Goudsche Courant, woensdag 5 september 1877

geodeu koiteloos opeu te stelten gedureuilo ceuige uren van den dag een gelukkig besluit mag genoemd worden Daar bet besluit slechts voor één jaar gold bij wijze van proefneming zal trouwens de zaak weder in den raad moeten ter sprake komen en beslist worden of de zwemschool voortaan teei4 kosteloos toegang zal verleenen aan hen die op zekere uren van den dag gelieven te komen Dit is zeker het genomen besluit is door velen met onvermengde vreugde vernomen van de vergunning gratis te zwemmen is een zeer druk gebruik gemaakt vóór het bepaalde uur stonden veelal reeds verscheidene liefhebbers te wachten op den klokslag die hen toegang zou verkenen en voortdurend was de toeloop groot als het weer het slechts ceuigszias toeliet Terwijl lu9 in zoo verre bestendiging van den maatregel verdient aaogeradea te worden moet echter uo een Iwetde vraag beautwuord ni deze Htcft het zwemmen der nietbetaleudeii invloed uitgeoeteud op dat der betalendeu Met andere woorden Heeft de kostelooze openstelling hen die tot heden gewoon waren te zwemmen daarvan terug ehüuden Het is zouder twijfel wel vau emit m invloed geweest sommige lieten zich inderdaud terughouden door de gratis openstelling der zwemschool en enkele die vorige jarm woou waren zoo nu en dan een bad te nemen lieniA it uu na teruggeschrikt door het denkbeeld van in tzelfde water te gaan met Jan en alleman doch verreweg bet grootste gedeelte der zwemmers bleef de inrichting bezoeken daar zy terecht inzagen dat het water niet slechter wat geworden dan vorige jaren maar integendeel door de verbetering aan den stroom aldaar in het begin van dit jaax aangebracht veeleer beter Het besluit ran den raad moet alcoo nadat het een jaar in werking is geweest een goed besluit genoemd worden Alleen ware het weuschelgk dat in de uren waarop de gratisopenstelling plaats had eenige wyziging werd gebracht Z toch die entree betalen komen liefst vóór het uur voor de uiet betaienden bestemd en in de week is daarvoor dan ook alleszins gelegenheid daar ineu Tan 7 tot li uur de inrichting tot zijn dispositie beeft doch des ndags laat dat iets te wenscheu over Ddu k io er nl kosteloos gezwommen worden Tan 10 tot 2 uur waardoor He beschikbare tijd voor de belalenden slechts die vóór 10 uui s morgens en dus te zeer beperkt is Om die reden schijnt t wenschelijk dat des Zondags van 12 tot 4 de kostelooze openstelling pkats had wat te eer kan ingevoerd daar ook de onvermogende Zondags tijd heeft op die uren te zwemmen De rechten van de geabonncerden vorderen dat en hopen wij dus aan de eene zijde dat het besluit Tan den raad tot kostdooze openstelling derzwemwhool een Toortdurende maatregel zal worden aan den anderen kant is het zeker gewenscht dat de toegaugsureu des Zondags veranderd worden als boven Is aangegeven Hst is geen ongewoon verschijnsel dat er eenigen tgd voor de behandeling der Gemeente begrooting adressen inkomen van gemeente ambtenaren verdoekende verhooging van bezoldiging Zoo vroegere jaren zoo ook dit jaar nu de agenten Tan politie zich tot den Eaad hebben gewend met een dergelijk verzoek Er is werkelijk wel eenige reden voor den Gemeenteraad om bon verzoek aandachtig te overwegen Wanneer wij er op letten dat zij slechts genieten een bezoldiging van 425 of 400 naarmate zij agent Ie kUase ot 2e klasse zyn wanneer wij bedenken dat ig niet alleen dag dienst maar ook nacht dienst hebben wanneer wg eens overwegen wat er behoort tot het bekoorlgk vervullen van de taak van een po litieagent en dan leze iu t laatste Verslag door Burg en Weth OTereenkonutig art 182 der Gemeentewet aan