Goudsche Courant, zondag 9 september 1877

4 ian I if een nasnv diie allen psrtijcn eerbied inbj kihi t ni Ar 6rér U no tt populair geweest en m tli r wclliclit uiminfr wurdfn Ze National vtrzekert eii aiidefe bladen schijnen Tuu IrzekMe orertaifnng dourdrungon dat ïambetta de k ldiiiE der re ublikeiD3ihe rtij geheel nan deu heer Gtery overlaat De kauBoa araii dea eorUg schijnen weder ten gunste der Kiilsea I keeira Osiaaii i rntlagea an de Turksche positieu te Lowatc ign stormenderhand door de RuMeii eroverd Osman is daarop nav Plewna teruggetrokkan Door dete aederUa ü de positw ma Osman Paeba ontziiglgk Tenwukti biar dan niet alleea a a de rrehterflaiik ernstig bedreigd wordt innar by een rTeulurele nederlaag der Turken bij Plewna han lérens de teragtocht qp Soüa afgesneden la De correspondent ran d Omilif Neten die in eoo strenge bewoordiugea 4a KumiMh leiding itfkeurda merkte jn Iijne eritiek rer den slag rnn Plewna op 31 Juli i an ook op dat de Bassen indien lij iu lianue fait volhardden om de Turksehe posities in het front aan t taUen 0 n rtif dd k p nieaw geslagen eoailen worden en slechts au op succes kouden hopea indien lij ziek eerst van Iiowtcha Lowatz hadden meestw gemaakt met Knssische hoofdkwartier sehijut die neening 4e dcelen en de iKstonning van Lowlelia op den 3den mag dan ook wel als het eerste bedrgf van den groeten reranehe atrijd Tsor Plewna be achonwd worden Omtrent den pana wordt gemeld dat hy weder ene flauwte gehad heeft en zeer zwak idijft maar 4at zijn toestand niet erontrastend is BINNENLAND GOUDA 8 September 1 77 Bij Soa ibeshiit is aan den in kitenant dei td Sehutterij alfaier P Knl Mertz op verzoek eervol ontslag vemeud en lar D S Broawer als oddouig benoemd De lieer J H P Bloemers predikaat alhier staat op het tweetal te Hnmmelo Onder de deskandigen die door de Enquête Commissie betrekkelijk de besmettelgkc loni iektc zyn gehoord behoorde ook de heer Ë Overbosch alliiêr Onder degenen die een voldoend adaiseie eiamni a tégd liebben voar de Kijka Landboawschod te l igeaingen behoort o a ook J H van der Tcrten tan Waddingaveen leaiing der derde kbne onzer H Bargenabocl Te Ceveninizen u tot wethoader herkozen de heer J Boe n te Keenw lt de beer J Tcekeas te Bergambadit de heer W Veréoyn VVz ea te Ammeietol de heer W de Jong Te Berg Amba At is bij bet randvee van sommige veehouders de toogblaar uitgebroken Gelnkkig vertoont seb tot dusver bet klauwzeer daarb niet Voor iet gereebtsbof te s Hage heeft Donderdag e zaak gediend van den boomkweekerskoecht te Boskoop indertjd door ons medegedeeld Deze jonge man bad zich op een valsch briefje dat hij m£l den naam van zijn patroon had onderteekend bij Ten kassier te Gouda die met zijn meester in fiuauiieele rdatiên stond ƒ 200 weten te bezorgen Dcnzelfdea dag nog gaf hjj hiervan raim 60 uit waarvan hij ket grootste gedeelte aanwendde om eenige schalden te betalen Daags daarna werd het bedrog reeds ontdekt en vond men den dader die bovendien eea valsehen naam had opgegeven ait De crUariogeu der getaigen werden daar bekentewe van den beklaagde bevestigd Het O H re oireerde l i jaar edlulaire gevangenietiing benevens 3 gddboeten van 50 Adv Jhr nu Beelaerts van Blokland pleitte eenige verlaehtende emstandigheden en beval zijn elieat ia de clementie van den Hove aaa Aaaataaade Donderdag aitapraak Bf Km hesinit ia