Goudsche Courant, zondag 9 september 1877

Zondag 9 Scpt iulier N 2034 1877 GOUDSCHE COURANT mm m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot éóo uur des namiddags van den dag der uitgave TEKOQP of TEÜUUE EEN WOON EN WINKELHUIS met PAKHUIS en WERKPLAATS ingericht en nog gebezigd tot Handel in Uzerwaren Koperen Blikslagerg staande voor die Affaire op zeer goeden stand te Gouda kunnende ingeval van koop een gedeelte der koopsom op de Panden gevestigd blijven Te aanvaarden 1 November 1877 Te bevragen bij den Heer K JONKER te Gouda ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è ƒ LL H SERRE I i 7 M Getuigschriften waarvan 429 geadverteerd mogen worden JULimilll Gelieve mg tegen jembours te doen geworden twee flacons AMERICAN BALSEM tot hergroei van Hoofdhaar Zeer tevreden over de uitwerking van uw preparaat oo zal ik u bg een ieder aanbevelen Wil n dit publiek njaken 00 heb ik er vrede mede Met chting ZoeUrmeer S x 1877 J MOLBMAN Uitval van Haar Boos of Sohilvers Dun Haar Kale Plekken Fjjn in de Sohedelhuid haarworm vroegtijdig grij S worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weider Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op remboiirs bg THEOPHILE Haarknndige Frederiksplein No 32 Amtterdam Regts opeodraueo itn de Inptirtbrutf 2 perboneo beooojigd nja om tl afiluiting bewrrkstelligeo uram n dea dood vta jKQEdp ecu stnda nfrkcr diHroiede beUat is redeueu HAirvm S en W voorstellen een bri HRchter sluMki ectit te bcfieeaea tflKCo o traetement van 5 De heer Straver wil aa het eliowrde rapport xijii voorstel Hitrt kkea maar wil bet tractemaat op fibO bepuleo oradat de bragwaobtar aan bet eind drr baren ook met meer geoiet de bh Xuijteo PD Simsum ondersteunen xuUa na vardtre dUcuiaie wordt het III steiumin gebracht en affcenexen met 18 tegeo S stemmen die der hh Stntirer f agteD en Sarosoia daarna iaat men ovei tut de benoemiiiti op een traetement van jfSGS en wordt de lijst drr sollicitauteo gelezen als H Mewezen A van den Herj s U F van Leeowen W van drr Xrut O de Knjzer J Taat T tbq Rt ede en J van Aalst pf rstiiienoemdc werd heuo ri d niet ld slemmeo Na D chti iiDg om aan de peiioineo besluUrn uitvoering te geven londer rvsuni itic eH 1i t de vtr adenng Laatste Berichten Parijs i Sept Het lijk vau Thiers is mar sijne woaiug te Parijs orergebrBcht onder eeu jftoote toevloed v u menschea Zaterdag zal het op Staats steD in het Hotel der Invaliden worden bygezet eene eer die anders alleen aan militaire beroemdheden bewezen wordt Ken verwacht afgevaardigden van de republikeinen uit alle oorden en deputatièn van verscheiden steden o a nit Belfort en Elzas Lotharingeu Men zegt dat de liekende 362 oud afgevaardigden bij de begrafenis tegenwoordig zullen zijn Rome 5 Sept De gezondheidstorstand van den Paus is iets beter De ewakte houdt aan M A R K V B £ rTcB T £ N Gouda 6 Sept Poldertarwe puike oude ƒ 14 75 a rS SS minder 1 0 i f 12 Rogge puike ƒ 8 60 a 9 25 Mindere 7 75a ƒ 8 25 Voer 6 G0 a ƒ 7 Gerst puike ƒ 7 60 a ƒ 8 60 Mindere ƒ 6 25 a 7 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 60 Lichte ƒ 4 00 8 4 76 De veeniafktnipt goeden aanvoer hoewel de prezen enorm hoog waren wa echter den handel iets Inger graskalveren werden tot hooge prgzen gekocht aofcapeo alsmede varkens en biggen vlag verkocht Kaas aangevoerd 73 partijen prezen van ƒ 30 a ƒ 34 met vinggeu handel Ooeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Gtouda GEBOREN 4 Sept Johimm Hadrik oodcri K F Hamoin en M Biqm 0V£R J D£N Sept P C UermtnU 3 w GEHUWD S Sept P Trip en W Hanpart D de Grant ca J Beekuum A vu der Vree ea A vsn der Jilejii I Brokur ea C M Derckmi 3iugerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 30 Aug tot 6 Sept 1877 Moordreoht GEBOREN Htria Gereide ouden J Kimp en W van Biet Aefjc oudere J Schaap es U Trog borat OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD L P