den Baad ingediend dat zij zich teer goed hebben gekweten van hun plicht dan moet bet erkend dat cü wel enigszins aanspraak hebben op booger bezoldiging Dt betrekking van poUtie agent kan niet loa maar Terrnld door den eersten den besten man die er zich roor opdoet Hij moet zgn een man Tan stipte erlgkheid Tan goed karakter en zelb Tan zekere bescbsTiug want bq komt met allerlei lolk in aanraking tegtuover wien hij de waardigheid van zgn betrekking moet qihondea Taliooze malen wordt hg in verzoeking gebracht ign plicht iel te doen want dikwqls alken met den orertreder der wet worden hem niet zelden aanbiedingen gedaan an tesohenken oader Toorwaarde ran gehetmhoitding dot bq tea Tatt in zijn sehoeuen moet stooa om niet te beiwqken Maar daarom nut op t Gemaentebestunr de dore plicht hem sód te bezoldigen dat niet een k a ehge ttouw en gebreü lgdende kinderen den Tader doen zondigen aU poUtie agent en hem doen beiwqken waar hem sehoone aanbiedingen worden gedaan zonder gcTaar dat bet ooit lal worden ontdekt Het deed ona pgnlgk aaa Toor eenigen tijd te cetcn Teraeaea dat een maa eaet At BM t politie iu deze gemeente bcLibt moest worden gearresteerd verdacht van die tal wij betreurden dit maar onze bevreemding nam zeer toe toen wij uit goeden brou vernamen dat de bewuste ongelukkige reeds uit een vroegere betrekking ontslagen was wegens een dergelgk vergrgp en daarop naohtwachter was geworden Het ware inderdaad te wenschen dat men met reeht wat voorzichtiger te werk ging en geen ambtenaren bij de politie aanstelde die toonden zelf het toezicht der politie noodig te hebben Wij halen dit voorbeeld uit oiizc onmiddelijke omgeving aan om toch te doen zien hoezeer het er op aankomt dat men de politie zóó bezoldige dat er zich fliuke fatsoenlgke mannen voor opdoen wier reputatie zouder vlek of rimpel is Vergissen wg ons niet dau werd eens vroeger door een der raadsleden het voorstel tot verhooguig van de bezoldiging der politie iigenten gedaan wij hopen dat uu meerderen zijn gevoelen zullen zijn toegedaan dan toen an dat de politie agentcn zich weldra zullen mogen vei heugen in t ntddoende voedtd waarom zij in faun adres aan den Raad op zoo naïeve wgze vragen De raededeelingen van de vereeniging iel node kruit betreffende de hulp in den Russisoh Turksohen oorlog bevatten berichten van den heer Gillot Voorzitter van het Hollnndsch Comité te St Petersburg Daaruit blijkt o a dat de ambulance onder leiding van dr Ti leng overal door de betrokken autoriteiten hartelijk is ontvangen Met het oog op den zeer hoog gestegen nood in Azic dringt de heer Gillot op verdere onderstenning aan Naar aanleiding daarvan heeft het Hoofdcomité hier te lande besloten alsnog 2000 roebels ter beschikking te stellen van het HoUandsch Comité te St Petersburg in het vertrouwen dat het door de afdeelingen krachtig zul worden gesteund Het Hoofdcomité doet daarom een nieuw beroep op de comités met het dringend verzoek dat elke afdeeling een gedeelte van hare kas beschikbaar stelle tot verzachting van het lot onzer zieke en gekwetste natuurgenooten in het Oosten Tengevolge van de dringende aanvraag van den Voorzitter der Turksehe vereeniging tot hulp aan zieke en gewonden krggsliedeii dr Arif Beij heeft het Hoofdcomité bestoten met de eerstvolgende stoombootgelegenheid naar Konstautinopel te verzenden een ruimen voorraad verpleeg en verbandmiddelen een en ander een waarde van J 4000 vertegenwoordigende Het Hoofd comité is in Nederland het eenige aangewezen lichaam dat over gelden en het materieel ten behoeve van iel Roode Kruit geschonken beschikt en zorg draagt dat de hulp gelgkelgk onder de