de heer baroli de Vos vao StecBwqk toot bet aanstaaiid litli aar herbenoemd totToonitler ran £ rsta Kamer der Stoten Generaal De Aiit aat ter iec Ze U I £ Koolnuns Bejroen die de twee ïfoordpo J expediliën met het Engèlsefae aehïp PamJart mede maakte en ie dier zake onlangs door H M de Koniagin tan Qroot Brittaonië met de AniieMeiar werd gedeeireen s benoeiad tot ridder ia de orde ran de Eikenlt aoD Door da L dsehen gemeenteraitd is besloten ran wefe de gemeente eeae inrichting tot opleiding ran O I amüenaren tot stand te brengen nn de daar ftratigde rjkiiariditiBg wordt opgdiefea Het verslag der TerrfcUiugcn van Ucl ccntrualeomit Tan het ltt ii Xnu in Keêrlandsch InHi orer 1878 maakt op menige bladzijde melding ran het groot geoot dat de zieke en gewonde krijgsman heef in OBderboadende lectaar Het is Toor dea gekwetsten stryder ene ware ontspanning nu en dan eens in zijn moedertaal te kannen lezen orer anderwe en die heai belang inItoezemen en opkearen Die onderwerpen tga zeer niteenloopend Zoowel romans en dagbladen als stichtelylte lectuur maar ooral geiUustreerde werken worden steeds met graagte gelezen Van deze too laidt het verslag kannen met te reel worden gezonden Uit het overzicht van den gedelegeerde van liet Boode KnU te Atehin blgkt evenwel Jat de behoefte daaraan groot is wanneer hij schrqft aanvragen om lectuur heb ik dikwijls moeten a laiui In den laataten tgd zijn zeer weinig boaken en geschriften bg het Hoofd Comil ingekomea ter verzending naar Oost Indië 0e oogst is defhalve schraler naarmate de behoefte groater wordt Het Hoofd Oomité kerft daarom de aaudadht van de plaatselijke comités en de correspondenten op nieuw gevestigd op die behoefte en ban welwillende tussoheukomst ingeroepen tot het b eenbreugen van geschikte leotaur voor de laders ia d hnpitalen van den Indiachen Ar ipel Het legerbestuur in Indië onderhoudt de bibliotheken in de groote garnizoenen Daardoor zal aan den wenseh van anee zoo ijverige afdeeling in lodio worden voldaaiL Donderdagmiddag kad in het park Tivoli te Utrecht het concours plaats tasschen het philharmonisch gezelschap te Vento de schntterü van Tiel de schutterij van Kampen en de koninklijke Harmonie van Boermond De nitspraak der jury was dat Kampen het opgegeven stak het best had uitgevoerd en Boermond bet stak naar eigen keuze waarom het lot Boeat beaKssen wie van beiden den laten en wie den 2dan pr s zon krijgen Met Iet besliste dat de llte pnja zijnde eene zilveren medaille en 200 was behaald door Kampen en de 2de prys zijnde eene alvewn medaille door Boermond s Avonds tea 7 are volgde ket eonoours tusscheu de muziekkorpsea der schntterijen van Ilaaiiem Breda ea Dordrccbt De nitspraak der Jnry met 4 tegen 1 stem was dat de Ie prijs i nde zilveren medaille en ƒ 380 aait geen dier korpsen kon toegekend worden de 2e prijs echter zi nde eene zilveren medaille en y i90 werd met algemeene stemmen toegewezen aan bet maziekkorps der schutterij te Dordrecht Gisteren bad d wedstt d vaor fanfare korpaen tot aitslag dat de eerste piqa behaald werd door het mneiekkerpa der bazaren te s Hertogenbosefa ea de tweede pr s door dat der bazaren te s Gravenhage een tra tweede prijs werd aan het maziekkorps van het iostraetie bataijoo t Kampen toegewezen De eente prija voor manekkorpoen van schattenjen ie niet toegekend de tweede prijs werd behaald