Goudsche Courant, vrijdag 7 september 1877

Voor litt tOLliiliiig ï ineu aan dr Hoogere Burgrnebool alhier haditen zich voor de laagste Uasse aangemeld 19 jongelieden van welke 17 geschikt werden geoordeeld Voorts werden 4 leerlingen voor enkele lessen toegelaten Ue school lelt thans 62 leerlingen aldas over de verschillende klassen verdeeld j Ie Uaase 19 en 1 voor enkele lessen 2o I 14 ff 3 ff ff He 12 3 Haandag4en 10 dezer maand zal door de Weer a heid vertenigiug Btrgerplijt en e Schutterij ScherpschuttPPSvereeuiging M üUm Frini van Oranje alhier op het schietterrem aan deu Rotterdamschen dijk eene pr jesehieling op vrije baan worden gehouden terw t den volgenden dag de gowone jaarhjksche prysscbieting van de beide iVereeuigingea zal plaats hebben Het eest zal worden opgeluisterd door de muziek van liet 3e bntaillou Grenadiers en Jagers en van de dienstdoende Schutterij alhier Moeht het weer medewerken dan belooft het een aangenaam feest te zullen zijn waaraan zeker door Telen zal worden deelgenomen De kanonneerboot Dog is Maandag bg het door Varen van de Gouwe tegen de spoorbrug van den Khqnspoorweg gestooten en heeft dientengevolge aan die brug belangrijke beschadiging te n eeg gebracht Het verkeer is niet gestremd doch geschiedt door middel van enkel spoor en met de grootste behoedzaamheid Te Haastrecht is tot wethouder benoemd de heer i C Muller en te £ oskoop de heer K van Nes Dz met het lot tegen deu heer A Koster Mz Te Woerden badden II Dinsdag de gewone jaarlykache harddravergcn plaats Aau die van des voormiddags voor paarden die nimmer een prgs gewonnen hadden namen er 9 deel eu werd de prijs een peuditle behaald door ds Otaer acht van den heer C Ondqk te Waddiuiveen bereden door den eigenaar en de premie een sigarenstel gemonteerd met zilver door de Botriü van den heer A Bos te Zevenhuizen bereden door deu eigenaar Des namiddags voor paarden van zessen klaar dongen er 12 naar den iprys zijnde een millien de table en twee portwijnkiraffeo die behaald werden door de La rUeue van den heer i Smit 4e Dubbeldam pikeur J de Boer en de premie een kiëin millien de Uble met karaffen door de Oonelia van den beer W Doon te s Gravenhage pikeur A Boe Het plaateelgk Harmonie gezelschap bewees weder zqn goede diensten ea het volksfeest liep in de beste orde f Het landboQwfeest te Oudewater door fraai weder begunstigd is zeer goed geslaagd Op de tentoonstclliui van laudboawproductea en gereedschappen elke plaats had op het plein en in het gebouw van deu St Joris Doelen is veel eu veel oitstekeode aangebracht De volgende Igat van faetroDingeu zal ook het best eenig denkbeeld geven van de verschillende voorwerpen er op aanwezig Voor de beele paarden W Eietveld te Linsefaoten J Kemp te Usedetein W fle Wit te Achthoven Vealene A v d Grift te Papekop J Jklaaqe te Benschop J v d Broek te Snelrewaard Melkkoeien T Kerabergen tt Snelrewaard D Straver te Bnelrewaard A de Veen te Snelrewaard Melksebotten A de Veen te Snelrewaard Melkvaarzen U Vergoed te Snelrewaard Pinkkaarzen D v d Grift te Haastrecht A van Vliet te Snelrewaard Graskniakalveren A de V n te Benschop P Duiu t Hekendorp Pinkstiereni T Oostrom te Pollbroek A van Vliet te Snelrewaard Ooilammeren gekruist ras K Sille te Oudewater jongeheer Boia te Oudewater Bamlam gekruist ras D Boer Jz te Oudewater K SiUe te Oudewater Zengen met biggen P Van Dam te Willesoop Zoetemelksche kaas A Van Vliet te Bergambacht P Duits te Hekendorp WeifcoterJ Boer te Snelrewaard A Van Vliet te Bergambacht Groenten A Komprit te Snekwaard P Marks te Oudewater Plmmgeilierten A Blomnedaal te Goadi C J Boer te Goada Xog prqieD baitea het programma aaa D van der Grift te Hktstrtebt lVi g paard C tf De Hom te Uithoorn IVj jarig paard A C v AeUt te Oudewater S jar hit J Bos te