oorlogvoerende partijen wordt verdeeld Sedert de vorige opgave zijn ten behoeve der zieke en gewonde krijgslieden in den oorlog tusschen Rusland en Turkije aan bijdragen ƒ 1207 50 bg het Hoofdcomité ingekomen De bekende Transvaalsche protest commissie bestaande uit den heer Kriiger met zgn secretaris en deu heer Jorissen is uit Engeland te s Gravenhage aangekomen Na een verblijf van omstreeks veertien dagen vertrekken de heeren naar de Belgische hoofdstad van daar naar Berlgn wellicht ook nog naar Petersburg en daarna naar Porgi Een bezoek aan de Vereenigde Staten is nog onzeker In Engeland zijn zij zeer beleefd ontvangen lord Carnavon beloofde eel wanneer men de annexatie slechts als een afgedane zaak beschouwde Dat de kerkelgke goederen en fondsen bg de Hervormden niet altijd iu bet belang van de kerk gebruikt worden is bekend Hoe men te Haaften met die goederen leeft dient vermeld te worden De kerk bezit aldaar eene uiterwaard van meer dan 70 bektaren waarop een steenoven staat die roor eene bdangrijke som wordt verhuurd De inkomsten bedragen ruim f 6000 s jaars en konden wanneer men dat wilde f 3009 hooger zijn Op de uiterwaard worden nl melkkoeien geweid Wanneer daar zoo n 120 koeien bgeen zgn op die uitgestrekte groene vlakte ierett dut een niet onaardig gezicht dodi daaraan beeft de kerk der Hervormden niet verl Slechts 26 ontvangt zij voor weiloon per stak Nn ia dat minstens ƒ 26 te weinig en alzoo geeft de kerk of liever alzoo geven kerkvoogden en notabelen die bijna allen belanghebbenden zgn aan ieder inwoner die koeien houdt een aardig cadeaatje Zg staat ieder inwoner toe tot drie koeien te weiden en zoo verdraagzaam is zg dat zij niet vraagt tot welk kerkgenootschap de eigenaar behoort Is de waard ten gevolge van den hoogen waterstand ongesofaikt om te weiden dai wordt het hooi heel rechtvaardig verdeeld Zoo ontvingen de landbouwers onlangs per koe plus minus 3000 halve kilo s hooi co dat voor de voorvaderlijke ƒ 26 De kerk te Haaften is eene weldoende moeder voor de koehonden Doch overigens is zij eene karige matrone JSen onlangs vertrokken predikant bod een tr ikti ment van 900 bijna 30 jaren Ung De kerk I dacht niet aan verhoogiug Zg heeft slechts oog en hart voor de houders van koeien Dezer dagen werd op een traktement ran ƒ 900 een predikant beroepen 1 wiens tegenwoordige bieroldigijjg ongeveer ƒ 3000 bedraagt Nu kon le kerk wel eene jaarlijkwhe toelage geven van f 2000 doch dan zou het weiloon der koeien een weinig verhoogd moeten worden e dat zou verschrikkelgk zgn Daarom is de leus der kerk geen verhooging Die niet komen wil blijv weg Het kon besluit van 9 Febr 1866 n 10 houdende bepalingen betreffende het toezieht op het kerkel lieheer bij de Herv herft aan de eerlijke lieden té Haaften die wenschen dat de fondsen der kerk uitsluitend zullen gebruikt worden tot nut der kerk de macht ontnomen reeht te vinden bg het kollege ran toezicht iu Gelderland Aan dat kollege zon de meerderheid zieh niet toren Zij weet gelgk rele kerkbesturen dit toonen te weten dat de kolleges van toezicht en ook het algemeeq kollege zeer weinig te beslissen hebben en meer eene raadgevende dan eene beslissende stem hebben Genoemd kon besluit genomen onder venintwoordelg kheid van den minister Olivier ia B dagen Uter den 14 Pebr door den nieuw opgetreden minister Pické uitgegeven t Blijft eene ramp voor de herv kerk dat door dit besluit het beheer en bet toezicht daarop zooveel te wenschen overlaat Onder deze omstandigheden zijn de gelegenheden uitstekend g sohikt om kerkelijke goederea te verduisteren t Is zonderling dat de staat die diefstal straft er niet