door bet maeiekkorps der admtterij té Xümegen In n wedstrijd taaseben karmoniên in steden boven 40 600 inwonen werd de prijs behaald door het orkest van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam en de tweede door de nnziek der schutterij te Utreeht en die der acbatterü in Den Haag Een 934d kinderem van de openbare aefaoien te Mijdrecht die gedurende 4 maanden hoogstens driemaal de sdocd veizoimd hadden zijn door tusscfaenkomst van de afdeeling Mijdrecht van Volksonderwijs en het departement van de Haatsebapjuj tot Xut van t Algemeen in staat gesteld den Dieréntain te Amsterdam te bezoeken Met nog nagenoeg 60 anderen kleineren die eveneens aanspraak op éene aanmoediging hebben zal aanstaanden Zondag een r$i iertje langs de Vecht gemaakt worden De directie vaü de stoombootnnatadiapp de Vottarding Ie Ixiden bad voel den toAt naar Amaterdatt gratie vervoer toegestaan Ook in Amaterdatt heeft meb ved voo komendbeid oaderronden Dat er nog altijd mimmiuii iders i n bewijét bet rolgeode ieit In zekere gemeente in Friesland beeft een onderwijzer die aan t koofd eeoer school staat een ganseben nacht de bas gespeeld in een logement ter gelegenheid van eea kermisbal De man heeft een zeer groot gezin ea moet wel de naehtelijke rast opofferen om zooveel mogelijk in de behoemn z ner vroaw en kinderen te TooizieB Dat het onderwijs en de onderwfzer et deor ia waarde en aebting rijzen zal intassehen wel nienaad beweren Gedmtode da eante 8 ekm booektan 30 847 fenoDai de Anutardaaiaaha toalaooaieüiag van Knn tB vahci4 Dp Fransolie rcgecring beeft aan Je Nodcrlandsclie Maatschappij van Nyverheid voor het Museum vaa Kunstnijverheid op het Paviljoen te Hitarlem eenige kostbare voorwerpen van Sèvres porselein geschonken die watdra in fcet Muentt milUn worden geplaatst Door de vcreeniging Nf terimd te Leeuwarden is bceloten om een zeker getal bekwame ambachtslieden uit JLeeawarden die niet in staat zijn zelven de kosten te dragen voor rekening der vcreeniging onder behoorlijk geleide naar Arasterdam te zenden ter bezichtiging der tentoonstelling van kunst toegepast op nijverheid ca daarvoor een krediet te verleenen van ten hoogste f 400 Aan het bestunr is de uitvoering van het besluit opgedragen De Groninger afdeeling van de Werkliedenvereeniging overtuigd dat de kennis onzer staatsinstellingen wensehelyk is keeft besloten zich de voornaamst wetten aan te koopen ten einde den inhoud dier wetten door de meest ontwikkelde werklieden te doen voorlezen en uitleggen De Eijkslandbottwsehool te Wageningen is ten vorige jare geopend zonder eenige pleÉhtigbeid omdat de gebouwen niet gereed waren en het geheel toen nog een zeer onaangenameu indruk maakte Bij gelegenheid van de opening der nieuwe gebouwen en den aanvang van den nieunen cursus zal thans de plechtige opening plaats hebben op Diusdig 11 September a g De Minister van Bmueulaodsche Z aken en andere autoriteiten zullen de plechtigheid met hunne tcgenwoordijibeid vederen Dit het Noorden dee lande wordt bericht dat Bien wil hebben opgemerkt hoe varkens gevoederd met eea kooksel van lijnzaad aangemengd met gerstemeel niet alleen aitstekend groeien maar ook wel bevrijd blijven van de varkensziekte die op vele iten elk jaar zooveel schade teweegbrengt Het voederen met karnemelk daarentegen zon vaak nndeelig zijn Als een itslekeod preventiet middel