Goudsche Courant, vrijdag 14 september 1877

ïl Dele post is Terailadeid met ƒ 1 vercior Uèit door de aïosaing in 1877 an een obligatie groot ƒ 100 1 ten laste der gemeente Beecwijk reuteiide 4 pCl Ue kapitalen waarvan de renten worden rerantwourd btstaiin in Eene iiischrijviug in het Grootboek der Nationale Schuld ten name da gemeente Goudd groot 2800 renteixie a i P I iie inschrijving ten name der Sohoolarchie groot ƒ 6i600 rentende a a pCt Het kapitaal bij de Bank van leeiiing in gebru k bedraagt volgeiu de over het boekjaar 1876 77 gesloten rekening 56172 90 D iarvan worden geeue renten maar eene vaste sOm van ƒ 2200 uitgekeerd BoTendien bezit de lemeeule 10 obligatieu ten laste dtt gemeente Heenwijk groot ƒ S8i 50 en voor ƒ 8250 aan aandeden in de Maatschappij van GemeenteCrediet te Amsterdam welke eene rente van minstens 8 pCl afwerpt 22 Het grasgewas van den Hoogen Sohielandschen Zecd jk is in het openbaar aan II Kramer tot den 31 December 1877 verpacht voor ƒ 310 dat van den Goejauverwelseheu dijkaan P Hopkooper tot deu 31 Deoembtr 1 7 voor ƒ 34 dat van dp Baarslaan aan G Wildenburg tot 31 December 1877 43 terwijl dat van de Crabethstraat isverhuurd aan A Jaspers tot den 31 December 1878 voor ƒ 55 3S Te lamen ƒ 442 38 Zijnde 15 61 minSer dan hot vorige jaar een gevolg van verkoop van grond in de Crabethstraat waardoor de pacht van het grasgewas primitief ƒ 80 thans slechts ƒ Ba 38 bedraagt De visscher is in het openbaar verpachtaaii M de Jong tot deu 31 Deoeinber 1878 voorhet uitgeirokkeu bedrag Hot land is in het openbaar tot den 31 December 1679 en de tol tot 30 April 1880 aanB Zaal verpacht voor de daarvoor uitgetrokken som Het verlaat is in het openbaar aan J Kalkman tot den fl December 1881 verpacht voor het daarvoor aitgetrokkea bedrag Het tarief tot heffing van sluiageld tot den 1 Janiari 1883 ie goedgekeurd by koninklijk besluit van den 28 November 1875 onder No 14 27 In 1876 bedroeg de opbrengst ƒ 20731 46 Woril vervolgd BUITENLAND Buit iilandsch Overzicht De houding van Parjjs en geheel de Fransche natie bij den dood en de begrafenis van Thiers heeft groote telearstelUng gebaard aan de reactie Diè kalmte gematigdheid en bezadigdheid lijn veege teekcns voor de regeering want sijj bewijien dat de republikeinen lich leker achten van hun zaak Het comité der senatoren van de linkerzijde heeft aan mevr Thitrs dank betuigd voor den moed en de vaderlaifddiefde door haar betoond bij de smarUlijVe beproeving thans ondergaan ln plaats van gaat dit adre voort de betuiging der nationale erkentdykheid te weigeren looals men gezegd heeft hebt gy haar gewacht van de groote stad die Frankrijk zoo goed vertegenwoordigt en van die afgevaardigden die uit verschillende steden ware saamgestroomd om den verdsdiger onzer vryheid den bevr jder van on grondgebied den man die ons land heeft gereorganiseerd hulde te brengeh De bevolking van ParjB heeft zich by dit edelmoedig denkbeeld aangeslotea Door hare godsdienstige toewijding door haren pléchtigen rouw heeft zij den heer Thier een zqner waardige overwinning bereid Zy heeft aan de wereld hel merkwaardig schouwspel bereid van een millioen madnen die het laatste geleide of een cerbie4igen groet gaven aan den man die op eren le wys van het gezag heeft weteu afstand te dKn aU hy het heeft uitgeoefend Zyn hart zal in on midden bl jven zyn leven zal on gematigdheid volharding en de plichten een buiTjer leeren het schenkt ons het vertrouwen dat wij sterk door on recht de overwinning zullen verschaffen aan de zaak der vry heid en der wet die voor on otiafacheidelijk zijn X Tc deelt bnder voorbehoud een dagordor mede van den militairen gouvemenr van Parij waarbij den bevelhebbers der korpsen gelè t werd zorg te dragen dat