aan gedacht heeft dat hij tot diefstal uitlokte toen hg een kerk die meer dau 50 jaren aan den leiband liep plotseling op eigen beenen liet staan Niet minder dan 5 personen trachtten zich inderwige week te Amsterdam in wanhoop of dronkensdiap het leven te benemen door in de gracht te springen Zij bidaobten zieh eehter en aHen riepen om hulp zoodra eg het koude bad gewaar werden Als maatregel van bezuiniging hebben Burg ea Weth Tan Zierikzee den Raad de opheffing Aet uuttelooze Kamer van Koophandel voorgesteld MejnSroaw Mina Kruseman heeft zich naar Napdi begeven om daar op bet stoomschip Prinses Amalia de reis naar Indië te aanraarden Thans wordt aan het Hbl jrmet rolkomeo ekerbeid uit den Haag gemeld dat op dit oogenblik de zeer uitroerige memorie van beantwoording op het nfdeeUngsverslag der Tweede Kamer orer de onderwgtwet ter landsdrukkerij is en in den loop der Tolgende week zal warden rondgedeeld Volgens de N M Cl is het antwoord der regeeiing op het Toorioopig rersUg over de onderwijswet eergisteren bij de Kamer ingekomen Bg Kon besluit ia bewilliging verleend op da acte van oprichting der naamlooze rennootschap Itaatieiappij tol teriuring van itoomtracU te Rotterdam aangegaan voor 1 0 jaren ten doel hebbende het verhuren ran itoomkracfat ten behoeve der klnne industrie in daartoe geschikte werkplaatsen kapitaal ƒ 60 000 in aandeelen van lOOO Gedurende de eerstverloopen 8 maanden van dit jaar zijn nit de Noordelgke provinoién en uit Orergsel naar België en Frankrijk verzonden pm 200 000 stuks vee Wanneer men in aanmerking neemt dat bij den rroegeren rrgen in en uitroer Tan Tee uit Nederland naar Duitsehland dat rgk nog ruim zooveel ree inroerde en hoofdzakelgk uit de Noordelgke proriueicn trok dan kan men zich een denkbeeld vormen wat én reestapel éu reehandel daar te beteekenen hebben De omiet wordt tegenwoordig berekend op 600 000 per week en i t itgeroerde ree naar België en Frankrijk op ruim ƒ 5 000 000 Het buitengewoon grasjaar de oorlog in het Ooetea en de reeziekte in rerschillende rgken hebben den handel in de Tcnchillende rgken zeer doen toenemen Ook wordt reeds ouder strenge controle ree iu Duitsehland ingeroerd Naar mee reraeemt heeft de proef met het tonnenstelsel in retsohillende wgken ran Utrecht zulk gunstige uitkomsten opgeleverd dat de meeste bewpr ners aldaar dit stelsel zeer iu de hand werken W rerreweg boren de rroegere priraten rerkieicn VU andere wgken zgn mede oanrragen roor het platlMU vau een ton ingekomen De nul Ct maakt de volgende opmerking Met zeer reel overleg en slimheid is de politie gesteund door de rgksveldwachters te Rotterdam er in geslaagd te constateeren dat in het koffiehuis dt Flat umdel werd gedobbeld De potballetjcs werden als nommers van eene loterij gebezigd Er Isgeï wel zestien gulden op het biljart toen de dobbelaars op heeterdaad betrapt werden Dobbelen met potballetjcs om een inzet van zestien galden is een strafbaar feit Waarom speelt men in de Flatimtdel ook geen gezelschapsspel met kaarten of rerandert men niet de wet Nu ia het eene ongerijmdheid dat men mag éoarleeren om duizende guldens in tegenwoordigheid randde gansche justitie ran Nederland maar straf beloopt nis men in plaats ran kaarten balletjes bezigt en om eenige guldens speelt Zoo met kartonnen bladen geoorloofd is wat met iroor of been niet is reroorloofd waarom dan de dominosteenen niet getroffene Of maakt het in deze een onderscheid dat biljartballen rond en de dominosteenen rierhoekig en pbit zijn Dezer dagen hield de commandant ran een der compaEuiëu infanterie te Leiden een inspectie over de gesloten kistjes die de soldaten veelal