Goudsche Courant, woensdag 12 september 1877

Woensdag 12 Seiiteoiber N S035 m mmmi PleizlerTrein Den Haag Rotterdam en Gouda naar ARNHEM en terug op Woensdag 12 September mi iS fflOEGEI TE GEVEN DÜOB DE StafiHusie c van het ée Regiment Infanterie ONDES Directie van den Heer A OK EiisrT zius op ZONDAG 9 September 1877 des avonde ten 7 nre HH Leden hebben met ééne Dame en anne hg hen inwonende Kinderen Vrijen Toegang Introdactie voor Dames en Kinderen 25 Geuts per persoon Treemdelingen 49 Cents per persoon fiW Naar aanleiding van het eerste lid van Art 19 van het Reglement wordt aan Kindereu beneden den leeftjjd van 4 jaar alsmede aan Dienstbodan de teegang verboden HET BESTUUR 1877 GOUDSCHE COÏÏRAIÏT Nkws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zie AANPLAK en STROOIBILLETTEN kan geschieden tot één uur dee namidda gs ran den dag der uitgave Transport ƒ 70000 meenteSecretarie en vanden Bargerlgken Stand 12 Opbrengst van schoolgeld van de Latgnsche school hooger onderwgs f IS Opbrengst van ichoolgela middelbaar onderwgs Opbrengst van schoolgeld 1 ger onderwas Opbrengst van schoolgeld bewaarschool Opbrengst van schoo eld mo aekschool f Totaal der 4 AH 300 500 245 9585 60 129 60 1460 J II KIEBERT imT i iiDA GeëmaiUeerde P0aTEETTEN n8arde laatste vinding KOOLPORTKBTTEN die in duarzaambeid gewone J hotographiën overtreffen VEUGROüTINGEN Lgsten Passepartouts enz lOTiTVANGÊN 82220 20 HANDSCHOENEN met 2 KNOOP N f 00 BahUnann Co AH V Andere belastingen en heffingen niet begnpen idar eene der vier voorg afdeeling Belasting op de honden 1700 17 Totaal der 6e Afdeeling f 1700 4e 82220 20 3e 34000 2e 35639 30 e 31690 37 Totaal vaa het 2e Hoofdst 185189 87 UITTREKSEL UIT DE MBMOSIE TAN TOELICHTING Indien hel tegendeel met is vermeld zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTEN 1 Het batig slot der rekening v 1876 bedraagt ƒ 17815 07 Zijnde ƒ 5178 26 meer dan bij den Staat van Begrooting voor 1877 is uitgetrokken 2 De opbrengst is ƒ 190 27 hooger geraamd dan bij de vorige begrooting op grond dat de hoofdsomder belasting volgeua het Kohier van 1877 bedraagt ƒ 2516 65 De opbrengst is verhoogd met ƒ 616 20 aangezien de hoofdsom dier belasting volgens de Kohieren over het dienstjaar 1876 77 geklommen is tot ƒ 87124 52 De post ia verhoogd met ƒ 985 69 in verband met het bedrag der hoofdsom en der Bijks opcenten hetwelk volgens de Kohieren over het dienstjaar 1876 77 beloopt ƒ 44549 12 De heffing dezer belasting is tot een maximum van ƒ 85000 goedgekeurd Onder dezen post wordt verantwoord a het tolgeld san de Haastrechtsche brug waarvan de heffing is toegestaan bij Koninklijk besluit van deu 18 December 1866 No 61 De opbrengst wordt geraamd op ƒ In 1876 werd ontvangen ƒ 4006 40 i het doorvaargeldaanhetMoordrechtsche Verlaat waarvan het tarief is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 December 1856 No 66 en hetwelk wordt geraamd op In 1876 beliep de ontvangst ƒ 567 39 Gouwe O 242 MAMM6 mm M mmm c3i ooa E OPRÜIMIIVG Hanuracturen TOT BUITENGEWOON Lage Prijzen SIGAREM D No 29 IMSE TIENEEWEQ 9886 60 In 1876 werd voor siAoolgeld ontvangen ƒ 8778 60 15 De opbrengst is verhoogd met ƒ 9 60 Het getal kinderen waarvoor schoolgeld wordt betaald wordt geraamd op 27 ii ƒ 4 80 s jaars In 1876 was de opbrengst ƒ 91 10 16 De opbrengst is verhoogd met ƒ 827 een I gevolg van het toenemend getal leerlingen in ver 4400 1 l t yerhoogd schoolgeldj 3900 ZOi DAG a s Weer 7 PORTRETTEN è 500 1900 TranspoHeeie ƒ Openbare V rkoopingf van eene BOÜWMAUSWONING bestaande in HÜIZINGE met STALLING voor 15 stuks Vee 8UHÜUR 5 ROEDEN HOOIBERG enz tenevens 12 Bnnders 23 Roeden 44 Ell en WEI OF HOOMO staande en gelegen in den polder Rijnevelcl onder de gemeente Alphen naog Botkoop Te veilen in 6 perceelen eerst afzondeïlgk daacna in combinatiën en massa Te aasvaarden