tegen de varkensziekte wordt aanbevolen het aanwenden van ruw karbolaaar in de varkenshokken die daarbij zoo zindelijk mogelijk gehowden moeten w orden Een naard toebehooreade aan een landbouwer in Breedenbroek werd tobr eenige dagen aan een bijenschnar gebonden tku wéinig later lagen eenige korven omgeworpen en hét paard vond men terug geheel bedekt met bijea welkenatnurlijk niet nalieten van bare an le gebruik te maken Het paard is aan de gevdigea bezwekeiL Als een bewji van dea hoogen prijs der landerijen kan dienen dat in de afgeloopen week te Maurik verkocht is een gedeilté van de goederen van den heer Hoogendiik van Domselaar beslaande nit een kasteel met 11 heetaren bonw ra weilanden voor 6ieo behalve de onkosten De afbraak van t kasteel ea de opbrengst der ometaaude boomen zullen naar men berekent ie ongelden kunnen goedmaken zoodat das de eigendom Ma de 11 hectaren op eS OOO waai k b ü Gedareade de eente 8 maanden van dit jaar zijn nit de noordelijke provinciën en uit Overijael naar België en Frankrijk verüonden pra 200 000 stuks vee Wanneer men in aanmerlcing neemt dat bij den vroegercn vrijen in en uitvoer van veé uil Nederland naar Duitschland dut rqk nog ruim zooveel vee invoerde en hoofdzakelijk ait de noordelijke provinciën trok dan kan mén zich een denkbedd vormen wat éa veestapel n ve Andel daar te beteékenen hebbén De onoei wwdt t g éttwoordig benekend op ƒ 606 000 per week en bet nitgevoeide vee aar België en Prankrijk op raim ƒ 600 000 Het buitengewoon grasjaar de Aorlog iu het ooaten en de veeziekte in versebiUeade rijk keb den handel zeer doen toenemen Ook wordt reeds ouder strenge controle vee ia Dnitaehland ingevoerd De hooglécMar f A C Oademalss té Vtnéht zegt ia het m i Dafk dat op ttévréknadig gébiDd in langen t gesue loo nerkwaardige oatdekkin is gadioo ala die van de twee aateHieten van de planeet Mtn door Josq h Henry atetrekundige ian het obscrvatoriura to VVashington Ontelbare malen is sedert de ontdekking der kgkei in 1609 de planeet Mart bekeken en nooit heeft iemand iets bij die pUneet gezien dat naar eea satelliet geleek Dat de satellieten van jie planeet eerst nu ontdekt zijn moet hieraan worden toegeschreven dal die ïiettanten uitermate klein zi n zoadat zij alleen door de rensnchtigste téleskopen vaa den tegcnwoordigen tijd zicbfbaar kunnen zijn Obkzal de omstandigheid dat Xèrt ifians too dicht nbg bü de aarde ié er toe bijgédngea hebben dM die twee satelliatén un pa tnÜAi lijn Ia de lobttting van den heer Ueniy jaist dat hnil licht dat voa eea ster der 13dc grootte evenaart dan kunnen zeodmog ijk giooter middeUijn hebben dan omtrent eeoe halve geognphisdhe mijl en zijn derhalve voor zoover on tUaas bekend is de kbjinste hemolboUanf lüc blijvend tot on lannestelscl liehooren In een Brussflschen brief iu de Jmil Cl lezen wij de vqjgende opmerking Der Nederlandsche regeering is dikwijls verzocht geworden een wet te Baken waarbij verzekerd wordt het recht van antwoord aan heo die in de dagbladen genoemd worden Mocht uwe regiering aan dit verlangen voldoen dan zal wel doen voorzorgsmaatregelen te nemen tegen hét onlwperkt recht van antwoord jooals het bg ons bestaat en dat ernstige misbruiken veroorzaakt Zoo bgvoorbeeld hebben liberale bladen gemeld dat een katholii ke candidaat de nederlaag geleden heeft bij de gemeenteverkiezingen te Leuze en