tot berging er op nahouden en liet alle waarin zich goederen bevonden die er niet in behoorden in het water werpen Zelfs kistjes van onderofficieren korporaals en manschappen die niet bij de inspectie present waren deelden in hetzelfde lot en menigeen die op wacht of gedetacheerd was geweest en in de kazerne teruggekeerd wat kaas boter of andere versnapering meende te vinden vernam het verrassende nieuws dat zgn inventaris in den Rijn dreef Verseheiden dezer kistjes werden door de jongens der kweekschool opgevischt In Madras is tot tegemoetkoming i i de ellende door den hongersnood veroorzaakt aan 919 771 menschen werk en aan 1 326 971 onderstand verleend De Algemeene Synode der Ned Herv kerk heeft de behandeling van het reglement op hut hooger ouderwgs ten einde gebracht en het reglement definitief vastgesteld om aan de stemming van de leden der provinciale kerkbesturen te worden onderworpen De voornaamste bepalingen voor zoover niet reeds vermeld luiden in hoofdzaak als volgt De Synode benoemt de hoogleeraren uit eene alphabetisch gerangschikte en met redenen oinkleede voordracht ran drie personen roor elke vacature Deze roordraoht wordt opgemaakt door eene Commissie welker leden gekozen worden door de proi Inciale Kerkbesturen en de Waalsche Commissie nit de leden van die bestureu en hunne secundi Ieder Kerkbestuur benoemt daartoe één lid met zgne seoundis De leden dezer commissie worden gekozen voor den tijd van drie jaren zoodat telken jare een derde aftreedt Deze z jn herkiesbaar wanneer zg tgdens hunne aftreding leden van een provinciaal kerkbestuur of van de Waalsche commissie zgn Die tot eene voordracht heeft medegewerkt wordt indien hij lid der synode is bg de benoeming door zijnen secundus vervangen Als een leerstoel van Hooger Onderwijs vacant wordt beslist de Synode en als deze niet vergaderd is de Algemeeiie Synodale Commissie of iu het belaag van het ouderwgs een buitengewone vergadering der Synode moet wordensaraengeroepeu ter vervulling van de vacature en zoo ja wanneer deze vergadering zal plaats hebben Uiterlijk vier weken vóór de vergadering der synode waarin de benoeming van een hoogleeraar zal geschieden komt de commissie van voordracht te s Gravenliage bijeen Ten Aanzien van alles wat tot de raststelling der roordracht geleid heeft is aan de leden der commissie geheimhouding opgelegd Den hoogleeraren is aanbevolen toezicht te houden op het gedrag der aanstaande Evangeliedienaren en hen in den loop hunner studiën met goeden raad bg te staan Zg hebben het praeaidium bg de voorstellen der tanitaande caddidaten tot den Heiligen dienst Op ban zeventigste jaar worden de hoogleeraren eervol on logen of zooveel vroeger als dit om langdurige lióhaMU of geesteskrankheid naar het oordeel der synode ia iiet belang van het onderwgs nocdig geacht wordt Jaarwedde en pensioen worden hun gewaar x rgd tot hetzelfde bedrag als dat ran de jaarwedden en leniiaeaen ran de hoogleeraren aan de rgksunivtraiteiten Voor het bg wonen ran de lessen der hoogleeraren van wege de Kerk aangesteld wordt jaarlgka ƒ 60 befUald Vr Stelling van deze re lichting is orergelaten aan het ooideel der Synodale Commissie na orerleg met de hoogleeraren De Shr öde keurt goed en stelt rost de door hoogleeraren jaarlgks roor 16 Juli aan te bieden Igst der Maen roór hit rolgetad studiejaar Een hoogleeraar die zich aan pliohtrerzuim of wan rag Bohnldig maakt wordt deswege geboord en udien daartoe termen bestaan door de bg nitloting op de helft barer leden rerminderde synode uit zgn ambt ontslagen Komt hg van die uitspraak in hooger beroep zoo beslist de geheele Synode definitief