Goudsche Courant, woensdag 12 september 1877

m Vrijdag 14 Sipteinber 1877 N 2036 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiten 636 3 3 1 20 ƒ 11 50 1 1 4 50 Te zamen ƒ 2949 90 Papegaaisteeg aan den lieer T deRuffe tot dea 31 Dcoerabcr 1877 perjaar voor ƒ 43 d Een perceel weiland aan den Hoogen Scfaielandschrn Zeedijk aan den Heer A J de Ruijter tot den 31 December 1879 voor ƒ 475 e Een perceel rietland onder de gemeente Gouderak aan C van derHoe tot den 31 December 1879 perjaar voor ƒ VoOB EEN BEPAALDEN TIJD ZIJN VEKHCUBD Een stuk grond aan het NieuweVeerstal aan den Heer C G van derGarden tot den 80 April 1880 perjaar voor ƒ g Een strookje grond aan het Nieuwe Veerstal aan de Heeren C G C J van der Garden tot den 30 April1S80 per jaar voor ƒ S Transporteerc ƒ 6SG Als M G bij die ontboezemiug niet met deo mond Tol tanden gestaan hadde blijkens zijne vraag flWaï KOU ik die dame op een en ander antwoordea zou bij verontwaardigd over zoo veel kwaadsprekery fiaer daitsche tong gevoegelijk zijn land hebben kuuuea in bescherming nemen b v met deze woorden Vergun mij u te zeggen mevrouw dat ik u niet zeer beleefd maar zeer bitier eu partijdig vind in uwe beschouwing en het drukke bezoek dat aan ijcheveuiiigen te beurt valt bewijst dat uwe opinie omtrent die badplaats en haar bevolking gelukkig een geheel snbjektieve ia VN j hebben overigens hoe onvolmaakt oak en loudigend in vele opzichten de pretentie van niet barbaarscher en luier te zijn dan andere beschaafde volkeu het uwe daaronder begrepen getuige onze ontwikkeling op ieder gebied eu indien al te Scheveningeu gelijk elders een enkele beurzeiisugder af dierenmartelaar wordt gevonden naar die uitzooderiugeu een geheel volk te beoordeelen getuigt minstens vau groote bekrompenheid in oordeel En hiermede zou M G den groet brengend dien men verschuldigd is aan iedere vertegenwoordigster van het schoone geslacht met wie men gesproken heeft hebbeu kunnen heengaan en de veronderstelling is niet te gewaagd dat hij alsdan eene betere figuur zou hebben gemaakt dan na hij overbluft en zwijgend zijn landgenooten heeft laten honen door eene onaangename medeburgeres van Bismarck Jmt Cl Volgens Kaapsche bladen lou de secretaris van staat in eeut depêche betreffende de annexatie van de Transvaal de betaling aan den heer Burgers van een ceasiicn van 750 £ per jaar uit de inkomsten van dat gewest geautoriseerd hebben Zij stellen dit voor als ttue belooi iug van de diensten door Burgers aan Engeland beweztn XleZuid Jfriiaamfgl De heer Burgers is gewaarschuwd Zijn bitterste vijand had voor hem geeiie andere gedragslijn kunnen afbakenen dan die welke hij voor zich zelven heeft gekozen indien het waar is dat hij eene toelage van 750 £ per jaar gaat aannemen van den minister die de republiek overrompelde welke hij trouw had gezworen Nog is het tijd om de dertig zilvcrlijigen af te wijzen Inhoud van Cebes LANM0UW en VEETEELT Bezwaren tegen het Durhamvee IV Over de besproeiing van het land door A A Veshokst Het HoUandsohe vee op de tentoonstelling te Antwerpen Verslag van den directeur en leeraren van s Eijks veeartsenijschool omtrent het natuurkundig examen van veearts vermeld in art 9 der wet van 8 Juli 1874 Slmttblad no SO Vraagbns GEMENGDE BEBICHTEN Uit de Pers Varia MAKKTBEEICHTEN ADVERTENTIEN Laatste Berichten St Petersburg lO Sept OffirieeL Een telegram uit Poradim van den 9den meldt Gisteren bij het aanbreken vau den dag naderden onze batter en steeds meet en meer Plewna Het kanonvuur bleef den ganschen dag levendig s Avonds bezette onze linkervleugel met een verlie van 500 man de hoogten zuidelijk van Plewna Het centrum en de rechterrlengel naderden op 600 a 700 pas de Turksche verschansingen Het dorp Uichitza werd door de Bnssen bezet Onze verliezen waren in het centrum en op den rechtervleugel in i