Zaterdag jL geen officier zich nit deka eme verwqderen en de troepen gereed staan zonden om oogenblikkelyk op te nkken Gsmbetta i bjj veiitek veroordeeld tot 2000 franken boete en drie maanden gevaageniaatraf Zyn advocaat ma ziek en oditana werd het gevraagde uitstel afgewaaco Die weigering i een nieuw bewjj dat Iwt op cgs ToawdeAng is toegdifd mui de on dcrviudiug leert dal polilieka proee sea vnu dezen I aard altijd geranrlyk zijn voor hen dia ze aanvangen Het weisartikel op grond waarvan Gambetta is veroordeelu apreekt van een maand tot drie jaren gevnngenii cu 100 tot 50U0 franca boete Men berieht intusschjcu uit Parys dut Gambetta waarschyulijk protest z il indienen tegen het vonni op deze wyze geveld en de zaak opnieuw zal dienen Zondagmorgen is de maarschalk Mac Mahon opnieuw op reis gegaan Overal wordt hij in t zuiden ojitvanc un t zij met eerUic iig zwijgen t zij met de kreet iLeve de Itepubliek Hoeïel weder ernstige geruchten omtnmt den gezondheidstoestand van den paus in omloop zijn geweest blijkt t och lat hij dagelijks nog deputaties ontvangt waardc or hij echter van njne krachten te veel vergt zoodat I gewoonlijk eene reactie op de inspanning volgt en zijije krachten zich niet herstellen Aanl de Kdln Zeitml wordt bericht dat de Paus niet zigu opvolger wil benoemen en dit onder de party der Jtzuietcn groote beweging veroorzaakt Alle wordt I op haren en snaren gezet om het conclave al va t in hunnen geest te bewerken Alle nuntii en iilternuntii wordeu aangemaand om toch de wenschen der geloovigen van deu cleru en van de biischoppen kenbaar te maken Natuurlijk geschiedlt dit in de vaste overtuiging dat de antwoorden afschrikkend werken zullen op de gematigde kardinalein Ook gaat men nog altijd om met het plan om het conclave buiten Rome te doen houden De rrizeuTvan de kardinalen Berardi en Franohi worden daarmiede in verband gebracht Te Weenen noemt men thans een bepaalden dag voor Ide ontmoeting van Bismarck en Andrassy te Salzburg en wel tusscheu 14 en 17 dezer Gesteld dat ijet bericht jaist is dan heeft die ontmoeting nog niet veel te beteekenen in de eerste plaats is het eiu beleefdheid die de eerste Ministers elkander bewij u zooals Hat jaarlgks geschiedt door de monarchen hun meesters Dat er over politieke zaken wardtl gesproken by zulke gelegenheden ligt in den aard der zaak maar nieuwe zaken behae n niet te worde n vastgesteld Bismarck en Andrassy kunnen t niet meer eens wOrden dan zy t reeds zijn zijzyn de scheppers van het driekeizersverbond en hun streven is en was steeds dit troetelkind in t leven te houden De Russen opereeren nog steeds tegen Plevna Zij gaan voorzichtig en geregeld te werk al bij een beleg Tot dusver leest men alleen van artilleriegevechten De Turksohe buitenwerken zijn reeds ingenomen Uit Konstantinopel wordt gemeld dal Suleimanpacha bij de aanvallen op deu Shipka paa minstens 15 000 man geoefende soldaten verloor Kesanlik Karabunar en Ad anopel liggen vol gewonden die bijna niet kunnen wordeu verpleegd en derhalve voor zoo eel mogelijk naar Konstantinopel warden gezonden £ r zijn byna geen heelkundigen Te Kezanlik waren er maar twee voor meer dan 1000 gekwetsten Op Suleimans dringende vragen om versterking worden dagelijkech 2000 a 2500 man tot hem gezonden Meerendeels echter zijn dit geheel ongeoefende manschappen Ook zijn slechts enkele dezer bataljons gewapend en gekleed De anderen moeten de Uitrusting in Adtianopel vinden Kaar men meldt dat ook daar gebrek is aan wapenen en mnilitie iBriSfNENLAND GOUDA 13 September 1877 De uitsliig van den Schietwedstrijd op Dinsdag 11 September Ü is als volgt Korpsprys bestaande in een kristallen beker met zilveren voet 4e Reg Inf met 226 punten Burgerplichl had 219 p de schietvereeuiging £ Ü niiife zi OM doel had 202 p 2e Beg Inf had 196 p en de Schutterij Scherpschutters vereeniging Willem Print va Orftnje had 189 p Scherpschutter Boute 1 kistje sigaren met 51 p 2e Reg Inf Scherpschutter van Well een kistjesigsren met 51 p Séherpschutters corps Burgerplicht Ie Prijs Spiegel aaugejcocht door beide vereenigingen behaald door luit de Lange met 54 p 2e Prijs Znurstel aangeboden door den heer G Prince Sr behaald door luit v Reedt Dortland met 60 p 3e Fry Advocaten kom aangeboden door kapt Prince behaald door Hardyzer met 45 p 4e Prijs Vuurscherm aangeboden door luit v Reedt Dortland behaald door van Bleek met 44 p 6e Prys Rooktafel aangeboden door kommand Prince behaald door L Hout met 43 p Se Prys Bloemenstandaard aangeboden door luit Q H G de Lange behaald door v Bemmel met 43 p 7e Prü Hanglamp met ronde bol aangeboden door eenige leden der Weerbaarheid behaald door H Snijder met 41 p 8e Prijs Hanglamp met platte bol aangeboden door de Vereeiiigiog belÜMld door Rietveld met 39 p 9e Prijs Sigareuki aangekocht door de Veretnigicg behaald dobr Engelbrecht met 89 p 10e Prijs Salontafel aangekocht dooi deVereeniging behaald door Hegeman met 38 p l e Prijs Turfkist aangeboden door den heer J van Berkel behaald door 8 P v d Hoek met 86 p 12e Prijs 3 Vazen aangeboden door den haw K Jonker behaald door IJsselstijn met 34 p 13 Prijs OlieStAzynstal aangeboden door hethtstuurslid v Bemmel behaald door Starreveld met 32 p 14e Prijs Wijnglas aangeboden door den heer de Vooijs behaald door J Snijders met 32 p 15e Prys Peperen Zoutstel aangeboden door den heer Westerbaan behaald door Kromhout met 32 p 16e Prys Bierglas aangeboden door eenige leden behaald door P van den Hoek met 32 p 17 e Prys Kompas aangeboden door N N be haald door kapi Prince met 32 p Sohutferi Scherpsehuttörsvereeniglng Willem Prins van Oranje Ie prijs Inktkoker bijdrage van hh OfBcierea der dd schutterij behaald door van Wyogaardeu met 46 punten 2 prys 2 Bloemeudragers aangeboden door den heer J M Noothoven Van Goor bebaaM door A van Veen met 6 p 3e prys Salontafel aangeboden door den Burgemeester behaald door Van Duin met 44 p 4e prijs Inktkoker aangeboden door de Vereeuiging behaald door J F Welter met 44 p 5e prys Salontafel aangcbodeu door de Vereeniging behaald door Brand met 43 p 6e prü Sigarenstel aangeboden door de Ver Het Midden zij on doel behaald door luit Van de Velde met 42 p 7e prijs Servies aangeboden door eenige leden van Prins van Oranje behaald door Van Wijk met 42 p 8e pry Koffiefilter aangeboden door eenige leden van Prin van Oranje behaald door luit Goedewaagen met 41 p 9e prijs Een Buste der Koningin aangeboden door kapt van Goor behaald door Groenendaal met 39 p 10e prys Revolver aangeboden door den Overste behaald door luit Montijn met 39 pi 11e prijs 2 Bloemeudragers aangeboden door de Vereeniging behaald door J Woerlee Jr met 39 p 12e prys Album aangeboden door Kaptein van Goor behaald door IJpelaar met 39 p 13e prys Een Cachet aangeboden door den Heer H Begeer behaald door A Schouten met 38 p Cousolatiepry Sigarenstel behaald door Van der Ben met 23 punten De eoraissie voor het tweede natnorkundig staatsexamen te Groniugeil heeft gednrende de afgeloopen week het diploma uitgereikt o a aan den heer B J Koppenol De Commissaris des Kooings in de provincie Zuid Holland heeft aan de gemeeatebeaturen voor zoover lotelingen uit hunne gemeente daaronder zyn begrepen doen toekomen een extract uit de nominative staten bevattende opgaaf van de onder de wapepen te kpmen milicien met vermelding der garnizoensplaatsen waarvoor zy zyn bestemd Gisteren ochtend is te Boskoop uit een slootlangs den Re erskooperweg opgevi chl het lyk vtlheen man die sedert Zaterdag vermist