van 2S Augustus bevat een belangrijk artikel van den heer E van Everdiugen hoofdonderwijzer te Delft over het sparen in de school Voor zestien maanden is de heer van E begonnen aau enkele leerlingen spaarboekjes af te geven En uu heeft hy retds u 2 lil afgeKcveii Niet minder dan ƒ 778 80 is in die lil maanden ingelegd en ƒ 274 58 terugbetaald Die cijfers zyn welsprekend des te meer als men weet dat de school van den heer van E een kostelooze sciiool is De strekking van het artikel is om de bezwaren die nog altijd bij velen tegen schoolspaarbanken bestaan te wederleggen op gronden aan de ervaring ontleend De schrijver komt na mededeeling van een aantal feiten tot de volgende oonclusiën 1 dat zeer vele kinderen met opgewektheid sparen zonder tot gierigheid te vervallen i zij durven gerust nog een cent voor een appel of andere vrucht te besteden 2 dat de meesteu het doel van het spareu zeer goed begrijpen 3 dat aan zeer vele ouders een groote weldaad wordt bewezen door hen op een gemakkelijke wijze in de gelegenheid te stellen zeer geringe bedragen te besparen 4 dat het onderwijs door het sparen volstrekt niet behoeft te Igden 5 dat de opoffering van t d van den kant des onderwijzers betrekkelijk gering behoeft te zijn Volgens het HU loopt in den Haag het gerucht dat de prins van Oranje voornemens zou zijn binnenkort onze O 1 bezittingen te bezoeken De uitvoerige prospectussen en aanplakbilletten van de Algemeeue Vergadering der üoUamdicie Maat Khappij tan Zandimu en van de tentooDstellicg en de volksfeesten die bij die gelegenheid van 15 tot 19 September te Alkmaar zullen gehouden worden zijn in het licht verschenen Zaterdag 16 September wordt de tentoonstelling van voortbrengselen en werktuigen geopend Dien avond en Zondagmiddag en avond muziekuitvoeringen door het stedelijk muziekcorps en de stafmuziek van het 4e reg infanterie Zondagavond in het hotel ToeUut vergadering van belangstellenden ter bespreking van de inzending van vee op de a s Wereldtentoonstelling te Parijs Maandag beeft de opening plaats van die tentoonstelling van vee en pluimgedierte en Dinsdag ten 12 ure wordt in het kerkgebouw der Evang Luthersche gemeente de Algemeene Vergadering gehouden Beide die dagen zullen worden opgeluisterd door muziekuitvoeringen o a vaü de vereeniging Concordia door en tooneelvoorstelling van de rederijkerskamer BUderdyk en door harddraverq in den Stads Hout dei Maandags door de vereeniging Mendraekt turnkt macht des Woendags door de afdeeling Alkmaar der HoU Maatschappij van Landbouw die een prijs van ƒ 400 heeft uitgeloofd terwijl de Ie en de 2 premie ad 200 en ƒ 100 worden uitgeloofd door de Alkmaarsche vereeniging tendrackt maakt mackt Op een nader te bepalen avond afhankelijk van het weder zal een deel van den Stads Hont geïllumineerd worden Blijkens bet versUg omtrent de verwachtingenvan den oogst in de provincie Noordhollaiid voorhet jaar 1S77 is van bijna alle granen en handelsgewassen eene goede van enkele eene zeer goedeopbrengst te verwachten De boekweit belooft eenoogst als in geen jaren is verkregen het vlas belooft geen ruim beschot erwten en boonen haddenhier en daar nog al van oogedieite te lijden Vande aardappelen wordt een ruime oogst lerwacht Ziekte is tot na toe bijna wrgens te bespeuren dein den laatsten tijd gevallen regen heeft echter naar het schijnt een ntdeeligen invloed op het gewas uitgeoefend De hooiteelt is dit jaar bijzonder gunstig zoo in qualiteit als in quautiteit de toestandvan het grasland is nede zeer bevredigend TuinTruohten waren er in Toldoende mate maar nachtvorsten in de maand Mei hebben alle boop doenverdwijnen op eene goede opbrengst der appelenen peren boomen k in het Westland neemt de bekende aardappelziekte leer toe Men is na bezig met et rooien van vroege pootaardsppelen en zij die onder 5 HL eleehta 2 HL kwaden hebben mogen zioh onder de gelukkigen rekenen Zelfs zijn er hoewel gelukkig sleobts zeer enkelen die de aardappels maar laten uitploegeu omdat zij de moeite