Willeseop span vossen C v Vliet te Ouderfceric a d IJsael dnbbde hit H Ba Zwart te Oudewater collectie hoelvjzers en peerwaren B Waltz Ie Oudewater ladelmakerswerk mevnxw Van Bum Ar BcMdiop vrMéten JT Boere te Koeuw k jjjIrDkeo J Patraaate Oudewater t oemen Kioéata Konings te Oudewater bloemen J Verboom te HustRcht tabaksplanten C van Zqll te Gieeaen NitB k k faiipeirreik Joi ea O OtniUente WilUskop ni jongeheer Y A Moiitiju te Ou lewater voor den besten bok W van den Berg te Montfoort best aangespannen bok P Snelleman te Oudewater en J van Schalk te Polsbroek voor honden J d Wind te Hekendorp maaimaohine en hooiharken 3 Bcijen te Keeuwijk beste boeronwagen bespannen met 3 bonte paarden Broekhuizen te Woerden zadelinakerswerk N v d Liar te Oudewater kaaavaten H Liuuenbank te Oud water pa rdendekens Aan de horddravety namen 8 paarden deel De prijs ƒ 300 werd behaald door deu stekelharigen bles Cornelia van den Heer W Doon te s Gravenhage bereden door den heer X Bos en de premie ƒ 100 door deu vosbles Nobel van denzalfden eigenaar en bereden door den Heer J Bos Bij kon besluit van 3 Sept is bepaald dat de tegenwoordige vergadering an de Staten Generanl zal worden gesloten op Zaterdag 15 September 1877 des namiddags ten twee ure De Minister van Binnenlandache Zaken is gemachtigd om zich op het bepaalde tijdstip te begeven in de vergadering der StatenGeneraal ten einde in vereenigde zitting der beide Kamers de vergadering in naam des Koning te sluiten De Minister van Binnenlandsohe Zaken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid vaii de Tweede Kamer der Stateu Generaal in het hoofdkiesdistrict Kiudhoven noodig geworden door bet ontslag van deu heer Mr P J A Smilz zal plaats hebben op Dinsdag 25 September en de herstemmiug zoo noodig op Dinsdag 9 October De hingvcrwaohte memorie van antweorfl op het sehoolwetsverslag is eiodetük gekomen Een gewijzigd wetsontwerp vergezelt de meinor e De mee te wijzigingen zijn echter uiet van ingrgpeudeu aarü De voornaamste wgzigiugeu zgu de volgende In art 1 n vooreerst die wgziging gebracht dat in plaats van de begineelen der geschiedenis aau de lagere school onderwezen zullen warden de boofdtrekfcen dor geschiedenis Van meer belang ie de toevoeging aan het lot wan art 1 aldus ludeude ffMet de vakken vauilager onderwgs worden naar de bepalingen ler wet gelijkgesteld m de biéginseleD der Frauache taal u de beginselen 4er Hoogduitsche taal o de beginselen dy Engelache taal p de beginselen der wiskunde q de fraaie handwerken voor meiejea De regeering erkent in baar memorie daardoor aau het veriaugen der Kamer te hebben toegegeven om de zaak der afscheiding van het meer uitgebreid lager onderwijs grootendeels in statu quo te laten Zq is daarom tot het stelsel van de wet van 1867 teruggekeerd doch met enkele w zigingen De beginselen van de kennis dei drie voornaamste vreemde levende talen die der wiskunde eu de fraaie handwerken voor meisjes worden niet zooal in art 1 der wet van 1867 tot het lager onderwq gerekend maar zqn wat de bepalingen der wet betreft met de overige vakken vau lager oudernqs gelijk gesteld Tevens wordt in verband met de gewqzigde Ie dinea van art 16 voorkomen dat aau de gemeenten de verplichting kan worden opgelegd om naast een middelbare schoei meer uitgebreid lager onderwijs te doen geven Van het bepaalde bq de wet van 1857 is met betrekking tot dit onderwerp nog in zooverre afgeweken dat aan Gedep Staten en den Koning niet langer de bevoegdheid ia toegekend om het doen geven van het onderwqs in de vakken nu onder ra q genoemd te vorderen Het zingen is ter voldoening aan het verlangen der Kamer onder de verplichte Vakken opgenomen Het onderwqs in gymnastiek teekenen en handwerken ia facultatief gebleven Art 6 handelende over het onderwqzend