nu bedient die candidaat zich daarvan ala voorweadsel om die liberale bladen te noodzaken kosteloos een aankondiging te plaatsen waarin de in zijne fabriek vervaardigde kousen en mutsen geprezen worden Te Bolsward had Diasdtg ondet den toevloed rener grouta menigte aane riogrijderij aata waaraan door twaalf paren deelgftiomen wefd In open tilbury s gezeten kampten zij langen tijd om prijs en premie Het is een eigenaardig schouwspel om de boerenmeiqes in baar soms keurig toilet met moedige hand de vaak vurige paarden door de stad te zien bcituren terwijl de jongeling zich inspannen moet ora door den ring te steken De prijs bestond nit twee gouden kettingen de premie uit een sigarenkoker met good gemonteerd rn een flacon met gouden stop Voor het eerst is dit jaar te Harlingen eigen aangifte voor deu hoofdelijken omslag ingevoet 785 personen d i ruim 70 pCt maakten daarvan gebruik doch van 273 hunner dus van ruim 3 moest de aanslag ambtshalve worden verhoogd Te Ilotlerdum is sedert cenigeu tijd een schoenenco laarr nfabriek dé eerste in Nederland gevestigd en sinds een paar maanden in werking gebracèt Het naaijen stikken ea fa9omiereu van de schachten geschiedt machinaal in ecu afzonderlijke werkplaats in den Oppert naast het Nut De eigenlijke fabriek waar van die schachten schoenen bottines en laarzen worden gemaakt van eiken vorm en van de meest verschillende kwaliteit is gevestigd in de Doelenstraat Zij is opgericht door den heer L M Klemontoski Te Zierikiee is volgen het faitrlind van elders ontvangen een valsch bankbiljet groot f 100 zoo goed nagemaakt dat bijna niemand bü den eersten op lag de onechtheid kan opmerken De voornaamste teekenet dier otle Mbeid z n het papier ietwat steviger de grond der vier hoeken waarin de offers 100 staan te donker die cijfers zelf glimmend in plaats van dof het beeld der mcagd niet zuiver afgeiverkt da neus scheef Watermerk en strafbepaling op de keeizijde fianw gedrukt enz De justitie doet onderzoek Te Geleen fLimburg waar niet alle treinen stoppen wordt het voor dit dorp bestemde pakket met brieven nit bet portier geworpen Dezer dagen nu kwam dit pakket onder den trein tereaht waardoor 7ijn inhoud grootendeels aan flarden werd gescheurd Eoc veld artillerist die voor vier weken nit lijn garnizoen te s Gravenhage deserteerde en wiens verbluf men nergens wist nit te vinden werd Maandagnvond op den Buitenkant te Amsterdam voor de ouderlijke woning door zijnen vader gevat en aan de politie overgeleverd Hij Was thans werkzaam aaneen der gasfabrieken Op een wandeling werd h door zjjn jongeren broeder kerkend dié van de ontmoeting kennis gaf aan zijn vader en deze waarschijnlük een militair in merg en been leverde dea zoon over om hem de gerechte straf te doen ondergaan Mét verontwaardiging i menigmaal in de dagbladen melding gemaakt van dolzinnige onverantwoordelijke weadingschappen wie achtereen de meesteglazen jenever kon binnenslaan In een dér Panjsche bladen vinden wij nu het Verhaal van eenconcours tnsschen koiEjdrinkers en drinksters De eente prijs was een damesrok en zes zilveren lepeltjes aangeboden door een der bezoekers van bet koffiehnis Zij werd behaald met bet ledigen van 31 kop koffie de tweede prijs een zijden zakdoek werd gewonnen met 30 kopt en hierbij valt op te merken dal deze prijzen niet aan dame maar aan mannen ten deel vielen