Als de benoeming van hoogleernreii roor de eerste maal giscliicdt biuU de Commjisic van voordracht aan de Synode een alpliabetisch gerangschikte en met redenen omkleede voordracht van een twaalftal of indien ook Amsterdam onder deze regeling begrepen is een zestiental aan waarnit de Synode zes of acht hoogleeraren kiest Voor t eerst heeft men dezer dagen te Parijs rersoh ossenen schapenvleesch verkocht uit Inhoud van Cebes LANDBOUW en VEETEEI T Bezwaren tegen het Durhamvee III Onfeilbaar middel tegen brand roest pop en smet in de tarwe De vraagpunten bg onze Inudbouw oongresseD Bijenteelt Verslag enz II Vraagbus WEERSGESTELDHEID in Juli 1877 FEUILLETON De vervaardiging samenstelling en bet gebruik vau kunstmcststoifen V C0RRE 5P0NDENTIE GEMENGDE BKRICHTEN Varia MARKTBERICHTEN ADVERTENTIÈN Koloniën Het Mail Overzicht van het B HU beval o a het volgende Het rapport van den tegenwoordigen bevelhebber te Atchin houdt o a in dat twee Atchineezrn in de IV Moekims in hechtenis zgn genomen met bun voorraad wapens en ammaoitie Daarop laat de kolonel volgen Zij zgn onmiddellijk voor den krijgsraad gebracht zijnde het hoog noodig om aan het veelvuldig maraudesren binnen onze linien op krachtige wijze paal en perk te stellen Wil dat zeggen dat generaal Diemont niet krachtig genoeg tegen de maraudeurs optrad Het schijnt zoo en mocht dit het geval zgn dau is het te hopen dat kolonel van der Heijden met krachtige hand de teugels van het bewind aldaar roere opdat ten minste binnen onze linien rust heerschte Ook erkent dit rapport wat reeds in rerschillende particuliere brieven is gezegd dat veediefslallen telkens voorkomen zelfs in den omtrek van I otta Radja Verder zegt de kolonel dat hg in overleg is getreden met den kommaudant der maritieme middelen om tot eene betere regeling der scheepvaart op de noordkust te komen vooral met het oog op hot verbod van invoer van rgst in Pedir en het voorkomen van misbruiken iu zake het afgeren van passen Wij gelooven dat kolonel van der Heijden de zaken juist inziet Een scherpe blokkade zal meer uitwerken dan excursies in het binnenland Is het bericht juist dat een inlander meedeelde dat er bij den rijand grolite schasrschte aan rgst bestond zoo zelfs dat rele menschen stierven dan zgn wij op den goeden weg om eens een eind te zien aan een oorlog die een nationale ramp dreigt te worden en een hinderpaal is voor de ontwikkeling dezer gewesten op relerlei gebied door de schatten die daar rerzwolgen worden Op den 17den dezer zou hier een Gourernementskoffiereiling gehouden worden zoo als sedert maanden te roren in de Javatcie Courant was aangekondigd De secretaris ran binnenlandsch bestuur en een talrijk publiek waren op het bepaalde uur in het lokaal der Handelsveieeniging aanwezig maar de verkoop kon geen plaats hebben omdat het Veududepartement ten wiens overstaan de veilingen geschieden moeten nies wist dat er dien dag Gonvernemeniskoffie verkocht zou worden Zulk een kleinigheid als een veiling ran 26000 pikols koffie kan licht over t hoofd worden gezien maar er echgnt toch iets in den gang van zaken bij het Gouvernemeift te haperen en zulks moet ecu onasngenamen indruk maken op de aanbidders Van het batig slot die wat wij hier nonchalance noemen zeker voor heiligschennis zullen uitmaken Het Gouvernement rekent geen interest dus doet het er niets toe dat de veiling uitgesteld werd en het prorenu Tan p m ƒ 1 400 000 een dag later binnenkomt Du afloop was hooger dan sommigen rermoed hadden de 18 000 pikola Samarang brachten gemiddeld op ƒ 65 62 en de 7000 pikols Kadoe ƒ 56 79 of roor de geheele 25000 pikols gemid deld 55 S7 Op 