personeel iMidt in het gewqzigd ontwerp als volgt Het schoolouderwg wordt gegeven door hoofden hulponderwijzers hoofd en hulponderwqzeressen ff Jongelieden van beiderlei kunne die den leeftijd van 16 jareu hebben bereikt mogen tot eigen vorming en onder opzicht der onderwqcers aU kweekeliogeo bq het schoolonderwqs behulpzaam zqn tot het einde van het schooljaar waarin zij bun ISe levensjaar vervulteu ff Dien ouderdom bereikt hebbende mogen zq ak ksreekelingen werkzaam blqven gedureuden den tqd die Bog vertoopen moet alvorens zij tot het examen ala baiponderwqzer of iHÜpooderwijzares kunnen worden toegelaten Va ia evenai in het ooispronkelqk ontwerp Het verseUl met het oorspronkelqk artikel is dus voornamelqk daarin gelegen dat de Minister eerst de kweekelingen had opgenomen onder het onderwijzend personeel terwijl bq hen nu slechts tot eigen vorming onder oplicht der ondenrgzera wil toelaten ofschoon uit latere akiLcls blijkt dut de kweckeliageii toch nog steeda puder het onderwqzend personeel zullen meetellen Van het zooveel besproken art 16 is alia 1 luidende ffin elke gemeente wordt lager onderwij gegeven io een voer de bevolkine en de be o fte voldoend getal scholen toegaafcelgk voor die inderen zoadcr ondencheid van godsdienstige gezindheid die deu leeftqd van zes jaren hebben bereikt onveranderd behouden De tweede derde en vierde alinea s vau het artikel aijn echter vervangen door do volgende bepalingen ffïer beoordeeling van de behoefte in de vorige zinsnede bedoeld wordt gelet op het schoolouderwijs dat door anderen dan de gemeente wordt gegevea met dien verstande dat in of ten behoeve van ieders gemeente onderwijs voldoende aan het voorgaande lid van dit artikel verzekerd zq Het onderwijs omvat de vakken voormeld onder ah van art 1 daarbij kan gevoegd worden het onderwijs in de vakken i 1 van dat artikel of in Ua of meer det vakken In gemeenten waar geen openbare scholen voor middelbaar onderwqs bestaan kan aan de lagere scholen bovendien onderwijs gegeven worden in de vakken onder m q van art 1 vermeld of in a of meer dier vakken Ter herinnering voegen vij hierbij dat de zooveel besproken alinea 3 van art 16 van het oorapronkiAijk ontwerp aldn luidde Ter beoonleeling van de behoefte in de vorige insnede bedoeld wordt onderzocht of en in hoever door andereu dan de gemeente voor voldoend schoolonderwqs wordt gezorgd Art 21 ia vooreerst in dien zin gewqagd dat de 23jarige leeftijd niet meer verplichtend is om aan het hoofd eener school te kunnen stuaa Verder is er eenige wijziging gebracht in de tabel van het b lppersoned waardoor de hulponderwqzer moet worden bqgestaan De wgziging geldt echter alleen de drie laaUte regels der taM die regels warden uu aldus gelezen ffvoor 281 320 leeriingeu door 4 hulponderwijan en 3 kweekelingen ffVoor 321 360 leerlingen doer 6 halpouderw g n n 3 kweekelingen ffVoor 861 tot 469 leeriiiigen door 6 hulponderwgzers en 3 kweekelingen Art 26 in de üaats komende van het bekende art 23 der we van 1867 ia gewqaigd voor eoover betreft de beide laatste alinea Het artikel kidt in zqn geheel thans al volgt ffHet ohoolonderwijs wordt onder bet aanleeren van gepaste en nuttige kandigfaeden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstanddijke vermogens der kinderen en aan hun opleiding tot alle christelqke en maataehappelijke deogden onderwgeer onthoudt zich van iets te leeren te doen of toe te laten wat strijdig i mst den eerbied verschuldigd aau den godsdienst ffHet geven van onderwqs in den godsdienst wordt overgelaten aan de kerkgeuootsehappen Hiervoor stelt de Gemeenteraad zooveel mogelqk de schoollokaleï op daartoe bepaalde uren ten behoeve der Uerliugen die er ter school gaan beschikbaar wanneer de leeraren der kerkgenootaohappen tot welke de