werd Misbruik van sterken drank sohypt de oorzaak van zijn dood te zyn geweest De provinciale Vereeniging van bargémetster en eecfbtarissen in Zuid Holland zal bare vergadering houden op 25 September a in het hotel Jdlar tc Botterdam O a zullen worden behandeld een voorstel van gecommitteerden om aan het bestnnr op te dragen het ontwerpen tan een adres aan den Koning strekkende om de vanverhouding weg te nemen die is ontstaan tn chen den omvang der werkzaamheden van den burgemeester en de hem van gemeentewege toegelegde bezoldiging en in verband daarmede het adres van burgemeesters en seoretaniseo van gemeenten in Noordbrabant strekkende om de vereiichte voorzieningen te nemen opdat aan burgemeesters en secretarissen eene billyke vergoedjng worde toegekend voor de bemoeiingea en werk zaamheden welke in het algemeen ryksbelang van hen gevorderd worden Ter zake van laatstgenoemd onderwerp heeft het Bestuur eene circulaire aan de leden gericht waarm het voorstelt dat de Vereeniging zich tot de Begeering wende met het verzoek om of de gemeenten te ontheffen van de bedoelde werkzaamheden öf aan de gemeenten eene billyke vergoeding toe te kennen voo de bemoeiingen a werkzaamheden die van harentwege in het lidsng van het algemeen r ksbeïtubr steeds meer en meer worden gevorderd De kommissie v nn rtippotteurs over het wetsontwerp tot herziening der lager oaderwyswet is na kennisneming van de memorie van antwoord van oordeel lat geen nader onderzoek der afdeelingen tc dezer zake wordt vereischt en dat de openbare beraadslaging over bet voorstel genoegzaam is voorbrreid Het bericht dat de heer P H Hugenholtz jr predikant by de Nederl Herv gemeente te Amsterdam wegens de synodale besluiten nopens de belijder nisvraag aanleiding gevonden heeft zijn ambt neer te leggen is geheel ongegrond Naar aanleiding van tegenstrijdige geruchten betreffende het spoedig indienen van wets ontwerpen tot regeling üei lavende strijdkrachten door de regeering schrijft men aan de Midd Ct dat een nieuw wetsontwerp op de nationale militie bij den raad van state in bfh ndeliijg geweest eu dezer dagen aan den minister van oorlog teruggezonden is Het moet in hoqfdzaak overeenstemmen met het ontwerp TBU den minisier Klerck van afschaffing der dienstrervauging ia daarin volstrekt geen sprake Men kan de indiening van dit wets ottwerp spoedig na de opening der zitting vnn de Staten Genemal venwachten De Am L CL meldt Tot ons leedwezen is de eerste avond der voormalige kermisweek niet zoo rustig voorbygeg n als wij hadden gehoopt en verwacht Ten 10 ure was alles stil maar kort daarna trok een zingende menigte die gerust op 600 mag geschat worduo door de Ametelslraat over het Bembrandtpleio naar de Heerengracht ouder het zingen van maafr al te bekende liederen Na even het hui van den burgemeester van boven td beneden te hebben aangekeke i ging het verder over het Koningsplein door de Kalverstraat naar den Dam en van daar naar de Warmoesstraat alwaar in perceel 194 zijnde het magazijn van het Nederl bybelgenootsohap een glasruit werd verbrijzeld Of dit geschiedde door het iuwerpen van een steen dan of die ruit door het gedrang in deze nauwe straat i gebroken weten wy niet maar het feit blijft evenwel hetzelfde een rustig burger beliep schade door de volksoploop Door de Warmoesstraat trok de menigte a sohreeuweode naar de Gelderschekade waar in een kelder eenige glazen werden ingegooid hetgeen mede op Boomsloot is voorgevallen Te middernacht waande men op het ho fdburetu van politie alle rustig Bwh op den Dam kwamen weder honderden hQeen Aan het hoo tan ezen stoet zagen wy een dozijn kinderen v n ongeveer 11 a 12 jaren zy moesten deu toon geven en dan stemde spoedig de massa 4n Weer ging bet door de Kalverstraat