1200 pikols na werd de geheele hoeveelheid door één firma gekocht Vergelijkt men deze prijzen met die welke in Holland worden besteed dan wordt het moeielijk om een bevredigend antwoord te geven op de vraag wanrom hier niet meer Goevernements produkten verkocht worden Overigens blijft het in den handel stil Manufacturen gaan geregeld achteruit bij gebruik aan soliede keepers In suiker ging niets om in de onzekerheid omtrent de toekomst van dit artikel willen houders niet tegen lager prijzen afgeven en durven koopers geen hooger aanbiedingen te doen Door de vele schepen die in den laatsten tijd op Java aankwamen en de groote ruimte die nog voor lading beschikbaar is gaan vrachten niet hooger niettegenstaande de produkten goed binnen komen Van de 30 zeilschepen die in Juli hier voor Europa werden bevracht zijn er 19 bestemd naar het Kanaal v o 4 naar Amerika en 7 naar Nederland laatstgenoemden allen voor overvoer van Goevernements producten Wel een bewijs dat er op den particulieren handel tusschen Nederland en Java niet te roemen valt Laatste Berichten WeonOIl 3 September De Folit Corretp meldt uit Bucharest van 2 dezer De geheele Rumenische armee met inbegrip der reserve is Zaterdag bij Dorania de Douau overgetrokken Nicopolis zal uitsluitend door Rumenische troepen worden bezet Het Turkscli garnizoen te Silistria heeft eene brug gelegd tot aan het Donaueiland Het is nog onzeker of dit werk dient ter voorbereiding van een overtocht naar Bumeiiisch grondgebied dsn wel alleen om op het eiland hout te hakken De Russen en Rumeniérs hebben de noodige maatregelen genomen om een overtocht te beletten Londen 3 September De Macolare deelt een telegram zonder dagteekening mede van een specialen correspondent waarin deze verhaalt van zijn bezoek te Schipka op laatstleden Vrgdug Hg meldt onder anderen Suleiman Pacha heeft afgezien van verdere pogingen ter verovering van den bergpas en vertrekt naar men zegt is hij nog te Kasaulyk rolgeus andereu tracht hij een anderen bergpas door te gaan Pestll 3 September In het Russische hoofdkwartier had men verwacht dat Servië tegen 30 Augustus aan den oorlog zon deelnemen doch blijkens de berichten uit Belgrado was men aldaar weder weifelende daar men vreest voor een inval van Mahoraedaansche benden In het Russische hoofdlfwartier is men ongerust ten opzichte van den Schipka paa Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Sept Csraclis Cathirmt oaden B da Roade ea C Wieftmaa 2 Pietcr Adam ea Loois Dttbiner opden L D de Groot ea C VV Kater Janoetjs ouders J vaa Dam ea F £ Verkerk Oorrit oadera G Joaker en A M Horoes Aafje oadera C M Goadnaao ea F C Sint 8 Johanna oadera G Hogendoorn en A Salet Willem oodera W an Coaten ea C van Heoaen van Uningen 4 Lambcrtua oadera D 3 Ksbont en N Blonk OVEKLËDEV 31 Aok N Danena 1 j 11 m 1 Sept W i Scboonderaoerd 7 m 2 J Derksea 48 j VKRBETBRINQ Oader bet trtikel o er de rivier Snriasme had moeten Terintld e jo dat het oDtleeod wat aao de Ned Mtul ADVERTENTIÈN Ontgdig beTallen van een dooden Zoon H P TEN GATE VAN NlFTEEICK Gouda 1 September 1877 Een bekwame üaaister heeft nog eenige dagen disponibel Adres aan het Bareaa dezer Courant oniet letter N Te Huur gevraagd Toor een klein stQ t ezi i P G een fatsoenlgke BURGERWONING of BUITENTJE geschikt voor Zomeren Winterverblflf bevattende Keuken en hoogstens vier Vertrekken met daarbg behoorende flinke Moestuin digtbgeen dorp of stadje in een aangename streek een en ander op billgke voorwaarden i Vanco aanbiedingen met opgave van bnnrprgs wanneer te aanvaarden ligging enz onder No 94 aan de Boekhandelaren H C van ZANTEN Cö te 1 efnendaal