de Landergen 25 December 1877 de Gebouwen 1 Mei 1878 Bg verkoop in massa kan 2 3 van den Koopprys als eerste Hgpotheek tegen 4YapCt rente s jaars gevestigd blgven ue Veiling en Afslag zal geschieden op WOENSDAGEN 12 en 19 SEPTEMBER 1877 telkens des morgens te 11 ore in het Logement van HULSBOS van see BIE te Boskoop Nadere inliclitingen zyn ie verkregen tenKantore van de Notarissen J MAARSCHALKte Boskoop en J O BROUWER NUHOFF Ie Utrtcht Bunnebaan F n 247 Anatheria MondWater iu flacons tegen fl 1 75 en fl 130 en 60 et van Dr J G POPP k k Hof Tandart van Z M den Keizer van Ooslenryk te Weenen i bat vaortreffelqkate middel tegen rhumatisohe tandpgn b ontsteking zwellen en zweren van het tandvleesc het lost den aanwezigen tandateen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maaU loestaande tanden weder vaat door vereierkmg van het tandvleeach en daar het van alle schadelijke stoffen reinigt geeft het dra rao id een aangenamen fnsschen reuk terwyl het den onoangenamen reud weldra doet verdwijndn Dr Popp s aromatische Tandzecp Z j maakt de Tanden zuiver wit zonder het ëmnil aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt deu mond friseh Het stuk kost 40 Cte en is toereikend voor een halfjaar Dr Popp s AnatheriD Tandpasta tot reiniging versterking en behond der tanden tot verwijdering van een onaangenamen reuk en van kalk Dr Fopp s Plantaardig Tandpoeder reinigt de tanden verdr ft de zoo lastige kolk en maakt het glazuur steeds helderder en fijner Dr Popp s Tandplombeersel waarmede meu zdf holle tanden kan vullen W aarsclauwing Alle besfaande namaaksels van AnatherinMondwatcr zijn alleen op de lichte geloofwaardigheid van het PnbHek berekend entebben zeer veel schade ten gevolge gehai of hebhen geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aakoop van zulke namaaksels Dr J G Fopp k k Hof Tandartsen uitvinder der Anatherin Prepa raten te Weenen Te verkrygea te Gouda bq h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Sohippeteyn £ Co blauwe poroeleinwinkul te a Hage by J L P Snabilié apoth te Delft bij A i van Rgn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordijk te Utrecht by F Altena en Kraan te Amsterdam by F V Windheim h Co en H H Uloth b Ot apothek te Ottdewater by ï J van Vreumiogen te Sohoonhoven bij A WolfF UITVERKOOP Ondergeteekende heeft de eer de DAMES te berichten dat zg nog eene prachtige collectie Mode Artikelen voor het aanstaande Seizoen voorhanden heeft tegen ongekend LAGE PRIJZEN H C ALBLAS ZEÜGSTBAAT ö 41 AA BESTEO i Cr De SCHUTTERSEAAD der dd Schutterfl te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 24 SEPTEMBER 1877 des middags ten half en nre in het openbaar bg inschrgviug aanbesteden De levering van 30 fichnttersjassen en 35 Schattersbroeken 30 Schacots 0 paren Schonderbedekkingen en 60 halsdaaeen De voorwaarden yam aanbesteding znllen van Maandag 17 September tot Zatnidag 22 September 1877 van des morgens 10 12 ure ter lesing liggen bg den Co cieige in bet gebouw Arti Legt op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 nur moeten worden ingeleverd Openbare Verkoopingf VAN TWEE KAPITALE ELEEDEBBLESEESIJEir binnen GORINCHEM De Notaris W J H vas ROOSENDAAL ter standplaats Gorincliem zal op MAANDAGEN dan 17 en 24 SEPTEMBER 1877 de namiddags ten 5 uur in de Doelen te Goritiehim in het openbaar Veilen en Verkooppn Twee Kapitale KLEEDERBLEEKBRUEïf aan elkander staande en gelegen binnen Gorinchem aan den Ejieiskers of Visschersdgk bestaande in WOON WASCH SPOEL en ACHTERHDIZBN met STALLINGEN ERVEN TUINEN BOUW en BOOMOAARDLAND en BLBEKVELDEN ter gezamenlgke grootte van 2 Hectaren 63 Aren 41 Centiaren In genot en gebruik te aanvaarden de Bouwen Boomgaardlanden raet het ontruimen van den Schoof in dezen lare en de Getimmerten Erven Tuinen en Öleekvelden met den 1 Mei 1878 Dé Veiling