Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1877

BOEK IS STEEmETJKWEEZEF Vrijdag 7 September 1877 N 2033 VOORHANDEN EEJVE FLINKE PARTIJ POSTPAPIER Ei COIIVERTEM van verseliillenfle Kwaliteit en Formaat fiii 11 EI miHiii Aleppo Salon Allzaria Tinte BESTE ZrWJ JEtT m lOSTKIT PORTEFEUILLES EN NOTITIEBOEKJES SOLIED FABRICAAT GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BOEK EU MUZIEKHANDEL De 1890 voor van de Kerk Hekendorp Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris ROLDANUS NEDEBLAXDSCH C 3 E I C3 CD m Zg die nog Lid willen worden van de Afdeeling Gohdaj van het NEDERLANDSCH TOONEELVEBBOND worden verzocht daarvan kennis te geven vóór MAANDAG 10 SEPTEMBER e k san den Secretaris der Afdeeling MM J FQRTOJNDROOGLEEVERJ 1 O EB J3 jL Rrrxi TO Gouda Oostbaven B n 14 Lang e Tiendeweg Bevelen zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FUN UITGEVOERDE Openbare Verkoopingf VAN TWEE KAPITALE ELEEBEEELEEEEHIJEN binnen GORINCHEM De Notaris W J H van ROOSENDAAL ter standplaats Gorindiem zal op MAANDAGEN den 17 en 24 SEPTEMBER 1877 des namiddags ten 5 uur in de Doelen te Gorincliem in het openbaar Veilen en Verkoopen Twee Kapitale KLEEDERBLEEKERUEN aan elkander staande en gelegen binnen Gorinchem aan den Bleekers of Visschersdgk bestaande in WOON WASCH SPOEL en ACHTERHUIZEN met STALLINGEN ERVEN TUINEN BOUW en BOOMGAARDLAND en BLEEKVELDEN ter gezamenlijke grootte van 2 Hectaren 63 Aren 41 Centiaren In genot en gebruik te aanvaarden de Bouwen Boomgaardlanden met het ontruimen van den Schoof in dezen jare en de Getimmerten Erven Tuinen en Bleekvelden met den 1 Mei 1878 De Veiling heeft plaats in drie perceelen twee combiuatiën en ééne massa Informatiën te bekomen bij voornoemden Notaris VAN ROOSENDAAL Daar ik mg door ondervinding overtuigd houd dat de door den heer L SERNÉ Veearts te Haarlem in alle bladen geannonceerde CA PÜALA van goede uitwerking is bjj paarden durf ik ZEds artikel daarvoor ten zeerste aanbevelen J J HENDRIKSE H Jzn S lhouder van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Middelburg 20 April SAAR DE CAPV ALA wanneer uw paard of hond aan huidziekte Igdt welke de geheele herstelling binnen weinigedagen bewerkt waarvoor ik iederen verbruiker uarandeer L SERNÉ Veearts Ie KI Fabrikant Haablfm Dit art is buiten den fabrikant verkr gbaar Vq de depothouders voor Zuid Holland a 1 0 jier bus N P CATENIUS s Gravenhage J L F G SNABILIÉ J M SMELTZER F E v SANTEN KOLFP Rotterdam C F MULLER Brielle B J B BOSCH Gorinchem G A J TETTflOFP Leiden G C DBABBE Delft BEUST en KRAK Leiden Flinke AGENTEN worden gevraagd Toor de prov Z Holland en verder alom Slijm en Maagpillen Een zeer groot succes kan men bet Eooder tn ijfel uoemeu als van een werk binnen de tijdruimte van één jaar verscheiden oplagen verschenen en duizenden exemplaren verkocht zijn en nog grooter is dat succes aU dit het gtvïl was ia weerwil van hatelijke aanvallen en in een betrekkelijk zoo kort t dsbestek met het geïUiutreerde werk Dr Airy s IVatuurgeneeswyze Dit oitmantende popalair geneeekundige werk kut terecht aan alle zieken die beproefde geneearaiddelen tot het genezen van hnn kwalen weiuchea te gebmiken ten dringenate ter inlage worden aanbevolen De daarin afgedrukte attesten leveren het bewys voor de buitengewone goienkracht en strekken toi waarborg dat het vertrouwen niet wordt teleurgesteld Bovengenoemd meer dan 490 bladzijden dikte lechti één galden kostend boek is in eiken botkwinkel voorhanden het wordt echter op aanvrage door Kichtib s Boekhandel te Hotierdam tegen toeienduig van 20 poitugels a b cent vcnonden Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de Slljm en als maagverSterkend gebruikt worden door