Goudsche Courant, zondag 2 september 1877

Woensdag 5 September mm mmi m mm wm AUe soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 2e oer Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesscben cwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franke verzonden Alles wordt franko huis g eleverd BELANGRIJK BERICHf Eigenaars van Paarden Door de veelvuldige ondervinding van de onder de geheime behoorende geneesmiddelen met name C A P lï A L A gevoelt de ondergeteekende zich gedrongen dit bedrogvrjje middel ten algemeenen Botte te maken Deze CAPÜALA levert bij elke beleedigde dierlijke huid welke door vallen schuren drukken van het tuig het aanleggen van Spaansche vliegen of scherpe zalven enz enz is ontstaan de verrassendste resultaten ook voor het zoo menigvuldig voorkomen van den zoogenaamden Rattenstaart welke de dieren zooveel in waarde doet verminderen alsmsde voor den te sterk gevoederden Hond jdie men zoo dikwerf aan huidziekte ziet lijden dat geheele plaatsen van het haar ontbloot zjjn Hier schijnen de smeerklieren welke in de lederhuid gelegen zijn geen voldoende stof af te scheiden de haren blijven op die plaatsen geheel weg en de huid schijnt als dood Na gebruik van deze zalf zijn die plaatsen binnen 8 weken waar die ook voor mochten komen geheel verdwenen en begroeid Dit tot heden lang verwachte middel kan en mag op geen enkelen stal ontbreken 1 pot is voldoende Na ontvangst van postwissel groot 1 50 geschiedt de toezending met volledige gebruiksaanwgzing fimnco door het geheele Rjjk Dit artikel is buiten den Fabrikant verkrijgbaar bg de Dépöthoiiders voor Zuid Holhnd 1 50 per Bus L SERNÉ Fabrikant HAARLEM 1877 GOÜDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave N P CATENIUS Gravenliage J L P C SNABILIE idem J M SMELTZER idem F E v j SANTEN KOLFP Rotterdam C F MULLER Brielle Flinke AGENTEN worden gevraagd voor de Prov4ncie Zuid Holland en verder alom B J R BOSCH Gorinchem G A J TETTHOF Leiden G C DRAPBB Delft REIJST bS KRAK Leiéten mnnm teg n veel Verminderde Prijzen Wed VERBIJ KORTE TIENDEWEG Kerkvoogden derliBRVORMDE ge MEENTE van Stolwijk i n voornemens uit de Hand AAN TE BESTEDEN Met maken van een OKSAAL voor een te plaatsen ORGEL in de Kerk aldaar Bestek en teekening li i geu ter inzage van af heden bg den iKoster Nadere inlichtingen VQVi bij Kerkvoogden te verkrijgen PMiTüMPffli J H KIEBERT HARST Gom Geëmailleerde PORTRETTEN naar de laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreften VERGROÜTINGEN Lasten Passepartouts enz SHANGHAI THEE DEPOT Deze THEE is bijzonder aan te bevelen om hare FIJNE SMAAK Monsters en Prgscourant zijn te bekomen by Gebr Kamphuizen Delft VAN SEÜREN SMIT J Cz B ÜITipBÖSMSr Kamemelksloot Nooi dzijde R 160 B Verkoopt de echte SINGER TRAP en BAND MACHINES met de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderricht beveelt zich ook beleefdelijt aan tot het repareren van alle soortsn van NAAIMACHINES met drie maanden goarantie belovende een spoedige bediening Openbare VerUooping eii op MAANDAG 3 SEPTEMBER 1877 in het Zuid HoUandsch Koffijhnis te Gouda des voormiddags ten elf nre 1 een zeer net en gunstig gelegen WOON HUIS en EBP met TÜIN aan den Fluwelen Singel R n 317 te Gouda 2 een dito WINKELHUIS en ERF aan de Wachterstraat F n 127 te Gourfi geschikt voor alle Affaires 3 een stnk BOUWGROND voor drie Huizen gelegen achter het perceel D n 26 aan den Langen Tiendeweg te Gouda groot 96 Centiare Des middags ten twaalf ore 4 een overdekt RUNSCHIP genaamd db stad Amsteedasi groot ruim 70 Ton met deszelfs voUedigen I liggende in de Cattensingelgracht vóór de Loodwitfabriek te Gouda en bevaren wordende door dan eigenaar 6 J TROOSTER Inlichtingen ten Kwitote T n Notaris Mn ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE Openbare Vrijwillige Verkooplog De Notaris W