naar het huis van den burgemeester id d onder het gezang van den eentoonigen deun zelfs werd aldaar het volkslied aangeheven welk gezang zich gedurig in een hoera oploste Toen men de politie zag naderen werd een harde slag op de deur gegeven en onmiddellyk daarop vloog een steep door de groote spiegelruit boven de deur De troep rerapr dde zich daarop weder in de richting naar den Dam doch ten 1 ure werd geen rumoer meer op etraat vernomen Mililitaire macht werd niet gezien do b 300 infanteriaten stonden den geheelen avond in de kazerne gewapend om op het eerste sein nit te rukken De burgemeester de secretaris de wethonders en eenige militaire aiAoriteiten waren tot laat in den nacht op het stadhni bijeen om wanneer men tot baUadigheden mocdit overslaan dadelijk de noodige bevelen te geveni Do wacht op den Dam was niet versterkt diieh een extra wacht heeft den politiepost op da uieawniarkt betrokken Des Maandag bij aankomst der stoombooten ziet men te GorincÜien de kooplieden in boter met den meetten spoed ds winkels inloopen hun boter wegen en de stukken die het gewicht niet houden aanvullen dit Bchynt een gevolg te zyn van de plaats gehad hnbbende bekearingea op de markt wegens t verknopen van te lichte boter óp schrik is er ingebracht en niemand vreest thans vp dé markt boter te koopen daar de stukken die en gewicht van 1 kilo of j kilo moeten houdsn eerder zwaarder dan lichter zyn Zou mea elders het voorbeeld der Gorkumsche politie niet kuancn volgen Of acht men bet overbodig Naar men uit Aengwirden meldt is thans aldaar eene niet onbelangrijke quaettie aanhangig Aldaar beslaan jiamelijk de zoogenaamde pastorie goederen die jaarlyks ongeveer ƒ 30000 afwerpen Vooreen groot deel worden daarmede de kosten van het lager onderwys en andere gemeeatelyke uitgaven gedekt zoodat kapitalisten slecht eenige gulden in den hoofdelyken omslag behoeven te betalen Volgen bewering van sommigen moet er een oud oontraot bestaan waarbij de opbrengst dier pastorie goederen gewaarborgd wordt als predikants jaarwed de hoewel er noo d meer dan 2000 aan d n predikant isuitbetaald De nu beroepen predikant echter wil naar men zegt opheldering in deze zaak ij ofkerkvoogden al dan niet verplicht zijn de geheeleopbrengst ruim ƒ 30000 aan den predikant uitte kerren Een nauwkeurig onderzoek naar den aard der gevreesde aarappelziekte heeft de overtuiging gevestigd dat de ziekte haar oorsprong vindt in te veel regen Zoo heeft men opgemerkt dat in lichte zandgronden waar de regen onmiddellijk wegzinkt geen ziekte wordt aangetroffen In lichte kleistrekeu komt de ziekte sporadisch voor terwijl in de zware klei en veenstreken waar men killen ondergrond heeft de ziekte zich het ergst voordoet Ook ua het rooien heeft men bij proefneming ondervonden dat aardappelen uit laatstgenoemde gronden het meest aan bederf onderhevig ziju Dinsdagmorgen werd naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht een 24jarige geagreeerde klerk van een ryks ontvanger in een naburige gemeente Naar men zegt is hij beschuldigd van valschheid in geschriften en des bewust gebruik maken daarvan tot het bekomen van gelden Er wordt beweerd dat deze persoon die als geagrecerde eene betrekking van vertrouwen bekleedde een weesjongen was die in zijn eigen onderhoud moest voorzien en daartoe een tractement van ƒ 200 sjaars genoot In het NieuKi mn dm Vaj wordt de aandacht gevestigd op het volgende Op de Muider en Heerengrachten te Amsterdam wekten zondagmiddag twee groepen van een 60t l isj elieten die biddende een godsdienstige plechtigheid aan den waterka Jt verrichtten algemeen de aandacht Daarbij ledigden zij hun zakken in het water eene allegorie van het uitschudden hunner zonden Het Nieuw van de Dag weet niet