Alleen voor den derden prijs waa het sehoone geslacht gelukkiger Een leer aa meisje ging ermee heen na 27 koppen sterke Mokka achter elkaar te hebben uitgedronken INGEZONDEN Zondag 2 Sept j l werd in t locaal Nilt e V wa k eene Bmténgewone Vergadering gehoodeh Tan het Zieken en Irtémeenfmi PhoVidentia alkier welke door een 200tal leden werd bijgewoond Nadat de wn Voorzitter de vergadering ract een Ivoi lc loc prajdt liad goopcnd werden de notulen der vorige vergadering 2 April gelezen en goedgekeurd Daarna doet de Penningmeester rekening en verantwoording waaruit blykt dat de ontvangsten na het sluiten van het boekjaar 1S Nov 76 hebben bedragen ƒ 1598 46 en de nitgaven f 1550 15 en dus een batig saldo van ƒ 48 31 voorts dat het aantal leden gedurende dat zelfde tijdrak van 257 tot 334 is geklommen Daarna deelt de Voorzitter mede dat het Bestuur zich niet kan vereeuigen met het rapport der Commissie benoemd ingevolge nri 27 van het reglement bg het overlijden van het lid J Verhoef al zijnde dit ia strijd met letter en gee t van art 3K De Commissaris B Loorens zet een en ander zeer duidelijk uiteen waarna het voorstel van het Beitnor om de weduwe Verhoef overeenkomstig art 28 in een ƒ 50 uit te keeren algemeen wordt goedgekeurd Voortr wordt overgegaan tot de verkiezing van een President en werd bij meerderheid van stemmen daartoe verkozen J P van Vugbt Vervolgens komt in behandeling het oprichten van een begrafenisfonds ouder de leden pondspondsgewijze door 10 Cts extra te betalen bg het overlijden vad een lid daar dit op dit oogenblik miin f 80 zou bedragen en de kosten van eenbnrgerlijke begrafenis daarmede gedekt konden worden De disoussicn daarover waren echter zoo uiteenloopend dat de Voorzitter voorstelde dit ano te handen tot eene volgende vergadering hetwelk werd goedgekeurd Alsnu verkrijgt de Commissaris J Maree het woord bespreekt den toestand van K de Zeeuw en D Brem onherstelbare zieken en brengt verslag nit omtrent de vrijwillige bijdragen welke hij van de leden heeft ontvangen ten behoeve van bovengenoemde leden nadat elk dier leden eerst 10 weken uiikeenng ƒ 5 per week van de vereeniging had ontvangen en het bedrag aan hun uitgekeerd Daaruit bleek dat de ootvangstrn hadden bedragen 99 99 en dat was uitgekeerd aan E de Zcenw ƒ 56 en aan D Brera ƒ 43 alzoo te zameu ƒ 99 dus nog in kas f 0 99 Daarna werd het voorstel tot het verplicht bijwonen der vergadering tenzg gegronde redenen dit beletten op eene boete van 10 Ct s ten voordeele der alsdan ziek zijnde leden goedgekeurd Vervolgens werd op voorstel der leden een lid wegens verregaand onbehoorlijk gedrag gedurende de vergadering gerooieerd Nadat niemand het woord meer verlangde sloot de Voorzitter de vergadering Laatste Be chten Londen 7 Sept Lonl Derby keeft te Liverpool t woerd gevo over de Oostersebe quaestie Hij zeide dat het huidige oogenblik niet gunstig zon zijn tot interventie van een derde ten gunste van vrede Doch het gunstige oogenblik zon aanbreken bet n missehien niet ver meer en dan moeht Engeland vertrouwen liat zijne bemiddeling welkom wezen zou Wanneer de regeering meent dat de gelegenheid kans biedt op slagen dan zal zij haar niet laten voorbggaan Parijs 7 8ept Particulier télegrm De Temp zegt dat de familie van wijlen den heer Thiers deu kardinaalaartsbisschop van Panjs verzocht of de lijkdienst in