algemeen niet groot De kanonnade duitrde deo gansciien nacht onafgebroken voort en uara bedes oehleod in hevigheid toe Konstantinopel 9 September Na een gevedit vao drie dt eo is de geheele Bnsnscfae linie over de Kus Zwarte Lom teruggetrokken Popkoi werd door de Boskb ontnimd wauiu ly op Bjela tcTvi tiokkefL MooUlu Faelui seint dat des 7den een leer Icrrafg geveefat daats luul Cavderie door 3 bataljons e eenige artillerie oadeisteand verdedigde de koofrten vtn Kinl Tepe tegen verscheidene regimenten drsgoaders twee bataljons infanterie en eene batterij Ve T od werd afgeslagen en genoodzaakt op zijn kasqp terag te trekken laoadsn It September Beriefcte ait Bo artst vaa giatcrca aroad 10 aar faevcatigea niet het ralacbt dat Hcwna door de Saaaea geaomeD i Sitcbta itaat ket vast dat de Ranea aekei beiaapöka nontiei bezet bebbca ca FsrijS 10 September Het Camdti itr Hakcnqda vaa des Seaaal beeft aaa men Tbiera ta adita antkaad d auis kaar dank wordt bct d raar dea aocd ca de Tadotaodaliefde dw t bq de begnlkaiB aaa dea dag heeft gelegd Parfla thhs ke t bcb verder Ja het adiw heeft aaa dcB has Tb de waaidifaie haSdc beweiea Dit icft aM kct uü a w dat w tteih door ons goed recht de zaak der vrijheid en der wet zullen zien zegevieren Bordeaux lO September In antwoord op eene toespraak van den maire heeft Mac Mahon lof toegezwaaid aan titn geest van orde de werkzaamheid en de schranderheid van de bevolking dezer groote en schoone stail Voort zeide hij Weest verzekerd dat de vrede niet zal orden gestoord Wanneer het land aan mijne roepstem gehoor zal hebben gegeven zal de constitutie onbelemmerd ten waarborg strekken voor de ontwikkeling en den voorspoed des volks Belgrado lO Sept Het is niet waarschijnlijkdat Servië onmiddellijk aan den oorlog zid deelnemen Rome 10 Sept Pe gezondheid van den Paus blijft vrij voldoende HiJ outvaugt bij voortduring eeuige personen Burgerlijlce Stand GEBOKE V 8 Sept Thoma oodus A Hoodijk en M Hoogeobooin Margnretha ouders A Boot en M Hordijk JohiDsea Cornells ondrrs L Pinoendijk en N Sibbes 9 Geeake Calhariua oodera J H W Mopper en 1 P van der Linden Johanna Gerardiua oudcra J G van der Laar en J van der bcheldeo OVERLEUEiS 7 Sept C Streng 4 m 9 M van Limme hniavr van A van Roijen 54 j M C Weggcman GuldeuioDt 70 j 11 N C de Jong 3 m ADVERTENTIEM Heden OTerleed na een kortstondige ongesteldheid Mejufvrouw MARIA CORNELIA WEGGEMAN GULDEMOND Oouda 9 September 1877 Eenige kennügeving De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen maakt bekend dat de tukken bedoeld by art 6 ea ter voldoening aan art 7 der wet van 28 Augnstua 1851 Staatsblad n 125 betreffende den AANLEG van een GRINDWEG in de Gemeente Waddinxveen van den Kerkweg iot aaa ie Dorrelcenskade iet Secretarie dier Gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van Woensdag 12 September tot en met Dingsdag 16 October 1S77 en dat belanghebbenden binnen dien termgn hunne bezwaren mondeling of schrütelgk moeten opgeven aan het C dlegie van Burgemeester en Wethouders Waddinxveen den 10 September 1577 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Mevrouw PRINCE Kattesingel viïagt met NOVEMBER EENE P 6 goed kunnende Koken en Werken WORDT GEVRAAGD Een KNECHT en een Jongeling M TA Dii BURG Koeken Banketbakker Q uina Laroche WIElIll lUlLUli i uii gelgk aan het Fransche bereid door H HEMPENIUS Apotlieker te fTiji per Flacon f 1 50 VerkiïgiMar te Good bg J C ZELDEMBIJK iQmsa BCOK TAV A BiaiKXAir HARTING Frères Oouda Oostbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Fortraits Alboios d Agrandissements et de Dessins Spécialité Portraits emaillés Om dadelgk in dienst te treden biedt zich aan een BROODBAKKERSLEERLING 18 jaar oud liefst in een BROOD en KOEEBAKKERIJ Hg is reeds 5 jaren ineenKoekbakkerü werkzaam geweest Adres Boreaa dezer Conrant Landbouwers