J A ROLDANUS resideerende te Schiedam is voornemens op DONDERDAG den 6 SEPTEMBER 1877 des voormiddrtgs te 11 uren in het Koffiehuis DB HAaiioKiE te Gouda in ééne itting eerst bg opbod en daarna bjj afslag in het openbaar te VEILEN en te VERKOOPEN De Heerlijkheden van STEIN VVILLEXS VRIJEMIOEF en KALVEREi BROEK gelegen in het Kanton Gouda Arrondissement Rotterdam met al hare f echten vrijheden erfdienstbaarheden of lasten als die hebben of zooals die tot heden zjjn bezeten en uitgeoefend of uitgeoefend hebben kunnen worden waaronder is begrepen de eigendom en het recht van visscherjjin de rivier de IJssel trekkende van de stad Gouda af tot aan de Wierikke beneven het recht van visscherg aan de zuidzjjde van den IJssel onder de gemeente Haastrecht van af de Haastreohtsche brag tot aan het van onds genaamde houten Sluisje gelegen in den Lopikkerwaard in den polder Bosendaal kadastraal bekend gemeente Reeuwijk Sectie I Nr 11476is en gemeente Haaetreékt Sectie A Nr 15W hbbie Sectie B Nr 1293to en Sectie C Nr 9796m allen recht van visscherg De visscherfl is verpacht tot 1 JANUARI 1890 voor 7 50 in het jaar ten voordeele van de Kerk der Hervormde Gemeente te Hekendorp Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten JBjintore van voornoemden Notaris ftOLDANUS MOSSELEN van af MAANDAG AVOND weder ie derenavond versch te bekomen in het HAAQSCHEKOFFIEHUIS G BELONJE Cu De van onds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT Z0O Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrygbaar te üouda bjj J J v D SANDEN B p termarkt Depot van ÏHEE ÜIÏ HET MXGAZIJy VA M Ravenswaay Zoneo GORINCHElJL Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned otu met vermelding van Nommer en Pr s voo zien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde order aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda ECHTE EAU des FÉEsT Bekroond p de Wereldtentoonstelling te P B 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flacon bg Ct vw VIVE Jb en B SCHOLTEN Coiftnr Haar en Baard verwen in Blond Bmin enZwart zonder Huid of Linnen te vlekken alsmen de Flacon half gebruikt heeft en hetbevwiniet alsdan wordt met genoegen de betaald 1 50 teruggegeven GODDA PKVK VAN A BbIMKMAS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie miwnden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bititenlaodscb Overzicht De laatste berichten van het oorlogstooneel deelen mede dat er niets van belaog is voorgevallen I e Turksohe Minister van Buitenlniidsche Zaken heeft aan de verteffenwoordigers van Turkije in het bnitenland een nota gezonden waarin hij meldt dat de Montenegrynen de doi n Staritcha en Bnla tussohen Kotachiuè eu het station van Norikovatch hebben in de aseh gelegd on onderscheiden gruwelen gepleegd de beschuldiging wordt gfstaafd door den Kalmakan van fColachine den militairen bevelhebber aldaar en den auverneur van Novibazar De Soleil egt dat de Maarschalk President welte Bordeaux eene politieke rede zal houden raaardat da rede aiet net karakter lal hebben van eenmanifest zooals vrij algemeen geloofd werd Welzal de Maarschalk een manifest tot de natie richten maar dit zal eerst openbaar gemaakt worden by deopening van de verkiezingsperiode Het zal in t Journal Officiel verschynen den dag na de afkondigingvan het decreet tot bijeenroeping der kiezers en zaltegelijkertijd in al de gemeenten van Frankryk wordenaangeplakt Te Antwerpen wordt dezer dagen gehouden het congres voor de codificatie van het volkenrecht dal verleden jaar in den Haag bijeenkwam Ook thans houdt het zicb bezig met zeer belangrijke vragen van internationaal recht zooals averij gros bankratt verdragen blokkade oorlogsooatrabaude algeraeeiie vrede en lelfa met de regele welke de betrekkingen der chriatelyke volken met de niet christelyke volken moeten besturen