heeft plaats in drie peroeelen twee combinatiën en ééne massa Informatiën te bekomen bg voornoemdea Notaris TAN ROOSENDAAL QOODA DBUK VAN A BbINKUAN De uitgAve dezer Conrant geichiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending Tin adTertenttOn BEGROOTING DE INKOMSTEN en UITGAVEN van m GEMEENTE GOUDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen INKOMSTEN VOLGH 1 Hoofdst 1 Ontvangaten wegens vroegere dienrten Batig slot der laatst vastg stelde rekening voor zooverre daaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven f 17815 07 Totaal van het Ie Hoofdst 17815 07 Hoofdst II Opbrengat vü belastingen en heffingen Afd 1 Opc op s rgks belast 9006 66 2 3 40 Opc op de hooüsom der bel op de geb eigendommen 349 10 Opc op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 60 Opc op de hoofdsom der belasting op het personeel 2 274 71 Totaal der Ie Afd 31630 3 7 Afd II Aand in s rgks belast gedeelten van de opbrengst ter Rgksbelasting op het personeel in hoofdsom en opcenten 35639 30 6 Afd m PlaatordirTbêürt Plaalis dir belasting 1 o aaq Idem bg suppletoir kohier Afd IV Heffingen voor het gebruik van openb plaatsen wegen werken en inrichtingen 1700 Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden 62000 Opbr der wik we meeten kenrloonen Opbr T banken of staanplaatsen iu hallen op markten en 4400 10 a b dergel ke openbare plaatsen Opbr voor net gebruik of genot van openb Gemeente werken bezittingen of inrigtingen en dat van door of van wege het Gemeentebestuur verstrekte diensten niet bedoeld ia de voorgaande nrs 7 9 Opbrengst wegens de begrfofplaatsen 11 Leges en voordeel en der Ge Tran orteere 70000 Rechten en inkomsten 1800 Verk ofhnnrv graven 100 ADVERTENTIËN worden geplaaM van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROQTE LETTERS worden berekend naar plaatsmilnte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Transport ƒ 4400 c de beUitting op de Vaart door de gemeente waarvan de heffing tot den 31 December 1894 ia toegestaan by Koninklyk besluit van den 10a December 187B No 28 De opbrengst wordt geraamd op 57000 rf In 1876 bragt zij op ƒ B9244 18 bet veergeld voor het ovenetteu met eeu pontje over de Turfaingelgracht waarvan de heffing tot en met den 31 December U79 i 600 goedgekeurd by Zijner MAjesteita besluit van deu 21 Deoetber 1874 No 17 en waarvan bet bedrag wordt geraamd op In 1876 wa de opbren gst ƒ 638 77 ƒ 6ÏO0O 8 Het voorgedragen bedrag is met ƒ 100 ver In 1876 beliep de ontvangst ƒ 1739 77 9 De opbrengst is ƒ 100 hooger uitgetrokken dan bg de vorige begrooting In 1876 werd daarvoor ontvangen ƒ 4466 35 10 In 1876 werd voor begrafenisr ten ontvangen ƒ 2133 60 Deze post is onveranderd voorgedragen daar de opbrengst in de beide vocffgaands jaren niet tot maatstaf kan worden genomen oor volgende jaren In 1876 beliep de ontvangst ƒ 382 80 12 Het schoolgeld bedraagt ƒ 60 voor lederen leerling De opbrengst is verhoogd met ƒ 160 alzoo het getal leerlingen in 1877 met 8 vermeerderd thans 10 bedraagt In 1876 werd aan schoolgeld ontvangen ƒ 460 13 Het schoolgeld bedraagt ƒ 3 voor lederen leerling en wanneer meerdere leerlingen uit eau gezin de sohool bezoeken voor ieder ƒ 2 Het daarvoor uitgetrokken bedrag is verhoogd met ƒ 36 in verband met het getal betalende leerlingen zijnde 7 ü ƒ 8 en 22 a ƒ 2 In 1876 bedroeg do ontvangst ƒ 240 50 14 De opbrengst is vermeerderd met ƒ 291 60 op grond van de verhoogde schoolgelden in verband met de gegeven uitbreiding aan het onderwijs Tot grondslag van de raming is genomen het getal kinderen dat op den 1 July 1877 ter school ging te weten Op de Tuaschenschool 227 leerlingen 4 ƒ 4 80 ƒ 1569 60 3694 2412 010 Op de Bnrgenchool voor jongens llleerüngena 80 ƒ 330 272 12 ƒ 8264 Op de Meisjesschool 201 leerlingen a ƒ 12 Op de Jongejufvrouweuschod 67 leerlingen a ƒ 30