Vollekregt 22 j en D J Ineie 22 j OBHÜ WD T P wn der Stelt 25 j en B de Ronde M j Gouderak GEBOREN Gene OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD J Kalkman 28 j en N Swiel 23 j OBBDWO a Efengroeo 23 j van Ouderkerk aen den Ued n Kdkman 41 j Stolwijk GESOREN Arie oudere C Sloof en A Both Coratlia oaden C vu iDim n H Verborg OVERLEDEN Geene ONBERTRODWD J Sloof en A van Eek OEHL WU Geene Haastrecbt GEBOREN Aartje oudere 6 Slingerland en A Amerafoorl luk oudeia J lan den Beig en H Straver OVERLEDE N Geene ONDBRTKOUWD Geene GIBUWO J van der Endt 2 j en E Slaiooe 81 j ReeuwUk GEBOREN Hendrika Meriaena ouden W B Kool en 6 J d Nooij Martha oudere A behooten en H van Weneveea Tbeodora oudere D Ouwenduk en A Vonnlmaaa OVERLEDEN Geene ONDIRTSOVWD Geene CEUCWS G Krsen M j en i M den Oode 28 j Waddinxvean OEBOSEN Uertinua aideii J van den Berg en H Jaoaaat Iskaanes andere P Weyaien en N Vermeulen Adrieana Petms ouders P Kool en C Koolmees Pietrr Besdnk ouders P ven Reeuwuk en Puol jan u Willem ouden A na Leenwen en U Uoegendoora Conelm ouden C Buurnuu uu U de Kooler ieeok CsreelU ouden P M vu Heiaingea en H Goudkada OVERLEDEN C Felii 2 m H vu Koog m a Citmn 10 j K tttam S ONIDERtRODWD 6 J du Koon os C AlUae C Huraul au M de Jtoon CEHCWD Ot ADVERTENTIËW Heden overleed na langdurig lijden mjjne geliefde Echtgenoote OEERTRUIDA van dbe HOBST in den ouderdom van biJna 72 jaren Y J DB JONG Im Moordrecht 6 Sept 1877 VctUtrek eenige kennisgeving GROENEWEG Wijk L No 109 heeft de eer te berichten dat hjj zynen BOTER en KAASHANDEL heeft geopend en door den verkoop van beste Boter en goede Kaas het vertrouwen zijner Stadgenooten hoopt waardig te maken V De Haar en Mevrouw J F C PEINCEWejimikk betuigen hunnen dank voor de blijken vAn belangstelling ondervonden bij de geboorte van hun Zoon Gmda i Sept 1877 Openbare Verkooping VAN TWEE KAPITALE ELEEDEEELEEEEBIJEN Met primo NovembeT wordt te Gouda gftvraagd EENE ALEEZINS BEKWAME WERKMEID vooral goed kunnende Streken en Naajjen Adres met franco brieven tnder letters W P aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAE Boüerdam binnen GORINCHEM De Notaris W J H van ROOSENDAAL ter standplaats Gorinc iem zal op MAANDAGEN den 17 en 24 SEPTEMBER 1877 des namiddags ten 5 uur in de Doelün te Goritichem in het openbaar Veilen en Verkoopen Twee Kapitale KLEEDERBLEEKERUBN aan elkander staande en gelegen binnen Gorinchem aau den Bleekers of Visschersdijk bestaande in WOON WA8CH SPOÈl en ACHTERHUIZEN met STALLINGEN BEVEN TUINEN BOUW en BO0MGAARDLAND en BLEBKVELDBN ter gezamenlijke grootle van 2 Hectaren 63 Aren 41 Centiaren In genot en gebrnik te aanvaarden de Bouw n Boomgaardlanden met het ontruimen van den Schoof in dezen jare en de Getimiuerteii Erven Tuinen en Bleekvelden met den 1 Mei 1878 De Veiling heeft plaats ia drie perceelen twee eom binatiëu en ééne massa Informatiën te bekomen bjj voornoemden Notaris VAN ROOSENDAAL Landbouwers Bet eenig en PROEFONDERVINDELIJK poeder tegen brand of smbt IN DE TARWE is te verkrjjgen by G Areenboiit Naagerstraat H 24 te Gouda Brijs par pakje met gebrniksaanw zing 0 60 voldoende voor twee mud Ol te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETEIITIEN zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couranten ten spoedigste geplaatst Koninkljke Arnltemsche MSECOLOm FABBIEI A K IsT BC E IMI SCHOWEN JihJ i R ifi verkrngbaar bfl B 8CH0LTBN Gebr di BAADT n vorder bg alle voorname Winkehera en Ctaiffetirs ia het heele rjk ÖOITDA DHUK VAN A iJBINKKAS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden ia f 1 75 franco per post 2 De memorie van Beantwoording Weken lang is reeds uitgezien naar het antwoord der regeerins op het voorloopig verslag der vertegenwoordiging over het ontwerp van wet tot regeling van ons lager onderwys Eindelgk is het verschenen en al moge de minister nu in sommige opzichten aan de wenschen der