schoolgaande kinderen behooren daartoe verzoek doen Art 54 is geheel van karakter veranderd Volgens bet artikel zooala het nu is gewijzigd zol iemand examen als hulponderwijzer kunnen afleggen op ziju 16e jaar examen als hoofdonderwijzer op zqn 18e jaar Ook volgene het gewqzigd ontwerp zal het toezicht worden uitgeoefend door plaatselijke sohoolooramissién onbezoldigde dietrictsschoolopzieners en provinciale inspecteurs Aan art 62 handelende over de plaatselijke schoolcommissie is een nieuwe alinea toegevoegd van des volgenden inhoud ffDe commissieu in dit artikel bedoeld warden door den gemeenteraad benoemd Het lidmaataehap der commissien is vereenigbaar met de betrekking van burgemeester wethouder eu lid van den raad doch niet met die van schoolopziener De burgemeester tot lid eener commissie benoemd is van rechtswege voorzitter daarvan In ieder ander ge il kiest de commissie haar voorzitter uit haar midden Art 60 handelende over de samenstelling der plaatselgke schooleommissie in gemeenten niet minder dan 3000 lielen vervalt Art 82 bepaalde oorspronkelijk dat bqzonde scholen die nog in het genot zijn van een gemeentdp of provinciaal subsidie dat subsidie nog hoogrisD 5 jaar zouden kunnen behouden Volgens het tkiM gewijzigde art zullen die sobolen Toortdortnd M subsidie kunnen behouden De memorie is over het gebeel nog al kalm If teld Wel had de lezing van het voorloopig verslag een trenrigen indruk op de regeering teweeggebracht zelfs t66 dat lij er een oogenblik aan gedacht beeft om van verdere behandeling der voorJiMht of te zien maar lotte beeft zij toch na rgpc overweglhg nog ecu nieuwe pogiug willen doen om eenige toenadering tuaschen de partijen tot stand te brengen In het breede worden door de Kegeering opuieuw de verschillende begiiisf leu in zake ouderwqs uiteengezet Zij erkent dat bet haar bedoeling is eenzqdige richtingen te verzoenen maar uiet door een zwak eu weifelend geven en nemen wel door een aanvulling van de leemten in de wet lu de opvatting van t geen de Grondwet eischt en bedoelt nopens de verhouding van het openbaar onderwijs zegt de Begeering met de meerderheid in de Kamer in te stemmen waarbij zü op den voorgrond stelt dat art 194 aan het Openbaar Lager Onderwijs boven het bijzondere twee privilegiën toekent lo dat het van overheidswege dus op openbare kosten gegeven wordt 2o dat er geen gemeente mag zijn voor wier bevolking geen openbaar lager onderwijs verkrijgbaar is In verband met laatstgenoemd privilegie zegt de regeering aangaande het veel besproken art 16 al 2 het volgende Zü is evenwel van haar zijde bereid te erkennen dat al moge de bedoeling van het voorgestelde tweede lid van art 16 zoowel uit de toelichting op dat artikel als uit de ontwikkeling der regeeringabeginselen in J 1 der memorie ontwijfelbaar zijn de redactie tot twijfel aanleiding zon kunnen geven blijkens het misverstand waarin een groot getal leden der Kamer zqn vervallen Men schijnt toch geheel in ttrijd met de bedoeling de gevolgtrekking daaruit te maken dat alleen door zich te beroepen op het bestaan eener bijzondere school in ecu gemeente de behoefte aan een openbare kan worden ontkend I e redactie is daarom zóó gewijzigd dat naar de meening der Uegeering thans duidelijk uit het artikel blqkt dat nj de beoordeeling Van het getal scholen die in iedere gemeente noodig zijn wel is waar moet gelet worden op het bestaan van bijzondere sobolen zoodat bij de bepaliug van het getal openbare scholen niet het absoluut cijfer der in du schooljaren vallende kinderen tot grondslag moet worden genomen maar de gemeente nooit de zofg mag laten varen dat op voldoende wqze voorzien worde in de behoefte aan openbaar lager onderwijs in de mate waarin deze zich openbaart Uit het bovenaangevoerde volgt dat de Begeering