Het eenig en PROEFONDERVINDERLDK poeder tegen beand of smet IN DE TAEWE is te verkrijgen bg G ABKENBOUTjNaayergtraat H 24 te GoDDA Prgs per pakje met gebmiksaanwgidng 0 60 voldoende voor twee mud Bij Hoesten Heeschheid Verslijming Borstkwalen Trauben Brust Honig HAiNt Hoesten der Kindere het aangenaamste en zekerste MIDDEL Hl alleen echt met nevenataand fa briek stempel in flesschen van fl 2 fl 1 en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolff Boêhoop bg A J van Twont Baattrecht bg J D den Hartog OudeiraUr bg F Jonker Idenburg Waddinxveen bjj C van Eeuwen aiJINA LAROCBE van KRAEPELIEK en HOLI I Apotheken te Zeiii De eenife Ql DiA LAROCHE welke door de Red van de feneesk Coar aan HH Genee kandlfen is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aaa eetluat slechte spijivertering zeDuwciekte in het tijdperk der herstelling n ware ziekte of kraambed koort en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche ti en bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Pr j ƒ 1 90 per flacon bü den Heer Apolhekw € Thim te Gouda KOKSMAs lilItt DITiifl ts gteeda bij den ondergeteekende voorhanden en bevat 682 Nummers catalogussen verkrijgbaar De JBdüieif Peters Idtolf Holle Forberg C i ta Muziekale Correspondentie en worden binnen enkele d ige op t steUing geleverd DAGJBLIJKSCUS Correspondentie A BRIAIKMAAI Boeh en Muxie kandd LurGS TunoiwEo Vaccine BUEGEMEESTEEen WETHOUDERS van Gonda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Maandag des vóórmiddags ten 8 j ure in het gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich kosteloos te doea INENTEN en HEEINENTEN Oouda den 12a Sept 1877 Burgemeester en Wethouders voornoemd YAN BERGEN IJZENDOOEN f De Secretaria BEOUWER BEGROOTING DBE INKOMSTEN en UITGAVEN vah ra GEaiEENTE OOITDA voor den dienst van 1878 Bevolking 17070 zielen = e 6s s6t W lV=a Fervolg INKOMSTEN VOIOK Hoofdst IIL Baten en opkomsten spruitende uit Ge meenteeigendommen en bezittingen Huur van huizen en and geb 2949 90 Huur of pacht van landen en lander en 872 Opbrengst van den houthak 200 Renten van kapitalen a Inschr op de Grootboeken d Nat Werkel Schuld ten name van de gem Gouda 65 b Idem ten name vanScholarchen der La tijnsche scholen 1165 c Wegens bg voorschotof ter leen verstr gelden 2235 38 Dividend van de aand in de Maatschappij van Gemeente Crediet 247 50 3712 88 442 38 40 50 ƒ 1300 700 2000 Opbr van grasverpachtingen Pacht van de visscherg Pacht van de gabel op hetAmsterd en Goudsche rgpad daaronder begrepen de huurvan de huiziage en het landdaartoe behoorende f Pacht V het Reeuw Verlaat Schadeloosstelling van hetheemraadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollenenz voor de vaajt van deDrecht en den Amstel Opbrengst vau de gabel voorhet bevaren van de rivier deGouwe 20000 Totaal van het 3e Hoofdst 32217 66 ÜITTBEKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING Indien het tegendeel niet is vermeld zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken INKOMSTEN 18 Onder dit artikel zijn begrepen de volgende huren O Het buis en de stalling aan de Goudsche sluis onder Al Aen tot den 31 December 1877 in het openbaar verhuurd aan J P J Vernes per jaar voor b Vijf pakhuisjes achter de kerk in het openbaar verhuurd tot den Jil December 1878 aan de heerw G N deVooys D Samson D Scholten S Qoedewaagen en M A Trijbitz voor ƒ 21 ƒ 18 ƒ 16 60 ƒ 18 50 ƒ 40 60 alzoo te zamen per jaar voor c De kleine Volmolen in het openbaar verhuurd tot den 31 December 1879 de heeren J P van Cati en J A Biezenaar per jaar voor rf Twee huisjes aan den ïurfsingel ieder ad ƒ 1 per week en wel voor eenen onbepaaldrn tijd alzoo te zamen voor e Twee gebouwen op het voormalige Froveniershuis verhuurd aan de maatschappij voor nieuwe geootrooijeerde gazbereiding tot den 1 October 1888 verhuurd voor ƒ 220 