vertegeawoordigiug hebben toegegeven in de hooMzaken is het ontwerp niet gewyzigd zoodat waarschgnlijk een nader onderzoek niet noodig zal zgn en dus dit jaar de behandeling nog zal kunnen plaats hebben Of evenwel door dit ontwerp belangryke verbeteringen zullen worden ingevoerd is te betwgfelen het voorbereidend onderwgs toch blyfl geheel overgelaten aan de onverplichte zorg der gemeentebesturen deze kannaa voorberaidingsklassen voor kinderen van drie tot zes jaren aan de lagere school verbinden doch de artikelen der wet zün niet op die inrichtingen van toepassing het herhalingsonderwjs zoo noodig wil het gewoon lager onderwüs de gewenschte resultaten geven wordt niet eens genoemd wel wordt het hulppersoneel vermeerderd maar de kweekelmgen die in art 6 als onderwgskracht verdwenen zgn verschjjnen als zoodauig weder in art 21 terwjjl men bovendien op zestienjarigen leeftgd het examen als hulponderwijzer kan doen en men op achttienjarigen leeftijd de acte van hoofdonderwflzer kan verkregen die het recht geeft aan het hoofd eener school te staan Zou de minister dan waarlgk denken dat voor onderwflzers niets anders vereischt wordt dan de wetenschappelyke kennis die bg de acteeramens gevordera wordt De eemeentebesturen gn vrg in hnn keuze wie zal hen mocht het ontwerp wet worden beletten om een jongeling van achttien of negentien jaren aan het hoofd eener school te plaatsen op een leeftgd waarop de wet hem noK niet in staat acht zgn eigen zaken te beheeren De verplichte schoolgeldheffing is onveranderd behouden en de wgziging in art 16 aangebracht moge eenigszius te gemoet komen aan de daartegen ingebrachte Wwaren toch zal het veel afhangen van de gemeentebestnren of tg oordeelen dat al of niet voldoende voorzien is in de behoefte aan onderwgs voor kinderen Bonder onderscheid van godsdienstige gezindheid Heeft men reeds dikwgls geklaagd over de tegenwoordige inrichting van het schooltoezicht in hoofdzaak wordt de tegenwoordige regeling gehandhaafd In alle gemeenten zullen door den gemeenteraad gekozen schoolcommissiën zgn en de betrekking van schoolopziener zal even als nu een onb ldigde betrekking blgven terwgl die titularis verplicht al zgn iedere dtje maanden den inspecteur een staat te zendm van de scholen door hem gedurende dien m bezocht Wil men de betrekking van schoolopziener als eerepost laten bestaan dan gaat het niet aan hem znlk een controle te doen oefenen Dan moet het voldoende zjjn dat zij bg eede beloofd hebben hun betrekking in het waarachtig belang van het onderwgs t zullen vervullen Achtte de meerderheid het wenscbelgk dat in de wet het programma der aete exameus werd opgenomen de minister heeft aan dien weuach ten deele willen voldoen en bepaald dat tot bet verkrggen eener acte vau bekwaamheid als hnlponderwjjier en hulponderwijzeres wordt gevorderd de kennis der vakken die op de lagere school moeten onderwezen worden en van da grondbeginselen van onderwgs en opvoeding terwgl de kennis der hoofdonderwijzers meer omvattend en ontwikkeld zal moeten zgn Nader zullen bg algemeenen maatregel van inwendig bestnur de programma s vastgesteld worden Een concessie dna van gerisg bet ekenis en die volstrejkt niet sal voldoen aan den wensch in het voorloopig verslag geuit In een nieuw artikel wordt het wachtgeld van bet onderwgzend personeel geregeld wanneer een school door den gemeenteraad wordt opgeheven Gedurende vijf jaren zal dan de helft van het traktement van rgkswege worden uitbetaald Znlk een bepaling was in verband met art 16 noodzakelijk Op de voorgestelde regeling van het meer uitgebreid lager onderwijs is door den minister terug gekomen Verviel dit in het ontwerp thans zgn weder in art 1 de beginselen der Fransche Duitsche en Engelsche talen en die der wiskunde als vakken bg het lager onderwgs opgenomen en zgn de gemeentebesturen gemachtigd die vakken op de gewone lagere school te doen