de uitlegging door een ander deel der Kamer aan art 194 der Grondwet gegeven uiet kan beamen ff De ffVeieeniging voor Suriname heeft zich bij adres tot den Minister van Koloniën gewend om in het bilung der kolonie die haar zoozeer ter harte gaat eenige onderwerpen die een spoedige regeling behoeven nl de heropening der emigratie uit Britschludié de indieuiug bij de Wetgevende Macht nu de verordening op het iramigratiefonds het verleenen eener garantie aan de koloniale leeulng en het bevorderen van de oprichting der centraal suikerfabrieken aan de blzondere zorg van den Minister aan te bevelen De gewezen president der voormalige Transvaalscbe Bepnbliek dr Burger heeft in ernstig levensgevaar verKeerd Een bootje waarmede hij met andereu te Koapatod een tocht deed is omgeslagen Het gezelschap werd spoedig gered dooh de heer Burgers geraakte onder de boot en werd het laatst en met moeite gered Hij heeft bü het ongeval eenige kneuzingen bekomen Te Amsteidnm wil men van gemeentewege een nieuwe veemarkt met abattoir aanleggen in de StadsKietlonden Het abattoir is op het plan verdeeld in 24 slaohtkamers met drie lokalen voor varkensslachierijen 2 veeparken kantoren voor controle en belasting woningen bergplaatsen kokerijen wassoherqen paardeuatal en remise Een terrein voor eventueele uitbreiding blqft voorbehoi den Op de veemarkt is voor p m 1800 stuk vee plaats ook hier tgn uitgeatrekte stallen hokken een waag en overigens behooriijke ruimte voor een marktmeester en een keurmeester ontworpen De Init kolonel kommandant en het geheele korps officieren der dienstdoende schutterij te Kampen hebben eervol ontslag aangevraagd ten gevolge van den hoon den kommandant aangedaan door den kapelmeeeter van het muziekkorps Zaterdag heeft een deputatie uit het korps officieren over deze zaak een mondeling onderhoud met den Minister van Binnenlandsohe Zaken gehad De Minister schijnt bezwaar te hebben om het ontslag aan den Koning voor te dragen Sedert den hevigen oostenwind in April heeft het bijna niet anders dan uit het westen of zuiden hard gewaaid Ten gevolge daarvan was er weinig bestendigheid in het weer en regende het overvloedig Nu uit het Noorden van Frankrijk de zwaluwen reeds vertrokken zijn naar het Zu iden wordt hieruit opge I mankt dat er een vroegtijdige winter te wachten is j De gevolgtrekking is nochtans gewaagd In deze I omstreken althans vliegen nog eene menigte zwaluwen lustig rond misschien zqn het achterblijvers Dooh het vertrek der zwaluwen hangt veeleer af van het weer dan dat zg door vroege te vertrekken aan kondigers van koude zijn Het weer nu is veel I ongunstiger dan in menigen anderen uazomer als de zwaluwen wel tot October bleven Met den te verwachten Oostenwind zal de koude ook wel komen eu daar iedere wind zg n keerwind beeft naar het zeggen van I de landlieden lean het uit een anderen hoek nog geducht gaan waaien Stelt zich dat uit tot Ue winter komt dan zeker zou de koude wel ernstig kunnen zijn L a Men schrijft Twenthe aan de rnh Ct ffDe aanleg van kanalen in Pruissen en de verbinding dier kanalen met die in Drenthe en Overijsel wekt groote belangstelling op en zal zeker eene veenexploitatie op groote schaal ten gevolge hebben Bevat bet veen i het oosten en zuidoosten van Drenthe eene waarde van misschien 150 mlllioen gulden de schat dien Hannover aan turf bewaart is nog oneindig grooter eu de weg naar zee die daarvoor weldra geopend wordt zal den schat zoolang in de doode hand verkeerd hebbende op de markt brengen In Oost Friesland heeft de veenvlakte in htt Oldenburgsche en Munstersche beginiieuHe van het zuidoosten naar het noord westen eene breedte vau 3 i 4 mijlen eu liereikt in het noorden op V mijl na de kust der zee Zij neemt ongeveer een iiirde van de oppervlakte van Ooat