hare werding de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht lazerend zijn zijn tegen SS j cent het doosje met berigt van het gebruik vtikrijgbaar bij de navolgende Heeren te Ansterdam M Cléban C Droog Heilige weg D 821 Bleiswijk S v d Kraats Delft E Wilsehut Bommelj Zalt J v d Vegte DeHshaven J B Westerhoff Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Gorinchem B J B Boscb 6rma I P Lasonder efiravenhoge J Visser 4 Zoon in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terbnrgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Liaschoten B Kruithof Botterdaa v Santen KolfT korte Uaofdsleeg Stolwgk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Romboaia Tiel A 3 Faawea es SB 2 El es Utrecht tltena b Kroon Steenweg over de Don kerstr 372 Vlaardiiigen iH E Hoffrriana Tjaden Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te OimiatUetn en uiMmtend verkrijgbaar gesteld by deo beet L SCHKNK op de HooKStrait LET WKL Om elk doosje der echte en sinta onheugelqke jaren gebruikte SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voorzien met de handteekening vso i iSCHREUDER apotheker welke handteekeniojt zich ook bevindt op het zegellak waarmede bet dooqe verzegeld is Men gelieve daar rei attent op t zija en tioh te wachten voor bet gebruik van eenaamaaksel dat men traobt in omloop t brengen Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris W J A SOLDANU8 resideerende te Schiedam is voornemens op DONDERDAG den C SEPTEMBER 1877 des voormiddHgs te 11 uren in het Koffiehaig cDE Hashonie te Gouda in ééne xitting eerst by opbod en daarna by afslag in het openbaar te VEILEN en te VERKOOPEN De Heerlijkheden van STEIIV WILLEXS VRIJËi HOEF en KALVËltEi BIlÜËK gelegen in het Kanton Gouda Arrondissement Rotterdam met al hare rechten vrijheden erfdiengtbaarheden of laÈten als die hebben of zooals die tot heden zgn bezeten en uitgeoefend of uitgeoefend hebben kunnen worden waaronder is begrepen de eigendom en het recht van visscherg in de rivier de Ussel strekkende van de stad Gouda af tot aan de Wierikke benevens het recht van visscherg aan de zuidzyde van den Ussel onder de gemeente Haastrecht van af de Haastiechtscha brug tet aan het van ouds genaamde houten Sluisje gelegen in den Lopikkerwaard in den polder Rosendaal kadastraal bekend gemeente Reeuwijle Sectie I Nr 11476m en gemeente Haastreeht Sectie A Nr te GOODA DRUK VAN A BbINKMAN visscherij is verpacht tot 1 JANUARI 7 50 in het jaar ten voordeele der Hervormde Gemeente De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BÜBGBMEESTERen WCTHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de inirezeteneu dat de BËGBOOriNQ van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1878 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdfifjen van des morgens ten 10 tot les namiddags teu 1 ure terivyl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Oouda den 4u Sept 1877 Burgemeester ea Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Bbouwee Rehu l B KENNISQEVINO INRIGTINffEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BUliGEMEESTERen WETHOUDEBdvan Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Janq 1875 Staattlilad No 95 Doen te weten Dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 Augustus S September 1877 vergunning hebben verleend aan de Naamboze Vennootschap der Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier en hare regtverkrijgenden tot het plaatten van een stoomwerktuig van hooge drukking en van 27 paardeukracht in het pand gelegen aan de Bleekerskade geteekend P No 12 kadatter Sectie No 1014 Gouda den 4n September 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Bkouwer Remy l B BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De belangrijkste gebeurtenis waarvan wij melding behooren te maken is het plotseling overlijden van den beer Thier Maandagmiddag na het middagontbijt ongesteld geworden is hij eeuige minuten over zet uur in den namiddag gestorven Ieder die weet welke rol deze man in den laatsten tijd gespeeld heeft beseft lichtelijk welken indrnk dit sterfgeval juist op dit oogenblik in geheel Frankrijk maar vooral op de republikeinen maken moet Uit onbemiddelde ouders geboren advocaat geworden door hulp van zijne familie is hg door de journalistiek tot beroemdheid gekomen afgevaardigde geworden daarna minister en na de val van het 2e keizerrijk president der republiek De liefde tot zijn land is steeds de drijfveer zijner daden geweest en nooit is hij meer in de gelegenheid geweest dit te toonen dan in de ongelukkige tijden die op den oorlog van 70 gevolgd zijn Thiers was in de laatste t jden de persoon om wie Ue republikeinen zich schaarden Hij genoot het vertrouwen der conservatieven en geen IVansohmau heiat als hij zooveel prestige aan buitenlandsche hoven Oambetta uit het zuiden afkomstig als hg is zijn aangewezen opvolger maar juist de twee genoemde voordeelen mist hg vooralsnog Voor het overige valt op het eerste oogenblik nog niet te zeggen of dit overlijden van Thiers groote verandering maken zal in den stoet van zaken Om lit te bwordceléi dient Men af te wachten welken indruk de tijding in de Pransche provinciën zal maken en of alle repubbkeineu aldaar grif Gambetta als leider der partg zullen erkennen Zijne houding met betrekking tot het thans aangevangen ixchtsgeding kan daarop grooten invloed oefenen Vui l toch om het vertrouwen en den stenn der conserratieve republikeinen ia het thans te doen en al heeft Gambettain den laatsteu tijd zich zeer omzichtig gedragen er zijn in zijne vroegere loopbaan punten genoeg die in de handen van sluwe tegenstanders gevaarlijke wapenen kunnen worden Waarschijnlijker dus mag Worden geacht dat de conservatieve republikeinen zich scharen zullen om deU heer Grcvy en het antwoord op de vraag of Gambetta zich gereedelijk vnder dien nieuwen aanvoerder voegen zal wordt daarmede de toetssteen voor zijne eigene vooruitzichten en die van geheel het constitutioueele Frankrijk Gambetta echter heeft in de laatste jaren zeer veel taet betoond en men kan dus voorloopig het wel zeer waar 4obijuIijk achten dat hij niet door persoonlijke overwegingen het bond der republikeinen zal doen uiteenspatten De Köln Zeittng laat zich over deze gebeurtenis o a aldus uit Thans hebben de intriganten hun doel bereikt de krijgsleus luidt thans Gambetta Mac Mahon i en het is nu de vraag of niet vtlen van hen die voor Thiers en de republiek zouden gestemd hebben thans voor den Maarschalk stemmen zullen Het onvoorziene heeft in de geschiedenis vnu Frankrijk zoodikwijls de beslissing gegeven Het ligt voor dehand den dood van Thiers met dien van Mirabeau te vergelijken Beiden werden plotseling uit zware verwikkelingen weggerukt beiden waren bemiddelaars tutachen de partijen beiden wilden verhinderen dut de uitersteu met elkander in botsing kwamen Op Mirabeau s dood zijn stormen gevolgd gelijk de menschheid die misschien nog nooit hadbijgewoond zal na den dood van Thiers een bedaarder geslacht den knoop trachten los tf maken ofstuk te knagen in plants van dien door te hakken Onder gewone omstandigheden zou het overlijden van Thiers door de geheele beschaafde wereld met deelneming vernomen en besproken zijn want Thiers was in de geheele wereld beroemd gevierd als staatsman als redenaar als schrijver Maar op dit oogenblik in zeker opzicht daags vóur den verkiezingsstrijd die voor lange jaren