onderwgzen mits er geen richting voor middelbaar onderwgs in de gemeente bestaat Daardoor is voldaan aan een dringende behoefte voor kleinere gemeenten die zich de weelde van middelbare scholen niet kannen vooroorloven Het onderwgs iil den zang in het ontwerp niet onder de verplichte vakken opgenomen is nu weder in eere nersteld De dwaze bepaling om den gemeenteraad de bevoegdheid to te kennen om den kinderen de school aan te wgzen waar zg onderwgs moeten ontvangen is vervallen even als de voorschriften omtrent het ontzeggen van de school aan leerlingen die tot ernstig misnoegen omtrent gedrag of gebrek aan vlgt aanleiding geven Zulke zaken kunnen dan ook veel beter bg gemeenteverordening dan bg een rgkswet geregeld worden om t hierbg veel afhangt van de lokale omstandigheden Maar genoeg over de wgzi ngen in het ontwerp gebracht Thans is het woord weder aan de vertegenwoordiging Spoedig komt zg bgeen zal zij den tgd vinden om tusschen de adressen en dé begrootingsdiseussiën dit ontwerp te behandelen en daarfoor een einde te maken aan den hoogst onzekeren toestand waarin on ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afionderlöke Nommers VUF CENTEN onderwgs verkeeit spdcrt den tgd dat betde stembus beheerscht De behandeling zal geleggftheJd geven om de vfrscbillende belang te overwegen en de zaak voor eenigeo wfl wÖtén hopen voof geruimen tijd te beslissen Geeft bet ontwerp niet alles wat door de voorstanders van ons volksonderwjjs verlangd wordt het zal hun gemakkelgk vallen de zoo noodige verbeteringen in het ontwerp aan te brengen Bg den minister zal men zeker een gunstig oor vinden want de Staatsman die ons hooger onderwgs geregeld het ft zal zeker ook gaarne zgn naam verbinden zien aan de wet tot regeling van het lager onderwgs De kansen om de wet tot stand te brengenzgn thans gnnstig in het belang der volksontwikkeling n der beschaving is het te wenschen dat die gelegenheid niet ongebruikt zal voorbij gaan L BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht Alle Fransche partyen eeren den overleden Staatsman Thiers loojiat de regeering slechts de weaschen des volks roorkwatn toen zg besloot desen vaderlander op staatskosten en met de grootste praal te laten begraven Alleen het orgaan der clericalpni 3e Univers heeft den treurigen moed den overleden tegenstander ook na zijn dood te honen Intusschen heeft Mevronw Thiers gemeend voor deze eer te moeten bedanken omdat de voorwaardri die ze stelde niet zyn aangenomen Zg wilde zelf rie kosten betalen en behield zich zelf de regeling van de begrafenis voor Men schgnt en niet zonder grond van d tegenwoordige Fransche regeering vertraoht te hebben dat deze anders alle republikeinen van de pleohti heid zou hebben uitgesloten Thans zollen niet alleen de 362 leden der linkerzijde maar alle staatkundige vrienden die de heer Thiers sedert 1830 gehad heeft onmiddellyk achter het Iqk gaan Heden zou de lijkdienst plaats hebben in de ke k Notre Dame de Lorette Men verwachtte eene ontzettende vredelievende manifestatie maar heeft geen de minste vrees voor wanorde Mac Mahon beeft besloten zijn reis naar Bordaanx uit te stellen het niet gepast oordeelende feesten by te wonen nu zgn voorganger begraven wordt De linkerzgde van den Senaat heeft naar aanleiding van den dood van den heer Thier een manifest tot de natie gericht waarin ig nogmaals getuigenis aflegt harer liefde voor de republiek en voor die krachtige en voorzichtige staatknnde waarvan de heer Thiers een voorbeeld gegeven hwft Woensdag werd te Parijs onder vporzittenoblp van Gambetta vergadering gehouden van de te Farga tegenwoordige oud afgevaardigden en senatoren ei besloten aan Qrévy de leiding vsn de partij op te dragen Men gevoelt zooala men ziet dat het alternatief Mao Mahon of Gambetta schadelijk op de verkiezingen zon werken De keuze van Grévj is teker de beate die op t oogeoblik kou worden ge