eu kosten aau het rooien besteed niet kunnen gocdaiakeu Ook in de late aardappelen vertoont zioh de ziekte eu het laat zich aanzien dat bij den weerstoestand dien wij in den laatsten lijd hebben het kwaad zeer zal toenemen De zieke aardappelen worden voor de stroopfabriek gekocht a 50 ets per HL De bekende C S Nicohas wonende te Rotterdam indertijd door de leehtbauk te Qoriachem veroordeeld wegens onbevoegd uitoefenen der geneeskunst schjnt zich na zijn straf te hebben ondergaan andermaal aan dezelfde overtreding te hebben schuldig gemaakt ditmaal te Krimpen a d I sel eu te Capelle a d IJsel Hij is door de rijkspolitie opgespoord en een aantal medicijnen door hem afgeleverd zijn in beslag genomen De kortste reis van Harlingen naar Riga en terug deed dezer dagen het schip Fietoria ui in 31 dagen waarvan 4 door slecht weer verloren gingen In Amerika wordt over ket algemeen het hangen zoo slecht uitgevoerd dat de misdadigera meermalen een langzamen en moeielijken dood sterven Een moordenaar Guidry geuaamd die den 25n Juli te Nieuw Orleans werd opgehangen was echter zoo gelukkig oogenblikkelijk te sterven doordien hij de beschikkingen voor zijne terechtstelling zelf bestuurde Toen Guidry die een bizonder gevaarlijk moordenaar was het schavot beklom bekeek hü eerst den strik waarsan hjj zou gehangen worden en bevond dezen te kort De val zeide hij tot den sheriff zal niet voldoende zijn Ik verlang een behoorlijken halsbrekenden val van ongeveer tien voet De sheriff deed onmiddellijk de noodige stappen om aaa dit verzoek te voldoen en de strik werd op de gegeven lengte gebracht eu den delinquent ooi den hals geslagen Gnidry maakte nog eenige spottende aanmerkingen dat men in Amerika niet een de kunst van hangen verstond dat de strik te aaai r was en de knoop aau de verkrerdw zijde ztL De sheriff nam ook deze aanwijzingen io acht en trok den veroordeelde de kap ovec het hoofd Onidrj brak hierop in een uitbundig gelach uit omdat zooal hij zeide de kap zoo dun was dat men doorheneu kon zien Toen eindelijk het luik viel stierf de misdadiger oogenschijulijk zonder pijn of doodstr d Zekere C T ond 59 jaar hersteld uit het Ziekeahnis te Leiden ontslagen zijnde vertrok Dinsdagmiddag vaU daar met de schuit naar Haarlem Toen hij te Haarlem was aa ugekonen bemerkte hij dat een schip dat zeer zwaar beladen was bijnsniet onder de Zijibmg door kon varen Hij kwam daarop den schipper te hulp doeh had het ongelnktussehen de brug en de lading beklemd te geraken waardoor de borettas vrij ernstig werk gekneusd De man moest in plaats van naar ijne woning te kunnen gaan naar het Gasthuis te Haarlem worden overgebracht De Rivier Surioame Vinden wij doorgaans overvloedige aanleiding om in dit Weekblad de Kolonie Suriname te bespreken ditmaal tal ons opstel niet de KoIohu mui de rivier Suhiname gelden Eene zeer boeiende ei voor den historicus niet minder dan voor den gecf aaf belangrijke studie over die rivier treffen wy aau in het tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap en wel in eene voordracht in de vergadering van dat Genootschap te Amsterdam op 7 April dezes jaars nitgesproken door den kapitein der infanterie G F H Zimmermann Alvorens aan dezen spreker het woord werd gegeven werd een jaarverslag van dan toestand en de verrichtingen van het Genootschap over het jaar 1876 77 uitgellwaoht Meer dan vroeger zoo lezen wij daar werd iq den loop van dit jaar de aandacht van het Bestuur bij onie Kolonie Suriname bepaald In antwoord op een aan den Gouverueui gericht verzoek ontving h t Bestuur de toezegging dat een afiichrift au htt rapport Tan den heer Loth aangaande eene in September 1876 door hem volbrachte expeditie tot het traceren van eene gemeenschap te land tussehen de Suriname en de Msrowyne aau het genootschap loi verstrekt worden vergezeld van eenige kaarten Thass is tevens zoo vervolgt het verslag een kaart der rivier de Suriname in bewerking die door t ö nootsohap zal gepubliceerd worden van de hand v n denzelfden