Frieriand in De grootste massa veen die Duitsohland bezit vindt men lusschen de Oostfrirsche Geest en den Huimling van de Huuta tot aan Warached en den Dollar en beslaat eene oppervlakte van 60 a 60 vierkante mijlen Ongeveer het zesde deel van het Uonnoversche grondgebic I is veen Ook de eilanden en kuaten der Oostzee hebben verbazende veenvlakten waaronder die aan de Leba in Beneden Pommeren ongeveer 60 000 morgen groot is In Ierland heeft men 6 t n U morgen veengrond I Men ziet er behoeft nog geene vrees te bestaan dat de turf spoedig zal opraken op hoe groote schaal men de exploitatie thans ook drijve moge De hoofdvoorwaarde voor deze exploitatie is water en waar men kanalen brengt en de bewerking van het veen en het vervoer van de turf mogelijk maakt zal de ondernemingsgeest xioh niet laten wachten Te Maastrieht zq n in de laatste dagen türiJKe landverhuizers uit Kusland gepasseerd De leeleeuweu in Artis te Amsterdam zijn inhet nieuwe bassin met de rotspartij zeer welvarend i De een is vrij t volgt den oppasser op de vinnen kruipende tot boven op de rots neemt zelfs visohnit zijn mond aau en duikelt vervolgens boven vande rots het bassin in Het dier een oogenblik zoote nea zweven in de lucht is hoogst merkwaardig Uet andere dier ia over deze gemeenzaamheid zeerverstoord wil niets van den oppasser weten eu tracht hem nn en dan aan te vallen Te Brouwershaven heeft zich eene commissie gevormd tot regeling eener feestviering bij gelegenheid van den SOOsten veigaardag der geboorte van Jacob Cat In het afgeloopeu jaar werden te Londen 225 nieuwe straten en drie pleinen voor bet verkeer geopend en 12 988 nieuwe huiden gebouwd Bij de politie werden 11 806 personen waaronder 8531 kinderen beneden de 10 jareu als vermist aangegeven door de politie werden 5199 kinderen en 779 volwassenen gevonden en aan hun betrekkingen terugbezorgd 103 volwassen personen pleegden zelfmoord van 8 kinderen en 140 volwassenen heeft men niets gehoord de overige vermiste werden door hun betrekkingen teruggevonden Men schrijft it Christiania dat een begin van verwezenlijking zal worden gegeven aan het plan om een reeks van stations in de noordpoolstreken op te richten Dat zal geschieden door luitenant Wcyprecht een der leiders van de zoo bekende noordpoolvoart in 1874 ondernomen en den heer Wilczek die bedoelde expeditie bqna geheel heeff bekostigd De heeren Weyprecht en Wilozek hebben aan den chef van het meterologisch instituut te Utrecht meegedeeld zoo bericht de Weter ZeUitng dat de door hen op het touw gezette expeditie een jaar ongeveer zal duren en dat zij voornemens zqn een meterologisch observatorium op te richten op het noordelijk gedeelte van het eiland Novaja Sembja meer bij ons te lande bekend als Nova Sembla Het voornemen bestaat om nog verscheiden andere dei elijke station van dien aard op den hoogst mogelijken breedtegraad op te richten waartoe dusdanige punten zullen gekozen I worden welke gemakkelijk toegankelijk zijn Men hoeft tot dat einde het oog geslagen op Spitsbergen circa op 8Ü N Br gelegen de kust van Siberië dicht bij de rivier de Lena een punt in de nabijheid van Barraro Suud Uperuavik op Groenland Als verbindingapunt tusscheu deze station zal het station op Novaja Sembja dienen Ten einde deze stations met het vasteland van Europa te verbinden zal een station in Finmarkeu moeten opgericht worden Van het eiland Norderney de bekende zeebadplaats wordt geschreven In de afgeloopeu week was hier zoowel onder de bitdgasteu als de bewoners alles in rep eu roer gebraciit door een zonderlinge weddingschap Een Saksisch uhlaueu officier vrgheer van Cacnpe namelgk had om 1500 mark gewed dathü op vier ongezulel paarden bij ifwiaseling aohtereen olgeud lu ih ü i uur ht t tiland zou rondrijden met niet meer li lU 