in hoeverre ditin de termen valt van de wet op de kerkgenootschappen Bestaat er te Amsterdam eene verordening Jie verbiedt voorwerpen in de grachten te werpen dah kon de quaestie uitgemaakt worden zonder de teedere snaar der godsdienst aan te roeren zegt de Jrn Ct Iq het verslag over het engelsche postwezen wordt geklaagd dat de postboden misschien door hun uniform zooveel aanstoot geven aan de honden dat zij telkens gebeten worden In een der steden bedroeg het getal gebeten brievenbestellers 20 pet Getuigt dit van de domheid der houden de menschen hebben hun niet veel te verwyten In een enkel jaar toch werden er door Eugelsoheu e leren 33 duizend brieven zonder adres verzonden Dat er 6 millioen onbestelbare brieven waren laat zich lichter begrypen dan de 33 duizend zonder eeuig adres Aan een brief uit de Hofstad aan de Am Ct ontleenen wij t volgende In 1878 kunnen wij het halve ecnwfeest vieren van Scheveuingen s ijking tot badplaats door de stichting van het gemeente badhuis Men was er toen lichter verre van af aan de mogelykheid van zulk eene internationale Anstalt te denken als het miserabele vissohersdorp van toen sedert gewonden is Integendeel met het badhuis beoogde men geheel iets anders Sedert eenige jaren was het bij Maas later Zeerust de eenige uitspanningsplaats op de duinen wat gemêleerd geworden voor het gedistingeerd publiek van de hofstad en de Gemeentecaad begreep in de belangen der hoogere standen te moeten voorzien door de oprichting van een deftig officieel etablisement waar al wat niet fatsoenlijk en comme il faut was kon worden geweerd In 1826 werd eene raadscommissie benoemd di plannen liet maken enz De zaak bleef echter gedwongen een jaar lang rusten om de zonderlinge reden dat de plannen zoek waren geraakt Kort voor iaagsche kermis van 1826 waren ze nog in handen van den architect maar kort daarop spoorloos verdwenen Juist een jaar later kwamen ze nadat allerlei onderstellingen gemaakt en verdenkingen rondgefluisterd twaren ongezocht en van Zelf te recht uit de vensterbank van het huis bewoond door den heer Groen van Prinsterer sr lid der commissie Een bode van het stadhuis zoo bleek later die de plannen en stukken voor het ontworpen badhuis aan dit commissielid bezorgen noest te lui om de stoep tc beklimmen aan te schellen en het openen der deur af te wachten had ze eenvoudig door het openstaand venster van de zykamer geworpen In de vensterbank Was gelyk dat in ouderwetscha huizen gevonden wordt eene vaste kist en daar het deksel openstond viel het pak papieren daarin Niemand had dit bemerkt den bode was de gehele zaak door het hoofd gegaan en zoo gebeurde net dat de quaestie een vol jaar rusten bleef totdat de schoonmaak van 1827 de atukken aan den dag braoht Hoe kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebben Wanneer er nu bij de familie Oroen een niet of slordig ichaaugemaakt was dan lagen de lukken er misschien nog dan stond het stedelyk badhui niet op de duinen dan had ja de gemeente sGravenliage zich heel wat uitgaven gespaard maar we hadden ook de zeebad inrichting te Scheveningen niet inet bare voordeden en aaulokselen Eere daarom aan de nederige werkmeid of vrouwe schoonmaakster die in 1827 by de familie Groen in dienst in 1877 zegt men in betrekking in 1887 misschien in conditie was de hofstad ia haar veel verplicht I Men begint in Saksen de hoop op te geren om den coloradokever die zich daar vertoonde te vernietigen Op de velden zyn zooveel larven en eieren gevonden dat men begreep den geheelen omtrek te moeten onderzoeken In den kreits Langenrciohenbach werden vele opgravingen gedaan en t resultaat wa dat men niet alleen vele larven maar ook kever Tond ia het eerste stadium van ontwikkeling Op tien verschillende