Bekwame i en aanzienlijke mannen uit verschillende landen nemen er deel aan en in het Comité zitten behalve een gewezen lord kanselier van Ierland drie pacha s eu een lid van de academie te Petersburg De Echo du Parlement geeft toe dat men niet dan met eerbied spreken kan over zulke verheven onderwerpen en zulke aanzienlyke personen maar vraagt of dit congres van internationaal rechl geen bittere ironie is in een tyd waarin moord roof en wreedheid van allerlei aard wordt bedreven tusschen Europcesche volken De codificatie van het volkenrecht en vooral de beraadslagingen over averij gros maken een zonderlingen indruk nu de pers vaif geheel Europa zich bezig houdt met de vraag wie van de twee oorlogvoerende naticu t meest averg lijdt van zijn vyand en wie de meeste ooren en neuzen snijdt van zijne tegenpartij t Is waar dat dergelyke beraadslagingen de aandacht het meest trekken wanneer de menschen in vrede leven De stem der wijzen wordt niet gehoord bij t bolderen van t kanon en t overleg der vredelievenden vindt weinig belangstelling onder de toeschouwers van een bloedige tragedie Toch verdient het geloof in een betere toekomst sympathie Houdt men zich elders bezig met het oodifioeeren der barbaarschheid schroomt men er niet geweld te stellen in de plaats van recht met een glimlach over de naïviteit dezer wijsgeeren zal men dat gevaar niet bezweren lS2J J P B A N K R IJ K Vke Gamietta I Vtve la repuhlique I weerklonk het Trijdag voor het paleis van justitie te Parijs toen de groote republikein voor de trap van de aldeeliug correctioneele politie uit zijn rijtuig stapte om door den rechter van instructie den heer Bangon te worden verhoord Hij werd vergezeld door den advocaat Sanilriqijei en den gérant van de Itepubliqiie Frangane en onmiddellijk omringd door een menigte advocaten in ambtsgewaad aan wien hij eenige iuItchtiugen vroeg omtrent den persoon vau deu heer Kangon dien bij niet kende De deuren die toegang gaven tot den couloir van de rechters van instructie waren gesloten en zelfs werden de advocaten en verslaggevers niet toegelaten Precies te twee uur werd de heer Gambetta binnengeroepen en 25 minuten later kwam hij weder nit het kabiuet hij werd toen geleid naar het plein van de concergerie hetwelk op dep Quai de l Horloge uitkomt alwaar ziju rijtuig hem wachtte Men had dezen maatregel genomen om ovaties te voorkomen De intn schen talryk aangegroeide menigte snelde naar het rgtuig en riep weder rite Ganietta I Vive la Btpublique Op den Boulevard en ia de geheele omgeving van het paleis was een sterke politiemacht aanwezig de agenten hadden post gevat op de trottoirs en de posten in het paleis waren versterkt Daarenboven waren alle speciale wachten van het paleis opgeroepen wel een bewys hoezeer men vreesde dat de populariteit van Gambetta aanleiding zou kunnen geven tot een ernstige volks demonstratie Alles is echter in goede orde afgeloopen Volgens de inlichtingen van de Tempt heeft het verhoor slechts ongeveer 20 minuten geduurd De rechter van instructie had den heer Gambetta de geincriraineerde passages uit diens rede voorgelezen en nit de keus daarvan bleek dat men hem beschuldigde van beleediging Van den maarschalk en van de ministers De rechter vroeg of de leer Gambetta erkende medeplichtig te zijn aan d openbaarmaking zijner rede Hij antwoordde dat hij naar Uijssel was gegaan om een politieke rede uit te spreken die hij met het oog op den bestaanden toestand noodzakelijk had geoordeeld maar hy verklaarde ten stelligste niemand wie dan ook te willen hebben beleedigen of belasteren Voorts erkende hij zijne rede aan den hoofdredacteur vau de Bepublique Frangaise ter openbaarmaking te hebben ter hand gesteld en verklaarde de volle verantwoordelijkheid voor die openbaarmaking op zicb te nemen liet geheele verhoor had op de meeste