heer Zimmermann wien wij straks het genoegen zullen hebben over die rivier het wooid te hooren voeren Wy verbeugen ons in krt vooruitzicht Tan de publicatie van die kaafl wd verzekerd dat zij evenzeer voor de betrouwbaarheid van de redevoering tal getuigen als deze getuigen nl TOor da bevoegdheid der redenaars om wat hy sprekende beschreef met de trekpen aansohouwelij te maken Ten einde ons inmiddels onder het lezen van die redevoering het genoegen eu de hulp te verschaffen welke het volgen van eene reis of plaatsbeschrijving op de kaart oplevert hebben wij eene oude kaart van Suriname ter hand genomen te weten die van het werk van Philip Fermiu Nieuwe algemeen beschrijving van de Colonie van Suriname Harlingen 1770 Daar zijn aan beide oevers van de rivieren de verschillende plautagién destijds in exploitatie met nummers verwijtende naar eene volledige naamlijst aangeteekend Met uitzondering van enkele benamingen van latere dagteekening hebben wij in die kaart de reis van deu heer Zimmermann van uit zee tot aan de Sarakreek waar de Suriname ophoudt bevaarbaar te zgn kunnen mede maken Van Braamspunt lang het fort Nieuw Arasterdam de san de Nederlandsche Handelmaatschappij behoorende plantage resolutie de plantages Dordrecht ieijersvlgt Jagtlust geleidt de neer Zimmerroanu zijne hoorders naar Paramaribo Maar bij gunt hun daar geene lange rust Hy wil de rivier zoo ver mogelijk opvaren een tocht van 23 geografische mijlen maar dien hü ons veraangenaamt Uoor velerlei geschiedkundige herinneringen eu door het aanwijzen van verscheidenheid in oatuurtooneelen waaraau de meer oppervlakkige reiziger doorgaan slechts eene vervelende eentoonigheid weet toe te schrijven De landing van den Franschen admiraal Cassard op de Suikerplaulsge Meerzorg in October 1712 de stiehting dóór de Ëngelseheu in 1630 van een fort op de plantage Waterland de expditie van 1862 naar Rac a Rac deze en dergeIgke bizonderheden vinden wy in menigte bij het reisverhaal ingevluchten Even voorbg den nu verlaten post Gelderland wijst ons de heer Zimmermann de voormalige Joden Savanna aan waar nog slechts de allengs tot mine vervallende syuagoge als gedenkteeken staat van het gastvrij toevlugtioord t welk hier de fdoor Spanjaarden en Portugezen tot in Brazilië vervolgde Israëlieten vonden Maar behalve deze hiatiirisehe waarde beeft die plaats nog hare pitlare8ke en geologische merkwaardigheid Van uit de lage en boschryke alluviale gronden verheft zich deze Savanna als eene hooge met wit knartszand bedekte vlakte en van hier beginnen zich schrijft de heer Z do oevers der rivier allengs anders voor te doen Men ontwaart al minder het lage land de boorden wordeu iets hooger het Undsehap meer heuvelachtig het geboomte zwaarder er is meer verscheidenheid De zeewinden door het aanzieniyk boomgewas gebroken verliezen hnnne kracht de afwisseling van eb en vloed gaat te niet het water wordt zoet en drinkbaar hier achynt de grens te vzqn van et by hooge eh door den Ooeaan opge stuwde zilte water Verder opvarende gaat men meermalen uitgestrekte Savannas voorby en ziet men aan de oevers de ledige hutten van veriaten Indianen kampen verlaten niet zelden uit vrees voor den ronddwnlenden geest van een afgestorvene Waar men de voormalige plantage Phedra nadert begint de grondsgesteldheid merkbaar te veranderen en vertoont zich diorieth in den vorm van ronde heuveltjes van 12 tot 70 meter boven den granietbodem uitstekend De oppervlakte van de diorielh is geheel verweerd en vormt een by uitstek vruchtbaren bodem over eene oppervlakte van vele mqlen bedekt met bruin yzererts waaruit de heer Z vermoedt dat zeer gemakkelijk gzer zou gewonnen worden Veriler de boohten der rivier volgende bereikt men de monding der Maréohalskreek aldus genaamd naar een Engelsoben Kapitein die in 1630 de rivier tot dat punt zou hebben opgevaren Steeds wordeu de oevers hooger het hont zwaarder en het vaarwater meer belemmerd door ondiepten en rotsblokken Tegenover de voormalige plantage Moederzorg