zal beslissen over monarchie of republiek over ultramontanisme of liberalisme over achteruitgang of vooruitgang over duisternis of licht thans is deze dood een groote een moeielijk te berekenen staatkundige gebeurteuis niet alleen voor Frankrijk maar voor geheel Europa DeJg ZfotuM deelt mede dat de verkiezingen thans definitief zijn vastgesteld op 14 Oet en het daartoe strekkend besluit den 20n dezer worden gepubliceerd Het oorlogsnieuws is weder van weinig beteekeuis uit het werkeloos blijven van Osraan moet men opmaken dat de Bussen gelgk hadden met hun bericht van de ontzettende verliezen der Tnrken en daarin de oorzaak zoeken van het niet vervolgen van het behaalde voordeel door Osman De correspondent van de Daüy New bevestigt deze opvatting Blijkens de voorloopige berichten is het Sedanfeest ditmaal in geheel Duisohland op veel uitgebreider sokaal gevierd dan ten vorigen jare Naar men vermoedt heeft hiertoe veel bijgedragen dat het feest dit jaar op een Zondng viel De Oostcnrijksche Rijksraad is eergisteren geopend ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUB CENTEN een groot aantal verzoeken van afgevaardigden om verlof werden voorgelezen al de Ministers behalve die voor landsverdedigini waren tfsenwoordig de afgevaardigde Slunu int rpclKcrdB de Kegpt ring over het oproepe i di r r rve wat ïolg pns hem iu stnjd wasmetdewet i iii p weid tru aanvdiiggemaaktmet de behandeling der nieuwe belastiiigoutwerpen Volgens den Hoineiu che berichtgever der Rép fr heeft kardinaal Sinieoni in den laatsten lijd van vreemde kardinalen verscheidene klachten ontvangen omdat zij niet gekend zijn bij de besiniten door de Italinausche k irdinaleu te R jme genomen zoowel ten opzichte van de algemteue belangen der Kerk als met betrekking tut hjtgten het H Cillege zal doen gedurende het tijd ak det de paustlijke zetel vacant is Pius IX die er bijzmder op gesteld is dat na zijn dood genie onetuiirh id ontsta tussohen de verschillende fraotieu van het H CuUege heeft hnu doen antwoorden dut de tot dusver genomen besluiten geenszins zijn van definitieven aard en dat hg in den aanstaanden winter al de kardinalen zoowel Italiaansche als vreemde te Rome denkt te vereenigen om gezamenlijk te beraadslagen over de voornaamste punten welke de thans Ie Rome aanwezige kardinalen slechts voorloopig hebben onderzocht BINNENLAND GOUDA 6 September 1877 De hoofdstukken der begrooting dezer gemeente voor 1878 zijn vat de ontvangsten betreft uitgetrokken tot de volgende bedragen I Ontvangsten wegens vr diensten ƒ 17815 07 II Opbrengst van bel en heffingen 186189 87 III Baten en opkcnisten spruifndeuit de geraeeutc t igendoiiiiuenea btzilliiigen 32217 66 IV Ontvangsten v n vrrschillcndeu aard en toevailigi ivt 4957 81 V Buitengewone ontvangsten 850 241030 43 29536 38845 f i t 25666 1381 22214 87J 4346 j 55838 09 Totaal der inkomsten ƒ De uitgavee zgn aldin vaatgiateid I Huishoudelijk bestuur ƒ II Kosten voor werken en iurigtin gen tot üpenb heiist bestemd III Kosten vooreigrpdommrn welke degeraeeute naarbet burgerlgk regt bezit met dedesvvegeverschuldigde lasten IV Kosten van invordering der pi belastingen of middelen V Kosten der openbare veiligheid 3575 Sfl en van de brandweer VI Kosten d pi gezondheidspolitie YII Kosten voor het onderwijs en ter bev V kunstenen wetenschap VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders subaidiëq en bjjdragen aan onderscheidene daarmede io verband staande instellingen IX Beuten en aflossingen v geldlee 16236 801 243 1 3H56 Ud ningen mitsgaders alle verdere opeischbare ichulden der gem X Andere uitgaven niet ouder de Totaal der uitgaven ƒ 241530 49 vorige houfdstnkkeii bt grepen XI OnTOorziene uitguen