beleefde wyze plaats gehad Naar men veraekert heeft de heer ïambetta afgezien van zyn voornemen om i ei80onlyk zijne zaak te verdedigen maar zou daartoe twee van de voornaamste advocaten der Parysohe balie hebben uitgenoodigd de heeren Jules Grévy en AUou Def reden dat de zaak bij de rechtbank te Parijs en niet bij die te Rijsscl wordt vervolgd moet hierin worden gezocht dat in het laatstgenoemde geval geen definitieve uitspraak voor de verkiezingen zou kunnen worden verkregen wegens de lange terraijuen tot dagvaarding voor de te Parys wonende beschuldigden Nu de zaak in de hoofdstad aanhangig is gemafikt heeft men korte termijnen en kan de uitspraak spoedig volgen Intueschen heeft de regeering van de zijde der rechterlyke macht een nieuwen slag iu het aaugezioht gekregonL Door de heeren Cyprien Girerd Gudiu en Turigny voormalige republikeinsche afgevaardigden was ene aanklacht ingesteld tegen het dagblad 41 N 2032 if ADVEBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommer VUF CENTEN Nivemaii wegens het overdrukken uit het Bulleti de Coamuna van een voor de 363 voormalige afgevaardigden beleedigeud artikel De rechtbank van Nevers heeft de Nitemaii veroordeeld tot betaliig van 500 franken schadevergoeding aan ieder der drie genoemde heeren zij heeft dus uitgemaakt dat de reactionaire dagbladen niet ongesirafi beleedigei le artikelen tegen de republikeinsche afgevaardig len kunnen opnemen en zich niet kunnen verschuilen achter het offioieele karakter van het Bulletin des Commune De rechtbank van Nevers heeft aan het kabinet de Broglie een ernstige les gegeven BINNENLAND GOUDA 4 September 1877 Hedenmiddag ten 12 nnr werd ter gelegenheid van da verjaardag van Z K H den Prins van Oranje door de alhier in garnizoen zynde Infanterie eene parade op de markt gehouden Wij vestigen de aandacht onzer stadgenoolen op achterstaande advertentie waarby zij die nog lid willen worden van het Nederlandsch Tooneelverbond worden verzocht zich op te geven v Sór 10 September e k Het Tooneelverbond is ook hier ter stede geen vreemdeling meer men kent zijn streven men is op de hoogte van zyn doel Veredeling van het Nederlandsch Tooneel als een middel tot Volksontwikkeling De tijd is voorby dat men iu eene tooneelvoorstelling niets anders zag dan eene geschikte gelegenheid ora een avond te dooden een aardige tydpasseering voor den gegoede een welkom tijdverdryf voor den leeglooper iMen is tot de bewustheid gekomen dat een goed tooneelspel goed opgevoerd een uitstekend middel is tot het verschaffen van goede indrukken voor het gemoed tot veredeling van het hart tot ontwikkeling van den goeden smaak Derhalve dat een ieder die begrypt wat het Tooneelverbond wil die weet wat htt reeds deed toetrede tot die lereenigingi Zaterdag 15 September wordt te s Gravenhage de algemeene vergadering gehouden achten wij het een geluk dat Gouda behoort tot die gemeenten waar een afdeeling van t verbond gevestigd is wy zonden gaarne zien dat op die vergadering kon worden medegedeeld dat ook hier het ledental steeds toeneemt By het voortgezet concours van den Ned Sohaakbond is de uitslag der nieuwe partyen om de 2e 3e en 4e prijzen als volgt geweest De heeren Messeraaker en Stolte behaalden elk IVj winstpunt soodat de leprysaan den heer Versart is gebleven de heer Stolte won daarop een beslissende part van den heer Messemaker aoodat laatstbc doelde den 3n prijs de heer Stolte den 2n won Van de vier pryzen zyn er twee doorschaakspelers gewonnen No het badaeizoen oo goed als geëindigd is en lelfs de gehardste zwemmer langzamerhand het water kond gaat vinden en dus de stedelijke bad en zwemsohool weldra gesloten zal worden is het geschikte oogenblik daar om te beoordeelcn ia hoeverre het besluit van den gemeenteraad bij den aanvang van dit seizoen genomen om de zwemschool voor minvermo