ontmoet men het eerste boschnegerkamp De boschnegerbevolking aan deze bovan rivier wordt geschat op 6000 zielen Oorspronkeiyk weggeloopen slaven waren zg vele jaren de schrik der kolonie In 1761 werd op den voormnligen grond Auka een vredesverdrag met hen gesloten en nu leven zy van landbouw jacht en visschery en van den verkoop van het hout dat zy op vlotten naar Paramaribo brengen Eindeiyk bereikt men dep toogenaamden Bloanwen Berg omtrent 125 meters hoog en grootendeels bestaande uit groen steen oVergaande in diorieth en andere yzerhoudende verweerings produoten Van zyne kruin heeft men een schoon vergeïioht en wel in het Z Z W hooge bergen wast achter by helder weer en met gewapend oog nog hoogere toppen zyn te zien die tot aon de wolken reiken Nu nadert men de vermoedeiyke gondvelden de in 1742 aan de Mineraal oompagnie geeonoedeerde gronden van ongeveer tien myien omtrek tussehen Bergen daal en Victoria Men vond er porseleinaarde yzererts lood en eenige sporen vnn goud en tOver maar alles in te geringe hoeveelheid zoodat Ba verloop van zes jaren van de onderneming werd a ekien Een paar uren varens boven Victoria stort de Sarakreek hare wateren in de Suriname die nu weder breed is maar vol ktippeji eilanden en taaibanken De oevers der Sarakreek warden door de Auoanerbosohnegers bewoond Tot op vier dagreizen boven den mond der Sarakreek liggen de dorpen der Saramaccdbuschnegers Hier levert de vaart wegens Ondiepten klippen en banken vele moeielykheden op Bij zware regentijden is de waterstand hier soms wel 10 meter hooger dan in den droogen tyd en de snelheid van den stroom boven alle begrip Vallen er zware regenbuijen in de boveulanden dan kan het water iu ócn nacht wel 3 meter wassen Verder zoo sprak de heer Z zullen wy de rivier maar niet opgaan De onwil en het wantrouwen der boschnegera vergrooten veel de moeielijkheden der rei die zonder hunne hulp onmogelyk is Verder dan de Sarakreek zyn nog maar weinig Kuropeaueu de Suriname opgevaren Daar schuilen iu ongenaakbare eenzaamheid die luie en sluwe stammen ber boschnegers de heer Z bedoelt hier zeker andere dan die waarvan wij straks vernamen da zy van Uudboaw jacht viscbvangst alsmede van het vellen en afvoeren van hout leefden wier schamele woningen zich onmerkbaar verliezen in het onraeteiykl ongerepte ondoordringbare woud het oorspronkelijke ontzaggelijke woud dat in zijn donkere diepten zoo il ele geheimen verbergt De heer Zirainerraann voegde aan zyne alhier slechts in breede trekken gevolgde beschrijving van de Surinamerivier nog eenige mededeelitgen toe aangaande de thaüS zoo bemoedigende uitkomsten der goudindustrie Welk eene vlucht die industrie door de maatregelen van het Koloniaal Bestuur begunstigd thans reeds genomen heeft kan hieruit btyken dat er tot opsporing en productie van goud tot iu Mei 1876 reeds 210 000 hectaren ü 10 cents per hectare s jaars iu pacht waren gegeven voor de koloniale kas eene jaarlyksche inkomst van ƒ 21 000 opleverende en dat gelyk de Gouverneur in zyne openingsrede van 8 Mei jl aan de Koloniale Staten van Suriname mededeelde van 1 Januari tot 4 Mei dezes jaars alleen per Fransche mail voor ƒ 90 0UU aan goud was uitgevoerd Deukt men daarby de niet in cflfers bekende uitvoeren via Deraerara en hetgeen b v als spaarpenningen van de Chineezen in Suriname blyft dan zal men het wel met den heer Zimmermann eens zyn dat hier schatten verborgen liggen die in staat zgn om Suriname weder totwel vaart te brengen Ten toIU vereenigen wy ons met zyne meening waar hy legt Geen twyfel of het vinden van veel goud aan de oevera dezer rivier die hartader ais het ware des Unds en in het al gemeen het aanmoedigen van de goudontginning zal aan de geheele kolonie nieuw leven byzetteti eu kan voor Suriname dezelfde goede gevolgen bebben als voor Californie Australië Zuid Afrika namelyk dat daardoor vele arbeidskrachten naar het land worden gelokt die er blyven en tot ontwikkeling er van bydragen zullen ook nadat het edel metaal dat