40 en ƒ 175 sj iars te zamen Het geban v bestemd voor de zittingen van het Kantongeregt voor onbepaalden tijd verhuurd aan het Rgk per jaar voor g Het Commissarishuisje aan het Amsterdamsche Veer voor eenen onbepaaldeu tijd verhuurd per jaar voor h Een gebouwtje nabij de Mallegatsluis verhuurd voor een onbepaaldeu tgd aan de Heeren va der Garden Co per jaar voor 1 De kelders onder het Raadhuis verhuurd tot den 31 October 1881 aan den Heer J J Verdrics per jaar voor k Een gedeelte van een bergplaatsbij de Vischmarkt verhuurd lot den 31 December 1878 aan den heer M S Cats per jaar voor l Een huis op de Nienwe Haven voor f 2 50 per week en wel voor eenen onbepaalden tijd te verhuren m De kantonnale gevangenis verhuurd voor eenen onbepaalden tijd aan het CoUegie van Toezicht over dat Huis Eenige wonuhuisjis op het Provenicrshuis onder beheer van de Commissie vua Administratie over dat huis De in het openbaar verhuurde perceclen zijn de volgende a ïen perceel weiland langs deReeuFal aan S Slappendcl tot den 31 October 1879 per jaar voori b Een perceel weiLind aan het einde van de Lazaruskadc aan C Nederhoff tot den 31 December 1877 per jaar voor c Een perceel weiland langs de Transport ƒ h Een stukje grond aan de Vest ƒ 510 bij de Bogen aan de Wed i IJpe laar tot den 31 December 1881 per jaar voor f i Een stuk grond in de Krnidenierstraat waarvan de verlenging der huur tot 1883 door J de Bruin is aangevraagd per jaar voor ƒ 114 50 Een stnlge grond achter den Tieudeweg aan de Wed A Koorevaar tot den 30 Junij 1886 per jaar voor ƒ Tot wedeeopzeggüns zijn vekhüved ƒ 300 l Ben stuk grond tusscben het kloo ter en den molen de Roode Leeuw aan den Heer P van der Want Gz c 8 per jaar voor 0 10 ƒ 104 I Een strookje grond achter een huis op de Markt aan den Heer W Post Drost per jaar voor ƒ n Een strookje grond in de Wijdstraat aan den Heer J Goedewaagen per jaar voor f f 395 40 o Ëeo strookje grond aan den Kattensingel aan den heer A Lafeber per jaar voor f p Een stnk grond op de Vest bij f 300 de Vlamingstraat aan den Heer A Jonker per jaar voor f q Een stuk grond aan de Vest aan f 16 den Heer P van der Want c s per jaar voor f r Een stuk grond aan de Vest achter de Hontensteeg aan den Heer T 7 80 50 Belonje per ja r voor jT Een strookje grond in de Krutdenierstraat aan den Heer H Faay 2 10 ƒ 70 per jaar voor f l Een strookje grond aan de Wachterstraat aan deu Heer G Soos per 0 50 jaar voor ƒ 10 Een strookje grond aan de Wachterstraat aan den Heer J B van Catz 0 55 per jaar voor Memorie r Een stukje grond aan de Wachter 0 50 straat aan den heer L Visser per jaar v ƒ Een stuk grond aan den Kleiweg ƒ 200 en de Boelekade aan den Heer L de 8 55 3 0 60 Qroot per jaar voor ƒ X I5e zoogenaamde Bruggendijk aan 680 den Heer W van der Weg Az per jaar voor f ij Een strookje grond op de Haven aan den Heer T IJpelaar per jaar voor ƒ 2 Een stuk grond bij den molen ƒ 10 t slot aan A Kooiman per jaar voor o Een stuk grond in de gemeente 87 50 Alphen aan den Heer L Vergunst per jaar voor ƒ g bb Een strookje groud aan de Zeugstraat aan den Heer G Langeraar per ƒ 14 jaar voor ƒ 0 6O cc Een slukje grond aan den Kleiweg aan den Heer J v Berkel per j r v ƒ 4 05 dd Een stuk grond aan de Vest Han den Heer J J Lieaker per jaar voor ƒ 9 25 ee Een stuk grond in de Vrouwensteeg aan den Heer J vau Eeuwen per jaar voor ƒ 5 59 ff Een stukje grond in de Kees fasenRolwagcn aan J de Bruin per jaar voor ƒ 1 3 50 gg Een stuk land aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk aan het Rijk per jaar voor ƒ 100 hh Een stuk grond aan de Goudsche Slais onder Alphen aan den Heer G C Schouten per jaar voor ƒ 15 10 ii Een stuk grond aan de Wachterstraat aan den Heer L Visser per jaar voor ƒ 8 10 Te twnen ƒ 8JÏ ki Een stuk grond aan het NieuweVeerstal aan den Heer J A Monlijn per jaar vooj ƒ 20