plaaUen werden de dieren ontdekt Men breidde toen het onderzoek uit over den kreiu Probstthaiu en vond ook daar kevers en larven voorts nog op verschillende velden in den omtrek Men heeft blykbaar het insect te laat ontdekt Intusschen gaat men voort met het nemen van al die maatregelen die tot uitroeiing van den gevaarlijken indringer kunnen strekken Bij de jongste snierikaausche post vond men te Dublin weder zes levende kevers Het door de Engeljche spoorweg maatschappyen gedurende het jaar 1877 aan schadevergoedingen voor verongelukte passagiers betaalde bedrag beliep niet minder dan 4 572 000 circa 300 000 meer dan in het vorige jaar In de daaraan voorafgaande jaren bedroegen de schadevergoedingen totaal 1870 ƒ 3 870 000 1873 4 374 000 1871 3 747 600 1874 4 270 200 1872 3 692 200 Bovendien werd in dezelfde jaren vergoed voor beschadigde vrachtgoederen 1870 ƒ 1 286 800 1873 ƒ 2 780 400 1871 1 695 000 1874 3 015 000 1872 2 239 300 Deze bedragen geven echter nog niet de totale schade der spooriveg maatschappyen aan aangezien daarin niet zyn begrepen de kosten van het vernielde of beschadigde materieel Het N en Adv il van Qorinchem trekt te velde tegen het in den handel brengen van waardelooze effekten als een der middelen om meusehen die weinig kennis en een groote begeerte naar rykdom hebben het geld uit deu zak te kloppen Om dat doel te bereiken behoeft men slechts over een betrekkelijk gering kapitaal te kunnen beschikken Eenige lieden gewend om de beurs te bezoeken maken afspraak om een minder soiled buitenlaudsch papier in den handel te brengen en treden daartoe in overleg mlet een of meer bankiers die er een geweten op nahouden dat zich aanstonds stil houdt zoodra er sprake is van geld verdienen Nadat voor lïe noodige reklame in binnen en buitenlandsche bladen is gezorgd koopt een van de bondgenooten met veel ophef voor een aanzienlijk bedrag van de bewuste papieren De prys ryst Ern paar dagen later worden de effekteu beleend en met de daardoor verkregen som nieuwe iukoopen gedaan De koepon veraohynt en wordt ten volle uitbetaald zoo noodig nog een dividend op den koop toe Wederom rijzing De aandacht van de renteniers is nu op het fonds gevestigd van alle zyden vloeien bestellingen toe de bestellingen leiden tot aflossing van de beleeniug veroorzaken nog voortdurend ryzing Eindelyk zyn de papieren aan den man gebracht de kompanjieschap heeft haar doel bereikt De eerstvolgende koepon wordt maar met een gedeelte van de waarde betaald Een geringe daling Verstandig en gelukkig hy die nog in tyds dien papieren winkel met een klein verlies kan afzetten rns r hoe weinig kunnen daartoe besluiten Geen dividentl De effecten zakken nogmaals Ieder wil thani r rkoopen aanbod zonder einde voortdurende da ing Dbu komt een bericht dat de miatachappi r onmogelyk meer aan hare verplichtingen kan voldoen De koepons worden niet meer uitbetaald Menigeen die voor een jaar nog beminddeld was is dood arm geworden maar de kompanjie heeft schatten gewonnen Want het geld gaat de wereld niet uit t verandert slechts van eigenaar Zijn de meusehen di t slaobtoffer zyn van zoodanige operaties te beklagen Gedeeltelyk ja en gedeeltelyk neen Te beklagen zyn z j in zoover dat z door te veel te vertrouwen op d n raad van trouweloozen een groot deel hunner bezittingen iSn kwijtgeraakt Maar hun verlies is doorgaan eeii gevug van te groot verlangen naar aanzienlyke winsten daarom verloren zij de noodige voorzichtigheid uit het oog Hen die altyd hooge interesten verlangen het onderste uit de kan ziet men nog al een de deksel op den neus vallen Tevredenheid met een kleinen maar zekeren interest zal v le rampen afwenden die in de laatste jaren de honden van buitenlandsche papieren jetra n hebben