hen er heen deed stroomen niet meer in groote hoeveelheid wordt gevonden Iets verder want werkkracht ziedaar de eenige groote behoefte van Suriname Ryk begiftigd met alles wat de natuur kan geven is bet arm aan datgene wat het alleen iu staot kan stellen voordeel te trekken ven deze gaven En eindeUjk met dit zyn slotwoord lisat ons hopen dat Suriname spoedig worde wat het door de natuur door zyne ligging door den ouuit putteiyken rijkdom van zgn grond vermag en het ook wezen moet en kau een welvarend en voor Nederland ryk gezegend bind De heer Zimmermann was een van de vele verdienstelyke officieren die wg het voorrecht hadden in Suriname by de aldaar dienende troepen te leeren kennen Het is ons bekend dat hy er iu de burgerijlao wel als bg zyne kameraden vrienden verworvenheeft die met niet minder genoegen dan wg zelven dezer dagen zgne verheffing tot den rang van kapitein zullen hebben vernomen Gaarne tellen wy hem onder degenen die na eenige jaren landsdienst in dekolonie naar het Moederland teruggekeerd alhierde belangen van Suriname biyveu behartigen enaanbevelen Zgne getuigenis aangaande dut gewest even vrij van eigenbelang als van partggeest zal inhet Aardrgkskundig Genootschap niet te vergeefszyn uitgesproken en wy vleien ons dat de blndzyden van het tydsohrift de verhandeling van den beer Zimmermann bcvattemle de aandacht van ve e aanzieniyke en invloedryke leden des genootschaps trekken zullen C S i I h l II I l = Laatste Berichten a Eonstantinopel 31 Aug Eene dépêche uit Schumla van den 30n meldt Eene kolonne onder SalemPacha mkte van Eski Djuma op en trok by Jaslar over de Lom zy wierp de Russen terug die na korten tegenstand van de Lom wegtrokken NedjibFaoha rukte van Risgrad naar Torlak op viel de Russen aan wierp ze terug en vermeesterde twee kanonnen Een groote slag is aanatatnde De Turken beginnen het offensief langs de geheeb linie Parijs 31 Ang Heden is Gambett rooi 4en rechter van iustruolie vcrtcheucii die hem de geïncrimineerde passages zijner rede voorlas Gambetta antwoordde dat hy naar Rijsiel was gegaan met het stellige besluit om eene politieke rede te houden die de toestand hem toescheen noodzakelyk te maken Hy kwam er met nadruk tegen op dat hg een persoon zou hebben willen aanvallen Weenen 31 Aug De PoUtitcke Correipondeni meldt uit Belgrado van heden Ingevolge eene ukaze van den Vorst is eene legerorder verschenen waarbij de ordre de hatailU van het Servische leger wordt openbaar gemaakt Die ordre de iataille bevat vele vernieuwiujten Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Aag Fitter Cornel ouders F Bictkerk en A Voordewmd 30 Gerirdus Adriuous ogdert A T Meijeri en J M v n Vluu Bereardui ooders J Farrer tf C A Zmlhain OVEItLEDEN 31 Aqji C Weidem 2 m 1 Bqit A J M van der Rin i 7 m E BtMt U j O NDERTROliWD 30 Aog 1 Peter 38 j ea i Jsanen 33 j D de JoPit 19 j en 1 Verhoef 19 j fiEHÜWD 80 Aog A Kooppert en H C AIUm advêrtewtIëw Heden nacht overleed onze jongste lieveling AEIE JOHANNES MARIN Ü3 in den ouderdom van bijna acht maanden P VAN DBN RING M VAN DES RING EXAI TO Gouda 1 September 1877 Mejuftrouw VAN DE WEG te STOLWIJKERSLDIS VERLANGT TEGEN NOVEMBER EENE DIENSTBODE van goede g nigen v oorzien Jl tf ffrouw VAN KLUIJVE VERLANGT MET NOVEMBER BEN DHBODË De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 6 SEPTEMBER a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bfl Mejufvrouw de Wpd A HARDLJZER Sociëteit Vr debest op de Markt s Hage Opticien tegen 1 O c t o b e r een GEMEUBILEERDE KAMER met Slaapkamer of Alkoof Adres met franco brieven onder letter X aan het Advertentie Burean van A KG II ft Coinp Boekhandel te Gouda Wordt op aannemeljjke voorwaarden TE HUUR aangeboden voor een Klein Gezin een GEDEELTE M EEN FLUiK WOO HIIIS Franco brieven onder letter H aui het Bareaa vas dit blad Qüina Laroche iiu X iiimuuiiiuuiii gel k aan hei Fransche bereid door H HEMPENIUS Apotheker te jSl Ü S T EI ÜD A t3V £ pr per Plécèn l 8B Verkrijgbaar te Gouda bij 1 C ZÈtTÖÉNïtÖK