de Madeleine gehoudeu zon mogen worden De Oartsbisacbop antwoordde dat zop de lijkdienst in dé Invalides gehouden ware hij dien in eigen persoon bediend zon hebben ISn echter de Kegecring aan de begrafenispleohtigheden vreemd bleef achtte hij de inwilliging van het verzoek niet wenschelijk en zou ij zelft geene toestemming knnnen geven om den dienst in eene andere parochie te doen plants hebben In de kleine kerk Notre Dame ie Loretle zal dns de dienst morgen ten 12 nre s middags gebonden worden De Begeering keeft toestemming gegeven dat de lijjcstoet langs de boulevards zal gaan rn dat de troepen i elke langs den weg opgesteld zijn zich achter den lijkstoet aonslniten Naar de Liierté verneemt zal het garnizoen van bet fort Noisy iij Pire l C tiu birouakkecren zonder bewijs van toegang lal uienand op het kerkhof worden toegelaten KonStaiXtillOpel 7 Sept Een ernstige strijd tnsschen de Sussen en het leger van Osman Facha is heden in de omstreken van Plewna begonnen Het resultaat is nog niet bekend Burgerl ke Stand ïSBOKEN 6 S It JohiDM Coraelit mim A Boat ea J C HogcodoorD JobsDDCS Herrn opders J K Kok en S V Langemr 6 Willem ovden L S Mirteus ea R MO Agifddoaro 7 Acnrda Comelis den W de Graow en 6 Karreaua 8 Wijm osden J l DykaitD en J Ttn Wijk OVERLEDEN 7 Sept E Nieveld 3 i ONDETROUWD 7 Sejit J B k 33 j en A HnsMUon 21 j J rsn der Sraeede 88 j en J Blonk 35 j J Scbeffer U j ea J B Gr ed g 8S j A vsnder Hont te Uiden SI j a 0 tu Vielteri 25 j W N T deuBerg 22 j ea J A de Jf g 16 j r J A rsn der Hoeren 23 j en C M Blok 17 j P le Os S8 i en B M Niemvlender 24 j ADVCRTENTIËN Heden overdeed na langdnrig Igden m jne geliefde EcUtgenoote GEEBTRÜIDA van der HOEST in den ouderdom vaa bgna 72 jaren Y J BE JONG Lz MoordrecM C Sept 1877 Vohtrekt eenige kenniegemng LandbouwerSc Het eenig en PROEFONDERVINDELIJK poeder tegen bband of smet IN DE TARWE is te verkrijgen bg G Arkekbout Naagerstraat H 24 te Gouda Prijs per pakje met gebmiksaanwgzing 0 60 voldoende voor twee mud LEESCEZKiSCIIAP Zij die van dit Leesgezelschap LID wenschen te worden worden verzocht rich vóór 20 SEPTEMBER aan te melden bj Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVEB Uit de Hand te Koop de OPSTAL van TWEE HUIZEN gemerkt M 182 en 183 aan de VaikOTm ktte OM fa benevens de Opstal van twee Houten Loodsen met dubbele Z lder achter de Hnizen te bevragen bg den Kigenaar E va DERELELJiN Om terstond is d e i i 1i tredall biedt zich aan een Kinderin etsje 14 jaar oud Men adresseere zich aan hetBureau deter C arant DIVERS GEBAK flISCIE KAÏÏiïÖIG Oersfl e ppelboUcn W Ne RAAIJMAARERS Banketbakker Haven B 17 S UITTENBOflAAUD Karnemelksloot Noordzydei R 160 B Verkoopt ie achte INGSR 7Ri HAND MACHINES mtt de Nieuwst apperaten en geeft gratis onderriciii beveelt zich ook beleefdelgk aw tot Iwt repmim tan alle soorten van NAAIMACflfltNES niet drie maanden guarantie belovende een spoedige bediening a VOOR lijders Ten einde elkoi ieke lUvorens 1 een geneeskundige behandeling ondergaat of d hoop op genezing opgeeft zieti zonder kosten van de door Dr Airy s geneeswijse verkregen WITafiMild jrenezilll n zou kunnen overtuigen verzendt Kichtïk s Boekhandel te RUierdamy ft frenno aanvraag gaarne aan een ieder gmtis en ffaueo een uittrelisel Jer Attesten Niemond verjuime dit nle beriohten over ziekten btvattende uiitrekiel te ontbieden