20 minuten ruat in het geheeL Hij steeg siiioiids om 9 ure op en reed onder een anuhoudendi u plnsregcn al door tot deu volgenden middag 5 ure To u stapte hij als konlaat winner der weddenschap af en werd met luid gejubel begroet In Frankrijk rdt thans i i de vooriiaaraste koffiehuizeu eiu liKiur verkocht ohiler de benaming van Eacaly siutbe i £ omstig vau dm veelbesproken Eucalyptus j ffordt aanbevolen als het krachtigst eu te gelgk ai enaamste koortsverdrijvend middel zij bevat g ü der schadelijke eigenschappen van de absinthe zij stilt den dorst wekt deu eetlust op bevordert de spijsverteering scherpt het verstand eu het geheugen in één woord zij oefent een heilzamen invloed uit op lichaam en geest Een glaasje £ uoalypsiuthe met water vermeagd ingenomen wanneer men de koorts voflt opkomen is voldoende om haar terstond te verdrijven In een land als het onze waar menigeen d i ir koortson wordt bezocht zou deze likeur al hail zg een of twee giede eigenschappen minder dan haar i lF 9ehrt Ien beter dieust kunnen bewijziIC i Vlf jenever die voor zoo ver wg wen U lier eigeBschappen bezit Semper Viremi STAATvANBRIIiVICN ritïlr aeeri aan onbekendeo Postkautoür vau vi rtrtk jouda Ie Helft der maand Auj ustns 1877 Mfj Prduke J JaTiS d P Ouweneel eu J Kas te Amaterdfim Mevr de Jong vaii Lyudea te Aruhem Wed Boere te Baarn W B Xiarseveen en A Brem te 8 Gwvenhage Diena Hulleniau te Hoo eveen Ph L Koopt reberg te Ooaterbeek J Key te Opij ieu F Tan Bqk eu H Zwart te Kotterdam r De waarnemende Directeur van het Postkantoor te Gouda IJSSEL SCHEPPER Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG 4 SEHTEMBER De voorzitter noodigt dee Secretaris uit de nieuw benoemde leden biDDen te leiden dit gedaaB zgade wordeu de bij de wet oorgeschreveQ eedea door de vijf benoemde leden afgelegd waarns de voorzitter de op mcow berkoeeu zoowel ali de nieaw gekozen leden geluk wenschta TegenwtMrdig zyn aUnu de bh Kemg voorz Virale Prince KÏBt La teo Kranenborg oothor D van Goor Oadgk Fortoyn Droogleaver van Straaten Post Drost SamBOffl Straver Snel en de Rott De voorzitter deelt mede dat de heer Xuller beeft kennis gegeven door ambtsbezigheden verhinderd te Fijn de vwgm dermg bg te wooen De notalea der vorige vergadering worden gelesea en nadat door den heer v in Stresten eene aanmerking waa gemaakt over bei woord sluistvacbter m pUata fan sluiskDCcbt gearresteerd De voorzitter deelt mede dat da heer R ElzÏDga zgne betrekking aan de borgerscbool voor jongens heeft aaovurd Iiigekotnea zijn twee mihKives van bh Gedeputeerde Staten dezer provincie goedkeurende de raadsbeiiluiteu betrekkelgk E van der Kleyn eu dat tot nlst iad van groud aan P van Duin en D Huurman Notifioetie e o adres van J Smit verzoekende des afatand TiD grond in de Crabethstraat tot het bouwen vu twee huizen wordt gesteld m hauden vaa B en W om bericht w raad een adres van G Loüendgk verzockande Z centiaran grond san den Kittensingel tegenover d Winterd k tot het l an van hardsteen in banden van B co W en adres van P den Hertog venotkc de ia gebruikgeving van gerioleerden grond achter z o huis in de Komüasteeg wordt mede gesteld in handen van B en W eene misBire van den heer G Smooreabnrg verzoekende tegen 29 October eervol ontslag als hulponderwqzer aau do eerste armenschool wordt dadelgk in bêbatideling gtnomen ea bet gevraagde ontslag eervol verleend Aan de orde is het adres van J 4e Brogn hoodoB ver zoek om en stuk grond te mogen hnrLii dit wordt algo meen goedgekeurd de aangehouden benoeming van eea hragwncbter sUiilc eeli ti wwdt geleien het rapport van den C ichter der scheapvaartr rechteo dat de betrekkiug van Knaap bg dient ziekte ib waargenomen door de sluisknechts onc de slaiswaehtvr o k zelf nog dienst aan ds brug heeft gedaan en dat bg het m £